Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Yönetmelik: M.E.B. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu...

OturanBoğa

Yönetici
Üyelik
9 Ocak 2003
Konular
671
Mesajlar
57,801
Reaksiyonlar
193
[size=6]Evet arkadaşlar,
Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın, Özürlüler Kanunu kapsamında çıkartacağı yönetmeliklerin taslakları yayınlandı.
İyice okuyup, düşüncelerimizi yazalım lütfen...[/size]


Çalışmaları Devam eden Taslak Yönetmelikler

Çalışmaları devam eden Yönetmelikler hakkındaki görüşlerinizi yonetmelik@ozida.gov.tr adresine gönderebilirsiniz. Aşağıda çalışması devam eden Yönetmelik isimleri üzerine tıklayıp ilgili taslak yönetmelik dosyasını açıp okuyabilir veya bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz. Görüşlerinizi bekliyoruz.


İLGİLİ YASA HÜKMÜ:
  • Eğitsel değerlendirme
    MADDE 16.-

    Özürlülerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması il milli eğitim müdürlükleri rehberlik araştırma merkezlerinde uzman kişilerden oluşan ve özürlü ailesinin yer aldığı özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yapılır ve eğitim plânlaması geliştirilir. Bu plânlama her yıl yeniden değerlendirilerek gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilir.

    Çıraklık eğitimi almak isteyen özürlülerin ilgi, istek, yetenek ve becerileri doğrultusunda ve sağlık kurulu raporunu da dikkate almak suretiyle hangi meslek dalında eğitim alacaklarına kurul karar verir.

    Kurulun teşkili ve çalışma usûl ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

[size=4] MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel tanılamalarına ilişkin değerlendirmeler ile eğitsel planlamaları sonucunda bireyin alacağı özel eğitim hizmetlerini karara bağlama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik, rehberlik ve araştırma merkezlerinin çalışma bölgesi içinde özel eğitim gereksinimi bulunan veya tespit edilen bireylerin, ailelerinin, resmi veya özel özel eğitim kurumlarının özel eğitim hizmetleri konusundaki taleplerini kapsar.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında; 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK, 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu, dayanak alınmıştır.

Tanımlar
Madde 4
-Bu Yönetmelikte geçen;

Eğitsel Tanılama: Eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarındaki özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi süreci,

Eğitim Planlaması: Özel eğitim gerektiren bireylere ihtiyaç duyulan alanlarda özel eğitim hizmeti sağlanabilmesi amacıyla hazırlanacak planı,

Rehberlik ve Araştırma Merkezi: Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmalarla birlikte ildeki özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanmaları ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere il ve ilçelerde açılan kurumları,

Özel Eğitim Kurumu: Özel eğitim gerektiren bireylere hizmet veren, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel özel eğitim okulu, kurs ve merkezi,

Özel Eğitim: Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi,

Özel Eğitim Öğretmeni: Üniversitelerin Özel Eğitim veya Özel Eğitim Öğretmenliği alanlarında lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde özel eğitim gerektiren çocuklar için tanılama ve destekleyici özel eğitim hizmetlerini veren, uygun eğitim önlemleri alınmasını sağlayan personeli,

Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmen: Özel eğitim gerektiren bireyler için destek eğitim hizmetlerini evde, okulda ve kurumlarda sürdüren öğretmeni,

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman):Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personeli,

İfade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler

Temel İlkeler
Madde 5 –
Türk Milli Eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda özel eğitim değerlendirme kurullarıyla ilgili temel ilkeler şunlardır:

a)Eğitsel tanılama hizmetlerinin uygun ortamda gerçekleştirilmesi esastır.
b)Eğitsel tanılamada bireysel farklılıklar esastır.
c)Eğitsel tanılama çok yönlü, bireyin tüm gelişim öyküsü değerlendirilerek yapılır.
d)Eğitsel tanılama sürecinde uygulanan tekniklerde, yöntemlerde, disiplinlerde bilimsellik esastır.
e)Eğitsel tanılama sürecinin her aşamasında ailenin ve gerektiğinde bireyin görüşü alınarak katılımı sağlanır.
f) Birey ile ailenin görüş ve onayları alınmadan hiçbir açıklama yapılmaz, gizlilik esastır. Elde edilen bilgi ve değerlendirme sonuçları eğitim ve yönlendirme amaçlı kullanılır.
g)Eğitsel tanılama sürecinde aile, okul ve uzmanlar iş birliği içinde çalışır.


İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme Hizmetleri

Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme Hizmetleri
Madde 6 -
Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel tanılama ve değerlendirme hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği esaslarına göre rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde kurulan “eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi” tarafından yapılacaktır.

Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi
Madde -7
Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri ve PDR Hizmetleri Yönetmeliği esaslarına göre oluşturulur.
Ekipte;
*Özel eğitim öğretmenleri,
*Gezerek özel eğitim görevi verilen özel eğitim öğretmenleri,
*Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni,
*Rehber öğretmen-psikolojik danışmanlar, hizmet talebine göre yeteri sayıda görevlendirilecektir.

Eğitsel tanılama hizmetlerinde kullanılan “Psikolojik Ölçme Araçları”nın Bakanlıkça açılan kullanım kurslarına katılan Rehber Öğretmenlerin görev yerlerine bakılmaksızın eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme hizmetlerine katılmaları sağlanır.


Eğitsel Tanılama Başvuru şekli
Madde 8-
Rehberlik ve araştırma merkezlerine eğitsel tanılama ve değerlendirme için;

a)Öğrenciler için öğrenim gördüğü okulu tarafından “gönderme öncesi değerlendirme formu” düzenlenerek resmi yazı ile,

b)Resmi veya özel özel eğitim kurumlarından özel eğitim hizmeti almak için alınan “Sağlık Kurulu Raporu” yla ve ailesinin yazılı isteğiyle,

c)Özel özel eğitim kurumlarından özel eğitim hizmeti almakta olup eğitsel değerlendirmesini yenileyecek bireyler için kurum tarafından düzenlenen eğitim sonucu geldiği nokta ve gereksinimlerini içeren ayrıntılı bireysel gelişim raporu ile bir sonraki eğitim planını içeren raporla birlikte kurumun resmi yazısıyla,

d)Bunların dışında aile de, bireyin gelişimsel durumunun değerlendirilmesi için başvurulabilir.

Eğitsel değerlendirme için başvuranlar, RAM ın sorumluluk bölgesi içinde ikamet ettiklerini belgelendirirler.

Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibinin Görevleri
Madde 9-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen görevlerine ek olarak Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin sonucunda özel eğitim değerlendirme kuruluna sunulmak üzere “Özel Eğitim Değerlendirme Dosyası” oluşturur.


İKİNCİ BÖLÜM
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulları

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu
Madde 10-
Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi tarafından eğitsel tanılaması yapılan bireylere verilecek özel eğitim hizmetlerini karara bağlamak üzere Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

Özel eğitim değerlendirme kurulu, İl/İlçe Milli Eğitim Müdür’lüğünün teklifi üzerine mülki amirin (Kaymakamlık/Valilik) Olur’u ile aşağıdaki üyelerden oluşur:
1.Rehberlik ve araştırma merkez müdürü.
2.Rehberlik ve araştırma merkezi Özel Eğitim Bölümünden en az 1 Psikolojik danışman.
3.Rehberlik ve araştırma merkezinden ya da Okullardan en az 1 Özel Eğitim Öğretmeni ya da Gezici Özel Eğitim Öğretmeni.
4.Rehberlik ve araştırma merkezinden ya da Okullardan en az 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni,

Gerektiğinde katılacaklar:
Özel Eğitim Değerlendirme Kuruluna; bilgilerine başvurulması gerektiğinde Ailenin, Özel Eğitim Okullarını temsilen bir okul müdürünün, Kaynaştırma uygulaması yapılan okulları temsilen bir okul müdürünün, Özel özel eğitim kurumlarını temsilen 1 sorumlu müdür ya da psikolog/psikolojik danışman, Çıraklık ve Yaygın Eğitime gidecekler için ilgili müdür yada öğretmen, Özel Eğitim gerektiren bireyin çalıştığı kurumdaki işyeri temsilcisi, diğer ilgili meslek elemanları(Fizyoterapist, Odyolog v.b)kurula çağrılabilir.

Kurul üyelerinin değişikliği aynı onayla yapılacaktır.
Kurulun sekretarya ve arşiv hizmetleri görevlendirilecek bir memur (VHKİ) tarafından yürütülür.

Çalışma Şekli
Madde 11-
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu, kuruluş onayında belirtilen usul ve esaslara göre haftanın en az bir iş günü RAM Müdürünün başkanlığında üyelerinin katılımıyla çalışır.
Dosya üzerinden ve gerektiğinde görerek bireyin durumunu değerlendirir, alacağı özel eğitim hizmetini kararlaştırır.
Aileyi kurula davet eder. Ailenin onayı alınır.

Kurul Kararlarının Düzenlenmesi ve Tebliği
Madde 12-
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararlarının bir sureti, kurul sekretaryası tarafından ilgili kuruma resmi olarak gönderilir ya da bireyin ailesine imza karşılığı olarak verilir.
Kararın bir sureti Dosyasında muhafaza edilir.

Kurul Kararlarına itiraz
Madde 13
-Kurul kararlarına itiraz, eğitsel değerlendirmeyi talep eden kişi/kurum tarafından tebliğ tarihinden sonraki 1 ay içinde, itiraz nedenlerini içeren bir dilekçeyle/resmi yazıyla mülki amirliğe yapılır.
İtiraz kurula ulaştığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Sorumluluk Bölgesi
Madde 14-
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’nun sorumluluk bölgesi rehberlik ve araştırma merkezinin çalışma bölgesiyle sınırlıdır.
Sorumluluk bölgesi kuruluş onayında belirtilir.

Özel Eğitim Değerlendirme Dosyası:
Madde 15-
Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin sonucunda Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’na sunulmak üzere “Özel Eğitim Değerlendirme Dosyası” oluşturulur.
Dosya iç kapağında bireye ulaşılabilecek bilgilere yer verilir. Dosyada;
Okul veya kurumun resmi yazısı ya da ailenin istek dilekçesi,
Geliş sebebiyle ilgili Sağlık Kurulu Raporu,
Eğitsel tanılama raporu,
Eğitim ve rehberlik plânlama önerileri, yer alır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri
Madde 16-
Özel Eğitim Değerlendirme Kurullarının oluşturulması ve çalışmalarından İl/İlçe Milli Eğitim müdürlükleri sorumludur.
Kurulun oluşumunu ve çalışma ortamını sağlar.
Kurulun sekretarya hizmetlerini plânlar, sağlar.
Kayıt tutulması ile ilgili (bilgisayar) sistemini kurar ve bilgi iletişim sistemiyle destekler.

RAM ın Görevleri
Madde 17-
Rehberlik ve araştırma merkezleri eğitsel değerlendirme yapılan başvuruya göre;
Bireyin eğitsel tanılamasını yapar.
Bireyin yöneltme raporunu hazırlar.
Bireyin özel eğitim ihtiyacı ile ilgili eğitim plânlaması ve önerilerini oluşturur.
Kurula sunulmak üzere bireyin özel eğitim değerlendirme dosyasını oluşturur, kurula sunar.
Kurul kararlarının düzenli olarak tutulmasını arşivlenmesini sağlar.
Eğitsel tanılama ve değerlendirme talebine yönelik yapılan başvurular için randevu sistemini kurar.
Randevu verilen bireyi/aileyi/okulu/kurumu bir gün önce çalışma ile ilgili olarak bilgilendirir.

Kurulun Görevleri
Madde 18-
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulları bireyin özel eğitim değerlendirme dosyasında yer alan;
Rehberlik ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirilen eğitsel tanılama ve değerlendirme sonucunda düzenlenen yöneltme raporlarını, özel eğitim hizmetine ilişkin eğitim ve rehberlik plânlama ve önerilerini değerlendirir.
Bireyin alması gereken özel eğitim hizmetine göre eğitim plânlamasına karar verir.
Ailenin bilgilendirilmesi ve kurula katılımını sağlar.
Tereddüt edilen durumlarda gerekli gördüğü ilgili kişi ve meslek elemanını resmi olarak kurula davet eder.

Kurul Sekretaryasının Görevleri
Madde 19-
Kurula gelen özel eğitim değerlendirme dosyalarının incelenmesi ve karar aşamasındaki iş ve işlemleri yürütür, kayıtlarını tutar, gizliliğini korur.

Özel Özel Eğitim Kurumlarının Görevleri
Madde 20-
Özel özel eğitim kurumları özel eğitim hizmeti verdikleri bireyler için;
Düzenledikleri eğitim programının bitimine 1 ay kala aileyi uyararak eğitsel değerlendirmesinin yapılması için dosyasının bulunduğu RAM a yönlendirir.
Eğitsel değerlendirmesinin yenilenmesi amacıyla rehberlik ve araştırma merkezine gelecek bireyler için, verilen eğitim sonucu geldiği nokta ve gereksinimlerini içeren ayrıntılı bireysel gelişim raporu ile bir sonraki eğitim planını hazırlar.
Kurum tarafından hazırlanan “Bireysel Gelişim Raporu” ve Eğitim Planı”nı rehberlik ve araştırma merkezine gizliliğini koruyarak ulaştırır.

Okulların Görevi
Madde 21-
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okullar;
Gelişim sorunları ile ilgili olarak rehberlik ve araştırma merkezinde eğitsel tanılama ve değerlendirilmesini isteyecekleri öğrenci için “gönderme öncesi raporu”nu düzenler.
Gönderme öncesi raporunun kapalı bir zarf ile gizlilik içinde RAM’a ulaşmasını sağlar.
İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun kararlarının uygulanmasını ve önerilen özel eğitim programının gerçekleştirilmesini sağlar.

Velinin Sorumlulukları
Madde 22
-Bireyin gelişiminin bir bütün olarak değerlendirilmesi için aile;
Eğitsel Tanılama İzleme ve Değerlendirme Ekibine bireyle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri sunar.
Eğitsel Tanılama İzleme ve Değerlendirme Ekibi ile Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun çalışma davetine ve eğitsel değerlendirmeye katılır.
Eğitsel tanılama ve değerlendirme için verilen randevulara uyar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler

Rapor Formatı
Madde 23-
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu, özel eğitim hizmetlerinden yararlanacak bireyin durumunu EK: 1’de örneği verilen “Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu” formatına uygun olarak düzenler.

Raporların Kaydı
Madde 24-
Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Rapor formatında yer alacak bilgiler Kurul Kararları Kayıt Defterinde tutulur. Kurul raporları yıllar itibariyle kayıt edilir.

Raporların Geçerlilik Süresi
Madde 25-
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca; özel özel eğitim kurumlarına devam eden/edecek ve devlet desteği alan/alacak bireyler için verilen kararlar veriliş tarihinden itibaren 1 yıl sürelidir.

Kurul Hizmetlerinin Teftişi/Denetimi
Madde 26-
Kurul hizmetleri, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Teftiş Kurullarınca denetlenir.


DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Hükümler

Diğer Mevzuat
Madde 27-
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda

Yürürlük
Madde 28-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 29
-Bu Yönetmelik Hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


Kaynak: Özürlüler İdaresi başkanlığı
Yönetmeliği ve ekini word dokümanı olarak bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.[/size]
 
Üst Alt