Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Yönetmelik: Kat Mülkiyeti ile ilgili düzenleme hakında...

OturanBoğa

Yönetici
Üyelik
9 Ocak 2003
Konular
671
Mesajlar
57,801
Reaksiyonlar
193
[size=6]Evet arkadaşlar,
Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın, Özürlüler Kanunu kapsamında çıkartacağı yönetmeliklerin taslakları yayınlandı.
İyice okuyup, düşüncelerimizi yazalım lütfen...[/size]


Çalışmaları Devam eden Taslak Yönetmelikler

Çalışmaları devam eden Yönetmelikler hakkındaki görüşlerinizi yonetmelik@ozida.gov.tr adresine gönderebilirsiniz. Aşağıda çalışması devam eden Yönetmelik isimleri üzerine tıklayıp ilgili taslak yönetmelik dosyasını açıp okuyabilir veya bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz. Görüşlerinizi bekliyoruz.


İLGİLİ YASA HÜKMÜ:
  • MADDE 19.- 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
    Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

[size=4]YAPILARDA ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA YÖNELİK PROJE TADİLİ İLE İLGİLİ KOMİSYONUN TEŞKİLİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ
MADDE- 1

Özürlülerin ulaşımı ve kullanımına uygun olmayan binaların uygun şekle getirilmesi için yapılacak değişiklik talebinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca üç ay içinde toplanılıp oy çokluğu ile kararı alınmadığı durumlarda, ilgili proje değişikliklerinin yapılması için komisyonun teşkili ve çalışma usul ve esasları ile özürlünün kullanımından sonraki sürece ilişkin hususları belirlemektir.

KAPSAM
MADDE-2
Bu yönetmelik, anagayrımenkulün ortak yerleri ve özürlünün kullandığı bağımsız bölümleri kapsar.

DAYANAK
MADDE –3
Bu yönetmelik, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42inci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

TANIMLAR
MADDE-4

Bu yönetmelikte geçen;
a) Özürlü Vücut fonksiyonlarını kullanmada fiziksel ve zihinsel kısıtlılığı bulunan ve fiziksel ve mimari açıdan özel düzenlemelere ihtiyaç duyan kişidir.
b) Bina( anagayrimenkul) Özürlünün meskeni veya işyeri olarak kullandığı yapıdır.
c) Sivil toplum kuruluşu: Özürlünün ikamet ettiği il veya ilçedeki özürlülere ilişkin faaliyette bulunan dernek, federasyon veya konfederasyondur.
d) Meslek odası : Özürlünün ikamet ettiği il veya ilçedeki mimar ve mühendislik kuruluşudur.

İKİNCİ BÖLÜM

TADİLAT PROJESİNE BAŞVURU
MADDE-5
Proje değişikliği için başvuru yeri, binanın bulunduğu yerin belediyesi veya belediye sınırları dışında, yapının ruhsatını veren bayındırlık ve iskan il müdürlüğü veya il özel idaresi müdürlüğüdür. Başvuru, kat maliki tarafından yapılır. Kiracı vekaletname ile kat maliki adına işlemi yürütebilir. Proje değişikliği istenen yere ilişkin kat planı, özürlünün talebinin reddedildiğine ilişkin kararın bir örneği ve özürlüler verilecek sağlık kurulu raporu yönetmeliğine göre alınmış sağlık kurulu raporu başvuru dilekçesine eklenir.

KOMİSYON TEŞKİLİ, USUL VE ESASLAR
MADDE-6
Komisyon başvuru yeri olan belediye, belediye sınırları dışında, yapının ruhsatını veren bayındırlık ve iskan il müdürlüğü veya il özel idaresi müdürlüğü tarafından teşkil edilir. Komisyon üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur.
İlgili yapının proje müellifi,
İlgili fenni mesul veya yapı denetim kuruluşunun ilgili denetçi mimar veya mühendisi,
Bayındırlık ve iskan müdürlüğünden bir üye: Mimar, inşaat mühendisi, makine veya elektrik mühendisi,
Belediye veya il özel idaresinden bir üye: Mimar, inşaat, elektrik veya makine mühendisi,
Sivil toplum kuruluşlarından bir üye: Özürlülerle ilgili en yakın ve en çok üyeye sahip dernek, federasyon veya konfederasyondan; münhasıran tadilat talebinde bulunanın özür grubuna mensup temsilci,
Meslek odalarından bir üye: Meslek odalarına kayıtlı mimar, inşaat, , elektrik veya makine mühendisi,
Mülki İdare Amirinin görevlendireceği bir kişi.
Değişiklik talebine uygun meslekten üye bulundurmak zorunludur. Komisyon konusunda uzman kişilerden oluşur. Proje değişikliği için başvuru yapılan kurum değişiklik talebine uygun meslekleri belirler.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ
MADDE-7
Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Proje tadilat talebinin kanunda geçen usule uygunluğuna karar vermek,
b) Proje tadilat talebinin İmar Kanunu Hükümlerine, İmar Yönetmeliklerine ve uygulama imar planlarına uygunluğuna karar vermek,
c) Zamanında görüşülemeyen veya kat maliklerinin çoğunluğunca kararlaştırılamayan değişiklik taleplerinin yerinde ve proje üzerinde incelemesi ve değerlendirmesini yapmak,
d) Tadilat talebinin özürlünün kullanımına uygun olup olmadığı ve özürlünün kullanımı için gerekli olup olmadığına karar vermek,
e) Gerektiğinde değişik kariyer meslek bilgilerinden yararlanmak üzere konu ile ilgili kişilerin bilgilerine başvurmak,
f) Talep edilen tadilatın bina güvenliğini tehlikeye sokup sokmadığına karar vermek.

KOMİSYONUN TOPLANMA ŞEKLİ
MADDE- 8.
Komisyon proje değişikliği için başvuru yapılan kurumun talebi üzerine başvuru yapılan kurumda 15 gün içinde toplanır.
Toplanabilmek için 3(üç) üye tam sayısı gerekir. Komisyon üye tam sayısına ulaşılamadığı durumda, 7 gün içinde aynı adreste tekrar toplanır. Gelmeyen üyenin yerine, geldiği kurumdan veya dışarıdan liyakat ve kariyerine uygun başka biri üye olarak davet edilir.
Komisyon sekreteryası başvuru yapılan kurum tarafından yürütülür.
.Komisyon üyeliğinden dolayı herhangi bir ödemede bulunulmaz.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ
MADDE- 9
Komisyon kendine havale edilen dosyayı inceleyerek işe başlar. Mahallinde inceleme yapar. Gerektiğinde değişik kişi ve kurumlardan konu hakkında yazılı ve sözlü bilgi ister. Komisyon raporu 7 gün içinde tamamlanır.

KOMİSYON KARARI
MADDE-10
Proje değişikliğine ilişkin kararlar oybirliği ile alınır. Komisyon üyeleri aldıkları kararlardan sorumludur.

DİĞER HÜKÜMLER
MADDE-
11 Proje tadilatına ilişkin inşaat ve imalat giderleri başvuru sahibine aittir.

MADDE-12 Özürlü tarafından herhangi bir nedenle en az bir yıl. kullanılmayan; özürlü kat malikinin bağımsız bölümü satması veya özürlü kiracının taşınması durumunda yapılan tadilatlar hakkında bina yönetiminin oy çokluğunun alacağı karara göre işlem yapılır.

Kaynak: Özürlüler İdaresi başkanlığı
Yönetmeliği word dokümanı olarak bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.[/size]
 
Üst Alt