Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

[Öz. Çoc.] Merkezde çalıştırılması zorunlu meslek elemanlar

OturanBoğa

Yönetici
Üyelik
9 Ocak 2003
Konular
671
Mesajlar
57,801
Reaksiyonlar
193
[size=4] ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN GELİŞİM VE EĞİTİMİNE İLİŞKİN YARDIMLAR HAKKINDA GENEL YAZI
T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşlemleri Genel Müdürlüğü
Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

Ankara : 24 Ağustos 2005
SAYI : B.13.2.SSK.5.01.09.00/X-1093-24-39-678430
KONU : Özürlü Çocukların Gelişim ve Eğitimine İlişkin Yardımlar

G E N E L Y A Z I
İLGİ: 07.07.2005 tarihli, X-1093-24-39-549412 sayılı Genel Yazımız.

Bilindiği üzere, 13.03.2005 tarihli ve 25754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliği” yürürlüğe girmiş ve anılan yönetmeliğe göre yapılacak işlemler ilgide kayıtlı genel yazımız ile Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüklerimize duyurulmuş idi.
Ancak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden ruhsat alarak faaliyet gösteren Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezlerinin işleyişine ilişkin sözkonusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, yönetmelikte yer alan bazı maddelerin tam olarak anlaşılamaması üzerine tereddüt edilen hususlarla ilgili olarak anılan Genel Müdürlükten bu defa alınan 11.08.2005 tarihli, 2269 sayılı yazıda,
Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezlerinde çalışacak personele ilişkin 10.08.2005 tarihli, 2005/08 sayılı Genelge’nin 10., 11., 19., ve 21. maddelerinde; gerekli açıklamaların yapıldığı ve bu genelgede yönetmelikte önceki mevzuat çerçevesinde özel rehabitasyon ve eğitim merkezlerine ait düzenlemeyi içeren 6.7.2001 tarihli B.02.1.SÇE.0.13.00.02/ÖZ-3-2001-412 sayılı ve 2001/13 nolu genelgenin iptal edildiği belirtilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, anılan Genel Müdürlükçe bu defa yayımlanan 10.8.2005 tarihli, 2005/08 sayılı genelgede,

Merkezde çalıştırılması zorunlu meslek elemanları: Madde 34 de sayılan özür gruplarından birden fazlasına hizmet veren rehabilitasyon merkezleri, aynı maddede belirtilen zorunlu ve part-time çalışan meslek elemanlarını ortak çalıştırabilirler. Örneğin: zihinsel özürlü bireylere hizmet veren ve bulunması gereken iki zorunlu ve iki part-time elamanı olan merkez; diğer özür guruplarına da hizmet vermesi durumunda mevcut elemanları diğer özür grubunda sayılan zorunlu elemanlarından olması halinde, bu elemanlarını diğer özür guruplarında da ortak çalıştırabilir.

Sorumlu müdürün mesleki çalışmaları: Sorumlu müdürün mesleki unvanı dikkate alınarak, merkezde çalıştırılması zorunlu meslek elemanları içerisinde kabul edilmesi gerekir. Sorumlu müdür merkezde idari görevinin yanında mesleği ile ilgili çalışmaları da yürütür.

Sınıf Öğretmenleri: Madde 34 ün (b) bendinde zihinsel özürlülere hizmet veren rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinde görev yapacak sınıf öğretmenleri için üç yıllık özel eğitim deneyimi şartı aranmaktadır. Ancak aynı maddenin (d) ve (f) bentlerinde belirtilen merkezlerde ise üç yıllık özel eğitim deneyimi şartı aranmamaktadır. Buna göre, Madde 34 ün (d) ve (f) bentlerinde belirtilen “Görme özürlülere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezleri” ile “Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yaygın gelişimsel bozukluk,özgül öğrenme güçlüğü, okul uyum problemleri olan bireylere hizmet verilen rehabilitasyon ve eğitim merkezleri” nde üç yıllık özel eğitim deneyimi olmayan sınıf öğretmenleri de görev yapabilir.

Meslek elemanlarının başka merkezde de çalışması: Merkezde part-time çalışacak meslek elemanları, çalışma gün ve saatleri birbiriyle çakışmamak ve İş kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla başka bir merkezde de part-time çalışabilirler.

Sorumlu Müdürün başka işte çalışması: Madde 36 da belirtilen “Sorumlu Müdür başka bir işte çalışamaz” ifadesi, “çalışılmakta olan iş alanı ile ilgili işte ve normal çalışma saatleri içinde çalışamaz” şeklinde yorumlanmalıdır.

Farklı meslek elemanı çalıştırılması: Merkezlerde, Madde 34 de belirtilen zorunlu meslek elemanlarından, en az iki farklı meslek elemanı olmak üzere, Madde 35 deki meslek elemanları da dahil edile bilinerek, dört adet meslek elemanının istihdamı gerekmektedir. Buna göre; Merkezlerde dört farklı meslek elemanı çalıştırılması şartı bulunmamaktadır. Çünkü, Madde 34 de iki farklı meslek elemanı şartı ifade edilmekte olup Madde 35 de ise rehabilitasyon ve eğitim programları dahilinde istihdam edilebilecek diğer meslek elemanları ifade edilmektedir. Bu durumda, Madde 34 de belirtilen iki farklı meslek elemanının istihdam edilmiş olması şartıyla, dört adet meslek elemanı istihdam edilmesi yeterli görülmektedir.

Süre: Geçici Madde 1 de belirtilen “....açılış izin belgesi alan merkezlerin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde gerekli düzenlemeleri yapmak ....” hükmü yönetmeliğin tüm maddeleri için geçerlidir. Buna göre mevcut merkezler fiziki şartlar, personel, rehabilitasyon programları gibi hususlarda Yönetmeliğin emrettiği düzenlemeleri bir yıl içinde yapmak zorundadırlar. Geçici Madde 4 te belirtildiği şekilde bir yıllık süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan ve il müdürlüğüne bilgi vermeyen merkezlerin faaliyetleri sürekli olarak durdurulur. Bu durumda Madde 34 de belirtilen mesleki personelden farklı olabilecek ve farklı mesleklerden olmayabilecek, mevcut mesleki personelin toplam dört adet olması ve en az ikisinin tam zamanlı olarak çalışıyor olması gerekli görülmektedir. Bu dört adet mesleki personelin istihdamında da istifa veya çıkarma gibi nedenlerle eksiklik olması halinde, Merkezlere Madde 60 da belirtildiği şekilde bir ay süre verilmelidir.Bu genelgede açıklığa kavuşturulan konular yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren geçerlidir. “

Denilmektedir.

Bu nedenle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezlerinde çalışacak personel hakkında yukarıda bahsedilen genelgenin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Dr.Özkan DALBAY Sait ERSOY
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Kurum Başkan V.

Kaynak [/size]
 
Üst Alt