Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Omurilik felci sonrası cinsel işlev bozukluğu

bayke

Üye
Üyelik
6 Nis 2005
Konular
58
Mesajlar
588
Reaksiyonlar
0
OMURİLİK FELCİ SONRASI CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU

Amerika Birleşik Devletlerinde 300 binden fazla omurilik felçlisi mevcuttur. Ve her yıl bunlara 15 000 yen insan eklenmektedir. OF li kişilerin ortalama yaşı 26 dır,ve OF li erkek sayısı kadınlara oranla 4 kat daha fazladır. Son yirmi yıl içinde OF li kişilerin karşılaştığı sorunların tedavisi konusunda büyük gelişmeler sağlanmıştır ve bu kişilerin yaşam süreleri artmıştır .Bu grubun çoğunluğunu oluşturan genç erişkin grubunda cinsel konular rehabilitasyonunda önemli yer tutmaktadır. Erkeklerde OF çoğunlukla sertleşme ve boşalma problemlerine yol açar ve böyle bir travmaya maruz kalan birey sadece bedensel engellikle değil yeni bir cinsel yaşama da uyum sağlamak zorundadır.

EREKSİYONUN (SERTLEŞME) FİZYOLOJİSİ
Nörolojik bir problemi olmayan bir kişide ereksiyon(sertleşme) damarları ,hormonal faktörleri Periferik sinir sistemini ve santral (merkezi) sinir sistemini kapsayan karmaşık bir işlemdir. Ereksiyonun olabilmesi için penis atardamarları vasıtası ile penise yeterli kan akımı olması gerekmektedir. Yani penis içindeki süngerimsi dokuların kan la dolması sonucu sertleşme sağlanabilir. Bu damarsal mekanizmaların çalışması için ereksiyonu (sertleşmeyi) kontrol eden sinir yollarının sağlam olması gerekir. Ereksiyonlar refleks veya psikolojik olabilir. Refleks ereksiyonlar pelvik parasempatik sinirlerden gelen uyarılarla gerçekleşir. Bu sinirler S2-S4 den köken alırlar ve uyarıldıklarında mesanenin boşalmasını da sağlayan bu sinirlerdir.

Refleks ereksiyonlar dokunsal uyarılar devam ettirilmezse sürekliliğini koruyamaz. Psikojenik ereksiyonlar hipotalamus ve limbik sistem tarafından üretilen serebral uyarılarla olur,bu uyarılar spinal kordun torakolomber kısmında taşınarak sakral ereksiyon merkezinin sakral köklerine ulaşır. Ejekülasyon (boşalma) sempatik sinir sistemi ve spinal kordun torakolomber kısmı ile oluşur. Detümesans vasküler lakünaların düz kaslarının adrenerjik uyarıyla kasılması sonucu gelişir.

OMURİLİK FELCİNİN CİNSEL FONKSİYON ÜZERİNE ETKİLERİ
OF li kişilerde cinsellik ile ilgili yapilan çalışmalarda bu kişilerin çogunun aktif cinsel yaşamı olduğu saptanmıştır. Örneğin Cole ve ark. bu kişilerin % 70 inin cinsel ilişki kurduğunu; ve bundan zevk aldıklarını ortaya koymuştur. Sertleşme işlevi OF ye ikincil olarak bozulsa da seksüel fonksiyonların bu kişilerin yaşamında önemli bir yeri olduğunu kabul etmek gerekir.

Erektil (sertleşme) ve ejakulatuar(boşalma) fonksiyonlar OF li birkaç grup kişide çalışılmıştır.1948 de Munro ve arkadaşları paraplejik ve tetraplejik 84 erkekte travmadan sonra % 74 ünde ereksiyonun olduğunu saptamışlardır. Bu çalışmada kauda ekiuna lezyonu veya sakral spinal kord da transeksiyon olan kişilerde ereksiyon olmadığı saptanmıştır. Talbot 1955 te OF li kişilerin % 60 ının ereksiyonları olduğunu ancak sadece % 40 ının cinsel ilişki kurabildiğini belirtmiştir. OF li erkeklerin büyük çoğunluğu ereksiyonlarını travmadan 6 ay sonra geri kazanmıştır ancak bu çalışmada lezyonun yeri belirtilmemiştir. Zeitlin ve arkadaşları 100 OF li erkeğin incelendiği serilerinde % 64 ereksiyon varlığını vurgulamışlardır. Bors ve Comarr 529 OF li kişide hasarın seviyesi ve komplet veya inkomplet (tam veya yarı kesi) olmasına göre erektil ve ejekulatuar(sertleşme ve boşalma) seksüel fonksiyonu değerlendirmişlerdir. Bu araştırmacılar üst motor lezyonlarını alt motor lezyonlarından ayırmışlardır. Üst motor lezyonu mesane ve seksüel fonksiyonlar göz önüne alındığında sakral refleks arkının üzerindeki spinal kord lezyonlarıdır. Erişkinde S2-S4 sinir kökleri orta lomber vertebra düzeyindedir. Üst motor lezyonları lezyonun altında spastisiteye yol açar bu durumda mesanede refleks kontraksiyonlar ve alt ekstremite reflekslerinde hiperaktivite saptanır. Alt motor lezyonları direkt olarak sakral refleks arkına,kauda ekiuna veya konus medullaris e olan lezyonlardır. Alt motor lezyonlarında, mesane flasktr,anal ve eksternal sfinkter tonusu azalmış veya kaybolmuştur. Komplet veya inkomplet üst motor lezyonu olan kişiler genellikle refleks ereksiyonlarını korurlar ancak bu ereksiyonlar genellikle kısa süreli,önceden bilinmeyen,ve bu nedenle de genellikle ilişki için uygun olmayan ereksiyonlardır. Komplet alt motor nöron lezyonu olan kişiler çok nadiren ereksiyon sağlayabilirler ve bunların çoğunluğu psikojenik kökenlidir. Comarr 115 üst motor lezyonlu ve 35 alt motor lezyonlu OF li erkeği araştırmıştır. Üst motor lezyonu olan kişilerin % 92 si dışarıdan uyarı ile ereksiyon sağlayabilmiş, % 94 ünde spontan ereksiyonlar görülmüş, ancak % 22 si psikojenik ereksiyonu başarabilmiştir. Buna karşin alt motor lezyonu olan erkekler nadiren ereksiyon sağlayabilmişlerdir.Alt motor nöron lezyonu olan kişilerin hiçbirisi refleks ereksiyon sağlayamamıştır,sadece % 11 i spontan ereksiyonu başarabilmiş,%26 sinda psikojenik ereksiyon gözlemlenmiştir. Bir başka OF li erkek grubunda % 62 si cinsel ilişki girişiminde bulunmuş ve % 43 ü bunda başarı sağlamıştır. Tsuji ve arkadaşları 638 OF li erkeği incelemişler ve %54 ünün erektil(sertleşme) fonksiyonlarnı koruduğunu saptamışlardır,bu kişilerden çoğunluğunun daha çok inkomplet (tam olmayan) yaralanması olanlar olduğunu saptamışlardır. Chapelle ve ark. yaralanma düzeyinin T12 aşağısında ve genital duyunun normal olduğu 149 kişide psikojenik ereksiyonun korunduğunu saptamışlardır. Bunlar ve diğer serilerden bu erkeklerin % 70 inin erektil fonksiyonlarının geri döndüğü anlaşılmaktadır.

Travmadan sonra spinal şok döneminde erektil fonksiyon kaybolur, ereksiyonun tekrar geri dönmesi için gereken zaman inkomplet lezyonlarda birkaç gün iken diğer bazı yaralanmalarda 1 yıldan fazladır.Tsuji ve ark. travmadan sonra 1 yıl içinde % 80 kişide erektil fonksiyonun döndüğünü saptamışlardır. Bu nedenle ilk rehabilitasyon döneminde seksüel disfonksiyon nedeniyle dönüºü olmayan tedaviler planlanmamalıdır. OF li kişi bu durumun hayat boyu sürecek bir gerçeklik olduğunu kavrar kavramaz cinsel eğitim bağlatılmalıdır.

Orgazm olabilme ile ilgili OF li erkeklerde yapılan çalışmalarda %42-%47 arası kişi orgazm olabildiklerini belirtmişlerdir. Tam yaralanması olan erkeklerde bu oran %38 olarak saptanmıştır.

BAŞLANGIÇ TEDAVISİ
Yeterli cinsel fonksiyon sağlam nörolojik , biyokimyasal,ve vasküler sistemlerin yanı sıra uygun bir psikolojik durum ve sosyal ortam gerektiren kompleks bir işlemdir. Spinal kord travmasından sonra erken rehabilitasyon döneminde , kişi sadece engelliliği ile yaşamayı ve fonksiyonel bir yaşam sürmeyi öğrenmenin yanı sıra yeni bir seks yaşantisına uyum göstermelidir. Bu işlem her kişinin cinsel işlev bozuklugunun net olarak anlaşilması ve Ürolog ve Psikologların olaya beraberce yaklaşmalarıyla hız kazanabilir. Travmadan sonra erken dönemde,kişinin kendisine uyum sağlama ve hastane hastası olmaktan çıkıp sosyal hayatta işlevsel bir birey olma safhasıdır. OF den sonra kişilerin çoğu 3-6 ay erken rehabilitasyon için hastanede tutulurlar. Rehabilitasyon ilerledikçe kişiler toplumsal hayata dönüşün kolay olmasi için hafta sonları evlerine gönderilirler. Bu zamanlarda kişiler eşleriyle cinselliklerini denemeleri için cesaretlendirilmelidir. Pratik noktalardan biri cinsel ilişkiden önce mesanenin refleks olarak boşalip utanca yol açmaması için mesane boşaltılmasıdır. Kendilerine aralıklı kateterizasyon uygulayan kişiler ilişkiden önce mesanelerini kateterize etmelidirler. Kateterizasyonun gerekmediği durumlarda suprapubik uyarı ile mesane kasılması ve boşaltılma sağlanmalıdır. Daimi sondalı hastalar ilişkiden önce sondalarını çıkartıp sonrasında tekrar takabilirler. Kol ve ayak gücü zayıf olan kişiler partnerin üstte olduğu pozisyonları tercih etmelidirler. Erkekte refleks ereksiyonlar kısa sürelidir ve devamlı uyarı gerektirirler. Düzenli bir eşi olmayan OF li kişiler tedavi seçenekleri konusunda bilgilendirilmeli ve partner bulmaları konusunda cesaretlendirilmelidir.

TEDAVİ
Omurilik felçli kişilerin büyük çoğunluğu cinsel ilişki için yeterli olmasa bile ereksiyon (sertleşme) sağlayabilirler. Bir çok erkek sertleşme bozukluğu için tedaviye gereksinim duymaz.

Çeşitli tipte penil protezler mevcuttur, ancak yapılan çalışmalar OF li kişilerde penis protezi kullanımının bir çok yan etkiye neden olduğunu göstermiştir. Penis duyusunun azaldığı kişilerde yarı sert protezlerin yüksek oranda erozyona neden olmaktadır. Örneğin OF li penil protez takılan 53 hasta gözden geçirilmiş ve 11 hastada (% 20) erozyon nedeniyle cihazın çıkarıldığı saptanmıştır. ªiºirile bilinir cihaz takılan 10 kişinin hiçbirinde erozyon nedeniyle protez kaybı olmamış ancak 4 hastada enfeksiyona bağlı protez çıkarılmıştır. Günümüzde erektil disfonksiyon tedavisi için daha az invaziv tedavi yöntemleri geliştirildiğinden penil protezler artık ya bu tedavi yöntemlerinden fayda sağlayamayanlar ya da kondom kateterlerini peniste tutmakta zorlanan hastalar için kullanılmaktadır. Bu vakalarda da erozyon oranının düşük olmasi nedeniyle semirijid protezler tercih edilmektedir.

OF li kişilerde sertleşme bozuklugunun tedavisi için ikinci alternatif de vakum ereksiyon cihazlarıdır. Bu yöntemde penisin üzerine plastik bir tüp yerleştirilerek vakum oluşturulmakta ve kan penise çekilmektedir, sertliğin devamı penis köküne konan sıkıştırma halkası ile sağlanmaktadır. Nadig ve arkadaşları, vakum ereksiyon cihazı ve sıkıştırma halkası kullanan kişilerin % 91 inde ilişki için yeterli ereksiyon sağlandığı ve % 80 inin tatmin olduğunu belirtmişlerdir. OF li Erecaid cihazı kullanan13 kişinin % 90 ı yeterli sertleşme sağlamışlardır. Zasler ve Katz OF li kişilerde Synergist vakum cihazi ile edindikleri deneyimi gözden geçirmişlerdir. Bütün hastalar cinsel ilişkide bulunabilmiş %88’i ereksiyonlarını tatminkar olarak değerlendirmişlerdir. Eksternal vakum cihazları ereksiyon oluşturmada oldukça etkilidirler ancak hastanın orgazm olabilmesini etkilemezler. Dahası- bu cihazların el fonksiyonlarının zayıf olduğu hastalarda kullanımı çok zordur, ancak eşleri bu konuda eğitilebilir. şöyle ya da böyle dışardan vakum cihazları OF li kişilerdeki sertleşme bozukluğu tedavisinde etkilidir ve diğer tedavi yöntemleri için engel teşkil etmez.

OF li kişilerdeki sertleşme bozukluğunu tedavi etmenin üçüncü yolu damar yapıları sağlam olduğunda intrakorporeal enjekte(penise direkt olarak iğne ile verildiğinde) edildiğinde sertleşme saglayan vazoaktif ilaçlardır (düz kas gevşeticileri, alfablokörler, vazodilatatörler ). ilaç penis tabanına hastanın kendisi ya da eşi tarafından enjekte edilir. Bu amaçla ilk kullanılan ilaç Papaverindir. Virag intrakorporeal Papaverin yapılan 227 hastanın 42 sinde bazıları 18 saate ulaşan ereksiyonlar saptamıştır. Sidi ve arkadaşları 100 sertleşme bozukluğu olan hastada papaverin fentolamin karışımı ile tedavi deneyimlerini bildirmişler ve nörolojik problemi olan 17 hastada çok küçük dozlarla başarı bildirmişlerdir. Diğer başka çalışmalarda prostaglandin E1 dahil intrakavenöz enjeksiyon tedavisinin etkinliğini onaylamışlardır. Enjeksiyona bağlı baş dönmesi ve hipotansiyon genellikle kendiliğinden geçer. Enjeksiyon bölgesinde hematom ( kan birikimi) ve KC fonksiyon testlerinde bozulma bu tedavi de görülebilir. Korporal fibrozis veya penil plak formasyonu (peniste sertlikler oluşmasi)

Ürolog Dr. Yavuz Akman
Kaynak: www.ofd.org.tr
 
SONUÇ
Medikal tedavi yöntemlerindeki gelişmeler OF li kişilerde yaşam sürelerini uzatmıştır, seksüel fonksiyonda bu hastaların rehabilitasyonunda önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Hastanın bu yeni cinsel kimliğine uyum sağlaması için multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Erken dönemden sonra kişi cinsel yetilerini denemelidir. Eğer sertleşmesi tatminkar değilse daha ileri değerlendirme gereklidir.. Cinsel işlev bozuklugu tedavisi, ürologların anahtar rol oynadıkları hasta rehabilitasyonunda önemli yer tutan bir meseledir.

OMURİLİK FELÇLİ KADINLARDA CİNSEL SORUNLAR VE HAMİLELİK
Amerikan kaynaklarına göre her yıl 15.000 kişi Omurilik Felçlisi (OF) olmaktadır. Bu kişilerin % 20 si kadındır ve yaş ortalamaları 26 dır. Ülkemizde 1992 yılında İstanbul’da yapılan bir çalışmada 152 yeni Omurilik Felçlisi olduğu saptanmış ve ülkemiz için yıllık yeni Omurilik Felçlisi sayısının ortalama 1400 olduğu öngörülmüştür. Yine bu çalışmada Omurilik Felçlilerin % 75 inin erkek % 25 inin kadın olduğu ve yaş ortalamasının 33 olduğu görülmüştür. Son yirmi yıl içinde OF li kişilerin karşılaştığı sorunların tedavisi konusunda büyük gelişmeler sağlanmış ve bu kişilerin yaşam süreleri artmıştır,bundan sonra bu kişilerin yaşam kalitelerinin arttırılması önem kazanmaktadır. Bu grubunun çoğunluğunu oluşturan genç erişkin grubunda cinsel konular rehabilitasyonda önemli yer tutmaktadır Omurilik Felçli kişilerin çoğunluğunun genç olması bu kişilerin üreme ve cinsel aktif yaş grubunda olmaları demektir.

Cinsellik ve cinsel işlev genel anlamda kadın sağlığının bir parçasıdır. Kadın cinsel işlev bozukluğu sadece omurilik felçli kadınları değil toplumdaki tüm kadınları etkileyen bir sorundur. Amerika da yapılan bir anket çalışmasında kadınların yaklaşık % 60 ışın cinsel sorunları olduğu saptanmıştır. Bu ankette kadın

NORMAL CİNSEL YANIT DÖNGÜSÜ
Kadında cinsel yanıt döngüsü psikolojik, çevresel, ve fizyolojik ( hormonsal, damarsal, kasa bağlı, ve sinirsel ) etmenlerin karmaşık etkileşimiyle oluşur. Cinsel yanıt döngüsü cinsel istekle başlar

Bir çok kadın için, klitoris cinsel duyarlılığın en fazla olduğu bölgedir, ve klitorisin uyarılması en yüksek cinsel uyarılmayı ve orgazmı sağlar. Diğer cinsel duyarlılığı olan bölgeler meme uçları, ense, meme, vajen dudakları ve daha az oranda vajenin kendisidir.

İstek
Cinsel istek, cinselliği yaşama güdüsüdür. Cinsel istek psikolojik durum, çevresel faktörler, cinsel yönelim gibi birçok etkenden etkilenir

Uyarılma
Uyarılma fazı parasempatik sinir sistemi ile oluşur ve belirgin özelliği erotik duygular ve vajinal lubrikasyon ( ıslanma ) dur. Cinsel uyarılma vajene giden kan akımını arttırır, bu da vajende kan birikimine yol açar ve kılcal damarlardaki geçirgenlik artar. Vücut sıvısı bu kılcal damarlardan vajene geçer. Bunun yanı ısıra cinsel olarak uyarılmış kadında taşıkardi, hızlı solunum, kan basıncında yükselme, vücut ısısında hafif bir artış, memede dolgunluk, meme başında sertleşme gibi durumlarda izlenir. Bu faz sırasında, klitoris ve vajen dudaklarında dolgunluk oluşur vajen genişler,uzar ve rahim bir miktar yer değiştirir.

Plato
Bu fazda, cinsel gerilim ve erotik duygular yoğunlaşır ve vajenin kanlanması ve lubrikasyon (sulanma)maksimuma çıkar. Memelerdeki şişme ve meme başındaki sertleşme artar. Vajen dudakları daha da şişer ve koyu kırmızı renk alır ve “orgazmik platform” u oluşturmak üzere kalınlaşır. Klitoristeki şişme artar ve klitorisin baş kısmı üzerindeki deriden kurtularak daha da uyarılabilir bir duruma geçer. Yeterli cinsel uyarı ile kadın orgazm noktasına ulaşır.

Orgazm
Orgazm sempatik sinir sistemi tarafından oluşturulan bir kasılma yanıtıdır. Uyarılma fazında meydana gelen cinsel gerilimin aniden boşalması olarak kendini gösterir. Orgazm cinsel duygulanımlarım en yoğun olanıdır. Bu olay sırasında vajeni, makatı ve makat çevresini çevreleyen kaslarda bir çok kez refleks ritmik kasılmalar gerçekleşir. Bir çok kadın orgazm sırasında rahimde de kasılmalar olduğunu belirtmişlerdir. Yeterli klitoral uyarı ile erkeğin aksine kadınlar ilişki öncesi ve sonrası birden fazla orgazm yaşayabilirler.

Durgunluk
Cinsel gerginliğin kalkmasıyla birlikte kadın bir rahatlama hisseder. Uyarılma safhasında meydana gelen değişiklikler eski halini alır. Rahim yerine döner, klitoris yumuşar, vajendeki dolgunluk azalır, bu yaklaşık 5-10 dakika alır.

Erkeklerde cinsel uyarıya yanıt olan penisin sertleşmesi benzeri klitoral ereksiyon ve vajinal lubrikasyon, refleks ve psikojenik olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.

OMURİLİK FELÇİNE BAĞLI CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNDA TEDAVi SEÇENEKLERİ VE ÖNEMLİ NOKTALAR
- OF sonrası orgazm ve cinsel tatmin olasıdır.
- Kadınlar cinselliğin hayatlarında önemli bir yer tuttuğunun ayırtına varmalıdırlar. Durumlarına uygun birleşme pozisyonlarını denemelidirler. ilişki sırasında idrar ve gaita kaçırmaya karşı ne şekilde önlem alabileceklerini öğrenmelidirler.
- Genital bölgede his kaybı olsa da omuzlar, ense, meme, ağız gibi diğer erojen bölgelerin cinsel aktivitede rolü önem kazanmaktadır.
- Cinsel aktivitelerini sürdüren OF li kadınlar için doğum kontrol yöntemleri önem kazanmaktadır : örneğin acı ve yanma hissi olmayacağı için rahim içi araç kullanımı sakınca doğurabilir, doğum kontrol hapları kanın pıhtılaşmasını arttırabileceğinden sakıncalıdır.
- Sipski ve ark. yaptıkları çalışmada OF li kadınlarda ağızdan alınan Sildenafil kullanımının cinsel uyarılmayı ve vajinal kan akımını arttırdığını göstermişler ve OF li kadınlardaki cinsel işlev bozukluğunda yararlı olabileceğini göstermişlerdir.
- Geçen yıl kullanıma sunulan ve erkeklerde cinsel işlev bozukluğunda kullanılan vakum cihazına benzeyen Eros-Ctd adlı cihaz klitorise negatif basınç uygulayabilen bir cihazdır, bu şekilde klitoral kan akımı artmakta ve klitoral uyarıyla birlikte vajen kan akımı ve vajinal lubrikasyon artmaktadır. Bu cihazın da OF li hasta grubunda kullanılma şansı vardır.

OMURİLİK FELÇLİ KADINLARDA MENSTÜRASYON VE HAMİLELİK
OF sonrası hamile kalabilme şansında herhangi bir değişiklik olmaz. OF ve hamilelilikle ilgili bazı önemli noktalar şöyle sıralanabilir:
Çocuğun prematüre (erken doğum) olma riski daha fazladır.

- T 10 seviyesi üzerindeki yaralanmalarda büyük oranda doğum ağrısız olacağı için erken doğum riskine karşı izleme 29 uncu haftada başlamalıdır. Kişi hastaneye 35. haftada yatırılmalı ve vajene yapılacak kesi için emilmeyen dikişler kullanılmalıdır.
- T 6 seviyesi üzerinde yaralanması olan kadınlarda, doğum, ve eğer çocuk doğunca emzirme tercih edilecekse Otonomik Disrefleksi riski mevcuttur. Bu grup OF li kadında en ideal yöntem epidural veya spinal anestezi uygulanmasıdır. Muhtemel doğumdan iki hafta önce OD yi engellemeye yönelik ilaçlar başlanmalı, mesane gerilmesini engellemek için sonda takılmalı, ve muayene ve kateter takılması sırasında anestetik madde kullanılması gereklidir.
- OF li kişiler hamilelik sırasında diğer kadınlara oranla daha yüksek oranda böbrek enfeksiyonu, solunum yetersizliği, trombofilebit riskine sahiptirler.
- Otonomik disrefleksi riski olan kadınlarda mutlaka sezaryen seçilmelidir.
- Kilo artışı olacağından bası yarası oluşma riski artacaktır.
- Hamilelikle birlikte mesane ve barsak düzeni değişebileceğinden önlemler buna göre alınmalıdır. Kabızlık daha belirgin hale gelebilir.
- Büyüyen rahim idrar torbasına bası yaparak idrar kaçmasına neden olabilir. Bu nedenle daha sık kateterizasyon gerekli olabilir.

Otonomik disrefleksi (OD) T 6 veya daha üst seviye omurilik hasarı olan kişilerde potansiyel hayati tehlike yaratabilecek tıbbi bir komplikasyondur (beklenmeyen ve istenmeyen durum).Bu hasar düzeyinin altındaki rahatsız edici bir uyarıya sinir sisteminin gösterdiği aşırı tepki olarak açıklanabilir. Bu rahatsız edici uyarılar mesanede idrar retansiyonu, kabızlık, seksüel uyarılar, kadında menstürasyon veya doğum, boşalma, cilt yaraları gibi durumlar olabilir. OD nin bulguları oldukça kolay anlaşılabilir bulgulardır:

- Ani, şiddetli baş ağrısı
- Yüzde kızarma, hasar seviyesinin üzerinde terleme, kasılmalar
- Ciltte kızarıklık veya kabarmalar
- Burun tıkanıklığı
- Düşük nabız veya yüksek nabız
- Nadiren baş dönmesi ve bulantı
- Vücuttaki kılların dikleşmesi (piloereksiyon)

Bu bulguların nedeni kan basıncındaki ani artıştır. Bazen kan basıncı o kadar yükselir ki bu durum beyin kanaması, nöbet, nadiren ölüme bile yol açabilir.

Ürolog Dr. Yavuz Akman
Kaynak: www.ofd.org.tr
 
Abi selamlar,

Papavern adını 9 sene önce Gülhane'de yatarken asker bir abimden sıkça duyuyordum, hatta onunla bu konuda muhabbet ederken gülmekten geberdiğim günleri hatırlıyorum şimdi senin buraya paste ettiklerini okuyunca.

Yalnız internette bu iğneyi kullanıp garip problemler yaşayanlarda gördüm,
mesela şu adreste adamın biri şeker hastası iğneden sonra sertleşme geçmeyince hastaneye koşmuş, penisteki kanı çekmişler mecburen..

http://www.eskisehir.net/saglik/konu.asp?id=602

Gün boyu ereksiyon, dışardan epey özendirici duruyor ama Papaverin kullanmaya başlasak bu kezde Nyphomaniac bir partner bulmamız gerekecek gibi :D
 
papaverin enjeksiyonu

ben bu ilacı yıllar once bi kere denemiştim evet işe yarıyor ama ben acillik oldum..! tamam ereksiyonu sağlıyor ..piripizm (yani 5 saati falan aşan ereksiyon hali) tehlikesi var .dozajı ya sınama denemeyle kendin ayarlıcaksın ya da bi dr. kontrolu olmalı.
yanlız benim sorunum mesanede oluştu. bu ilaç düz kasları gevşetiyor (mesane ve kan damarları da düz kastır) mesane gevşeyince idrarı atamadı ve acayip doldu
tansiyon fırladı. ben sonda kullanmıyorum o yüzden hazırda sondam da yoktu. neyseki acilde sondayla idrarı boşalttıılar rahatladım.
sakın pis pis sırıtmayın :)
acile öyle tornavida gibi gitmedim.
ilacın tesiri evdeyken geçmişti .
 
Abi süpersin.. Tornavida ha. eheuehue.
 
Yahu burayı biraz hareketlendirelim :)

Bir hapla 24 saat iktidar
İktidarsızlık tedavisinde Viagra milat oldu ve ardından ‘daha iyileri’ üretildi... Şimdi 24 saat etkili, yan etkisiz ilaçlar da var... Onlar da olmazsa protez devreye giriyor, sonuçta sertleşme sorunu tarihe karışıyor...

Ayşegül Aydoğan
İktidarsızlığın tedavisinde son yıllarda yaşanan en büyük gelişme şüphesiz yüzyılın ilacı olarak tanımlanan Viagra... Öyle ki bu ilaç, iktidarsızlığın tanımı ve tedavisinde milat oldu. Piyasaya çıktığı 1998 yılından bu yana artık "Viagra’dan öncesi ve sonrası" konuşuluyor; iktidarsızlık tedavisinde açılan yeni yollardan söz ediliyor.
Bu ‘mucize ilacın’ bulunmasının ardından daha iyilerine doğru bir arayış başladı... Artık 10 dakika gibi Viagra’dan daha kısa sürede etki edenlerden, 24 saat süreyle etkisini koruyanlara, yan etkisi yok denecek kadar az olanlara kadar pek çok iktidarsızlık hapı, sorunun kökten çözüyor...

Yan etkileri var ama...
İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, ‘erektil disfonksiyon’ (ED) yani sertleşme sorununun tedavisinde kullanılan en yeni ilaçları anlattı...

İktidarsızlığın tedavisinde 21’inci yüzyıl yaklaşımları neler?
Önce ağızdan alınan ilaçlarla tedaviye başlanır. Yanıt alınmazsa peniste, içi kan dolu tüplere ilaç enjekte edilerek veya negatif basınçla çalışan vakum cihazıyla suni sertleşme sağlanır... Yine sonuç alınmazsa son çare olarak penise protez yani ‘mutluluk çubuğu’ takılır.

Ağızdan alınan ilaçlar nasıl etki ediyor?
İlaçlar penis üzerinden ve beyinden etkili olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Penis üzerinden etkili olan ilaç, tüm dünyada ağızdan alınan ilk ilaç olan ‘sildenafil sitrat’ yani Pfizer’in ürettiği Viagra. Türkiye’de aynı etken maddeden üretilen iki ilaç daha var; Sildegra (Fako) ve Vigrande (Eczacıbaşı). Bu ilaçlar penis düz kaslarını genişleterek etki gösteriyor. Günde bir kereden fazla olmamak üzere, cinsel ilişkiden 1 saat önce alınmalı ve etkisinin ortaya çıkabilmesi için cinsel uyaran olmalıdır. İlacın etkisi 4 saat sürüyor ve tüm hastaların yüzde 75 ila 80’inde etkili oluyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, mavi - yeşil görme, hazımsızlık, yüzde kızarma gibi yan etkileri olabiliyor. Ağır kalp yetmezliği ve düşük tansiyonu olanlarla kalp damarlarını genişletici ilaçlar olan nitrat grubu ilaçları kullananlar denememeli.

10 dakikada tamam!
Beyne etki eden ilacın özellikleri nelerdir?
Beyin üzerinden etki eden ilk ilaç Apomorfin - Uprima (Abbot). Cinsel uyarı sırasında beyinden bazı maddeler salgılanır ve bu maddeler kan veya sinir yoluyla penise iletilerek sertleşme sağlarlar. Bu maddelerden en önemlisi ‘dopamin’dir. Apomorfin beyinde dopamin salgısını arttırarak etki eder. Türkiye’de piyasaya çıkmak üzere olan bu ilacın en önemli özelliği dil altı kullanılması. Bu özelliğiyle 10 dakikada kana geçiyor. Etkisi de 18 - 19 dakika gibi kısa bir sürede ortaya çıkıyor.

Bu konuda en yeni ilaçlar hangileri?
Ağızdan alınan ve penise etkili olan ikinci grup ilaç Vardenafil (Bayer). Viagra’dan daha kısa sürede etki gösteren ve etkisi biraz daha uzun süren bu ilaç, yan etkileri daha az olduğu için daha fazla hasta tarafından kullanılabilecek. İlaç, piyasaya sürülmek üzere. Hafif tansiyon düşüklüğü ve nabız artışı dışında ciddi yan etkisi görülmediğinden ‘sildenafil’ kullanamayan hastalarda ümit vaat ediyor.
Piyasaya sürülmek üzere olan diğer yeni ilaç ise Tadalafil (LillyIcos, Takeda). Sildenafil ve Vardenafil’e göre etkinliği daha fazla, yan etkileri daha az. Etkisi 16 dakikada başlayıp 17.5 saate kadar sürüyor. 24 saat boyunca seksi garanti ediyor. Görme bozukluğuna yol açmıyor. Çok az hastada baş ağrısı, hazımsızlık gibi yan etkiler görülebiliyor.

Hasta ilaçtan yarar görmezse ne yapılıyor?
Penise enjekte edilen ilaçları kullanıyoruz. Bunun için de ülkemizde üç grup ilaç kullanılıyor. Papaverine, Prostoglandin ve Fentolamin. Bu ilaçları hasta haftada 1-3 defa olmak üzere cinsel ilişkiden 10 dakika önce insülin enjektörüyle penisine zerk ederek ereksiyon sağlıyor.

Kaynak
 
Beterin beteri var bayke! :)

İguananın penisi zorda!

AA - BRÜKSEL - Belçika'da bir hayvanat bahçesinde çiftleşmenin üstünden altı gün geçmesine rağmen hâlâ ereksiyon halinde olan iguananın 'durumu düzelmezse' penisi kesilecek. Anwerp'teki Aquatopia Havyanat Bahçesi yetkilileri, Mozart adlı iguananın bugün veteriner kontrolünden geçirileceğini, baytarların alternatif bir tedavi yöntemi düşünmeye devam ettiklerini açıkladı. Penisin kesilmesine karar verilse bile erkek iguanalar iki penisli olduğu için hayvanın üreme özelliği sürecek.

RADİKAL
25/01/2007
 
doğru fakat eksik haber
penislerden biri üretim diğeri boşaltım için (mişş)
kesilen üretim için olanı
yani gitti gider
artık biz aramızda o iguanaya iguane veya igoş diyebiliriz.
görürsün yakında pembe nüfus cüzdanını koyup cebine E5 de mesaiye başlar
:lol:
 
iki uana

yazık hayvana yaw, acıdım haline. Allah'dan iki tane var yoksa mahvolurdu garibim.
 
ankarada hastanede yatarken bi çok benim gibi hasta arkadaslarıma hap verildi (viagra) ama doktor bana papaverin verdi herlade 15 gün ugraştık dozu ayarlamak için en son ayarladık sonra hastane sonunda uygulama yaptıgımda peniste aşırı kanama ve morarma olmaya başladı sonra ben burda bi üroloji doktoruna gittim dediki;
sana ankarada protez takılması lazım dedi nasıl protezse :)
baska bilgim yok dedi nasıl doktorsa benim branşım degil dedi ben kime gideceksem sanki bu branş k.b.b nin anlamadım bu konuda geniş bi bilgi istiyorum bilgisi olanlar yararlı bi yöntem bilenler lütfen yazsın

o.f.d nin yazısını ben okumuştum adam herşey oluyo diye yazmış evet ama ben bi çok arkadasımla konustuk nerdeyse kimsede tık yok :) :)

acil bi çözüm istiyorum paylaşımlarınız bekliyorum ne kullanalım...
 
yok o başlıgı ben aylar önce okudum ama papaverin ben 10cc kullanıyom yani doktor tavsiyesi o kadar ve bundan dolayı kanama ve morarma oluşuyo baska bi yöntem bilmiyom burda doktorlar bilgi sahibi degil ne yapmalıyım....
 
Papaverin'i yanlış uyguluyor olabilir misin? Kasa şırınga etmiyorsan yapar sanırım o yan etkileri...
 
Arkadaşlar başlığı itinayla okudum.Ereksiyon konusu etraflı şekilde anlatılmış.

Fakat omuilik felcinin fertiliteye (yeterli sayida ve etkin sperm üretebilme yetenegi) etkisi üzerine bir veri verilmemiş.

Bu konuda da elinde bilgi olan arkadaşlardan paylaşım bekliyorum.
 
Omirilik felçli erkeklerde cinsel sorunlar ve tedavisi

[Site yöneticisinin notu: Aynı içerik bu başlıkta yer aldığı için Fikri'nin mesajı silindi]
 
Üst Alt