Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

[Bilgi] Yönetmelik:Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerine

OturanBoğa

Yönetici
Üyelik
9 Ocak 2003
Konular
671
Mesajlar
57,772
Reaksiyonlar
182
[size=6]Evet arkadaşlar,
Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın, Özürlüler Kanunu kapsamında çıkartacağı yönetmeliklerin taslakları yayınlandı.
İyice okuyup, düşüncelerimizi yazalım lütfen...[/size]


Çalışmaları Devam eden Taslak Yönetmelikler

Çalışmaları devam eden Yönetmelikler hakkındaki görüşlerinizi yonetmelik@ozida.gov.tr adresine gönderebilirsiniz. Aşağıda çalışması devam eden Yönetmelik isimleri üzerine tıklayıp ilgili taslak yönetmelik dosyasını açıp okuyabilir veya bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz. Görüşlerinizi bekliyoruz.


İLGİLİ YASA HÜKMÜ:
 • Meslekî rehabilitasyon
  MADDE 13.-
  Özürlülerin yeteneklerine göre mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma hakkı kısıtlanamaz.

  Özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitilmesi, meslek kazandırılması, verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla meslekî rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması esastır.

  Gerçek veya tüzel kişilerce açılacak olan özel meslekî rehabilitasyon merkezleri, yetenek geliştirme merkezleri ve korumalı işyerlerinin değişik tipleri ile özel işyerlerinde bireylerin bireysel gelişimleri ve yeteneklerine uygun iş veya becerilerini geliştirici tedbirler alınır. Bu alandaki hizmetler ihtiyaçlara göre iş ve meslek analizi yapılarak hizmet satın alınması suretiyle temin edilebilir. Buna ilişkin usûl ve esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde, halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. Özürlünün rehabilitasyon talebinin karşılanamaması halinde özürlü, hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı merkeze öder.

[size=4]ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı; özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu yönetmelik gerçek ve tüzel kişilerce özürlülere yönelik olarak açılacak olan özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılışı, denetlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 13üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 –
Bu Yönetmelikte geçen;
Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,
İl Müdürlüğü: Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünü,
Şube Müdürlüğü: Türkiye İş Kurumunun taşra teşkilatındaki şube müdürlüğünü,
Özürlü: Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak çalışma gücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğu belgelenenleri,
Mesleki Rehabilitasyon: Özürlülerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde yetiştirilerek istihdamlarını kolaylaştırmak ve mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak amacıyla devamlı ve koordinasyon içinde sosyal ve tıbbi rehabilitasyon, mesleki rehberlik, mesleğe hazırlık, meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimi, işe yerleştirme ve takibini,
Kurs: Mesleki rehabilitasyon merkezlerinde herhangi bir mesleği olmayan ya da bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olmayan Kuruma kayıtlı özürlü işsizler için düzenlenen mesleki eğitim faaliyetlerini,
Yararlanıcı: Kurum tarafından hizmet satın alınarak gerçekleştirilen mesleki rehabilitasyon programlarına katılan özürlüleri,
Merkez: Mesleki Rehabilitasyon Merkezini,
Mesleki Rehabilitasyon Merkezi: Mesleki rehabilitasyon hizmetini vermek üzere kurulan, Kurum tarafından açılış izni verilen, denetlenen yatılı ve\veya gündüzlü kuruluşu,
Kurucu: Özel mesleki rehabilitasyon merkezi açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Sorumlu Müdür: Özel mesleki rehabilitasyon merkezinin idari, mali, hukuki ve mesleki tüm işleyişinden sorumlu olan yöneticiyi,
İç Hizmet Yönergesi: Özel mesleki rehabilitasyon merkezinin tüm işleyişine ilişkin, idari, mali, hukuki ve mesleki genel ilkeleri, Genel Müdürlük mevzuatına uygun olarak merkezin işleyişini, yetki ve sorumluluklarını belirleyen belgeyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez Açma, Hizmete Başlama, Devir, Nakil ve Kapatma

Merkeze isim verme
Madde 5-
Merkezler, resmi ve diğer özel merkezlerde kullanılan veya benzerlik gösteren ad ve unvanlar ile yabancı dildeki kelime ve deyimleri kullanamazlar. Merkez isminde hizmet verilecek özür grubu belirtilmez.

Merkez açmak için dosyaların tamamlanması süresi
Madde 6-
Kurucu, başvuru tarihini takip eden üç ay içinde dosyalarını tamamlayarak il müdürlüğüne teslim eder. Bu süre içinde dosyalarını teslim etmeyen kurucuların başvuruluları iptal edilir.

Başvuru için istenecek belgeler
Madde 7-
Merkez açmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, hizmete açılmak istenen merkezin ismini, mesleki rehabilitasyon hizmeti verilecek özür grubunu/gruplarını ve hizmet verilecek binanın adresini belirten dilekçe ile 8 inci ve 9 uncu maddelerdeki belgelerle birlikte il müdürlüğüne başvururlar. İl müdürlüğü tarafından binanın fiziksel şartlarında ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda iki nüsha halinde tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kurucuya verilir, bir nüshası da il müdürlüğünde saklanır.

Kuruculardan istenecek belgeler
Madde 8-
Kurucu olacak gerçek kişiler veya tüzel kişilerin temsilcilerinden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdanı örneği.
b) Adli sicil kaydı.
c) İkametgah ilmuhaberi.
d) Sağlık kurulu raporu.
e) En az ilkokul mezunu olduğuna dair belge.
f) Tüzel kişiler için, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri.
g) Tüzel kişilerin göstereceği temsilciden, sermaye şirketleri için, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği.
h) Tüzel kişilerin göstereceği temsilciden dernek ve vakıflar için yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge.
i)Vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu olmadığına dair belge.

Sorumlu müdürden istenecek belgeler
Madde 9-
Merkezde sorumlu müdür olacak kişiden aşağıdaki belgeler istenir
a) Nüfus cüzdanı örneği.
b) İkametgah belgesi.
c) Adli sicil kaydı.
d) Sağlık Kurulu raporu.
e) Öğrenim durumunu gösterir belge.

Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aranan şartlar
Madde 10
- Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak.
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis, altı aydan fazla hapis, ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Açılış izni için gerekli belgeler
Madde 11
- Merkezde çalıştırılması zorunlu personel için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Çalıştırılacak personelin görev tanımının belirtildiği dilekçe.
b) Nüfus cüzdanı örneği.
c) İkametgah belgesi.
d) Üniversiteden/noterden tasdikli öğrenim durumunu gösterir belge.
e) Adli sicil kaydı.
f) Sağlık kurulu raporu.

Merkez hizmet binası için istenecek belgeler
Madde 12-
Merkezin açılacağı binaya ait aşağıdaki belgeler istenir:
a) Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği.
b) Merkezin bir apartman katında açılması halinde kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri apartman yöneticisinden onaylı izin belgesi.
c) Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi ve merkezin bütün bölümlerini gösterir tasdikli plan.
d) Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki.
e) Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren fotoğraflar veya CD/DVD/ fotoğraf CD rom.
f) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor.
g) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor.
h) Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor.
i) Binanın deprem güvenliğine dair belge.

İç hizmet yönergesi
Madde 13-
Merkezin iç hizmet yönergesi (EK’te yer alacak) forma göre hazırlanır. İl müdürlüğünce onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer.

Rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları
Madde 14-
Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben üç ay içinde Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönerge çerçevesinde belirlenir.

Açılış izni için yapılacak işlemler
Madde 15-
Açılış izni için aşağıda belirtilen işlemler yapılır:
a) Açılış izni için gerekli belgeler iki dosya halinde hazırlanarak, incelenmek üzere kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir. İl müdürlüğü tarafından dosya ve merkezin fiziksel koşulları incelenerek merkez açılış izni raporu düzenlenir.
b) İki dosya olarak düzenlenen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, merkezin hizmete açılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı il gerçekleşir. İl müdürlüğü tarafından kurucu adına Açılış İzin Belgesi (EK’te yer alacak), Sorumlu Müdür Belgesi (EK’te yer alacak) düzenlenir.
c) İl müdürlüğünce onaylanan dosyanın aslı il müdürlüğünde kalır. Diğer sureti imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış izin belgesinin, sorumlu müdür belgesinin ve merkez iç hizmet yönergesinin onaylı bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.
d) Açılış izin belgesi verilen her merkezin işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin niteliği il müdürlüğü tarafından bir ay içinde çalışma müdürlüğü ve defterdarlığa bildirilir.

Merkezin hizmete başlaması
Madde 16-
Zorunlu personelini tamamlayan, açılış izin belgesi düzenlenen ve valilikten açılış onayı alan merkez hizmete başlar. Açılış izin belgesi düzenlenmeden merkeze özürlü kabulü yapılamaz.

Merkeze kabul edilecek özürlüler
Madde 17-
Merkeze, iç hizmet yönergesinde belirtilen özür grubu/grupları kabul edilir.

Birden fazla özür grubuna hizmet verecek merkezler
Madde 18-
İlk kez açılacak ya da devir alınacak merkezde birden fazla özür grubuna hizmet verilmesi halinde:
a) Hizmet verilecek her bir özür grubu için rehabilitasyon ve mesleki eğitim programı hazırlanır.
b) Merkezin fiziksel şartları ve donanımı hizmet verilecek her bir özür grubuna uygun şekilde düzenlenir.

Rehabilitasyon ve mesleki eğitim programı ilave etme şartları
Madde 19-
Daha önceden merkez açma izni almış bulunan kurucu veya kurucu temsilcisinin rehabilitasyon ve mesleki eğitim programı eklemek istemesi halinde:
a) Kurucu veya kurucu temsilcisi program ilave etme amacını belirten bir dilekçe, uygulamak istediği rehabilitasyon ve mesleki eğitim programı ve merkezin son yerleşimini gösteren kroki ve iç hizmet yönergesinde yaptığı değişiklik ile birlikte il müdürlüğüne başvurur.
b) İl müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapılarak, programın, programı uygulayacak personelin ve merkezin son yerleşim durumunun uygun görülmesi halinde, rehabilitasyon ve eğitim programı, düzenleme yapılan bölüme ait fotoğraflar veya CD/DVD veya fotoğraf CD iki dosya halinde düzenlenerek il müdürlüğüne teslim edilir.
c) Tüm belgeleri il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan biri il müdürlüğünde kalır. Diğer dosya merkeze gönderilir. Yeni onaylanan iç hizmet yönergesinin bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Personel çalışma izni için gerekli belgeler
Madde 20-
Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Çalıştırılacak personelin görev tanımının belirtildiği dilekçe.
b) Nüfus cüzdanı örneği.
c) İkametgah belgesi.
d) Noterden tasdikli öğrenim durumunu gösterir belge.
e) Adli sicil kaydı.
f) Sağlık kurulu raporu.

Yaş haddi
Madde 21-
Merkezlerde görev alacak personel (sorumlu müdür de dahil olmak üzere) için belgelerinin onaya sunulduğu tarihte İş Kanununda belirtilen yaş haddini aşmamış olma şartı aranır.

Çalıştırılacak personel için yapılacak işlemler
Madde 22-
Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıda belirtilen işlemler yapılır:
a) Merkezde çalıştırılacak personel için istenilen belgeler biri asıl olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenerek il müdürlüğüne teslim edilir.
b) İl müdürlüğü onbeş gün içinde personelin bilgilerini üçüncü bölümde belirtilen şartlara uygunluğu açısından değerlendirir ve uygunsa çalışma onayı verir.
c) Personelin belgeleri ve çalışma onayının bir nüshası il müdürlüğü tarafından merkezin dosyasında saklanır.
d) Merkez yetkililerince çalışma onayı verilen personel için, il müdürlüğü tarafından onaylanan fotoğraflı kimlik kartı düzenlenir.
e) İl müdürlüğünce çalışma onayı verilmeyen personel merkezde çalışamaz.
f) Merkezde çalışacak olan personel ile İş kanunu hükümlerince iş akdi yapılır.

Görevden ayrılan personelin bildirimi
Madde 23-
Merkezden ayrılan veya görevine son verilen personel en geç bir ay içinde il müdürlüğüne bildirilir.

Sorumlu müdürün izine ayrılması
Madde 24-
Sorumlu müdürün çeşitli nedenlerle izine ayrılması halinde merkezde çalışan bir meslek elemanı vekil bırakılır, sorumlu müdür izine ayrılmadan önce il müdürlüğüne bilgi verilir.

Sorumlu müdür değişikliği
Madde 25-
Sorumlu müdürün ayrılması halinde, durum il müdürlüğüne bildirilir ve sorumlu müdürün ayrılmasını müteakiben otuz gün içinde yeni sorumlu müdür için il müdürlüğünün teklifi ile valilik onayı alınır.

Devir işlemleri
Madde 26-
Merkez kurucusunun veya kurucu temsilcisinin değişmesi halinde, devir alacak gerçek veya tüzel kişi, noterden onaylı devir senedi ile başvuru için 8 inci maddede istenen belgeleri iki nüsha hazırlayarak il müdürlüğüne başvurur. Belirlenen şartlara uygun olması halinde açılış izin belgesi yeniden düzenlenir ve bir nüshası kuruluşa gönderilir, bir nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilir ve bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Merkez açma yetkisi verilen temsilcinin değişmesi
Madde 27-
Tüzel kişilerce merkez açma yetkisi verilen temsilcinin değişmesi durumunda, tüzel kişi adına seçilen temsilcinin kurucu olması ile ilgili yönetim kurulu kararının tasdikli örneği ve başvuru için 8 inci maddede istenen belgeler iki nüsha hazırlanarak il müdürlüğüne başvurulur. Yeni temsilcinin niteliklerinin kurucu olmak için belirlenen şartlar uygun olması halinde açılış izin belgesi yeniden düzenlenir ve bir nüshası kuruluşa gönderilir, bir nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilir, bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Habersiz devir
Madde 28-
İl müdürlüğüne haber vermeden devir yapan, devir alan gerçek ve tüzel kişilerin var olan izinleri iptal edilir.

Nakil işlemleri
Madde 29-
Merkezin yeni bir binaya taşınmayı istemesi halinde:
a) Merkezin yeni binasının adresini bildiren bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurulur.
b) İl müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda binanın durumunu belirten tutanak iki nüsha halinde düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kurucuya verilir, bir nüshası da il müdürlüğünce saklanır.
c) Binanın uygunluğu halinde il müdürlüğü taşınması onaylanan merkeze Geçici İzin Çalışma Belgesi (EK’te yer alacak) düzenler. İki ay içinde açılış izin belgesini almayan merkezin nakil işlemi iptal edilir.
d) Geçici çalışma izin belgesi alan merkez yeni adreste çalışmaya başlar. Bu süre içinde merkez açılış izin belgeleri tamamlanarak iki dosya halinde incelenmek üzere kurcu tarafından il müdürlüğüne gönderilir.
e) İl müdürlüğü tarafından merkezin fiziksel koşullarını, donanımını ve genel hizmete uygunluğunu gösterir merkez açılış izin raporu düzenlenir.
f) Tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, il müdürlüğü tarafından Açılış İzin Belgesi (Ek’te yer alacak) düzenlenir. Merkezin hizmete açılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleşir.
g) Tüm belgelerin, il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan aslı il müdürlüğünde kalır. Dosyanın diğer nüshası ve açılış izin belgesi imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış onayı ve açılış izin belgesinin tasdikli örneği bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Şube açma işlemleri
Madde 30-
Şube açılış izni için yeni merkez açılışındaki gibi işlem yapılır. Her şube için ayrı sorumlu müdür ve personel istihdamı zorunludur.

Ek birim açma işlemleri
Madde 31-
Çok katlı binaların bir veya iki dairesinde hizmet veren merkezin aynı binanın bir başka dairesinde hizmet vermek istemesi halinde:
a) Kurucu ve kurucu temsilcisi yeni dairenin adresi, verilecek hizmeti belirten bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. İl müdürlüğünce görevlendirilecek en az iki meslek elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda iki nüsha halinde tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kurucuya verilir, bir nüshası da il müdürlüğünde saklanır.
b) Eklenecek birimlerin uygun bulunması halinde daireye ait tapu senedi veya kira kontratosu örneği, belediye itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor, kroki, tefriş yapıldıktan sonra birimleri gösterir fotoğraflar veya video CD/DVD veya fotoğraf CD rom iki dosya halinde hazırlanarak il müdürlüğüne teslim edilir.
c) İl müdürlüğü tarafından ek birimin fiziksel koşullarını, donanımını ve genel olarak hizmete uygunluğunu gösterir ek birim açılış izin raporu düzenlenir.
d) Tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, il müdürlüğü tarafından açılış izin belgesi yenilenir. Ek birimin hizmete açılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleşir.
e) Tüm belgeleri il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan aslı il müdürlüğünde kalır. Dosyalardan diğeri ve açılış izin belgesi imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış izin belgesinin onaylı bir örneği bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Merkezin kurucu tarafından kapatılması
Madde 32-
Merkezin kurucu tarafından kapatılması durumunda:
a) Kurucu, en az bir ay önceden il müdürlüğüne, personel ve özürlülere yazılı olarak merkezi kapatma isteğinde olduğunu bildirir.
b) Merkeze ait açılış izin belgesini il müdürlüğüne teslim eder.
c) İl müdürlüğü merkezin usulüne uygun olarak kapandığını Genel Müdürlüğe ve o yerin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne ve defterdarlığına bildirir.
d) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen şartları yerine getirmeden merkezini kapatan kurucunun yeniden merkez açmak istemesi halinde
izin verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Merkezde Çalıştırılacak Personel
Madde 33
- Merkezde; sorumlu müdür, doktor (yarı zamanlı), fizyoterapist, sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı), psikolog, eğitici personel, büro görevlisi ve hizmetli istihdam edilir. Tam gün hizmet verilen mesleki rehabilitasyon merkezlerinde aşçı, yatılı hizmet verilen mesleki rehabilitasyon merkezlerinde aşçı, hemşire ve günlük aktivitelere yardım edecek personel çalıştırılması zorunludur.

Merkez Personelinin Nitelikleri
Madde 34-
Merkez personelinin nitelikleri,
a) Sorumlu müdür: Fizyoterapist, psikolojik danışman ve rehber, psikolog, sosyal çalışmacı, özel eğitimci, iş uğraşı terapisti veya bu alanlarda yüksek lisans/doktora yapan ve doktor yönetici olarak atanır. Bu özellikleri taşıyan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü olabilirler.
b) Fizyoterapist: Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır.
c) Sosyal çalışmacı (Sosyal hizmet uzmanı): Sosyal hizmet alanında yüksek öğrenim görmüş ve diploma unvanı sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı olmalıdır.
d) Psikolog: Psikoloji alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır.
e) Doktor: Tıp alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır.
f) Hemşire: Hemşirelik alanında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır.
g) Eğitici personel:


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkezde Uygulanacak Rehabilitasyon ve Mesleki Eğitim Hizmetleri ve Programları

Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetleri
Madde 35-
Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetleri aşağıdaki gibidir:
Merkezde fizyoterapi ve rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon, mesleki eğitim, mesleki rehberlik hizmetleri verilir.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon: Yararlanıcının mevcut fiziksel ve mental yetenek seviyesi, sağlık problemleri, ilgilerinin belirlenmesi, tıbbi değerlendirme, mobil değerlendirme ve mesleki rehberlik yapılmasıdır. Bu süreç sonunda kişi uygun iş kursuna yönlendirilir.
Sosyal rehabilitasyon: Özürlü kişilere evde, merkezde ve sosyal çevrelerinde yaşadıkları psiko-sosyal sorunlarında yardımcı olmak, resmi/resmi olmayan kurumlarla etkin bir iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır. Sosyal rehabilitasyon sürecinde bireysel ve grup programları ile danışmanlık hizmetleri verilir.
Mesleki eğitim: Bireylerin yönlendirildikleri iş kursunda eğitim almalarının sağlanmasıdır. Özürlü bireylere verilecek kursların programları il milli eğitim müdürlüklerince onaylanan eğitim programlarına göre yürütülür.
Mesleki rehberlik: Mesleki eğitim ve iş imkanları doğrultusunda yönlendirme yapılması çalışmalarıdır. Bu süreçte bireyin özgeçmişi, başvuru formları, kurs sonucu başarı durumu değerlendirilerek yaralanıcı ve işveren arasında bağlantı kurulur.

Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları ve içeriklerine ilişkin esaslar
Madde 36-
Merkezde uygulanacak rehabilitasyon ve mesleki eğitim programları ve içeriklerine ilişkin esaslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben en geç üç ay içinde çıkarılacak yönerge ile belirlenir

BEŞİNCİ BÖLÜM
Fiziksel Koşullar ve Donanım

Merkezin İskan Durumu
Madde 37-
Merkez özürlüler için tehlike yaratmayacak, ulaşıma elverişli bir yerde kurulmalıdır. Merkez binası özürlüleri rahatsız edecek derecede gürültülü yerlerden veya havayı kirletecek sınai kuruluşlarından uzak, İmar Kanunu hükümlerine göre yapılmış ve kullanma izni almış olmalıdır.

Emniyet ve Trafik Güvenliği
Madde 38-
Merkez binasının bulunduğu yer, özürlülerin geliş-gidişlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır.

Yangından Korunma ve Isıtma
Madde 39
- Merkezde yangından korunma için yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi ile sesli ve ışıklı alarm sistemi bulunmalı, yangın için gerekli önlemler alınmalıdır. Merkezin müstakil binada veya çok katlı binaların ikinci veya daha üst katlarında açılması durumunda özürlülerin kullanımına uygun yangın tahliye sistemi bulundurulması zorunludur.
Merkezde ısıtma kaloriferle yapılmalıdır. Ancak bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak kalorifer sisteminin olmadığı yerlerde ısıtma, özürlüye risk oluşturmayacak elektrikli araçlarla veya merkezi ısıtma sistemi ile yapılmalıdır. Isıtmanın elektrikli araçlarla yapılması halinde il elektrik idaresinden elektrik tesisatının uygunluğuna dair belge alınması zorunludur.

Deprem Güvenliği
Madde 40-
Merkezin açılacağı binanın deprem güvenliğine ilişkin bayındırlık il müdürlüğü/ belediye /üniversiteler/ inşaat mühendisleri odalarının herhangi birinden binanın depreme dayanıklı olduğuna dair belge kurucu veya sorumlu müdür tarafından alınır ve il müdürlüğüne teslim edilir.

Merkezin Fiziksel Koşulları
Madde 41-
Merkezin fiziksel koşulları aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
a) Merkez müstakil bir binada veya çok katlı bir binada zemin ile bağlantılı birinci katında olmalıdır.
b) Aynı binanın diğer katlarında ek birim açılması halinde, yangın merdiveni ve uygun asansör şartı aranır. Asansör kapısı, genişliği, düğmeler özürlüye uygun olmalıdır.
c) Merkezin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ve mesleki eğitim bölümü gün ışığı almalı ve elektrik ışığı ile uygun teknoloji kullanılarak iyi aydınlatılmalıdır.
d) Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ve mesleki eğitim bölümlerinin tabanı sağlığa zarar vermeyecek, kolay temizlenen bir malzeme ile kaplanmalıdır.
e) Merkezde merdiven varsa merdivenlerin genişliği ve yüksekliği iniş ve çıkışlarda kolaylık sağlayacak şekilde olmalı, emniyet korkulukları bulunmalıdır.
f) Kapılar geniş olmalı, tekerlekli sandalye kullananlar için girişte ve katlarda rampalar olmalıdır.
g) Ağır makineler varsa yerler bu ağırlığı karşılayacak kadar sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
h) Atölyeler ve diğer bölümlerin arası duvarla bölünmelidir.
ı) Sesli makinelerin kullanıldığı yerlerde ses geçirmez materyaller tercih edilmelidir.
i) Tıbbi testlerin ve iş kapasitesi testlerinin yapıldığı ayrı bir oda oluşturulmalı ve ilk yardım malzemeleri bulundurulmalıdır.
j) Tuvaletlerin tabanları ve duvarlarının tamamı veya belli bir yüksekliğe kadar olan bölümü yıkanmaya, temizliğe uygun olmalıdır. Tuvaletlerde özürlülere uygun düzenlemeler yapılmalıdır.
k) Merkezin her bölümü havalandırmaya uygun olmalı, gerektiğinde merkezin havalandırılması için ek önlemler alınmalıdır.
l) Panel radyatörler dışındaki radyatörler, ısıyı engellemeyecek şekilde korunmalıdır.
m) Merkezin her türlü tesisatı genel hijyenik şartları bozmayacak şekilde temiz ve düzenli olmalıdır.
n) Yatılı merkezlerde, kalınacak yerler iş gürültüsünden arındırılmış olmalıdır.

Merkezin Bölümleri
Madde 42-
Merkezin bölümleri aşağıda belirlenen şekilde olmalıdır:
a) Kayıt Bölümü: Başvuruların değerlendirildiği, randevuların verilip fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ile koordinasyonun sağlandığı bölüm. Tıbbi raporlar, genel sağlık sorunları, kişisel bilgiler, hangi merkezden geldiği, varsa daha önce yaptığı işler, mobilite durumu, ulaşım araçlarını kullanabilme becerisi kaydedilir. Sosyal durum incelenir (nasıl yaşadığı, sosyal aktivite düzeyi vb.). Bu bilgilerin hepsini içeren bir ilk görüşme formu düzenlenir. Merkeze kabul edilen her özürlü için dosya açılır, belgeleri saklanır.
b) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü: Yararlanıcının mevcut fiziksel ve mental yetenek seviyesi, sağlık problemleri, ilgilerinin belirlendiği, tıbbi değerlendirme, mobil değerlendirme, mesleki rehberlik yapıldığı bölüm. Yararlanıcının ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri bu bölümde yerine getirilir. Bu bölümde, yararlanıcının ilgi, yetenek ve becerileri ile işin gerekleri karşılaştırılarak uygun mesleki eğitim alanına yönlendirilir.
Sağlık Bakımı: Özür ve yaşam biçimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi, sağlıklı yaşam için kardio vasküler efor kapasitesinin belirlenmesi, fiziksel kondisyon geliştirici egzersiz eğitimi, diyet, stres, hijyenik eğitim, sigara bıraktırma vb. eğitim.
Ergonomik Eğitim: İş ve özürlünün birbirine uyumlandırılması ile verimliliğin arttırılması. Doğru oturma, hareket etme, ağırlık kaldırma prensiplerinin öğretilmesi, kuvvet, hız, endurans, çeviklik, postür, el becerileri gibi parametrelerin işin gerektirdiklerine göre geliştirilmesi.
c) Mesleki Eğitim Bölümü : En az 6 haftalık kursların düzenlendiği bölüm.
d) Mesleki Danışmanlık ve İşe Yerleştirme Bölümü: Başvuru formları, özgeçmiş ve mesleki eğitim sonucu başarı durumlarının değerlendirilip, mesleki eğitimi alan özürlü ile işveren arasındaki bağlantıyı kuran bölüm.
e) Sosyal Servis: Özürlü kişilere ev ve merkezde yaşadıkları psiko-sosyal sorunlarına yardımcı olmak için bireysel ve grup programları ve danışmanlık hizmetleri veren bölüm.
f) Takip Bölümü: İşe yerleştirilen özürlüyü işyerinde izleme, işveren ile uyumlandırma, verimlilik ve emniyet açısından iş yeri organizasyonu işlevlerini üstlenen bölüm.
g) Ayrıca merkezde büro, personel odası, bekleme odası, tam gün hizmet verecek merkezlerde mutfak ve yemekhane, yatılı hizmet verilen merkezlerde yatakhane bulunmalıdır.

Donanım
Madde 43 -
Merkezlerde düzenlenmesi zorunlu olan bölümlerin donanımı için istenecek araç ve gereçler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben üç ay içinde çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Merkez binasının kullanımı
Madde 44 -
Merkezde özürlülere ayrılan bölümlerde kurucu ve personel ikamet edemez ve konut olarak kullanamaz. Merkez binası hiçbir şekilde asli amacı dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Merkezin İşleyişine İlişkin Esaslar

Merkeze özürlü kabulü
Madde 45 -
Kuruma kayıtlı ve mesleki rehabilitasyon hizmetinden yararlanmak isteyen özürlüleri Kurum bu hizmeti alabilecekleri merkezlere yönlendirir. Özürlü doğrudan merkeze

Merkeze kabul edilecek özürlülerde aranacak şartlar ve istenecek belgeler
Madde 46
– a) Merkeze katılabilmek için;
1.En az %40 oranında özürlü olmak,
2. Kuruma kayıtlı olmak,
3. 15 yaşını bitirmiş olmak,
gerekir.
b) Kabulde gerekli belgeler şunlardır:
1. Nüfus cüzdanı örneği,
2. İkametgah belgesi,
3. Sağlık kurulu raporu,
4. İki adet fotoğraf,
istenir.

Merkezden özürlünün ayrılması
Madde 47 –
Merkezden özürlünün ayrılması aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:
a) Özürlünü isteği,
b) Mesleki rehabilitasyon programının tamamlanması,
c) Merkez müdürlüğü tarafından kabule esas bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğunun tespiti veya merkezin işleyiş ve düzenine aykırı hareket edilmesi halinde
özürlünün ilişiği kesilir.
Merkezin çalışma gün ve saatleri
Madde 48- Merkezde iç hizmet yönergesinde belirtilen gün ve saatlerde hizmet verilir. Merkez çalışma gün ve saatlerinde değişiklik yapmak istendiğinde değişiklik yapma gerekçesi ile il müdürlüğüne başvurulur. İl müdürlüğünün uygun görmesi durumunda valilik onayı ile iç hizmet yönergesi değiştirilir.

Ücret tespiti
Madde 49–


Ücret tahsili
Madde 50–


Merkezde bulunması gereken defter ve dosyalar
Madde 51 –
Merkezde aşağıdaki defter ve dosyaların bulundurulması zorunludur:
a) Gelen evrak kayıt defteri.
b) Giden evrak kayıt defteri.
c) Zimmet defteri.
d) Özürlülere ait kütük defteri.
e) Teftiş defteri.
f) Denetleme defteri.
g) Her özürlü için, içinde kabul belgeleri ile özürlünün rehabilitasyon ve mesleki eğitim planının ve gelişmelerine ait bilgilerin bulunduğu dosya.
h) Özürlünün devam çizelgesi ve personelin çalışma programını gösteren çizelge.
i) Personelin özlük ve sağlık dosyaları.
Merkez, hizmet verilmeye başlanmasından itibaren tutulan kayıtlar ve özürlülere ait dosyaları muhafaza etmek zorundadır. Merkezin yazışmalarında antetli kağıt ve kaşe kullanılması zorunludur.

İl müdürlüklerine gönderilecek belgeler
Madde 52 –
Her ayın ikinci haftasında özürlü listesinin, personel listesinin, aylık SSK prim bildirgesinin bir örneği ve merkezde özürlü bireylere yemek veriliyorsa, aylık yemek listesinin örneği il müdürlüğüne gönderilir.

Sivil savunma planı
Madde 53-
Açılış izin belgesinin düzenlenmesinden sonra iki ay içinde merkezin yangın, sabotaj ve depremde uygulanacak sivil savunma planı hazırlanarak il müdürlüğüne teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Teftiş ve Denetim

Teftiş ve Denetim
Madde 54 –


Merkezin faaliyetinin geçici olarak durdurulması
Madde 55 -


Merkezin geçici kapatılması
Madde 56 –


Merkezin faaliyetlerinin sürekli durdurulması
Madde 57-


Suç işleyen merkez personeli
Madde 58-


Kaynak: Özürlüler İdaresi başkanlığı
Yönetmeliği word dokümanı olarak bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.[/size]
 
Mesleki Eğitim hakkında fazla detaylı bilgi verilmemiş.
1- Mesleki eğitimi bitirdikten sonra iş kurmak için kredi imkanı varmı
2- Mesleki eğitimin alınmasının yanısıra işyerlerine ne tür yaptırımlar uygulanacağı planlanmışmı
3- Hangi özür grupların hangi mesleki eğitim düşünülüyor?
 
Üst Alt