Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Belediyelerden sosyal konut müjdesi

guldamlasi

Yeni Üye
Üyelik
1 May 2005
Konular
7
Mesajlar
33
Reaksiyonlar
0
[size=4]

Belediyelerden sosyal konut müjdesi!

Belediyeler tarafından öncelikle dar gelirliler için farklı büyüklüklerde sosyal konutlar üretilebilecek. Sosyal konutlar dışında, belediyelerce konut üretilip satılması halinde, elde edilecek gelirden sosyal konutların finansmanına katkı sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Belediyeler tarafından arsa, konut ve işyerleri üretilmesi, tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik uyarınca, aylık toplam geliri asgari ücretin, büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde 2 katını, diğer belediyelerde 1.5 katını geçmeyen aileler dar gelirli sayılacak.

Belediyeler, düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla, imarlı ve altyapılı arsalar üretilebilecek. Belediyeler tarafından öncelikle dar gelirliler için farklı büyüklüklerde sosyal konutlar üretilecek.

Sosyal konutlar dışında, belediyelerce konut üretilip satılabilecek. Bu satışlardan elde edilecek gelirden sosyal konutların finansmanına katkı sağlanabilecek.

"Düşük maliyetli konutlar"
Yönetmelikte, sosyal konut, ''Brüt kullanım alanı 100 metrekareyi geçmeyen ve düşük maliyetli olarak üretilen konut'' olarak tanımlanırken, belediye tarafından üretilen arsa ve sosyal konutların, yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlara, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli karşılığında ihalesiz olarak verilmesi öngörülüyor.

Yönetmeliğe göre üretilecek arsa, konut ve işyerlerinin maliyet bedelini belirlemek amacıyla, biri inşaat mühendisi olmak üzere belediyeler bünyesinde, en az üç kişilik kıymet takdir komisyonları oluşturulacak.

Belediyeler, arsa temininde, konut ve işyeri yapımında, kredi kuruluşları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yapabilecek. Ayrıca, ihtiyaç olması halinde değişik büyüklüklerde ve özelliklerde işyerleri üretilebilecek.

Arsa ve konut tahsisinde aranacak şartlar
Arsa, konut ve işyerlerinin üretiminde ihtiyaç duyulacak arsa ve araziler, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre temin edilecek. Temin edilen arsa ve arazilerin satış ve tahsisinde, önce imar planları tamamlanacak.

Konut yapılmak amacıyla arsa tahsis edilecekler ile sosyal konut tahsis edileceklerde, ''dar gelirli olması, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının o belediye sınırı içinde konutu veya konut yapmaya müsait arsası bulunmaması, en az bir yıldan beri o belediye sınırları içinde ikamet ediyor olması'' şartları aranacak.

Ayrıca, afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uygulamaları kapsamında hak sahibi olup, gecekondu ıslahı ve tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacaklara da sosyal konutlardan tahsis yapılacak.

Tahsis edilecek arsa miktarından fazla müracaat olması halinde uygulanacak puanlama kriterleri belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Aile nüfusu, dul, engelli, evde yatalak hasta bulunması, çocukların gelir getirici bir işte çalışıp çalışmaması, aile bireylerinin sahip olduğu araç ve diğer varlıklar, gazi, şehit eş ve çocukları ile diğer hususlar, puanlama kriterleri olarak dikkate alınacak.

Arsa tahsis bedeli, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenecek değerden aşağı olmayacak ve arsa bedelinin yüzde 20'si peşin alınacak. Bedelin toplam ödeme süresi 10 yıldan fazla olamayacak.

Tapu devri peşinat alındıktan sonra yapılacak. Arsa bedelinin peşin ödenmesi halinde, yüzde 25'e kadar indirim uygulanabilecek.

Kooperatiflere arsa tahsisi
Üyelerinin tamamı, sosyal konut tahsisinde aranacak şartları taşıyanlardan oluşan kooperatiflere arsa tahsis edilebilecek. Bu kooperatiflerden tahsisten önce, üyelerinin tamamının bu şartları taşıdıklarına dair belgeler istenecek.

Arsa bedeli tamamen ödeninceye kadar, ancak belediye encümeninin izni ile kooperatif üyelikleri devredilebilecek. Konut yapılmak amacı ile tahsis edilen arsalar bu amaç dışında kullanılamayacak ve üzerine konut yapılıp 5 yıl kullanılmadan başkalarına satılamayacak ve devredilemeyecek.

Konutlar için inşaata başlama ve yapım süreleri belediye meclisi tarafından belirlenecek. İnşaata başlama süresi 3 yıl, inşaatı tamamlama süresi 3 yıl olmak üzere, verilecek süre toplam 6 yılı geçemeyecek. Ancak, toplam 6 yılı geçmemek kaydıyla konut yapımına başlama ve bitirme süreleri belediye encümen kararı ile uzatılabilecek.

Verilen süre içinde konut yapımına başlanılmaması veya süresinde konutun bitirilememesi halinde tahsis iptal edilerek arsa geri alınacak.

Konutların bedeli 20 yılda ödenecek
Konutların tahsis bedeli, kıymet takdir komisyonunca her türlü giderler dahil edilerek tespit edilecek maliyet bedelinden aşağı olmamak üzere belirlenecek.
Peşinat olarak alınacak tutar, konut bedelinin yüzde 10'undan az olmamak üzere, konut büyüklüklerine göre belirlenecek. Ancak toplam ödeme süresi 20 yılı geçemeyecek.

Konut tahsis edilen kişi, konutu 5 yıl süreyle başkasına satamayacak ve devredemeyecek.

Ödemelerin gecikmesi
Arsa ve sosyal konut bedeline ilişkin taksit ödemelerinin eksik yapılması veya hiç yapılmaması durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince belirlenen oranı geçmemek üzere gecikme faizi alınacak.

Taksit ödemesinin toplam 3 ay süre ile yapılmaması durumunda, borcun gecikme faizleriyle birlikte 30 gün içinde ödenmesi, ödenmemesi halinde tahsisin iptal edileceği ilgiliye yazılı olarak bildirilecek.

Bildirime rağmen borcun ödenmemesi halinde tahsis iptal edilecek. Sosyal konutlar, sadece tahsis şartlarını taşıyanlara, belediye encümeni tarafından belirlenen bedel üzerinden kiralık olarak tahsis edilebilecek. Kira artışları mahallin şartlarına göre belediye meclisince belirlenecek. Kira süresi, zorunlu hallerde belediye meclisince belirlenecek kira artışları uygulanmak şartıyla, belediye encümen kararı ile uzatılabilecek. Kira süresi dolduğu halde konutu boşaltmayanlar ile kira sözleşmesine aykırı davrananlar tahliye edilecek.

Arsa, konutların satışı
Düzenli kentleşmeyi sağlamak üzere belediye tarafından sosyal konut üretimine yönelik olarak üretilenler dışındaki arsalar, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılacak.

Yönetmelikte, sosyal konutlar dışındaki konutlar ile işyerlerinin satışında aranacak şartlar da ayrıntıları ile belirlendi. Buna göre, belediyeler, satış bedeli, arsa payları dahil olmak üzere kıymet takdir komisyonunca belirlenecek maliyet bedeline en az yüzde 5 ilave yapılmak suretiyle belediye encümeni tarafından tespit edilecek.

Konut ve işyerlerinin satış şartları, yerleri, büyüklükleri, sayıları, özellikleri, fiyatları, müracaat şekli, son müracaat tarihi ile diğer hususların ilanı 22'nci madde hükümlerine göre yapılır. Konut ve işyerleri açık artırma usulüyle satılacak.

Satışa çıkarıldığı halde alıcısı çıkmayan konutlara en az 30 kişiden oluşan grupların talip olması halinde indirim yapılabilecek.

İndirim oranı yüzde 25'i geçemeyeceği gibi satış bedeli hiçbir şekilde konut ve işyerleri maliyetinin altında belirlenmeyecek. Konut ve işyeri satışlarında alınacak peşinat tutarı, satış bedelinin yüzde 50'sinden az olmamak üzere belirlenecek. Kalan miktar en çok 2 yıl içerisinde ve belirlenecek plana göre ödenir.

Diğer hükümler
Belediye meclisi, dar gelirli tanımına ilişkin miktarı yüzde 25'e kadar artırmaya veya düşürmeye, tahsis ve satışlarda alınacak peşinat miktarlarını ve peşin ödemelere uygulanacak indirim oranını, tahsis ve satışlarda uygulanacak taksit süreleri ile vade farkını, yıllık kira artış oranını, satışlarda uygulanacak grup veya meslek indirim oranını belirlemeye, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince belirlenen oranı geçmemek üzere gecikme faizini tespit etmeye yetkili olacaklar.

Arsa, konut ve işyeri tahsisi, kiralama ve satışları belediye encümeni kararı ile yapılacak. Aile nüfusu, dul, engelli, evde yatalak hasta bulunması, çocukların gelir getirici bir işte çalışıp çalışmaması, aile bireylerinin sahip olduğu araç ve diğer varlıklar, gazi, şehit eş ve çocukları ile benzer özel durumları olanlara belediye encümeni tarafından kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktar üzerinden başkaca şart aranmaksızın arsa ve konut tahsis edilebilecek.Bir kişiye birden fazla arsa ve konut tahsis edilemeyecek, kiraya verilemeyecek. Yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle arsa ve konut tahsisinden yararlandığı tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak. Tahsis ve satışın iptali durumunda, o güne kadar tahsil edilen arsa bedeli ile başlanıp da bitirilmeyen konut ve işyerlerinin kıymet takdir komisyonunca belirlenen değeri, üç yıl içinde ilgililere ödenecek.

Belediyeler, 3 Mayıs 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, satışı ve kiralanmasına ilişkin diğer hususları belediye meclisi kararı ile çıkaracakları yönetmelikle düzenleyecekler.

Kaynak: Sabah[/size]
 
Harika bir haber...
Kötü gözle bakmak gibi olmasın ama, uygun fiyata ev veriyoruz diye malzemeden çalmasınlar sakın :!: :!: :twisted:
 
umarım kısa zamanda uygulamaya geçer. ama buna pek inanasım gelmiyor. yanılıyor olmayı çok istiyorum.
 
bunlar iş yapacakta biz görücez :lol: zor zor :wink:
 
neden fiyat düşük.1-)evler büyük ihtilmaler 1+1olacak 2-)kaitesiz malzemeler kullanacaklari gayri meşhul 3-)evler küçük olduğu için her kata en az 4-5daire siğdiracaklar 4-)işçilik parasini düşük verecekler ki buda normal onca işsiz var
 
Üst Alt