Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

4.sınıfta okurken 2 yıllık mezun olarak müracaat ettim..?

karakaya

Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Konular
52
Mesajlar
665
Reaksiyonlar
34
arkadaşlar bu KPSS konusunu anlayamadım...özürlüler KPSS'ye girmeyecek deniliyor,girmiyoruz. bu sefer de KPSS sonuç belgesi istiyorlar.Anlamadım,anlayamıyorum.
Bir de Kamunun özürlü memur alımıyla ilgili bir sınava girdim. sınavı kazandım. 4.sınıfta okurken 2 yıllık mezun olarak müracaat ettim, kazandıktan sonra bunu problem ettiler.yerime başkasını aldılar.
ben de bölge idarede dava açtım.
Mahkeme için avukat tutmam gerekir mi?
benim gibi bir durumla karşılaşan ve mahkemeyi kazanan var mı?
 
kpss cevap

dostum merhaba.soru sormuşsun,cevabını vereyim.devlet diyorki = "eğer özürlüysen KPSS sınavına gir puanını al,fakat yerleştirme için form doldurma.devlette memur veya işçi olmak istiyorsan İş ve İşçi Bulma Kurumuna elindeki KPSS puan sonucuyla git,seni bir yere yerleştirmeye çalışayım." uygulama böyle.Yani işe yerleştirme tek merkezden (iş-kur) yapılıyor.

bir de 2 yıllık mezuniyetine dair elinde diplaman varsa seni yerleştirmeleri lazımdı.çünkü ben eskişehirde okurken, benim sınıfımda memur olan kişiler vardı (2 yıllık mezuniyetle işe girmişler, dikey geçiş sınavı yada öss ile 4 yıllık fakülteye 3.sınıftan başlamışlardı)

kendine iyi bak,saygılar.
 
cevabınız için teşekkürler.ben internette %40 ve üzeri engellilerin kpss ye girmesi gerekmiyor diye okudum ve girmedim.fakat devletin sözüne güvenilmeyeceğini unutmuşum.2 yıllık diplomam elimde yoktu lakin üniversitenin vermiş olduğu bu öğrenci mezun olabilecek durumdadır yazısı vardı.şimdi 4yıllık diplomayı alabiliyorum.
 
bir de ben idari mahkemeye bir kurum hakkında dava açtım.Avukat tutmama gerek var mı?mahkamelere çağrılıyormuyuz,yoksa gıyaben mi görüüyor?
 
selam

yanlış bilmiyorsam gıyabında yargılanıyorsun,ama sen yine de bir bilene sor.seni yanlış yönlendirmiş olmayayım.
 
İadere mahkemelerindeki davalar için avukat tutmaya gerek olmuyor.
 
Mahkemelerde dava açmak, davayı takip etmek için avukat tutma zorunluluğu yoktur. 4. sınıftayken 2 yıllık mezunu olarak müracatınız neticesinde sınavı kazanmanıza rağmen işe bu nedenle alınmamanız hukuka aykırı. Nitekim Danıştay konuyla ilgili yeni kararında bu durumun işe alınmamayı haklı kılamayacağına karar vermiştir. Emsal kararı yakında cevaba eklerim.
 
İşte bahsettiğim emsal karar! 4. sınıfta okurken 2 yıllık mezun olarak müracaat etttiğinizi söylemiştiniz. Konuya birebir uymakta

[size=4]T.C. ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2001/1495
KARAR NO: 2002/1154

DAVACI : Nevin Gezergün
V E K İ L İ : Av. Belma Öztürk
Necatibey Cad. 27/12 Kızılay/ANKARA
D A V A L I : 1- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - ANKARA
2- Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı - ANKARA
DAVANIN ÖZETİ : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na memur olarak atanan davacının atama onayının iptal edilmesine ilişkin 23.8.2001 gün ve 134 sayılı anılan Bakanlık İşleminin iptali ile açıkta kaldığı süreye ait özlük hakları ile aylıklarının işlem tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesine karar verilmesi istenmektedir.
BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SAVUNMASININ ÖZETİ : Yüksekokul mezunu olan davacının sınav kılavuzunda yeralan açıklamalara aykırı olarak öğrenim durumunu saklayıp lise mezunları için öngörülen sınava girdiğinin saptandığı, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI SAVUNMASININ OZETI : Dava konusu işlemin, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının konu hakkındaki görüşüne göre tesis olunduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETI ADINA
Hüküm veren Ankara 9.İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:
Dava, 17.10.1999 tarihinde yapılan Devlet Memurluğu Sınavı sonucunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na memur olarak atanan davacının sınav tarihinde yüksek okul mezunu olmasına rağmen sınava lise mezunu olarak girmesi nedeniyle atama onayının iptal edilmesine ilişkin işlemin iptali ile açıkta kaldığı süreye ait özlük hakları ile aylıklarının işlem tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48/A-3 maddesinde, Devlet memurluğuna alınacakların hizmet göreceği sınıf için 41.maddede belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarından diploma almış olmalarının şart olduğu öngörülmüştür.
1999-DMS kılavuzunun 1.7.maddesinde; adayların mezuniyet durumlarına göre sadece kendi düzeylerindeki sınava girecekleri, kendi düzeylerinin altındaki ve üstündeki düzeylerde sınava giremeyecekleri, 2.3.1.10.maddesinde; öğrenim durumları olarak işaretledikleri okuldan halen mezun değillerse bu alanı boş bırakacakları, bu durumdaki adayların sınavdan doğan haklarını kaybetmemeleri için 17.10.1999 tarihine kadar mezun olmalarının zorunlu olduğu kuralı yeralmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının A.Ü. Adalet Meslek Yüksek Okulu son sınıfında öğrenci iken, 1999 DMS için başvurmasından sonra 14.9.1999 tarihinde bu okuldan mezun olduğu ve 17.10.1999 tarihinde yapılan sınava lise mezunu olarak katılıp başarılı olması üzerine 15.12.2000 tarihli onay ile davalı Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü daktilograf kadrosuna atamasının yapıldığı, davacının yüksekokul diplomasını ibraz ederek intibakının gerçekleştirilmesini istemesi nedeniyle davalı Bakanlıkça, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşü doğrultusunda, yüksekokul mezunu olmasına rağmen sözkonusu sınava lise mezunu olarak girmesi dolayısıyla sınavın geçersiz olduğu gerekçesiyle atamasının iptali yolunda 23.8.2001 gün ve 134 sayılı işlemin tesis olunduğu anlaşılmıştır.
Olayda; davacının sınava katılmak üzere başvurduğu tarih itibariyle lise mezunu olması nedeniyle Devlet memurluğuna atanmak için aranan genel şartları taşıdığının tartışmasız olduğu, sınava katılmak üzere başvurduğu tarih ile sınavın yapıldığı tarih arasında yükseköğrenimi bitirdiğinin saptanmış olmasının ise davacının bu genel şartları yitirdiği anlamına gelmediği, ayrıca bu hususu davacının gerçeğe aykırı bildirimde bulunması şeklinde yorumlamanın da mümkün olmadığı, öte yandan, sınav kılavuzunda adayların, başvuruda bulundukları tarih ile sınavın yapıldığı tarih arasındaki öğrenim durumlarındaki değişiklikler hakkında ne yapmaları gerektiğine ilişkin açık ve net bir açıklamaya yer verilmediği, Kılavuzun 1.7. ve 2.3.1.10.maddelerinin ise bu konuda yeterince açık olmadığı, buna göre davacının memuriyete alınma sırasında yasada öngörülen koşulları taşıdığı, memuriyeti sırasında da bu şartları kaybetmediği sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.Davanın tazminat istemine ilişkin kısmına gelince;
Dava konusu işlemin hukuka aykırı olması nedeniyle bu işlemden dolayı ödenmeyen parasal haklarının davacıya ödenmesi gerekmektedir. Ancak, davacının mahkememiz kararı uyarınca görevine iade edilmesiyle aday memur süresinin başlatılacağı ve bu süre tamamlandıktan sonra memuriyet statüsüne girip girmeyeceğine bir karar verileceğinden davacıya asli memurluğa atanmadan önce derece ve kademe gibi özlük haklarının bu aşamada verilme olanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, tazminat isteminin kısmen kabulüne, bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının davanın açıldığı 10.10.2001 tarihi itibariyle yürütülecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, özlük haklarına ilişkin tazminat istemi ile fazlaya ilişkin faiz isteminin reddine, davanın sonuçlanma durumuna göre aşağıda dökümü yazılı 41.960.000.-lira yargılama giderlerinin 1/3'ü olan 13.986.667.-liranın davacı üzerinde bırakılmasına, kalan 27.973.333.-lira yargılama gideri ile 140.000.000.-lira avukatlık ücretinin davalı idarelerden alınarak davacı tarafa verilmesine, posta giderinden artan kısmın istek halinde davacıya iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
BAŞKAN ÜYE ÜYE
Nurben ÖMERBAŞ Semiha ACUN Nurettin Yunus UYSAL
26431 27781 37981
YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 3.240.000.-
Karar Harcı : 3.240.000.-
Vekalet Harcı : 600.000.-
YD Harcı : 5.280.000.-
Posta Gideri : 29.600.000.-
: 41.960.000.-
M.Y.
11.10.2002


T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2002/5615
Karar No : 2005/983

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : 1) Devlet Personel Başkanlığı / ANKARA
2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı / ANKARA
Karşı Taraf : Nevin GEZERGÜN
Vekili : Av.Belma ÖZTÜRK, Necatibey Cad.27/12 Kızılay/ ANKARA
İsteği Özeti : Dava Devlet Memurluğu Sınavını kazanarak Tarım ve Köyisleri Bakanlığı emrine memur olarak atanan davacının, atama onayının iptal edilmesine ilişkin işlemin iptali ile açıkta kaldığı sürelere ait özlük haklarının ve parasal haklarının işlem tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
Ankara 9.İdare Mahkemesinin 26.09.2002 günlü E:2001/1495, K:2002/1154 sayılı kararıyla, dosyanın incelenmesinden, davacının Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencisi iken 1999 Devlet Memurluğu sınavına başvurduğu ve daha sonra 14.09.1999 tarihinde mezun olduğu 17.09.1999 tarihinde sınava lise mezunu olarak girerek başarılı olduğu ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine daktilograf olarak atandığı, davacının yüksekokul diplomasını ibraz ederek intibakının yapılmasını istemesi üzerine yüksekokul mezunu olmasına rağmen sınava lise mezunu olarak girdiği nedeniyle atamasının iptal edildiğinin anlaşıldığı, olayda davacının başvuru tarihi itibariyle lise mezunu olması nedeniyle Devlet memurluğu için gerekli olan genel şartları taşıdığı, başvuru tarihi ile sınav tarihi arasında yüksekokulu bitirmiş olmasının davacının bu şartları yitirdiği anlamına gelmeyeceği, sınav kılavuzunda başvuruda bulundukları tarih ile sınav tarihi arasında yüksekokulu bitirmiş olanların ne yapmaları gerektiğine ilişkin açık ve net bir açıklama olmadığı, buna göre, davacının memuriyete alınma sırasında yasada öngörülen şartları taşıdığı ve memuriyeti sırasında da bu şartları kaybetmediği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği, hukuka aykırı işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesi gerektiği, aday memur olması nedeniyle özlük hakların bu aşamada verilmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, yoksun kaldığı parasal haklarının davanın açıldığı 10.10.2001 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, özlük hak istemi ile fazlaya ilişkin faiz isteminin reddine karar verilmiştir.
Davalı idare, kılavuzun açık olduğunu, başvuru formunun yanlış doldurulmasından adayın sorumlu olduğunu, yüksekokul mezunu olan davacının lise düzeyinde sınava girmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Tülay Şeran Balaban
Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : E. Nur Necef
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Kanununun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 26.9.2002 günlü, E:2001/1495, K:2002/1154 günlü, sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 25.3.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
Gülsen Yücel Kenan Levent Zeynep
YENİŞEHİRLİ IRMAK ATASOY ARTUK KAVLAK[/size]
 
yapmış olduğunuz açıklamalardan dolayı çok teşekkür ederim.
 
Üst Alt