24 Nisan 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27914


TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin “Uygulanacak İndirim Oranları” başlıklı 6.4.1 numaralı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(8) 20 yıldan eski ilaç statüsü kazanmış ve depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin altında olan ilaçlar, depocuya satış fiyatı 3,56 TL’nin altında olan bütün ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, kan ürünleri, tıbbi mamalar, radyofarmasötik ürünler, enteral beslenme ürünleri ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun belirlediği ve Kurumun resmi internet sitesinde (
www.sgk.gov.tr) yayımlanan SUT eki EK-2/D Listesinde ayrıca belirtilen ilaçlar için bu maddenin (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları uygulanmaz.”

MADDE 2 – SUT’un “Hasta Alt Bezi” başlıklı 7.3.2 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) Madde başlığı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“7.3.2. Hasta Alt Bezi ve Çocuk Alt Bezi”
b) Birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda tanı belirtilmek kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az iki yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda bedelleri Kurumca karşılanır.
(2) Hasta alt bezi ve çocuk alt bezi bedellerinin ödenmesinde, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz. Çocuk alt bezi bedelleri, SUT eki EK-5/A-1 Listesinde “301.220” kod ile yer alan “hasta alt bezi” için belirtilen fiyat üzerinden ödenir.”


MADDE 3 – SUT eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi”nde (EK-2/G) fiyatları güncellenen ve listeye eklenen ilaçlar ile fiyatları, bu Tebliğ eki Liste-1 de belirtilmiştir.

MADDE 4 – SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-6) aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
a) “GZ.11050” kodu ile yer alan “Yakın Okuma kepi çift*” isimli malzemenin fiyat kısmına “96,00” ibaresi eklenmiştir.
b) “Yakın Okuma kepi tek*” adlı malzeme, 113 sıra numarası ve “GZ.11120” kod numarası ile birim fiyatı 48,00 TL olarak listeye eklenmiştir.


MADDE 5 – Bu Tebliğ’in,
a) 1 inci maddesi bu Tebliğin yayımı tarihinden 2 iş günü sonra,
b) 2 nci maddesi 6/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 3 üncü maddesi 8/4/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 4 üncü maddesi 1/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


Tebliğin Devamı İçin Tıklayın


Resmi Gazete