Merhaba arkadaşlar bildiginiz üzere organ nakli olan pekçok arkadaşımız farklı şehirlerden nakil oldukları yerlere düzenli olarak giderek tedavilerini sürdürüyorlar, bunla ilgili olarak çalışan arkdaslarımızın sevk alması gerekmekte ve ihtiyacı olan kişilerinde bu sevk ile SGK dan yol ücretlerini alabildikleri malumunuzdur.

Bunla ilgili olarak SGK 25.07.2014 tarihinde yeni düzenlemeler yaparak bizlere yeni imkan ve olanaklar sağladı;

Bu konumuzda da bunlara değinerek SGK çalışanlarının bile tam hakim olmadığı kendilerine göre uyduruk rapor ve evraklar istediği konuya netlikler kazandırmak ve bilgi alışverişinde bulunmak istiyorum.

1- ilk olarak engelli raporumuzu sunmamız halinde bazı ücretlerin alınmayacağı belirtilmiş bu konu hakkında da en kısa sürede gidip görüşücem inş.
1.8.5 - Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler
Madde10) Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

/*1.8.1 - Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı
1.8.2 - Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı
1.8.3 - Tıbbi malzeme katılım payı*/

2- Asıl konumuza dönecek olursak;
2.6 - Yol ve gündelik giderleri
2.6.1 -Yol ve gündelik gideri esasları
madde ç) (Değişik: RG- 25/07/2014-29071 / 14 md. Yürürlük: 18/04/2014) Sevkin yapıldığı gün dahil 3 5 işgünü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edilmiş olunması,
gerekmektedir.

/* burada daha evvelden 3 iş günü olan sevk süresi 5 iş gününe çıkarılmıştır. zaten hasta sevk formumuz ek-2/f nin en alt kısmında da yazmakta.*/

2.6.1.A - Yol giderlerinde esas alınacak mesafeler başlığının;
madde (2) Sağlık hizmeti sunucuları tarafından yerleşim yeri dışına:


  1. Organ, doku ve kök hücre nakli tedavisi ve/veya kontrolü,nedenleri ile sevk edilen kişilerin tedavinin yapılabildiği en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesi aranmaksızın sevk edildikleri yer üzerinden hesaplanan yol gideri Kurumca karşılanır.
    /* Şeklinde organ nakli tedavisi için sevk edilmeniz halinde Yol gideri SGK tarafından karşılanır ibaresi mevcut.*/
2.6.4 - Kontrol çağrılarına istinaden yapılan sevklere ilişkin yol ve gündelik giderleri(1) Mevzuata uygun olarak yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen ve sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusunca belirli aralıklarla kontrolü uygun görülen organ, doku ve kök hücre nakli uygulanan veya kanser tedavisi gören veya meslek hastalıkları hastanesinde meslek hastalığı nedeniyle tedavi olan hastaların; kontrol amaçlı sevkleri;
a) Kontrole çağrıldığını gösteren belgeye istinaden birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları dâhil tüm sağlık hizmeti sunucularınca yapılabilecektir.
b) Kontrol çağrılarına istinaden birinci basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılan sevklere ilişkin yol gideri ödemesi yapılırken, sevk belgesi ile birlikte kontrol çağrı belgesinin de ödeme belgeleriyle birlikte ibrazı/gönderilmesi zorunludur. Kontrol çağrı tarihinin sevk belgesi veya tedavi gördüğünü belirtir belge üzerinde hekim tarafından belirtilmiş olması yeterlidir. Hekim imza ve kaşesini içermeyen belge, kontrol çağrı belgesi olarak kabul edilmez.
c) Kontrol çağrılarına istinaden ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca düzenlenen sevklere ilişkin yol gideri ödemesi yapılırken kontrol çağrı belgesi aranmaz.
ç) Birinci fıkrada sayılan tedaviler/hastalıklar dışında kalan tedavilerin/hastalıkların kontrol amaçlı çağrılarına ilişkin giderler Kurumca karşılanmaz.
d) Kontrol çağrılarına istinaden mutat taşıt dışı vasıta ile yapılan sevklere ilişkin işlemler SUT’un 2.6.1.B-3 ve 2.6.1.B-4 maddeleri doğrultusunda yürütülür.

/* Bu kısımlar tamamen bizimle alakalı*/

2.6.5 - Organ nakli tedavilerine ait yol ve gündelik giderleri (1) Organ nakli tedavilerinde hastanın organın bulunduğu yere veya organın organ nakli yapılacak merkezin bulunduğu yere getirilmesine ilişkin gidiş-dönüş nakliye/transfer masrafları, Ulusal Koordinasyon Merkezi veya Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından tutanak altına alınarak belirlenen ulaşım aracı esas alınmak kaydıyla karşılanır.
(2) Ulusal Koordinasyon Merkezi veya Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından tutanak altına alınarak belirlenen ulaşım aracı için, SUT’un 2.6.1.B-4 maddesi doğrultusunda tespit edilen bedel, fatura/bilet tutarını aşmamak üzere ödenir.
(3) Organ naklinin gerçekleştirilememiş olması ilgili giderlerin ödenmesine engel teşkil etmez.
(4) Kemik iliği/kordon kanı nakline ilişkin yol giderleri, SUT’un 2.6.1.B-4(6) fıkrası doğrultusunda karşılanır.
(5) Uzuv replantasyonu gerektiren acil sağlık hizmeti için müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca hava ambulansı ile başka bir sağlık hizmeti sunucusuna sevkin gerekli görülmesi ve bu durumun belgelendirilmesi koşulu ile hava ambulansı için SUT’un 2.6.1.B-4(6) fıkrası doğrultusunda tespit edilen bedel, fatura/bilet tutarını aşmamak üzere ödenir.
(6) Donör (verici) durumundaki kişilerin sağlık giderlerinin finansmanının Kurumumuzca karşılanması durumunda, mevzuata uygun sevk edilmeleri halinde yol, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca karşılanır.

/* sözkonusu 2.6.4 - d maddesinde atıfta bulunan maddelerin bizlerle ilgili kısımları ise aşağıdadır.*/

2.6.1.B-3 - Mutat taşıt dışı araçla nakile ilişkin sevkler başlığının;
madde: (2) Belli bir program çerçevesinde sayılan tedavilerde (kemoterapi, radyoterapi, diyaliz vb.) kişilerin mutat taşıt dışı araç ile nakillerine ilişkin gidiş- dönüş yol giderinin ödenmesinde, her seferinde sağlık kurulu raporu aranmaz. Ödeme işlemleri ilk sağlık kurulu raporuna istinaden yürütülür.
2.6.1.B-4 - Mutat taşıt dışı araç ücretleri başlığının;
madde: (4) Tarifeli uçak için ibraz edilen bilet/fatura tutarı, ekonomi sınıf bedeli üzerinden ödenir. İlgili firmanın tespit edilen uçuş tarihindeki ekonomi sınıf bileti ücretinden daha düşük ücrette bilet/fatura beyanının olması durumunda, bilet/fatura bedeli üzerinden ödeme yapılacaktır.

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
Bu şartlar altında birdefaya mahsus uçakla seyahati uygundur şeklinde bir rapor almamız halinde sonraki tüm sevklerimizde aynı raporu ilgi göstererek uçak biletlerimizin ücretini talep edebileceğimizi değerlendirdim.
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/


25.07.2014 tarihli yeni SUT u aşağıdaki linkten temin edebilir ve inceleyebilirsiiniz. Aynı şekilde ek-2/f hasta sevk formunu da aynı yerden temin edebilirsiniz.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

Ayrıca hasta sevk formumuzun doldurulması konusunda da SGK dan abuk subuk şeylerin yazmasını isteyebiliyorlar bunla ilgili olarak ortaya karışık bişiyler hazırladım ve doktoruma onu onaylatmayı imzalatmayı deniyeceğim elbette elektronik sevk de yaptırmamız gerekli.
doldurduğum hasta sevk formunu ek olarak değilde copy/ paste olarak aşağıya ekliyorum;
HASTA SEVK FORMU EK-2/F

…………………………………………

Sevk tarihi: ......../......./20….

Sevki yapan birim: .................................................. .................................................. ...............................
Genel sağlık sigortalısının adı soyadı : Ener ÖZGÜR T.C.Kimlik No : 123123123
Hastanın adı soyadı : Ener ÖZGÜR T.C.Kimlik No : 123123123
Hastanın doğum yeri / tarihi : Bulgaristan (Tolbuhin) / 04.01.1999
Dosya No : ................................................ Protokol No:......................................
.
Tanı : Böbrek Nakli, Fokal Segmantal Glomerülo Skleroz, Nefrotik Sendrom, Hipertansiyon

Sevk gerekçesi (*) : Kontrol çağrısına istinaden ileri tetkik ve tedavi ile muayene ve ilaç düzeyi kontrolü.

Sevk edildiği branş : Nefroloji Polikliniği

Gideceği şehir : Antalya / Lara

Sevk vasıtası : Uçak ve mutat taşıt

Refakatçi gerekçesi (**): Yüksek enfeksiyon riski ve sağlık durumunun ağır olması nedeniyle refakatçi eşliğinde seyahati uygundur.
Sevk eden hekim:………
Kaşe (****)
İmza
MÜRACAAT EDİLEN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU: ………………………………………………

Sevk nedeniyle müracaat edilen sağlık kurum/kuruluşuna başvuru tarihi :......../......./20…

Müracaat edilen sağlık kurum/kuruluşundan ayrılış tarihi :......../......./20…

……/……/20….- ……/……/20…. tarihleri arasında ayaktan tedavi görmüştür.

……/……/20….- ……/……/20…. tarihleri arasında yatarak tedavi görmüştür.

……/……/20….- ……/……/20…. tarihleri arasında istirahat raporu verilmiştir.

Refakatçi durumu (***): ……………………………………………………………………

Düzenleyen hekim :……..
Kaşe (****)
İmzaSEVK EDİLEN SAĞLİK HİZMETİ SUNUCUSUNA MÜRACAAT SÜRESİ BEŞ(1) (5) İŞ GÜNÜDÜR.
(*) Gerekli teşhis ve tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzman hekiminin bulunmaması vb. tıbbi nedenlerin belirtilmesi gerekmektedir.
(**) Refakatin tıbben gerekli olduğunun gerekçesi ile birlikte belirtilmesi gerekmektedir.
(***) Refakatli olarak gelindiğinin/kalındığının hekim tarafından belirtilmesi gerekmektedir.
(****) Kaşede yer alması gereken diğer bilgiler yanında hekimin çalıştığı sağlık hizmeti sunucusunun adının da yer alması (yoksa hekim tarafından elle yazılmış olması) gerekir.
SEVK FORMUNUN ASLI MÜRACAAT EDİLEN SAĞLIK KURUM/KURULUŞUNDAN AYRILIŞ AŞAMASINDA HASTAYA VERİLECEKTİR. (Ancak; 3816 sayılı “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” kapsamındaki kişilerin yerleşim yeri dışına yapılan sevklerinde bu sevk formu üç (3) nüsha düzenlenerek, 2 (iki) nüshası hastaya verilecektir.)
(1) (Değişik:RG- 25/07/2014-29071 / 50 md.Yürürlük: 25/07/2014)

ilgi ve görüşleriniz için teşekkür eder sağlık ve mutluluklar dilerim.