T.C. MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.01/BSKT-1457
Konu : Saktlık İndirimi Hakkında
İlgi : 28/04/2009 gün ve 14138 sayılı yazınız.

30/01/2009 tarihinde vergi indirim belgesi almak için tarafınıza gönderilmiş olan raporumda, rapor derecem %48’dir. Ancak sizin tarafınızdan, benim yeni rapor yönetmeliğine göre almış olduğum rapor derecem %34’e düşürülerek tarafıma %34 olarak gönderilmiştir. Bu rapor derecesi ile vergi indiriminden faydalanamamaktayım. Aşağıda tarafınızada sunduğum bilgiye dayanarak rapor derecemin düşürülmeden gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.
SAYGILARIMLA


‘‘İlgi yazınızın incelenmesinden, sakatlık indirimi uygulamasında bazı sıkıntıların ortaya çıktığı anlaşılmış, konu ile açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.’’

Bilindiği gibi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 ve 89/3‘üncü maddeleri uyarınca sakatlık indiriminden faydalanan ödevlilere ilişkin olarak 31’inci madde uyarınca hazırlanıp 24/09/1998 gün ve 23473 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan yönetmelik ile uygulama yönlendirilmişti.

Bu defa Devlet Bakanlığınca hazırlanan 16/07/2006 gün ve 26230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlü Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile yetkili sağlık kuruluşları ve Özürlülük Ölçütü ve sınıflandırılmaları yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin Atıflar Başlıklı 18’inci maddesinden ‘‘ 06/02/1998 gün ve 10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ve eki cetvellere yapılan atıflar bu Yönetmelik ve eki cetvellerine yapılmış sayılır’’ denilmiştir.

Bu açıklamalar ışığında, Sakatlık İndiriminda Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulaması Hakkında Yönetmelikdte Değişiklik Yapan Yönetmelik’in 5.7.10 ve 11’inci maddeleri ile Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Değişikliğine Gerek Kalmaksızın İşlem Yapılması Uygun Görülmüştür.

Sakatlık indiriminden faydalanmak için başvuran yükümlülerin 222 seri no’lu Gelir Vergisi Tebliğinde belirtilen belgelerle birlikte ilgili Müdürlüğe başvurmaları sağlanacaktır. İlgili Müdürlükler 16/07/2006 tarihinde yayımlanan yönetmelik eki formlarının ilgili yerlerini doldurarak bu formları bir yazıya ekleyerek ödevlileri aynı yönetmelik’in ekinde belirlenen hastanelerden en yakınına sevk edeceklerdir.

Öte yandan, Merkez Sağlık Kurulunca geçiş dönemi ve ödevlilerin mağduriyeti de düşünülerek 01/08/2008 tarihine kadar eski rapor formlarının incelenmesi, bu tarihten itibaren yeni rapor formları dışındaki raporların incelenmeksizin reddedilmesi kararlaştırılmıştır.
Ayrıca bu husus Sağlık Bakanlığına da iletilmiştir. Bu nedenle yeni müracatlarda eski rapor formlarının kabul edilip gönderilmemesi gerekir.

Bilgi Edinilmesini ve Gereğini Rica Ederim.