Mide ve bağırsak gazlarına karşı faydalı olan anason şişkinliğe ve hazımsızlığa iyi geliyor... siskinlige ve hazimsizliga iyi geliyor13908085810 h1120877 - Şişkinliğe ve hazımsızlığa iyi geliyor

Mi­de ra­hat­sız­lı­ğı olan has­ta­la­ra ana­so­nu öne­ren Dr. Ömer Coş­kun, “Gaz sök­tü­rü­cü özel­li­ği ile mi­de ve ba­ğır­sak gaz­la­rı­na kar­şı fay­da­lı­dır. Mi­de ra­hat­sız­lı­ğı ya­şa­yan has­ta­lar gün­de 2-3 bar­dak iç­ti­ği tak­dir­de bu ra­hat­sız­lık­tan kur­tu­la­bi­lir­ler. En do­ğal yön­tem­ler­den bi­ri­dir. Ana­son ön­ce­lik­le gaz sök­tü­rü­cü, mi­de­yi güç­len­di­ri­ci ve ök­sü­rü­ğü ya­tış­tı­rı­cı ola­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ana­son bu alan­da çok ra­hat­la­tı­cı­dır. Mi­de ve ba­ğır­sak gazı­nı sök­tü­rü­r” de­di.
Ök­sü­rükte çok faydalı
Dr. Coş­kun, gaz sı­kın­tı­sı olan ve ök­sü­rü­ğü bu­lu­nan be­bek ve kü­çük ço­cuk­la­rın ana­son ça­yı iç­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­de­de­rek, “Be­bek­ler için bir çay ka­şı­ğı to­hum bir bar­dak su­ya ol­mak üze­re çay ola­rak ha­zır­la­nır. Ye­mek­ler­den ön­ce ve­ya sü­te ka­tı­la­rak bir­kaç çay ka­şı­ğı ve­ri­lir. Bü­yük­ler ça­yı­nı gün­de 2-3 bar­dak ala­bi­lir. Ha­zım­sız­lık ve ba­ğır­sak gaz­la­rı için bir su bar­da­ğı kay­nar su­ya bir tat­lı ka­şı­ğı ana­son atı­la­rak ka­rış­tı­rı­lır” diye konuştu