Devir, süper meyvelerin devri; besin değeri yüksek ve antioksidan açısından zengin Norveç böğürtleni, nar, acai çileği, papaya, çarkıfelek bağışıklığı kuvvetlendiriyor, cildi güzelleştiriyor.

antioksidan deposu super meyve carkifelek13851137060 h1097792 - Antioksidan deposu süper meyve çarkıfelek

İç has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı Dr. Ay­ça Ka­ya gü­nü­müz­de sü­per mey­ve­le­rin ka­nıt­lan­mış ko­ru­ma özel­lik­le­ri bu mey­ve­le­ri, sağ­lık­lı ve den­ge­li ya­şam tar­zı­nın vaz­ge­çil­me­zi ha­li­ne ge­tir­di­ği­ni söy­le­di. Nor­veç bö­ğürt­le­ni, nar, aca­i çi­le­ği, pa­pa­ya, çar­kı­fe­lek gi­bi sü­per mey­ve­ler, ser­best ra­di­kal­le­ri nöt­ra­li­ze eden en yay­gın iki an­ti­ok­si­dan olan C ve E vi­ta­min ile do­lu ol­du­ğu­nu be­lir­ten Dr. Ka­ya, bö­ğürt­len gi­bi ta­ne­li mey­ve­le­rin, bu mey­ve­le­re ko­yu kır­mı­zı ren­gi­ni ve­ren aşı­rı güç­lü bir an­ti­ok­si­dan olan an­to­si­ya­nin de­po­su ol­du­ğu­nun da al­tı­nı çiz­di.
Ka­ya, “Ay­rı­ca, yük­sek vi­ta­min, mi­ne­ral ve bi­le­şim se­vi­ye­si bu mey­ve­le­re ‘sü­per mey­ve­' özel­li­ği­ni ka­zan­dı­rır. Ör­ne­ğin çok kuv­vet­li bir an­ti­ok­si­dan olan Nor­veç bö­ğürt­le­ni, C vi­ta­mi­ni, kal­si­yum, mag­nez­yum ve ben­zo­ik asit ba­kı­mın­dan kuv­vet­li­di­r” de­di.