Toplam 7 mesajın 1-7 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  ertugrul01 Avatarı

  Gerçek Adı
  Ertuğrul
  Üyelik Tarihi
  06.11-2010
  Son Giriş
  23.02-2014
  Saat
  11:46
  Yaşadığı Yer
  Anadolu
  Mesaj
  1.499
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  SGK'da eksik gün nasıl bildirilecek
  Dr. Resul KURT


  Okurumuz T. Aslan, "Çalışma günleri belli olmayan ve ay içinde çalışma gün sayısı değişen personellerimiz var. Bunlar için ücretsiz izin belgesi düzenleyip Eksik Gün Bildirim Formu'na ekliyoruz. Puantaj göndermiyor olmamız problem olur mu?" diyor.
  Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;
  a) Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatlı olduğunu gösteren raporu,
  b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
  c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri,
  ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
  d) İşverenin veya sigortalının imzasını da taşıyan puantaj kayıtları,
  e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,
  sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde kuruma verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.
  Yukarıda sayılan hâllere ilişkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde işleme konulmaz. Bu durumların dışındaki otuz günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye kurum yönetim kurulu yetkilidir. SGK'ya verilen eksik gün bildiriminde;
  - Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının,
  - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının,
  - Sendikaların,
  - Vakıfların,
  - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri,
  - 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde,
  - Eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli sayılmıştır. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmayacaktır. 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinin hesabında, her SGK işyeri numarası ayrı ayrı değerlendirilecektir.
  Yukarıda belirtilen kapsama giren işyerlerinin eksik gün bilgi formu ve eki belgeleri vermesine gerek yoktur. Sadece aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli olacaktır. Ancak istisna kapsamına girmeyen işyerlerinin eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu'nun (Ek-10) SGK'ya verilmesi ve ekine de kanıtlayıcı belgelerin konulması gerekmektedir.
  *** Özel sigortadan SGK primi kesilir mi?

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin %30'unu (01.01.2012-30.06.2012 dönemi asgari ücreti üzerinden 265.95 TL, 01.07.2012-31.12.2012 dönemi asgari ücreti üzerinden 282.15 TL,) geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarından prim alınmayacağı öngörülmüştür.
  Buna göre, sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin %30'una isabet eden kısmı SGK primine tabi tutulmayacak, istisnayı aşan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir. Örneğin, personeline 400 TL aylık tutarlı özel sağlık sigortası yaptıran bir işyeri, 265.95 TL'den SGK primi kesmeyecek, aşan kısım olan 134.05 TL brüte götürülmek suretiyle sigorta primi ve ücrete bağlı olarak değişen limiti aşıyorsa vergi kesilecektir. Personelin eş ve çocuklarının özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik primlerine de işveren tarafından katkı yapılması halinde bu tutardan SGK primi kesilecektir.

 2. #2
  Üye
  ertugrul01 Avatarı

  Gerçek Adı
  Ertuğrul
  Üyelik Tarihi
  06.11-2010
  Son Giriş
  23.02-2014
  Saat
  11:46
  Yaşadığı Yer
  Anadolu
  Mesaj
  1.499
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Gelir testi ne zaman yenilenecek?


  Dr. Resul KURT (Sosyal Güvenlik Uzmanı)

  GSS için gelir testine 31 ocak tarihinden sonra başvurursak ne olacak? Bu tarih geçtikten sonra artık gelir testi yapılmıyor mu? Bir işe girinceye kadar her ay 213 lira mı ödeyeceğiz, yoksa gelir testi yaptırana kadar mı 213 lira ödeyeceğiz? Yani mart ayında gelir testine başvurursak marta kadar 213 lira, sonrasında da gelir testi sonucuna göre bir miktar mı ödeyeceğiz? Yoksa hep 213 lira mı? Hakan Telli
  Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilecek. Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilecek.
  Başvuru nereye yapılacak
  Başvuru, kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacak. Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan aile esas alınacak. Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile başvuru yapılacak. Re’sen genel sağlık sigortası tescili yapılan kişilerin gelir testi işlemleri, SGK veya ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ailenin yazılı muvafakati alınarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sonuçlandırılacak.
  Gelir tespiti yapılması için başvuracak kişiler, gelir tespitine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile müracaat edecekler. Ancak, başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenecek.
  Gelir testine tâbi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere vakfa bizzat yazılı başvurusu gerekiyor. Ancak, kişiye kanunî temsilci atanması durumunda, bu kişi adına başvuru işlemi kanunî temsilcisi, özürlülük ve yaşlılık gibi nedenlerle bizzat başvuruda bulunamayacak olanların ise vekili tarafından yapılacak.
  Aynı aile üyelerinden biri veya birkaçı başvuruda bulunsa bile başvuru formunda hanede yaşayan tüm fertlere ait bilgiler yer alacak. Gelir testine tâbi tutulacak kişilerden, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgarî ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir esas alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılacak. genel sağlık sigortası tescili yapılanlar, gelir durumlarının ödenecek prim miktarını etkileyecek şekilde değişmesi hâlinde bir ay içinde vakfa başvurmak zorundadır.
  Test istemeyen 212,76 TL ödeyecek
  Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgarî ücretin iki katı olarak (1.773 TL) kabul edilerek 212.76 TL prim ödeyecekler.
  Doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle hanedeki aile bireyi sayısının değiştiğinin tespit edilmesi durumunda gelir tespiti yenilenecek. Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgarî ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenecek.
  Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren doksan günde bir aile içindeki bireylere ait veriler otomatik olarak güncellenecek. Güncelleme sonucu durumunda değişiklik olduğu tespit edilen sigortalıların, tespit edilen aile içindeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarına göre ödeyeceği prim miktarı yeniden belirlenir ve buna göre genel sağlık sigortası tescili yapılacak.

 3. #3
  Üye
  ertugrul01 Avatarı

  Gerçek Adı
  Ertuğrul
  Üyelik Tarihi
  06.11-2010
  Son Giriş
  23.02-2014
  Saat
  11:46
  Yaşadığı Yer
  Anadolu
  Mesaj
  1.499
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  25 yaşını dolduran prim ödeyecek

  Dr. Resul KURT
  Okurlarımızdan genel sağlık sigortasıyla ilgili her gün yüzlerce soru geliyor. Gerçekten herkes ne olacağı konusunda endişeli ve çoğu kişinin de uygulama konusunda bilgilendirmeye ihtiyaçları var gibi görünüyor. Bu köşede bir kaç yazımda okurlarımızı aydınlatmaya çalıştım. Önceki gün ev hanımlarının eşlerinden sağlık yardımı alacaklarını yazdım ama o kadar çok soru var ki, konuyu ayrıntılı incelemek gerekecek. Eş ve çocukların durumu
  Öncelikle genel sağlık sigortasında eş ve çocukların durumunu iyice anlatmak gerekiyor sanırım. Sigortalı olarak çalışan, isteğe bağlı sigorta primi ödeyen veya SGK’dan emekli aylığı alan kişilerin kendileri zaten genel sağlık sigortasından yararlanabiliyor. Buna göre sigortalı olarak çalışan, isteğe bağlı sigorta primi ödeyen veya SGK’dan emekli aylığı alan kişilerin;
  -Eşi,
  -18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları,
  -Yaşına bakılmaksızın bu kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
  -Geçimi sigortalı tarafından sağlanan, her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaktır. Bunlar herhangi bir prim ödemeyecek. Öğrencilerin anne-babaları üzerinden sağlık yardımı alması için mutlaka aktivasyon yaptırmaları gerekecek. Müstehaklık sorgulamasında öğrenci olmasına rağmen müstehak olmayanlar mutlaka öğrenci belgeleri ile SGK’na başvurmalı ve aktivasyon yaptırmalılar. Örneğin, 22 yaşında üniversite öğrencisi bir erkek çocuğun sağlık yardımı almaya devam etmesi, prim ödemek zorunda kalmaması için okuldan alacağı öğrenci belgesini SGK’na vererek aktivasyon yaptırması gerekiyor.
  Anne-babasına kendi üzerinden sağlık yardımı verilenler endişe ediyor. Bu uygulama devam edecek. Bunda bir değişiklik yok.
  Ancak, eğitime devam etmeyen 18 yaşını bitirmiş erkek çocuklar ile 25 yaşını doldurmuş üniversite öğrencisi erkek çocuklar gelir testine girerek eğer kişi başına 295,50 TL’den fazla gelirleri olursa genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalacak.
  Yurt dışında yaşayanlar
  Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikametleri Türkiye’deki adresleri kayıtlıysa SGK otomatik olarak bu kişileri de genel sağlık sigortası kapsamına koyacak. Ve bunlar da gelir testi sonucuna göre prim ödemek zorunda kalabilecekler. Eğer nüfus müdürlüğünde ikamet adresi yurt dışı olarak düzeltilirse genel sağlık sigortası primi ödemeyecekler.
  Sigorta öncesi doğumu borçlanamazsınız
  Okurumuz Ahmet Utlu”Eşim 1990 yılında 1. çocuğumuzu ve 1995 yılında da 2. çocuğumuzu dünyaya getirdi. Bu tarihlerde çalışmıyordu. İlk defa 04/04/2000 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladı. Toplam 4085 işgünü pirimi yattı ve hala çalışmakta çocuklarımızın ikisi de okumaktadır. Eşim bu şartlarda doğum borçlanması yapabilir mi?” diyor.
  Doğum borçlanması ile ilgili uygulamada, SGK sigortalılık öncesi doğumları borçlanma kapsamına almıyor. Bu nedenle eşiniz ilk defa sigortalı olduğu 04/04/2000 tarihinden önce, 1990 ve 1995 yıllarında yaptığı doğumları borçlanamayacaktır. Kişisel görüşüm, annelere bu hakkın kullandırılması olduğu yönündedir. Umarız SGK görüş değiştirir ve annelere de tıpkı erkeklerin askerlik borçlanmasında olduğu gibi sigortalılık öncesi doğumları borçlanma hakkı tanır.

 4. #4
  Üye
  ertugrul01 Avatarı

  Gerçek Adı
  Ertuğrul
  Üyelik Tarihi
  06.11-2010
  Son Giriş
  23.02-2014
  Saat
  11:46
  Yaşadığı Yer
  Anadolu
  Mesaj
  1.499
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Dr. Resul KURT

  konusu 1 Ocak’ta yürürlüğe giren zorunlu genel sağlık sigortası. Esasen tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamına alınması son derece önemli. Bu konu hem yeşil kartlıları, hem sosyal güvencesi olmayanları, hem de kısmi süreli çalışanları ilgilendiriyor.

  İşte okurların merak ettikleri ve tepkileri:

  A. Özdemir: Üniversite öğrenimi için başka bir ilde yaşıyorum. Hem boş vakitlerimi değerlendirip aileme yük olmadan çalışarak okumak, hem de okul sonrası çalışma hayatına alışkın olmak için part-time bir iş buldum ve çalışıyorum. Duyduğuma göre part-time çalışanlar artık genel sağlık primi ödeyecekmiş. Zaten az kazanıyorum ve ancak geçiniyorum. Şu sınav zamanı gelir testini nasıl yaptıracağım, ailem uzakta ben nasıl gidip geleceğim?

  Mehmet Can Baytemur: İşveren tarafından işçinin genel sağlık primi ödenmektedir. Bu sadece işçiyi mi bağlar yoksa işçinin bakmakla yükümlü olduğu anne eş ve çocukları da ayrıca GSS ödemek zorundalar mı?

  Başak Zorlu: Annem SSK emeklisi ve ben 1975 doğumlu bir bekarım. Geçen seneden beri annemin üzerinden sağlık sigortasından faydalanıyorum. Bu yeni genel sağlık sigortası yasası beni de kapsıyor mu? Ayrıca yurt dışında yasayan bir erkek kardeşim var. Şu an için çalışmıyor ve sigortası yok. Onun durumu ne olacak?

  İlhan Demirkıran: Babam SSK emeklisi, annem ve kız kardeşimle yaşıyor. Kız kardeşim bekar ve 42 yaşında. Babam genel sağlık sigortası için başvuruda bulunacak mı?

  Gelir tespitinde neye bakılacak?

  Gelir tespitinde aile olarak, aynı hane içinde yaşayan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınacak. Aynı hanede yaşamayan ve öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilecek. Gelir tespiti işlemlerinde hane olarak adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adres dikkate alınacak. Aynı adreste birden fazla aile olması halinde her bir aile için ayrı ayrı gelir tespiti işlemi yapılacak.

  Vatandaş tepkili

  Bize gelen çok sayıda mailden seçtiklerimi paylaştım. Vatandaş konuyu tam olarak anlayamadığı için genelde tepkili. Burada bir hususu özellikle açıklamak gerekiyor. Çalışan sigortalılarla SGK’dan emekli olanlarla (sosyal güvencesi olan kişiler) bunların eşleri, hak sahibi çocukları ve hak sahibi anne-babası GSS primi ödenmeden sağlıktan yararlanacak. Bunların ayrıca GSS primi ödemesine gerek yok. İşsizlik sigortası kapsamında sağlık yardımı alanlar da bu dönemde prim ödemeyecek.

  Ancak bunların haricindeki, part-time, çağrı üzeri ve ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar, işsiz olup sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar zorunlu genel sağlık sigortası kapsamında prim ödeyerek veya primleri devletçe ödenerek sigortalı yapılacak. Bu kapsamdaki kişileri SPAS adlı programı marifetiyle kapsama alıp, ödeyecekleri primleri SGK tahakkuk ettirecek. Bu kişiler primlerini de bankadan ödeyecekler. Ancak sistemde önemli sorunlar var. Rapor, puantaj kaydı, iş kanununa göre verilen ücretsiz izinler veya buna benzer nedenlerle eksik günü olanların GSS primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu olmadığı için, uygulamada bir çok kişi part-time olanların statüsünü değiştirecek. Bence, SGK part-time işçilere zorunlu GSS primi ödemesi zorunluluğunu kaldırmalıdır. Atılan taş, ürkütülen kurbağaya değmiyor. SGK’ya da, çalışana da, işverene de yazık ediliyor.

 5. #5
  Üye
  ertugrul01 Avatarı

  Gerçek Adı
  Ertuğrul
  Üyelik Tarihi
  06.11-2010
  Son Giriş
  23.02-2014
  Saat
  11:46
  Yaşadığı Yer
  Anadolu
  Mesaj
  1.499
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sağlıkta zorunlu primde kafalar karışık


  Dr. Resul KURT

  Sosyal güvenlikte genel sağlık sigortasının (GSS) 1 Ocak itibariyle zorunlu hale getirilmesi uygulamada birçok soru işaretini beraberinde getirdiği gibi uygulamanın nasıl olacağı konusundaki tereddütler okurları endişelendiriyor. 1 Ocak’ta zorunlu genel sağlık sigortasının başlatılmasına rağmen halen belirsizliğini koruyan hususlar var. Özellikle tam süreli çalışan personelin rapor kullanımı ve/veya bir ayı aşan ücretsiz izin kullanması halinde eksik gün bildirimi yapıldığında GSS primi ödenip ödenmeyeceği merakla bekleniyor. Öncelikle kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların 1/1/2012 tarihinden itibaren eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlamaları gerektiğini belirtmeliyiz.
  Eşinden, anne-babasından veya çocuğundan sağlık yardımı alan hak sahipleri genel sağlık sigortası primi ödemeyecek. Örneğin, SSK’lı eşinden dolayı sağlık yardımı alan ev hanımı Ayşe hanım, herhangi bir prim ödemeden yine sağlıktan yararlanmaya devam edecek. Aynı şekilde babasından sağlık yardımı alan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ahmet Bey de prim ödemeden sağlık yardımı alabilecek.
  Yine emekli olup sosyal güvenlik destek primi ödeyerek part-time işçi olarak çalışan emekli Hasan Bey de, bir kaç işyerinde part-time çalışıp 30 gün GSS primi ödeyen Mehmet Bey de prim ödemeden sağlıktan yararlanacak.
  Gelir tespitinde aile olarak, aynı hanede yaşayan MERNİS kayıtlarında yer alan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınacak. Ancak, aynı hanede yaşamayan ve öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilecek. Üniversite öğrenimi veya başka nedenlerle başka ilde bulunan ve part-time çalışan kişilerin tescil işlemlerinin hangi ildeki sosyal yardımlaşma vakfınca yapılacağı sorun olacaktır.
  1 Ocak-30 Haziran 2012 dönemi için aylık GSS primi, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarına göre;
  1) Asgari ücretin üçte birinin (295.50 TL) altında ise GSS primleri devlet ödeyecek,
  2)Asgari ücretin üçte biri (295.50 TL) ile asgari ücret arasında 295.50 x%12 = 35.46 TL,
  3) Asgari ücret (886.50 TL) ile iki katı arasında ise 886.50x%12=106.38 TL,
  4) Asgari ücretin iki katından (1.773 TL) daha fazla ise, 1.674 x%12 =212.76 TL,
  olacak. primler ödenmez ise sağlık yardımı verilmeyecektir. Kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışan sigortalıların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat ederek gelir testini 31 Ocak’a kadar yaptırması gerekecek. 2022 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 1/1/2012 tarihi itibariyle genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek.
  SGK icra memurları ne istiyor?
  Bu köşede daha önce hem SGK denetmenlerinin hem de işveren memurlarının sorunlarını dile getirmiştik. SGK icra memurlarının ciddi sorunları var. SGK nüfusun tamamına sağlık ve sosyal güvenlik hizmeti veriyor ve bu hizmetin kaliteli sürdürülebilmesi için büyük bir finansman kaynağına ihtiyacı var. Kurum finansmanını tahsil edebildiği primlerinden, açık vermesi halinde ise Hazine’den karşılıyor. Tahsil edilemeyen primler kurumun mali yükünü artırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 28 milyar TL civarındaki alacağını 900 icra memuru ile tahsil etmeye çalışıyor. Ancak SGK icra memurları aynı işi yapan vergi dairesinde çalışan gelir uzmanları, adliyede çalışan İcra memurları ile Aynı özlük haklarına sahip olmadığını belirterek durumlarının iyileştirilmesini istiyor. İstanbul’da zor şartlarda görev yapan icra memurlarının özlük ve mali haklarında iyileştirme performansını artıracaktır.

 6. #6
  Üye
  ertugrul01 Avatarı

  Gerçek Adı
  Ertuğrul
  Üyelik Tarihi
  06.11-2010
  Son Giriş
  23.02-2014
  Saat
  11:46
  Yaşadığı Yer
  Anadolu
  Mesaj
  1.499
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sağlıkta yeni dönem neler getiriyor?

  Dr. Resul KURT

  Sosyal güvenlikte bir kaç yıl önce yapılan düzenlemeler sonrası, özel sağlık kuruluşlarından vatandaşların hizmet almasının önü açılmıştı.
  Ancak SGK ile sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları SUT üzerinden fatura edilen malzeme ve ilaçlar ile SUT dışında fatura edilebilecek malzeme ve ilaçlar hariç olmak üzere tamamı üzerinden, Kurumca belirlenen oranı geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabileceği düzenlendi.
  Buna göre de sağlık kuruluşları yüzde 30 ila yüzde 70 arasında fark isteyebiliyor. Özellikle Özel sağlık kurumları, ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak ve kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorunda. Vatandaş alınacak fark tutarı konusunda önceden bilgilendirilecek. Herkes sağlık hizmetini alırken ne kadar fark ödeyeceğini bilecek. İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterilmesi halinde, ilave ücret alınmadığını 50x50 cm’den küçük olmamak kaydıyla asacağı bir tabela ile duyurulması zorunlu olacak.
  Kurallara uymayan hastaneler yüklü miktarlarda cezalar uygulanacak. Eskiden aylık 75 bin TL olan ceza üst sınırı kaldırılarak son üç aylık ortalamasının yüzde 25’ine kadar ceza uygulanabilecek.
  2012 yılı sözleşmesi ile özel sağlık kuruluşlarında görev yapan doktorlar en fazla saatte 6 ve günde de 60 hastayı muayene edebilecek.
  Yine, sözleşme yapılan branştaki tüm doktorlar dikkate alınarak sağlık hizmeti verilecek. Önceden bazı doktorlar SGK’lı hastalara bakmazken artık sözleşme yapılan branşta SGK’lı hastalar tüm doktorlardan hizmet alabilecek

 7. #7
  Üye
  ertugrul01 Avatarı

  Gerçek Adı
  Ertuğrul
  Üyelik Tarihi
  06.11-2010
  Son Giriş
  23.02-2014
  Saat
  11:46
  Yaşadığı Yer
  Anadolu
  Mesaj
  1.499
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Part-time işçinin GSS çilesi başlıyor

  Dr. Resul KURT



  Bugünlerde okurlarımızın en çok sorduğu sorunun, part-time çalışan işçilerle ilgili genel sağlık sigortası primini 30 güne tamamlamak olduğunu söylesek abartmış olmayız. Her gün onlarca okurumuz konuyla ilgili endişe ve tereddütlerini iletiyor.
  Esasen kişisel düşüncem, bu kapsamdaki kişilerin 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemeye zorlanmasının doğru olmadığıdır. Eskiden olduğu gibi, son bir yılda 30 gün prim ödenmiş olması yeterli sayılmalıdır. Bu sistemin uygulanması ve primlerin tahakkuk ve tahsili SGK için oldukça zor olacak, hem de part-time çalışanlar prim ödememek için ya işten ayrılacak ya da kayıtdışı çalışmaya yönelecek. Büyük bir bölümünü öğrencilerin oluşturduğu ve çalışarak okullarını bitirmeye çalışan bu kişilerin kayıtdışı çalışması veya iş hayatını sonlandırmasından başta SGK, işverenler ve çalışanlar olmak üzere herkes zarar görecek. Bu yanlıştan dönülmelidir.
  **** Kimler prim ödeyecek

  Part-time çalışan işçilerin, bugüne kadar bir yıl içinde 30 gün prim ödemeleri halinde sağlık yardımlarından faydalanma hakkı vardı. Ancak artık kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların 01 / 01 /2012 tarihinden itibaren eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlamaları gerekecek. Raporlu personel için bu şekilde primlerin 30 güne tamamlanmasına gerek yok. Ancak bir ayı aşan ücretsiz izinlerde genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi gerekecek.
  Kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışan sigortalıların eksik günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilmesi mümkündür. Bu kapsamda prim ödeyenler isteğe bağlı sigorta ile hem emeklilikle ilgili malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini ve hem de sağlıkla ilgili genel sağlık sigortası primlerini ödemiş olacaklar. Bu kapsamda ödenen isteğe bağlı sigorta primleri emeklilik açısından SSK (4/a) sigortalılığına sayılacak.
  Kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışan sigortalılardan isteğe bağlı sigorta primi ödemeyenlerin, 01 / 01 /2012 tarihinden itibaren eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlamaları gerekecek.
  **** İşe giriş bildirgesinde belirtilecek

  01 / 01 /2012 tarihinden itibaren ilk defa çalışmaya başlayacak olanların işverenleri tarafından verilen sigortalı işe giriş bildirgesinde, "4857 sayılı Kanun'un 13 ve 14'üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine yada ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor mu ?" alanı bu sigortalıların genel sağlık sigortalısı olup olmadıklarının belirlenmesini teminen zorunlu alan haline getirilmiştir. İşverenler, bu kapsamda çalıştıracakları sigortalılar için "Evet" seçeneğini işaretlemeleri halinde "Zorunlu çalışılan gün sayısı" alanını da işaretleyecekler.
  01/01/2012 tarihinden önce part-time iş sözleşmesi ile ay içinde 30 günden eksik çalışan sigortalıları bulunmakla birlikte işe giriş bildirgesi verilmesi aşamasında "4857 sayılı Kanun'un 13 ve 14'üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine yada ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor mu?" alanını işaretlememiş olan yada bu alanda hayır işaretlemiş olan işverenlerin e-bildirge şifresi ile "Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi" verme menüsüne girerek SIGORTALI ISE GIRIS VE ISTEN AYRILIS) işe giriş güncelleme alt menüsüne girerek güncelleme yapmaları gerekmektedir. Eğer aralık ayında giren kişiler için işe giriş bildirgesinde bu işlem yapılmamış ise bunlar içinde yapılmalıdır.
  Kişilerin gün sayıları daha sonra değişebilir. Sadece tescil edilirken bu bilgiler kullanılacak olup, kişinin gün sayısı az veya daha çok olursa ödenecek prim tutarı gün sayısına bağlı olarak değişecektir. Gün sayısının değişmesi sorun yaratmayacaktır. Yani, çağrı üzerine çalışan bir kişi için bir ay 3 gün çalışması, diğer bir ay 14 gün çalışması sorun oluşturmayacaktır. Kişi genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlayacak kadar prim ödeyecektir.
  SGK tarafından yapılan duyuru ile esas itibariyle bu kapsamda part-time çalışan kişilerin prim ödemelerinin gerektiğinin anlaşılması halinde kaç gün üzerinden prim ödemelerini tespit için kullanılacak. Burada işverenlerin işe giriş bildirgesinde yapacakları bu düzeltme ile SGK otomatik tescil yapma imkânına kavuşacak ve GSS prim ödeme ve takip yükümlüsü kişilerin kendisi olacak.
  Bildirim yapmayan ya da eksik bildirim yapan işverenler için aylık prim ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresinden sonra (ayın 1'i ila 30'u arasında ücret alanlar için takip eden ayın 23'ü, ayın 15'i ila 14'ü arasında ücret alanlar için takip eden ayın 7'si) sigortalılar re'sen tescil edilecekler.
  Prim ödenmesi ve gelir testi yaptırmada yükümlülük kişilerde olup, şirketin yasal sorumluluğu işe giriş bildirgesinde güncelleme yapılmasına ilişkindir.
  Sigortalıların için genel sağlık sigortası primi asgari ücret üzerinden oluşturulmuş olup aile içindeki kişi başına düşen gelirin tespiti için sigortalıların ikametlerinin yer bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri gerekmekte olup, sigortalıların gelir testi yaptırmak istememeleri halinde aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının, asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek prim tahsilatı yapılacaktır.
  1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 dönemi için, aylık GSS primi, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarına göre;
  1) Asgari ücretin üçte birinin (295.50 TL) altında ise GSS primleri devlet tarafından ödenecek,.
  2)Asgari ücretin üçte biri (295.50 TL) ile asgari ücret arasında ise, 295.50 x %12 = 35.46 TL,
  3) Asgari ücret (886.50 TL) ile asgari ücretin iki katı arasında ise, 886.50 x %12 = 106.38 TL,
  4) Asgari ücretin iki katından (1.773 TL) daha fazla ise, 1.674 x % 12 = 212.76 TL, olacaktır. GSS primleri ödenmez ise sağlık yardımı verilmeyecek. Bu nedenle part-time çalışanların mutlaka gelir testini 31 Ocak tarihine kadar veya yeşil kart vizesi bittikten sonra bir ay içinde yaptırmaları gerekiyor