Sağlık Bakanlığı, engelli, kimsesiz, sağlık güvencesiz vb. hastalar öncelikli olmak üzere tedavi sürecince yaşadıkları sorunların çözümü amaçıyla tıbbi sosyal hizmet uygulaması yönergesini yayımladı.

Sağlık Bakanlığı tıbbi sosyal hizmet uygulaması yönergesi yayımladı.T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.58.00.01.020/
Konu : Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi


BAKANLIK MAKAMINA

Bakanlığımız sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilmesi, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda "Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi" hazırlanmıştır.

Ekte sunulan "Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi”nin yürürlüğe konulması hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim.


Prof Dr. İrfan Şencan
Genel Müdür V.

Uygun Görüşle arz ederim.
……/……./2011

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Müsteşar

OLUR

……/……./2011

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

EKLER:
1 - Yönerge (6 sayfa )
2- Yönerge Ekleri (5 sayfa )

Yazının aslı, Yönerge ve ekleri için tıklayınız