Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile muayene katılım payları artırıldı.
Sağlık Uygulama Tebliğindeki düzenlemeye göre, aile hekimliği ve sağlık ocakları gibi birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamaktadır.

Ancak, diğer sağlık birimlerindeki tedavilerde katılım payı alınmaktadır.

İkinci basamak sağlık hizmeti sunucuları yani hastanelerden alınan katılım payları 5 liradan 6 liraya yükseltildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden alınan 5 liralık katılım payı 7 liraya yükseltildi.

Üniversite hastanelerinden alınan muayene katkı payı 5 liralık katılım payı 8 liraya yükseltildi.

Özel hastanelerdeki muayeneler sırasında alınan 12 liralık katılım payı 15 liraya yükseltildi.

31 ARALIK 2016 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YENİ DÜZENLEME

31 Aralık 2016 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 29935 (3. Mükerrer)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) ve (ç) bentleri eklenmiştir.
"a) İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ..................6 (altı) TL
b) Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim
ve araştırma hastanelerinde.................................... ............................7 (yedi) TL"
"c) Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti
sunucularında..................................... .................................................. ....8 (sekiz) TL
ç) Özel sağlık hizmeti sunucularında ........................................15 (onbeş) TL"
MADDE 2 - Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
ESKİ DÜZENLEME

1.8.1 - Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı
(1) Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.
a) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında........5 (beş) TL
b) Özel sağlık hizmeti sunucularında .......................................12 (oniki) TL
(2) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı;
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,
b) Diğer kişiler için eczanelerce kişilerden, Kurumumuzla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eczanelerle sözleşme yapılıncaya kadar Kurumumuzla protokol/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden,
tahsil edilir.
(3) Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı;
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,
b) Diğer kişiler için ayakta hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı sağlık hizmeti sunucusunca, "Yeşil alan muayenesi" sonucunda oluşan katılım payı ise eczanelerce kişilerden,
tahsil edilir.
(4) Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda oluşan ve eczanelerce kişilerden tahsil edileceği belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları (Ek ibare:RG-30/4/2016-29699) , SUT'un 4.1.2 - Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi başlıklı maddesinde tanımlanan yatan hasta reçeteleri hariç olmak üzere,kişilerin reçete ile eczaneye ilk müracaatında kişilerden tahsil edilir.
(5) SUT'un 1.7.1 maddesinde belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.
(6) Bu maddede yer alan genel hükümler saklı kalmak kaydıyla; birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 (beş) TL'lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.
Kaynak http://m.sgkrehberi.com/haber/102783/