T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.ÖÖG.0.19.01.02.420/0005 145G
Konu:Özel Eğitim Giderlerinin Karşılanması

25 Şubat 2008


İlgi:
a)26/6/2006 tarih ve B.08.0.ÖÖG.0.19.02.02.420/55270 saydı yazı,
b)20/İ 1/2007 tarih ve B.08.0.ÖÖG.0.19.02.02.420/60180 (2007/85) sayılı Genelge,
c)Danıştay 8. Dairesinin 12/12/2007 tarih ve E:2007/6457 sayılı yürütmeyi durdurma kararı,
d)Danıştay 8. Dairesinin 24/12/2007 tarih ve E:2007/8941 sayılı yürütmeyi durdurma karan,
Özürlü çocukların eğitim giderlerinin 5378 sayılı Kanun gereği Bakanlığımızca karşılanmasıyla ilgili usul ve esasları düzenleyen ilgi

(a) yazının onsekiz yaşın üzerindeki zihinsel engelliler hariç diğer özürlülere ödeme yapılmayacağına ilişkin hükmünde; hukuka uyarlık görülmemesi nedeniyle, Danıştay 8. Dairesinin ilgi (c) kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre faaliyette bulunan rehberlik araştırma merkezlerinin daha aktif ve hızlı çalışmalarının sağlanması ve özürlü çocukların mağdur edilmemesi amacıyla düzenlenen ilgi (b) Genelge hakkında da Danıştay 8. Dairesinin ilgi
(d) kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
Bu nedenle;
1-İlgi (c) Karar gereği, karar tarihinden itibaren 18 yaşından büyük bedensel engellilerin eğitim giderleri Bakanlığımızca karşılanacaktır.
2-İlgi (b) Genelge, Danıştay 8. Dairesinin ilgi (d) karan gereği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu konuda daha önceki mevzuata göre uygulama yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Öner GÜNEY
Bakan a. Genel Müdür


linkte görülebilir: ookgm.meb.gov.tr/Duyuru/250208-51456%20Ozel%20Egıtım%20Gıderlerının%20Karşılanmas ı.jpg