Kanunda bu konuda bir düzenleme yok aslında. Bu boşluktan dolayı birden fazla araca aynı anda MTV uygulatılmış olmalı ki, kurum aşağıdaki Özelge'Yi yayınlamış geçtiğimiz günlerde:

Başlık: %90 ve üzeri engelliye ait ikinci araca motorlu taşıtlar vergisi istisnasının uygulanmayacağı hk.
Tarih: 05/04/2011
Sayı: B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-74 05/04/2011

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


İlgi: ......... tarih ve ....................... sayılı özelge talep formunuz.
İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, .................. %96 oranında bedensel özürlü olmanız sebebiyle ........plakalı taşıtınız için motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlandığınızı........tarihinde aldığınız ........... plakalı ikinci taşıtınız için de motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yaralanıp yararlanamayacağınız hakkında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinin (c)bendinde sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacağı hüküm altına alınmıştır.
10/1/2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin "İstisnalar" başlıklı bölümünde bu istisna hükmünün uygulama esasları belirtilmiştir.

Söz konusu istisna uygulaması malul ve engelli kişinin sosyal hayata daha fazla katılımını sağlamayı amaçlamakta olup, 197 sayılı Kanunda yer alan sakatlık istisnasından yararlanılarak ikinci bir taşıtın iktisabı halinde bu amaç aşılmış olacağından, ikinci taşıt için motorlu taşıtlar vergisi istisnası uygulanmaması gerekmektedir.

Buna göre, adınıza kayıt ve tescilli taşıtlardan seçeceğiniz bir tanesinin motorlu taşıtlar vergisinden istisna olması mümkün bulunmaktadır

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.