Dilekçem;

Sol kolu ampute olmuş bir engelliyim. Ancak yeni binek araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlanamıyorum. Gelir İdaresi Başkanlığının 30.04.2010 tarihli ÖTV-2 2010-3 sayılı Sirkülerinde otomatik vitesli araçlarda istisna uygulamasına yer verilmektedir. Bende engelli durumumdan dolayı otomatik vitesli araç kullanıyorum ve sakat işaretli plakam var. Sirkülerde sol alt ekstremite için “.. yasa hükmünün engellilerin sakatlıklarına göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz konusu olmayacağından, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olanlar için otomatik vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak sayılması gerekmektedir" ibaresi varken sol kolu olmayan yani sol üst ekstremite için istisna söz konusu olamamaktadır. Bu durum ilgili sirkülerde ifade edilen "..yasa hükmünün engellilerin sakatlıklarına göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz konusu olmayacağından" ibaresi ile tezat oluşturmakta ve tarafımı ayrımcılığa tabi tutarak mağdur etmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle mağduriyetimin giderilmesine yönelik gerekli mevzuat düzenlemesinin ivedilikle yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Aldığım Cevap


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi BaşkanlığıSAYI : B.07.1.GİB.0.63.22-622.03.25.11-1841
KONUilekçeniz hakkındaSayın: XXX

İlgi : 30.03.2011 tarih ve XXX başvuru no.lu e-postadilekçeniz.


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve kanunun uygulanmasına ilişkin olarak 19.04.2004 gün ve 2004/7189 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca çıkartılan yönetmeliğin “Tavsiye ve mütalaa talepleri” başlıklı 38 inci maddesinde, “Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, dilekçenizde belirtmiş olduğunuz hususlar, tavsiye içerikli olduğundan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.Abdulhamit YILDIZ

Başkan a.
Basın ve Halkla İlişkiler
MüşaviriYaa işte böyle. Ama bu işin peşi bırakılmayacak. Gelişmeler yakında...