ÖTV istisnası uygulanarak satın alınan aracın çalınması halinde ÖTV ödenmez, diyor İstanbul Vergi Dairesi müktezası. İlla ki birilerine lazım olur:

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Tarih: 25.03.2008
Sayı : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.7.2805
Konu : ÖTV istisnası uygulanarak satın alınan aracın çalınması halinde ÖTV ödenip ödenmediği.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 1/1-b maddesi ile bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının vergiye tabi olduğu “Diğer İstisnalar” başlıklı 7/2-b maddesinde ise, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03. (motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü aşanlar hariç) 87.04 ( motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar hariç) ve 87.11 GTİP numaralarında yer alanların bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malül ve engelliler tarafından, 5 yılda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanılmak üzere ilk iktisabının vergiden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Yine, Kanunun 2/1-b maddesine göre, bu Kanun uygulanmasında (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali ile müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, ilk iktisap kapsamında değerlendirilecektir.

Konuya ilişkin açıklamalara 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin 7 Seri No.lu Genel Tebliğ ile değişiklik yapılan 7.2.1 bölümünde yer verilmiştir.

Öte yandan, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 15.2 bölümüne göre, malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında istisna uygulanan motorlu taşıtların, istisnadan yararlanmayan kişi veya kurumlarca bunlardan iktisabından önce, alıcılar tarafından (2A) numaralı ÖTV beyannamesi düzenlenerek, bu işlemin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi dairesine verilerek verginin ödeneceği, beyannamede matrah olarak, aracın istisnadan yararlanılarak ilk iktisabındaki matrahın; oran olarak ise aracın malul veya engelliden iktisabı tarihinde geçerli olan oranın yazılarak verginin hesaplanacağı açıklanmıştır.

Buna göre, ÖTV istisnası uygulanarak satın aldığınız özel tertibatlı aracınızın çalınması nedeniyle ilk iktisabında alınmayan ÖTV’nin tarafınızca ödenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.