TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Sayfa 1 / 10 12345 ... SonSon
Toplam 139 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  00:56
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  57.466
  Alınan Beğeniler
  3.828
  Verilen Beğeniler
  4.092

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ


  2. İlk İktisabı İstisna Olan Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali


  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz.

  Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmez. Bu şekilde bir ivaz karşılığında veya ivazsız (bağış, hibe, hediye vb.) olarak gerçekleşen devir işleminde Kanunun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ÖTV aranır. Bu kapsamda, söz konusu taşıtın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayanlara devri halinde, taşıtın bu mirasçıya intikalinde vergilendirilmeyen kendi miras payına tekabül eden kısma ilişkin ÖTV’nin de beyan edilip ödeneceği açıktır.

  Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, Kanunun 15 inci maddesinde yer alan söz konusu düzenleme, esas itibariyle veraset yoluyla intikal eden engelli taşıtının tüm mirasçılara intikaline ilişkin olup, taşıtın istisnadan yararlanamayan murisler arasında veya murisler tarafından istisnadan yararlanamayan üçüncü kişilere devrine ilişkin bir istisna sağlamadığından, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir. Aksi takdirde, diğer mirasçıların vereceği feragatnameye istinaden taşıtı devralan mirasçının taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere bu işlem "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmez. Örneğin, istisnadan faydalanılan taşıtın engellinin vefatı üzerine iki mirasçıya intikal etmesi ve mirasçılardan birinin taşıtı, diğerinin ise terekede taşıt dışındaki varlık olan beş adet cumhuriyet altınını alması ve bu hususta mirasçıların anlaşmaları durumunda, bahse konu cumhuriyet altınlarının toplam değeri taşıtın değeriyle mütenasip olmadığından, feragatname düzenlense dahi, terekede birden fazla mal ve/veya hak bulunması kapsamında ÖTV’siz işlem tesis edilmez.

  Bu uygulamada, ÖTV’den müstesna olarak ilk iktisabı yapılan taşıt dışında herhangi bir mal ve/veya hakkın “birden fazla mal ve hak” kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu mal ve/veya hakkın Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine dahil edilmiş olması gerekmekte olup, mezkûr beyannameye dahil edilmeyenler “birden fazla mal ve/veya hak” kapsamında değerlendirilmez. Banka hesabında/hesaplarındaki paranın, taşıt dışındaki mal ve/veya hakların toplam değerinin tespitinde dikkate alınabilmesi için, muris adına açılmış olan hesap/hesaplarda ölüm tarihi itibariyle mevcut olması gerekir. Ayrıca, murisin ölümünü müteakip, mirasçılarının tamamının ya da bir kısmının sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde, ilgili kurum veya kuruluşlardan alacağı maaş birden fazla mal ve/veya hak kapsamında, terekeye dâhil değildir.

  Söz konusu şartlar dahilinde, istisnadan yararlanılan taşıtın varislerden birine intikalinde ÖTV aranmadığı gibi, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçilen mirasçının buna karşılık taşıt haricinde terekede yer alan diğer mal ve/veya haklardaki miras hissesinden diğer mirasçılar lehine vazgeçmesi de aranmaz. Ayrıca, bu kapsamda işlem tesisi için muristen mirasçılara intikal etmiş olan söz konusu taşıtın dışındaki diğer mal ve/veya haklarla ilgili olarak da aynı mirasçı lehine feragat edilmiş olması aranmaz. Ancak, istisna kapsamında iktisap edilen taşıtın varislere kalan hisselerinin tek bir mirasçıya ivazlı olarak devredilmesi halinde, devralan mirasçının taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere bu satış işlemi "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmez. Bu kapsamda, söz konusu taşıtın malul veya engelli tarafından ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayanlara devri halinde, taşıtın bu mirasçıya intikalinde vergilendirilmeyen kendi miras payına tekabül eden kısma ilişkin ÖTV’nin de beyan edilip ödeneceği açıktır.

  Taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi ve bu mirasçının Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi uygulamasında aranan şartları ve nitelikleri haiz olması durumunda, terekenin birden fazla mal ve/veya haktan ibaret olup olmamasına bakılmaksızın, bu devir işlemi dolayısıyla ÖTV aranmaz. Bu durumda, malul veya engellinin Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında maluliyet veya engellilik durumu nedeniyle ÖTV’siz olarak taşıt iktisap etmemiş olması veya iktisap tarihinden itibaren beş yıllık sürenin geçmiş olması gerektiği tabiidir.

  Veraset yoluyla intikal kapsamında, kendisine taşıt veya taşıt üzerinde hisse intikal eden malul veya engelliler, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi uygulamasından Tebliğin (II/C/1) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yararlanabilir.

  Diğer mirasçıların tek bir mirasçı lehine taşıtla ilgili mülkiyet haklarından feragatini gösterir belgenin noter onaylı olması yeterlidir.

  ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın veraset yoluyla intikali sonrasında varisin de vefatı nedeniyle taşıtın ikinci kez veraset yoluyla intikalinde de yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilir.

  Bu uygulama kapsamında verginin beyanı ve ödenmesine ilişkin yükümlülükler, adına kayıt ve tescil yapılan/yapılanlar tarafından yerine getirilir.

 2. #2
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  00:56
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  57.466
  Alınan Beğeniler
  3.828
  Verilen Beğeniler
  4.092

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  ÖTV muafiyetli engelli aracın, mirasçıya devrinde dikkat edilecek hususlar

  İBRAHİM HALİL ŞUA
  İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi

  Ön Şartlar
  1- Müteveffaya ait ÖTV muafiyetli bir aracın olması ve bu aracın muris adına tescil edildiği tarihden itibaren henüz 5 yıl geçmemesi
  2- Müteveffanın birden fazla mirasçısı olması
  3- Müteveffanın adına kayıtlı araç dışında başkaca malvarlığının bu- lunması

  Temin Edilecek Belgeler
  1- Öncelikle herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noter- den veraset ilamı alınmalı.
  2- Aracı üzerine alacak mirasçı lehine diğer mirasçıların murisin ve- fatından sonra Noterden düzenlenmiş sadece bu araca yönelik "mirastan feragat sözleşmesi"ni düzenlemeleri. Bağış yada devir halinde ÖTV doğuyor. Bu nedenle araç üzerindeki miras hakkından feragat olmasına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.
  3- Muristen kalan malvarlığı için veraset intikal vergisinin ödendiğini gösterir makbuz ve beyanname sureti
  4- Murise ait araç dışında başkaca mal varlığının bulunduğunu gösterir vergi dairesince düzenlenecek belgeler
  5- Aracı üzerine alacak mirasçı adına araç sigorta kaydının bulunması
  6- Tüm mirasçıların birlikte başvurmaması halinde diğer mirasçıların, vergi dairesinde işlem yapmak üzere bir mirasçıya noterden işlem yapma yetkisini vekaletname ile verilmeli
  7- Veraset intikal beyannamesinin verilebilmesi için her bir malvarlığına ait taşınmaz varsa taşınmazın bulunduğu belediyeden alınmış emlak beyanname sureti veya araç ise satış faturasının temini
  8- Aracın satışının yapılacağı trafik şube müdürlüğünün bağlı olduğu nakil araçları vergi dairesi şubesinden aracın ÖTV muafiyetli devrinde sakınca olmadığına dair yazı alınması gerekir.

  İzlenecek usul
  1- Murise ait veraset ilamını aldıktan sonra diğer mirasçıların herhangi bir Notere toplu veya münferit giderek söz konusu araç için intikalini istedikleri mirasçıya sadece bu araç hakkında miras hakkından feragat ettiklerine yönelik noterlik belgesi düzenletmeleri gerekmektedir. Bu belge için resim şartı aranmamakta ve tek belge aslı yeterli olabilmektedir.

  2- Yine aynı mirasçıların diğer mirasçıya vergi dairesinde kendi adlarına işlem yapabilmesi için vekaletname vermeleri gerekir. Aksi halde beyanname de tümünün imzasının bulunması zorunlu olduğundan birlikte vergi dairesine gitmek zorunda kalacaklardır. Bunun için noterden tüm mirasçıların son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 tane vesikalık fotoğrafı istenmektedir.

  3- Murisin vefatından sonra Murisin vefat tarihinde ki resmi ikametgahının bağlı olduğu vergi dairesine vefat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvurarak veraset intikal beyannamesi verilmesi ve varsa vergisinin ödenmesi zorunludur. Bu beyanname verilirken tüm malvarlıklarına ait tapu kayıtları, ilgili belediyelerden alınmış emlak değerlerini gösterir bildirimlerini, araç faturasını, ruhsat fotokopisini, diğer mirasçılardan alınan adlarına işlem yapma vekaletnamesini ve veraset ilamını unutmamak gerekir.

  4-Vergi dairesinden intikali istenen araçla ilgili trafik müdürlüğüne verilmek üzere yazı alınması ve diğer malvarlığının bulunduğunu gösterir kayıtları aldıktan sonra nakil araçları bölümüne gidilerek aracın devrinde ÖTV muafiyetli olduğunu gösterir yazıyı almak gerekir. Bu yazıyı alırken yukarıda yer alan belgelerin bir kısmının fotokopisini beraberinde götürmeyi unutmayalım.

  5- ÖTV muafiyetli yazıyı aldıktan sonra sigortacınıza ulaşarak araçla ilgili sigorta kaydı oluşturmasını isteyin. Sigorta kaydı oluşturulduğunda trafikte TC kimlik numarasından ekranda görülebilmektedir.

  6- Trafikte adınıza tescil yapılabilmesi için trafik müşavirliğinde bu araç ile ilgili Ek -1 -Ek -2 dosyalarının oluşturulması gerekiyor. Yine yukarıda yer alan belgelerin asılları gerekmektedir. Daha sonra bu dosyaları, aracın devredileceği trafik şube müdürlüğüne götürüp aracı üzerinize ÖTV muafiyetli olarak tescil ettirebilirsiniz.

  7- Bu aracın muris adına tescil edildiği tarihten itibaren 5 yıl geçmedikçe devri yapılamaz. Yapılmak istendiğinde ÖTV si ödenmek zo-runda kalınacaktır.

  8- Engellilere ait aracın, mirasçıya intikal ettiği tarih itibariyle aracın trafik sigortası ve Kasko sigortasının yenilenmesi gerekiyor.

  9- Murisin ölüm tarihi itibariyle tahakkuk zamanı sona ermeyen motorlu taşıtlar vergisini ödemeyi unutmayalım

 3. #3
  Üye
  serman Avatarı

  Üyelik Tarihi
  13.03-2015
  Son Giriş
  27.04-2015
  Saat
  11:52
  Yaşadığı Yer
  antalya
  Mesaj
  8
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Peki aracı engellinin vefatından sonra varisler arasında paylaşım yaptırtmazsak .Yani yasal süre bittikten sonra devrini yaprırtsak olurmu?

 4. #4
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  00:56
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  57.466
  Alınan Beğeniler
  3.828
  Verilen Beğeniler
  4.092

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Mirasın pay edilmesine dair bir zaman aşım süresi var diye biliyorum.

  Ayrıca unutmayın, vefaat tarihinden sonra tahakkuk eden MTV'leri ödemeniz gerek.

 5. #5
  Üye
  alperen1313 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  18.06-2010
  Son Giriş
  08.05-2015
  Saat
  19:24
  Mesaj
  5
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Herkese merhaba. 23 nisanda engelli agabeyimi kaybettim. Mekanı cennet olsun. Baştan sona kadar bilgileri okudum ama muallakta kalmak elde değil.avukatlar mevzuata hakim değil. Sigortacılar keza aynı. Sabah ilk işim vergi dairesine gidip en net bilgiye ulaşmaya çalışmak olacak
  Sonuç olarak,engelliye tanınan bu hakkın bu şekilde geride kalanları mağdur etmemesi lazım diye düşünüyorum.
  Kaldı ki vasi babam geride annemle ben kalıyorum. Reddi miras ya da yapılması gereken herşeyi yapacağım. Malum geride çıkan rakam yüksek olacak. Haberdar edeceğim dostlar sizi.

 6. #6
  Üye
  rahmi2253 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  24.11-2013
  Son Giriş
  20.06-2015
  Saat
  00:02
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  10
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Peki biz 4 kardeşiz. 2 kardeş diğer 2 kişi lehine feragat ederek araç 2 kişinin payına Düşen ÖTV ödenmek kaydı ile diğer 2 kişi adına tescil ettirilebilirmi

 7. #7
  Üye
  eyvah_emin Avatarı

  Gerçek Adı
  yasar
  Üyelik Tarihi
  20.10-2014
  Son Giriş
  13.10-2015
  Saat
  12:20
  Yaşadığı Yer
  bursa
  Mesaj
  53
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Babami kaybettik %90 engelliydi.ilk olarak ne yapmaliyiz.otv icin yazilandan pek bisey anlamadim kafam karisti Biraz.

 8. #8
  Üye
  yeolgun Avatarı

  Üyelik Tarihi
  20.08-2015
  Son Giriş
  12.09-2015
  Saat
  20:03
  Yaşadığı Yer
  ist
  Mesaj
  1
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Merhabalar,
  babannem %90 uzerinden engelli ve diyaliz hastasi aile fertleri uzerinden sadece biz bakiyoruz adına araç almayi düşünüyoruz.fakat gerek amcamlar olsun gerek halamlar allah korusun babanneme birşey olması durumunda bize araç konusunda ileride sıkıntı çıkartma durumları olabilir(ailevi meselelerden ötürü) babannemin üzerine alacağım aracı diğer 1. dereceden aile yakınları ile muhattap olmadan kendi üzerime devri mümkün müdür(sağ iken noterden yazı gibi) buna göre kendime yol çizeceğim. Yardımcı olmanızı dileyerekten şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. ve bu tarz olaylarla karşılaşan arkadaşlar bizleri bilgileri ile aydınlatır ise çok müteşekkir olurum.

 9. #9
  Üye
  navim Avatarı

  Gerçek Adı
  hüseyin ulus
  Üyelik Tarihi
  18.03-2015
  Son Giriş
  06.10-2017
  Saat
  16:38
  Yaşadığı Yer
  mersin
  Mesaj
  21
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  3

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Anladığım kadarı ile. Tek bir mirasçıya kalırsa ötv ödenir. Miras tüm mirasçılara pay edilirse ötv aranmaz. Fakat en az araç değeri kadar mirası varsa '' Bankada nakit , Gayri menkul ,Altın vs'' O zaman tek bi mirasçı olsa bile ötv aranmaz.
  Aynı durum benimde başımda uğraşıp duruyorum. Yani alan memnun satan memnun sanane arkdaş hangi mantıkla sen bu kanunu koyuyorsun .Bana açıklayabilecek varsa bu mantığı gerçekten minnettar kalırım. Bir kişi üzerine olursa ötv öde herkese olursa ödeme ????

 10. #10
  Üye
  gangstar Avatarı

  Gerçek Adı
  mümtaz
  Üyelik Tarihi
  31.12-2014
  Son Giriş
  20.11-2015
  Saat
  00:37
  Yaşadığı Yer
  balıkesir
  Mesaj
  4
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  28.03.2014 tarihinde ninemiz üzerinden %90 engelli aracı aldık. malesef ninemizi 31.12.2014 tarihinde kaybettik.
  Annemler 4 kardeşler ve ninem ölmeden annem adına noterde vasiyet ve ayrıca vekalet düzenlendi ninemin üzerine malı vardır (ev arsa tarla gibi )
  3 kardeş Türkiyede 1 kardeş yurt dışında olduğundan bahse konu miras ve araç paylaşılamıyor. bu aracın parasınıda annem kendi banka hesabında ödemiştir. şuan mahkemelik safhasındayız bekliyoruz? sorum şu?

  1- vefat tarihinden itibaren arac vergisi nasıl olucak temmuz ocak pulları??

  2-arac alındığı tarihten itibaren sürekli arıza cıkartıyor ve ve arac iadesi yapılıcak ve 2 yıllık garanti süresi doluyor?

  bu konuda izlenilmesi gereken yol nedir? şimdiden teşekkür ederim

 11. #11
  Üye
  kemalayan Avatarı

  Gerçek Adı
  kemal ayan
  Üyelik Tarihi
  22.12-2015
  Son Giriş
  24.12-2015
  Saat
  17:13
  Yaşadığı Yer
  manisa
  Mesaj
  2
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  İyi günler kolay gelsin. 18.11.2013 tarihinde annemizin üzerinde ötv muafiyeti ile bir araç aldık.( Araçta özel donanım yok )Lakin annem 28.03.2015 tarihinde vefat etti.
  Annemden bize gayrimenkuller ve bu araç kaldı. Vefatının üzerine diger mirascılar (ağabeyim ve babam) araç üzerindeki haklarından benim lehime feragat ettiler.
  Fakat şuan bu aracı üzerime almak istedigimde vergi idaresinden bize ötv muafiyetinin kalkacagını ve bu meblagın ödenecegini söylüyor.
  tek çıkar yolun araç kasko degerinin bedeli kadar ise annemin diger miraslarından agabeyim ve babamın lehine feragat etmek ile oldugunu söylediler.
  Fakat ben bu feragati yapmak istemiyorum.
  Buna cevap olarakta bize o halde aracı annemin tüm mirascıları üzerine ortak alınması gerektigini (babam agabeyim ben )
  o zaman herhangi bir ötv nin cıkmayacagını ve 5 yılın sonunda da istedigimiz şekilde satabilcegimizi söylediler.
  Fakat bize yinede kesin birşey söyleyemiyorlar daha önce böyle bir işlem yapmamışlar ve benim anladıgım bize bu meblagı haksız yere ödetmek niyetindeler .
  Biz bu cevapların hiç birinden kesin bir şey anlamadık bu aracı ötv ödemeden üzerimize almak veya 5 yıl sonra sattıgımızda karşımıza ötv sorunu çıkmaması için ne yapmalıyız bunun başka bir yolu yok mudur?
  5 yıl dolana kadar annemizin üstünde kalsa(herhangi bir devir işlemi yapılmasa merhume üstünde kayıtlı kalsa) sonra satarken yine ötv öder miyiz bize bir ceza çıkar mı ? bunu sorma nedenim sanırsam nisan 2015 te kanun degişmiş fakat ben bişey anlayamadım biri yardımcı olursa çok sevinirim

 12. #12
  Üye
  sonmuk Avatarı

  Üyelik Tarihi
  13.04-2015
  Son Giriş
  27.01-2016
  Saat
  10:03
  Yaşadığı Yer
  Uşak
  Mesaj
  2
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Günaydın Oturanboğa halam var vasisi annem araç almak istiyoruz . Halamın 5 kardeşi var birisi öldü 3 çocuğu var . Araç alırsak diğerleri miras olarak talep ederler mi araç almadan biz almıycaz diye kağıt verseler noterden olurmu. Birde rapor %70 yükseltmek için itiraz edin dediler ne yapmamız gerekiyor

 13. #13
  Üye
  mamimami Avatarı

  Üyelik Tarihi
  13.11-2010
  Son Giriş
  26.12-2017
  Saat
  17:34
  Mesaj
  100
  Alınan Beğeniler
  10
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 8
  Merhaba arkadaşlar,

  Kayınpederim 5 ay önce vefat etti..Devir işleri yeni bitti..İzlenecek yolları adım adım yazıyorum..( kayınpederin arabadan başka bir malı yoktu )

  İlk önce noterden veraset ilamı çıkartıyorsunuz.
  Daha sonra veraset vergi dairesine gidip , daha önce form şeklinde doldurduğunuz belgeyi veriyorsunuz.Cuzi bir vergi ödemesi yapıyorsunuz.
  Ordan size verilen belge ile trafik tescil şubeye müracaat ediyorsunuz ( önce internet üzerinden randevü almayı unutmayın ). trafiğe gitmeden 2 adet ek 1 kağıdı doldurtacaksınız..
  Arabanın trafik sigortasını miras kalan kişinin üzerine yeniden yapıyorsunuz. 2-3 gün içinde yeni ruhsatı size veriyorlar..Mirasçı 2 veya daha fazla kişi ise ruhsat onların üzerine çıkıyor..Böylece ÖTV ödemiyorsunuz..5 yılı bekleyip devir ve satış yapabilecksiniz ÖTV ödemeden..

  Son olarak ölüm kağıdı ve noterden alınan veraset ilamı ile vergi dairesine gidip durumu anlatıyorsunuz ve araç normal araca dönüp MTV leri ödemeye başlıyorsunuz.

 14. #14
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  00:56
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  57.466
  Alınan Beğeniler
  3.828
  Verilen Beğeniler
  4.092

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  @mamimami

  Güncel bilgi için teşekkürler

 15. #15
  Üye
  mamimami Avatarı

  Üyelik Tarihi
  13.11-2010
  Son Giriş
  26.12-2017
  Saat
  17:34
  Mesaj
  100
  Alınan Beğeniler
  10
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  rica ederim..bilgi paylaştıkça güzel..
  Konu mamimami tarafından değiştirilmiştir (12.02-2016 Saat 09:25 ).
Sayfa 1 / 10 12345 ... SonSon