Sayfa 1 / 3 123 SonSon
Toplam 35 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  sore Avatarı

  Üyelik Tarihi
  12.03-2010
  Son Giriş
  08.04-2015
  Saat
  15:21
  Mesaj
  25
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Yeni ötv taslagında yerimizi aldık artık sol kol engelilerde ötv indiriminden yararlanabilecek....:d


  ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ Taslağı Resmi Gazete’de Yayımlanmasını Teminen Başbakanlığa Gönderilmek Üzere hazırlanmıştır.
  06-04-15 16:17

  Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamaları içeren “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanmasını teminen Başbakanlığa gönderilmek üzere hazırlanmıştır.


  Resmi Gazete’de yayımlanana kadar Taslak mahiyetindeki söz konusu metin ile ilgili görüş ve önerilerinizi otv@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

  c- Diğer istisnalar

  1. Malul veya engellilerin taşıt alımlarında istisna özel tüketim vergisi kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde düzenlenen, kanuna ekli (ıı) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabında uygulanan istisnaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

  1.1. Tanımlar
  özel tüketim vergisi kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi uygulamasında;
  engelli sağlık kurulu raporu: özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik13 (veya raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat) çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan engelli sağlık kurulu raporunu,
  engellilik derecesi (oranı): Engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili yönetmelik/mevzuat ile belirlenen esaslara göre tespit edilen, engellilik durumu itibarıyla tüm vücut fonksiyon kaybı oranını veya bu orana karşılık gelen derecelendirmeyi,
  teknik belge: Bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı veya adı geçen bakanlık tarafından görevlendirilmiş kuruluşlarca yetki verilen makine mühendisleri tarafından “araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelik”14 hükümlerine uygun ve yapılan tertibatı/tertibatları belirtir şekilde düzenlenen ve türk standartları enstitüsü tarafından onaylanan belgeyi,
  ekspertiz raporu: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı sigortacılık kanununun15 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımı yapılan ve ruhsatname sahibi sigorta eksperleri tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen raporu ifade eder.

  1.2. Engellilik derecesi %90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında istisna
  1.2.1. Taşıtta tadilat aranmayan istisna uygulaması
  özel tüketim vergisi kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca, kanuna ekli (ıı) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, türk gümrük tarife cetvelinin,
   87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, atv, jeep, steyşın vagon, vb. Taşıtların,
   87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. Taşıtların,
   87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ötv’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz.
  Yetkili sağlık kurumlarından alınmış, engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin ötv mükellefine ibraz edilmesi suretiyle, taşıtın ilk iktisabında ötv uygulanmaması talep edilir.
  ötv mükellefleri, bu istisna kapsamındaki taşıt tesliminde hesaplanan ötv tutarını, fatura bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada
  “ötv kanununun 7/2 maddesi kapsamında hesaplanıp fatura bedeline dâhil edilmeyen ötv tutarı ................ Tl’dir.” şerhi ile gösterir.

  Istisna uygulanarak ilk iktisap kapsamında teslim edilen taşıtlar için de mükellefler
  tarafından (2a) numaralı ötv beyannamesi verilir, ancak beyannamede ötv hesaplanmaz.
  Satış faturasının, aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik
  edilerek onaylanmış fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı
  örneği taşıtların ilk iktisabının yapıldığı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından (2a)
  numaralı ötv beyannamesinin verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar
  bir dilekçe ekinde beyannamenin verildiği vergi dairesine verilir.
  Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek istisna uygulandığını gösteren “ötv ödeme belgesi” mükellefe verilir.

  1.2.2. Taşıtta tadilat aranan istisna uygulaması
  özel tüketim vergisi kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı
  bendinin (b) alt bendiyle, kanuna ekli (ıı) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonu kapsamında
  vergilendirilen;
   yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma
  kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olan taşıtların,
   sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtların
  engellilik durumlarının taşıtları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli
  sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu, yetkili sağlık
  kurumundan alınmış engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90
  veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak
  üzere ilk iktisabı ötv’den istisna edilmiştir. Taşıtta, ilk iktisaptan önce tekerlekli sandalye
  veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptırılması zorunludur.
  (ıı) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyonu sırası kapsamında vergilendirilen; motor
  silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşan taşıtlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen
  taşıtlar, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları ve
  arazi taşıtlarının ilk iktisabında bu istisnadan yararlanılamaz.
  Dolayısıyla bu istisna kapsamında, 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan panelvan,
  kombi gibi hem yük hem yolcu taşımacılığında kullanılabilen çok amaçlı taşıtlar ile sürücü
  dâhil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtların ilk iktisabı yapılabilir.
  Ayrıca, fabrika çıkışı veya ithali sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olarak yapılan ve
  taşıtın “araç tip onayı belgesi”ne uygun, tamamlanmış araç uygunluk belgesinde de bu
  teknik özelliği belirtilen taşıtlardan, istisnadan yararlanabilen malul veya engellilerce
  engellilik durumlarına uygun olarak tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat
  edilmesine imkân sağlayacak şekilde mezkûr düzenleme kapsamında yaptırılan tadilata bağlı
  olarak oturma yeri sayısı düşürülen taşıtların ilk iktisabı da bu düzenleme kapsamındadır.
  Bunun yanı sıra, 10 veya üstü oturma yerine sahip taşıtların, mezkûr düzenleme
  çerçevesinde yaptırılan tadilat sonucu, istisna kapsamındaki taşıtlar haline getirilmesi
  suretiyle ilk iktisaplarının yapılması halinde de diğer şartların sağlanmasına bağlı olarak, söz
  konusu istisna düzenlemesinden yararlanılabilir.
  Mezkûr istisnadan, yalnızca engellilik durumları sürücü olmalarını engelleyecek
  nitelikte olan, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerektiğini ve engellilik derecesinin %90 veya üzeri olduğunu engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen
  malul veya engelliler yararlanabilir.
  Yukarıda belirtilen mahiyetteki engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı
  örneği ötv mükellefine ibraz edilmek suretiyle bu işlemde ötv uygulanmaması talep edilir.
  ötv mükellefleri, bu istisna kapsamındaki taşıt tesliminde hesaplanan ötv tutarını, fatura
  bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada
  “ötv kanununun 7/2 maddesi kapsamında hesaplanıp fatura bedeline dâhil edilmeyen
  ötv tutarı ................ Tl’dir.” şerhi ile gösterir.
  Istisna uygulanarak ilk iktisap kapsamında teslim edilen taşıtlar için de mükellefler
  tarafından (2a) numaralı ötv beyannamesi verilir, ancak beyannamede ötv hesaplanmaz.
  Satış faturasının, aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik
  edilerek onaylanmış fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporunun ve taşıtın yukarıda
  belirtilen kapsamda tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
  taşıtların ilk iktisabının yapıldığı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından (2a) numaralı ötv
  beyannamesinin verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe
  ekinde beyannamenin verildiği vergi dairesine verilir.
  Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek istisna uygulandığını
  gösteren “ötv ödeme belgesi” mükellefe verilir.
  Söz konusu istisna düzenlemesi gereğince yukarıda belirtilen kapsamda yapılan
  tadilatlar nedeniyle, tebliğin (ıv/ğ) bölümü çerçevesinde ek ötv tarhiyatı yapılmayacağı tabiidir.

  1.3. Engellilik derecesi %90’ın altında olanların taşıt alımlarında istisna
  özel tüketim vergisi kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı
  bendinin (c) alt bendi uyarınca, (ıı) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, türk
  gümrük tarife cetvelinin,
   87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine
  sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, atv, jeep, steyşın vagon, vb. Taşıtların,
   87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında
  motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. Taşıtların,
   87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın,
  motosikletlerin
  bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran
  malul veya engelliler tarafından ilk iktisabı ötv’den müstesnadır.
  Istisnadan yararlanmak için taşıtın, özel tertibatlı olması ve malul veya engelli
  tarafından bizzat kullanılabilecek durumda olması şarttır.
  Bu uygulamada, taşıtı hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile
  vites kolu kabul edilir. Ilk iktisaptan önce hareket ettirici aksamda sabitlenmiş bir şekilde özel
  tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin engelliliğiyle uyumlu
  olması da zorunludur.
  Sol el ve/veya kolda engelliliği bulunanların, taşıtta hareket ettirici aksam sayılan
  manuel vites kolunu engelliliğe uygun olarak direksiyona monte ettirmesi ve benzeri şekilde
  tadilat yaptırması veya taşıtın fabrika çıkışında vitesin direksiyonun sağ tarafına sabitlenmiş
  olması gibi haller hareket ettirici aksamda özel tertibat olarak kabul edilir.
  Direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam
  silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin
  diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi ve benzeri tadilatlar taşıtı
  hareket ettirici aksamda özel tertibat kapsamında değerlendirilmez.
  Taşıtın otomatik vitesli olması, engelliliğe uygun hareket ettirici özel tertibat
  yaptırılması şartının aranmasına engel değildir. Dolayısıyla otomatik vitesli taşıtların hareket
  ettirici aksamında da kişinin engelliliğine uygun olarak sabitlenmiş özel tertibat yaptırılması
  gerekmektedir. örneğin, sağ ayağı ampute olan bir engellinin, fren ve gaz pedalında özel
  tertibat yaptırmadan otomatik vitesli taşıtı kullanması mümkün olmadığından, ancak anılan
  tertibatın yaptırılması halinde otomatik vitesli bir taşıt bakımından istisnadan faydalanılabilir.
  öte yandan, manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında
  sabitlenmiş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler bakımından,
  otomatik vitesli taşıtlar, özel tertibatlı taşıt olarak kabul edilir.
  Engellilik durumunun tevsikinde ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporu,
  maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile
  başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli taşıtların)
  kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermeli ya da bu hususun anlaşılabilmesini
  sağlayacak şekilde açık olmalıdır.
  Engellilik derecesi %90'ın altında olanlarda, aranan şartları haiz olmak koşuluyla belli
  bir engellilik derecesine sahip olunması şartı aranmaz.
  öte yandan engellilik durumu, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında
  tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olmalıdır. örneğin, sağ veya sol el parmaklardan
  herhangi bir ya da birkaçının olmamasına rağmen vitesin değiştirilmesine engel, vites kolunda
  tadilat yaptırılmasını gerektirecek bir durumun bulunmaması halinde manuel veya otomatik
  vitesli taşıt alımında istisna uygulanmaz.
  özel tertibatlı veya özel tertibat yaptırılan taşıtların maluliyeti veya engelliliği ile
  kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği ile “h”
  sınıfı sürücü belgesinin ötv mükellefine ibraz edilmesi suretiyle, taşıtın ilk iktisabında ötv
  uygulanmaması talep edilir. ötv mükellefleri, bu istisna kapsamındaki taşıt tesliminde
  hesaplanan ötv tutarını, fatura bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen
  bu tutarı düzenlenen faturada “ötv kanununun 7/2 maddesi kapsamında hesaplanıp fatura
  bedeline dâhil edilmeyen ötv tutarı ................ Tl’dir.” şerhi ile gösterir.
  Istisna uygulanarak ilk iktisap kapsamında teslim edilen taşıtlar için de mükellefler
  tarafından (2a) numaralı ötv beyannamesi verilir, ancak beyannamede ötv hesaplanmaz.
  Beyannamenin verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe
  ekinde;
   alıcının (malul veya engellinin), maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat
  yaptırılan taşıtları kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter
  onaylı örneği,
   bizzat kullanım amacıyla, taşıtın hareket ettirici aksamında engelliliğe uygun
  olarak tadilat yapıldığına dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
   alıcının (malul veya engellinin) “h” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,
   satış faturasının, aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe
  tatbik edilerek onaylanmış fotokopisi
  mükellef tarafından, beyannamenin verildiği vergi dairesine verilir. Otomatik vitesli
  taşıtların özel tertibatlı olarak kabul edildiği hallerde, beyannamenin verildiği vergi dairesine, taşıtın engelliliğe uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine taşıtın otomatik vitesli
  olduğuna dair uygunluk belgesinin aslı veya noter onaylı örneği verilir. Vites kutusuna ait
  bilgilere uygunluk belgesinde yer verilmeyen taşıtlarda, uygunluk belgesi yerine taşıtın
  otomatik vitesli olduğuna dair ötv mükellefinden yazılı beyan alınır.
  Vergi dairesince beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek, taşıtın, ibraz edilen
  raporda yazılı engelliliğe uygun özel tertibatlı olduğu tespit edilir. Bu tespit üzerine, istisna
  uygulandığını gösteren “ötv ödeme belgesi” mükellefe verilir.

  1.4. Istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların hurdaya çıkarılması halinde istisna
  özel tüketim vergisi kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı
  bendinin (d) alt bendiyle, söz konusu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki taşıtların
  aynı alt bentlerde belirtilen malul ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra beş yıl
  geçmeden deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi
  nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki taşıtları hurdaya çıkaran malul
  ve engelliler tarafından yeni bir taşıtın ilk iktisabı ötv’den istisna edilmiştir.
  Bu şekilde istisnadan yararlanmak isteyen malul ve engellinin, istisnadan yararlanarak
  ilk iktisabını yaptığı taşıtın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale
  geldiğini tevsik eden ekspertiz raporu ile “hurdaya çıkarılmıştır” damgası vurularak kayıt
  konulan tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini ibraz etmesi şartıyla, durumuna göre
  tebliğin (ıı/c/1.2 ve 1.3) bölümünde yapılan açıklamalara göre işlem yapılır ve aranan
  şartları haiz olması kaydıyla ilk iktisabını yapacağı yeni taşıt için de ötv istisnası uygulanır.
  Söz konusu belgeler, diğer belgelerle birlikte, taşıtların ilk iktisabının yapıldığı
  motorlu araç ticareti yapanlar tarafından, (2a) numaralı ötv beyannamesinin verildiği günü
  takip eden günün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde beyannamenin verildiği vergi
  dairesine verilir.
  Bu kapsamda ötv’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan ikinci taşıtın ilk iktisap
  tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe, bir başka taşıtın iktisabında kanunun 7 nci maddesinin
  birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında ötv istisnası uygulanmaz.
  Deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle
  bu bölümdeki şartlar dâhilinde hurdaya çıkarılan taşıt ile taşıtın sahibi malul ve engelliye
  ilişkin bilgiler (t.c. Kimlik numarası, adı-soyadı, ana ve baba adı, doğum yeri ve tarihi,
  ikametgâh adresi, taşıtın cinsi, markası, tipi, modeli, silindir hacmi, şasi numarası, ilk iktisap
  tarihi, hurdaya ayrıldığı tarih) ilgili vergi dairesi müdürlüğünce, belgelerin kendilerine ibraz
  tarihinden itibaren üç iş günü içinde e-vdo sistemine girilir.

  Kaynak: gib

 2. #2
  Üye
  sore Avatarı

  Üyelik Tarihi
  12.03-2010
  Son Giriş
  08.04-2015
  Saat
  15:21
  Mesaj
  25
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Devam:

  1.5. Ortak Hususlar İlk iktisabında ÖTV istisnası uygulanan taşıtlar için istisnadan yararlanan malul veya
  engelli adına düzenlenen faturada ÖTV gösterilmez. Bu taşıtların kayıt ve tescilini yapanlar
  tarafından, taşıt sahibinin faturada ve “ÖTV Ödeme Belgesi”nde alıcı olarak gösterilen malul
  veya engelli olduğunun tespit edilmesini takiben kayıt ve tescil işlemi yapılır.
  Malul veya engellilerin bu istisna kapsamında ithal edeceği taşıtlar için de Tebliğin
  ilgili bölümlerinde belirtilen belgelerin gümrük idaresine ibrazı üzerine istisna uygulanabilir.
  Motorlu araç ticareti yapanlar, istisna kapsamında taşıt almak isteyen malul veya
  engellinin daha önce bu istisnadan yararlanıp yararlanmadığını, yararlanmış ise istisnadan
  yararlandığı tarihten itibaren (ay bazında) beş yıl geçip geçmediğini, Gelir İdaresi Başkanlığı
  web adresinde yer alan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından temin edilen bilgileri de içerecek şekilde oluşturulan “İnternet Vergi Dairesi / Sorgulamalar / Engellilik İstisnası Bilgileri"
  bölümünden sorgulayabilirler. Bu kapsamda, istisnadan faydalanarak taşıt ithal edenlerin
  kimlik bilgileri (T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, ana ve baba adı, doğum yeri ve tarihi) ile
  ithal edilen taşıtın özelliklerini (G.T.İ.P. numarası, cinsi, markası, tipi, modeli, motor silindir
  hacmi, şasi numarası) ve ithalat tarihini içeren liste Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler
  Genel Müdürlüğünce en geç ithalat tarihini takip eden ayın sonuna kadar Gelir İdaresi
  Başkanlığına gönderilir. Söz konusu sorgulama için motorlu araç ticareti yapan mükellefler
  tarafından, varsa mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreleri kullanılır; yoksa bağlı
  bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, şifre ve parola alınır. Bu şekilde yapılacak
  sorgulamalarda, "Sorgulamalar" bölümünden "Engellilik İstisnası Bilgileri" bölümü seçilir.
  Engellilik istisnasından yararlanma durumu sorgulanacak kişinin T.C. kimlik
  numarası/yabancı kimlik numarası yazılmak suretiyle sorgulama yapılır. Motorlu araç ticareti
  yapanlar ile istisnadan yararlanmak isteyen malul veya engelliler arasında sorgulama
  bilgilerine ilişkin ihtilaf doğması halinde, ilgili vergi dairesinden bilgi alınabilir.
  Bu istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan taşıtın ilk iktisap tarihinden itibaren
  beş yıl geçmeden satışı veya devrinde, ÖTV’sinin ödenmiş olması, söz konusu taşıtın ilk
  iktisabından itibaren beş yıllık süre içinde ilk iktisabı yapılacak diğer bir taşıt için istisnadan
  yararlanmayı sağlamaz.

  Bu istisna kapsamında ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra, istisnadan
  yararlanan kişinin, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi
  kapsamında iktisap edeceği bir başka taşıt için de ÖTV istisnası uygulanması mümkün olup,
  bu şekilde istisnadan yararlanılabilmesi için eldeki taşıtın satılması veya devri aranmaz.
  İstisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın beş yıllık süre dolmadan Tüketicinin
  Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı mal kapsamında iade edilerek, aynı
  nitelikleri haiz yeni bir taşıtın iktisabı halinde, söz konusu taşıt için de istisna uygulanması
  mümkündür. Bu durumda, beş yıllık sürenin başlangıcı, yeni alınan taşıtın ilk iktisabı
  tarihinden itibaren başlar.

  Bununla birlikte, malul veya engellinin ölümünden sonra, mirasçılara veraset yoluyla
  intikal eden taşıtın, ayıplı mal kapsamında olması nedeniyle mirasçılar tarafından satıcıya iade
  edilmesi ve bunun karşılığında yeni bir taşıtın iktisap edilmek istenmesi halinde, yeni taşıtın
  mirasçılar tarafından ilk iktisabında istisna kapsamında işlem tesis edilmez.

  Malul veya engelli tarafından iktisabı yapılan taşıtın kayıt ve tescil ettirilmeden malul
  veya engellinin vefat etmesi durumunda, mezkûr istisna uygulamasından yararlanılamaz. Bu
  durumda, taşıtın mükellefe iade edilmemesi halinde, mirası reddetmeyen varis/varisler
  tarafından kayıt ve tescilden önce taşıta ait ÖTV beyan edilip ödenir.
  Malul veya engelli tarafından ÖTV’den istisna olarak ithal edilen taşıtın, ithalat
  tarihinden itibaren beş yıllık süre geçmeden Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2)
  numaralı bendinden yararlanılamaz.

  Engellilere, engelli sağlık kurulu raporu verilmesine dair ilgili mevzuatın değişmesi
  halinde, değişiklik tarihinden önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan engelli sağlık
  kurulu raporları ÖTV istisnası uygulamasında geçerlidir. Ancak, Özel Tüketim Vergisi
  Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış sağlık kurulu raporlarına dayanılarak bu
  istisna kapsamında işlem tesis edilmez.

  Malul veya engellinin, birden fazla engelli sağlık kurulu raporunun bulunması halinde,
  en son tarihli rapor bu uygulamada dikkate alınır. Malul veya engelli tarafından geçerli
  raporun ibraz edilmediğinin tespiti ve ibraz edilmeyen en son tarihli raporun da ilgili istisna uygulamasında aranılan mahiyette olmaması durumunda, ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı
  cezası ve gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranır.

  Engelli sağlık kurulu raporunda, raporun süresiz olduğunun belirtilmesi halinde
  herhangi bir tarihle sınırlı olmaksızın; belirli süre içinde geçerli olduğunun belirtilmesi
  halinde, raporun süresinin bitimine altı aydan az bir süre kalmaması kaydıyla, bu süre içinde,
  ilk iktisabı yapılacak taşıtlar bakımından söz konusu raporlara dayanılarak istisnadan
  yararlanılabilir.

  Süreli raporlara dayanılarak istisnadan yararlanılması halinde, raporun süre bitiminde
  ÖTV istisnasının devamı için yeni rapor ibrazı aranmaz.

  Malul veya engelliler tarafından ibrazı zorunlu engelli sağlık kurulu raporunun örneği
  ile şekli ve içeriğine ilişkin açıklamalar, söz konusu raporun verilmesine dair ilgili mevzuatla
  belirlenmiş olup, rapor tarihi dikkate alınmak suretiyle bu tarihte geçerli mevzuatla yapılan
  belirlemeler çerçevesinde raporun uygun olup olmadığı vergi dairesince tespit edilir. Bu
  kapsamda, engelli sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarının kontrolü de
  Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılır.

  İstisnadan, Türkiye’de ikamet eden ve ikamet tezkeresine sahip yabancı ülke
  vatandaşları ile yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu mavi kart sahipleri de yararlanabilir.
  Bunların da aranan şartları haiz olmaları ve belgeleri ibraz etmeleri gerektiği tabiidir. Ancak
  yurt dışından alınan ehliyet ve/veya rapora dayanılarak bu istisna uygulaması kapsamında
  işlem tesis edilemez.

  İstisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, engelli kişi tarafından bizzat
  kullanılması; engelli kişinin taşıtı bizzat kullanmasının mümkün olmaması halinde ise sürekli
  olarak istifadesine sunulması gerekmektedir. Taşıtın, zorunlu sebepler dışında, engelli
  tarafından bizzat kullanılmadığının veya engellinin taşıtı bizzat kullanamayacak durumda
  olması halinde taşıtın bariz bir şekilde engellinin istifadesine sunulmadığının tespiti halinde,
  istisna şartlarının ihlal edildiği kabul edilir ve ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası
  ve gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranır. Ayrıca, taşıtın ilk iktisabında
  yaptırılan hareket ettirici aksamın, sonradan söküldüğünün tespit edilmesi halinde de aynı
  yönde işlem tesis edilir. Söz konusu durumlara ilişkin tespitlerin, ilk iktisap tarihinden
  itibaren beş yıl geçtikten sonra yapılması halinde, ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV ile ilgili
  olarak herhangi bir işlem tesis edilmeyeceği açıktır.

  1.6. Sorumluluk
  Bu istisna uygulamasında, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis
  edilmemesi suretiyle istisna kapsamında taşıt teslim edilmesi halinde ziyaa uğratılan vergi,
  vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte, Tebliğin (II/C/1.5) bölümünde malul veya
  engellinin sorumlu tutulduğu durumlar hariç, motorlu araç ticareti yapanlardan aranır.
  Öte yandan muvazaaya dayanan bir ilişki içerisinde engelli kişi adına taşıt iktisap
  edildiğinin tespiti halinde ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi
  ile birlikte müştereken ve müteselsilen işleme taraf olanlardan (adına taşıt iktisap edilen
  engelli, engelli adına alıp fiilen kendi istifadesine kullanan ile durumdan haberdar olması
  şartıyla motorlu araç ticareti yapan kişiden) aranır.


  1.1. Malul veya Engelliler Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın İlk İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya Devri
  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi
  hükmü gereğince, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan ilk iktisabı Kanunun 7
  nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında yapılanların, istisnadan
  yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi
  veya kurumlara satışı veya devrinde ÖTV aranır.
  Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında ilk
  iktisabı yapılmış taşıtın, daha önce aynı düzenlemeden yararlanmış olup, yararlanma
  tarihinden itibaren henüz beş yıllık süre geçmemiş bir malul veya engelliye satışı veya devri
  halinde mezkûr düzenleme kapsamında alıcı malul veya engelli tarafından kayıt ve tescilden
  önce ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi gerekir.
  Ayrıca, söz konusu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların, veraset yoluyla
  ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal etmesi ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten
  itibaren beş yıllık süre geçmeden varisler tarafından istisnadan yararlanamayanlara satışı veya
  devrinde de ÖTV aranır.
  Malul veya engelliler tarafından ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın,
  Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi hükmünden yararlanabilecek
  durumdaki malul veya engelliye satış veya devrinde ÖTV aranmaz. Ancak, bu durumda da
  mezkûr düzenleme kapsamında aranan belgelerin ilgili vergi dairesine ibrazının gerektiği
  tabiidir. Bu kapsamda, engellilik oranı %90 ve üzerinde olanlar tarafından engellilik oranı
  %90’ın altında olanlara satışının/devrinin yapılması veya engellilik oranı %90’ın altında
  olanlar tarafından engellilik oranı %90 ve üzerinde olanlara satışının/devrinin yapılması
  taşıtın ÖTV’siz iktisabına engel teşkil etmez.
  Kanunun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ÖTV’siz
  iktisabı yapılan taşıtın, iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde istisnadan yararlanamayanlara
  satış veya devrinde ÖTV aranır. Ayrıca, bu uygulama kapsamında, ÖTV’siz olarak taşıt
  iktisap eden malul veya engelliler, bu taşıtları iktisap tarihlerinden itibaren beş yıl geçmeden,
  tekrar bu düzenlemeden ve/veya Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı
  bendi uygulamasından yararlanamaz.

  1.2. Malul veya Engelliler Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın Beş Yıl Geçtikten Sonra Satışı veya Devri
  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi
  hükmü gereğince, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan Kanunun 7 nci
  maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılanların, ilk
  iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra satışı veya devrinde ÖTV aranmaz.
  Ayrıca, söz konusu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların veraset yoluyla
  ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal etmesi ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten
  itibaren beş yıllık sürenin bitimine kadar varisler adına kayıt ve tescilli kalması koşuluyla
  satışı veya devrinde de ÖTV aranmaz.

  1.3. Ödenmesi Gereken Verginin Beyanı ve Ödenmesi
  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi
  kapsamında ÖTV’nin arandığı durumlarda, ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanan taşıtın
  istisnadan yararlananlar dışındaki üçüncü şahıslar tarafından iktisabında, taşıtın istisnadan
  yararlanılan ilk iktisabındaki matrah ve istisnadan yararlanamayan üçüncü şahıslar adına kayıt
  ve tescil ettirildiği tarihteki oran üzerinden ÖTV beyan edilir ve ödenir.

  Dolayısıyla, bu uygulama kapsamında vergileme, alıcının beyanname vermesi
  suretiyle yapılır. Söz konusu taşıtların, istisnadan yararlanamayan kişi veya kurumlarca
  iktisabından önce, alıcılar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı web adresindeki “Formlar ve
  Yayınlar / Beyanname Örnek Formları” bölümünde yer alan (2A) numaralı ÖTV
  Beyannamesi kâğıt ortamında düzenlenerek, bu işlemin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa
  bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi
  dairesine verilir ve vergi aynı gün ödenir.

  2. İlk İktisabı İstisna Olan Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali
  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi
  hükmü gereğince, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset
  yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı
  olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi
  nedeniyle ÖTV uygulanmaz.
  Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal
  ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya
  devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç
  olmak üzere) “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmez. Bu şekilde bir ivaz
  karşılığında veya ivazsız (bağış, hibe, hediye vb.) olarak gerçekleşen devir işleminde
  Kanunun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ÖTV aranır. Bu
  kapsamda, söz konusu taşıtın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan
  yararlanamayanlara devri halinde, taşıtın bu mirasçıya intikalinde vergilendirilmeyen kendi
  miras payına tekabül eden kısma ilişkin ÖTV’nin de beyan edilip ödeneceği açıktır.
  Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca
  mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki
  mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan
  yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, “veraset yoluyla intikal”
  olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, Kanunun 15 inci maddesinde yer alan söz konusu
  düzenleme, esas itibariyle veraset yoluyla intikal eden engelli taşıtının tüm mirasçılara
  intikaline ilişkin olup, taşıtın istisnadan yararlanamayan murisler arasında veya murisler
  tarafından istisnadan yararlanamayan üçüncü kişilere devrine ilişkin bir istisna
  sağlamadığından, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile
  mütenasip olması gerekmektedir. Aksi takdirde, diğer mirasçıların vereceği feragatnameye
  istinaden taşıtı devralan mirasçının taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına)
  karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere bu işlem "veraset yoluyla intikal" olarak
  değerlendirilmez. Örneğin, istisnadan faydalanılan taşıtın engellinin vefatı üzerine iki
  mirasçıya intikal etmesi ve mirasçılardan birinin taşıtı, diğerinin ise terekede taşıt dışındaki
  varlık olan beş adet cumhuriyet altınını alması ve bu hususta mirasçıların anlaşmaları
  durumunda, bahse konu cumhuriyet altınlarının toplam değeri taşıtın değeriyle mütenasip
  olmadığından, feragatname düzenlense dahi, terekede birden fazla mal ve/veya hak bulunması
  kapsamında ÖTV’siz işlem tesis edilmez.

  Bu uygulamada, ÖTV’den müstesna olarak ilk iktisabı yapılan taşıt dışında herhangi
  bir mal ve/veya hakkın “birden fazla mal ve hak” kapsamında değerlendirilebilmesi için söz
  konusu mal ve/veya hakkın Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine dahil edilmiş olması
  gerekmekte olup, mezkûr beyannameye dahil edilmeyenler “birden fazla mal ve/veya hak”
  kapsamında değerlendirilmez. Banka hesabında/hesaplarındaki paranın, taşıt dışındaki mal
  ve/veya hakların toplam değerinin tespitinde dikkate alınabilmesi için, muris adına açılmış
  olan hesap/hesaplarda ölüm tarihi itibariyle mevcut olması gerekir. Ayrıca, murisin ölümünü
  müteakip, mirasçılarının tamamının ya da bir kısmının sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde, ilgili kurum veya kuruluşlardan alacağı maaş birden fazla mal ve/veya hak
  kapsamında, terekeye dâhil değildir.

  Söz konusu şartlar dahilinde, istisnadan yararlanılan taşıtın varislerden birine
  intikalinde ÖTV aranmadığı gibi, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçilen
  mirasçının buna karşılık taşıt haricinde terekede yer alan diğer mal ve/veya haklardaki miras
  hissesinden diğer mirasçılar lehine vazgeçmesi de aranmaz. Ayrıca, bu kapsamda işlem tesisi
  için muristen mirasçılara intikal etmiş olan söz konusu taşıtın dışındaki diğer mal ve/veya
  haklarla ilgili olarak da aynı mirasçı lehine feragat edilmiş olması aranmaz. Ancak, istisna
  kapsamında iktisap edilen taşıtın varislere kalan hisselerinin tek bir mirasçıya ivazlı olarak
  devredilmesi halinde, devralan mirasçının taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras
  payına) karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere bu satış işlemi "veraset yoluyla intikal" olarak
  değerlendirilmez. Bu kapsamda, söz konusu taşıtın malul veya engelli tarafından ilk iktisap
  tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayanlara devri halinde, taşıtın bu
  mirasçıya intikalinde vergilendirilmeyen kendi miras payına tekabül eden kısma ilişkin
  ÖTV’nin de beyan edilip ödeneceği açıktır.

  Taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi ve bu mirasçının Kanunun 7
  nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi uygulamasında aranan şartları ve
  nitelikleri haiz olması durumunda, terekenin birden fazla mal ve/veya haktan ibaret olup
  olmamasına bakılmaksızın, bu devir işlemi dolayısıyla ÖTV aranmaz. Bu durumda, malul
  veya engellinin Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile 15 inci
  maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında maluliyet veya engellilik durumu
  nedeniyle ÖTV’siz olarak taşıt iktisap etmemiş olması veya iktisap tarihinden itibaren beş
  yıllık sürenin geçmiş olması gerektiği tabiidir.

  Veraset yoluyla intikal kapsamında, kendisine taşıt veya taşıt üzerinde hisse intikal
  eden malul veya engelliler, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi
  uygulamasından Tebliğin (II/C/1) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yararlanabilir.
  Diğer mirasçıların tek bir mirasçı lehine taşıtla ilgili mülkiyet haklarından feragatini
  gösterir belgenin noter onaylı olması yeterlidir.

  ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın veraset yoluyla intikali sonrasında
  varisin de vefatı nedeniyle taşıtın ikinci kez veraset yoluyla intikalinde de yukarıda yapılan
  açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilir.
  Bu uygulama kapsamında verginin beyanı ve ödenmesine ilişkin yükümlülükler, adına
  kayıt ve tescil yapılan/yapılanlar tarafından yerine getirilir.

 3. #3
  Üye
  nuwanda Avatarı

  Üyelik Tarihi
  15.02-2010
  Son Giriş
  24.11-2017
  Saat
  13:27
  Mesaj
  83
  Alınan Beğeniler
  6
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Hayirli olsun hepimize. 10 kere okudum anlamadim. direksiyondan vitesli manuel vitesli araç olunca mi kabul edilecek simdi? Yine kafa karisikliligi, bir anlayan varsa aciklayabilir mi?

 4. #4
  Üye
  sore Avatarı

  Üyelik Tarihi
  12.03-2010
  Son Giriş
  08.04-2015
  Saat
  15:21
  Mesaj
  25
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  @nuwanda bu ibareden anlaşııyorki otomatik vites araç alabilirsin ama netlik kazanması açısından mail attım ben ....
  , Öte yandan manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında
  sabitlenmiş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler bakımından,
  otomatik vitesli taşıtlar, özel tertibatlı taşıt olarak kabul edilir.
  Engellilik durumunun tevsiki
  nde ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporu,
  maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taĢıtların (veya engelliliği ile
  başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli taşıtların)
  kullanıl
  abileceğine dair değerlendirmeyi içermeli ya da bu hususun anlaşılabilmesini
  sağlayacak şekilde açık olmalıdır.

 5. #5
  Üye
  İşteGidiyorum Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.03-2014
  Son Giriş
  24.09-2016
  Saat
  16:23
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  117
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  @sore


  Aynen kardeşim. Herkes mail atsın ve şu otomatik vitesli araç olayına netleştirelim. Bize otomatik vites yetecektir. Otomatik vites özel tertibat sayılsın yeter.

 6. #6
  Üye
  pronet Avatarı

  Üyelik Tarihi
  01.09-2010
  Son Giriş
  21.02-2017
  Saat
  12:29
  Mesaj
  385
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  İşitme engelli arkadaşlar, ÖTV tebliği taslağı yayınlandı. Ancak işitme engelliler için yine muafiyet yok. otv@gelirler.gov.tr mail adresine görüş bekliyorular. Ben aşağıdaki gibi bir mail attım. Siz de istediğiniz gibi yazın AMA LÜTFEN AMA LÜTFEN MAİL ATIN. RESMİ GAZETEYE ÇIKMADAN BU TASLAKTA İŞİTME ENGELLİLER DE YER ALSIN!:

  Sayın yetkili

  6 Nisan 2015 tarihinde internet sitenizde paylaştığınız ( http://www.gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews[tt_news]=2807&tx_ttnews[backPid]=27&cHash=e17622013b ) ve görüş beklediğiniz ÖTV tebliğ tasarısı hakkında engelli vatandaş olarak görüşlerimi aşağıda özetle ve ekte detaylı olarak bilgilerinize sunarım:

  Söz konusu ötv tebliğ taslağı işitme engelli vatandaş olarak ötv muafiyeti konusunda mağduriyetimi gidermediği, işitme engellilere yer vermediği için eksiktir. Otomatik vites biz işitme engelliler için hareket ettirici tertibat sayılmalıdır. Otomatik vitesli araç alımında ötv muafiyeti istiyorum. Çünkü düz vitesle vites yükseltmek-azaltmak gerektiğinin uyaran hassas sesi duymakta sıkıntı çekmekteyim. Dolayısıyla zamanında vites geçişi yapmakta sıkıntı çekmekteyim. Hem kadraja hem yola bakmaya çalışmak büyük bir sıkıntı ve çiledir. Otomatik vitesli araçların maliyeti düz vitesli araçlara göre çok daha yüksek olduğu için satın alamamaktayım. Ayrıca ötv tebliğ taslağının işitme engellilere yer vermeyen bu eksik hali ile kabul edilmesi yine engelliler arasında yıllardır süren ayrımcılığın da devam etmesini sağlayacaktır. İşitme engelli olarak ötv muafiyeti tebliğ taslağına "işitme engelliler için otomatik vites hareket ettirici tertibat sayılmalıdır" maddelerinin eklenmesini, mağduriyetimizin giderilmesini saygılarımla arz ederim.

  DETAYLI GÖRÜŞLER:

  İLGİLİ MAKAMA
  ANKARA

  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından yararlanılması hususunda;

  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Diğer İstisnalar” başlıklı 7/2 nci maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan;

  a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

  b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

  c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm_'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm_'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,

  Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır, denilmektedir.
  Ayrıca konuya ilgili olarak 30/04/2010 tarih ve ÖTV-2/ 2010-3 sayılı ve ilgili olduğu 7/2,15/2-a ÖTV Kanun maddesinin (2A) numaralı ÖTV beyannamesinde Otomatik vitesli araçlar, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemektedir. Buna göre otomatik vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da vites kolunda sakatlığa uygun olarak yaptırılan tadilatlar, hareket ettirici özel tertibat sayılacak ve sağ ayağındaki veya sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle bu şekilde otomatik vitesli araç kullanabilecek olanlar, bu araçları ilk iktisabında istisnadan yararlanabilecektir.

  Anılan yasa hükmünün engellilerin sakatlıklarına göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz konusu olmayacağından, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olanlar için otomatik vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak sayılması gerekmektedir. Buna göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engellilerin "H" sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçları ilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda sakatlık derecesi % 90'ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engelliler için verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair "uygunluk belgesi" nin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir.

  a) Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin,

  b) Aracının sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneğinin,

  c) Alıcının “H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisinin,ekleneceği belirtilmiştir.

  İlgili Kanunda malûl ve engelliler gibi genel bir ibare kullanılmasına rağmen bedensel engelli ve işitme engelliler arasında bir ayrım olduğu ilgili maddenin alt bentlerinde açıkça gözlemlenmektedir. Yönetmeliğe göre işitme ve konuşma bozukluğu özrü nedeniyle araçta hareket ettirici özel tertibat yapılması (İlgili maddenin (b) benti) söz konusu olmadığından, sadece işitme ve konuşma bozukluğu olanların 7/2 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Fakat 30/04/2010 tarih ve ÖTV-2/ 2010-3 sayılı ve ilgili olduğu 7/2,15/2-a ÖTV Kanun maddesinin (2A) numaralı ÖTV beyannamesinde sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olanlar için (sol bacaklarını kullanamayacaklarından) otomatik vites hareket ettirici özel tertibat olarak kabul edilmektedir.
  İşitme engellilerinde en büyük sorunu vites değiştirmek için gereken gaz sesini duyamamalarıdır. İşitme engelliler her ne kadar işitme cihazı ile duyabiliyorlarsa da, hiçbir işitme cihazı vites değiştirmek için gereken gaz sesini duyuracak kadar güçlü değildir. Bu nedenle, İşitme engellilerin vites yükseltme için gereken gaz sesini duymaya çalışmalarına gerek bırakmayan "otomatik vites" en büyük yardımcılarıdır, ancak araçlardaki bu özellik İşitme engelliler için “hareket ettirici özel tertibat” olarak görülmemektedir.

  İşitme engellilerin büyük kısmı hem ötv muafiyetinden faydalanamadığı gibi hem de otomatik vitesli araçların düz vitesli modellere göre yüksek fiyatta olmasından dolayı araç satın alamamaktadır. (Otomobil firmalarının internet sitelerindeki fiyat listeleri incelenebilir.)

  Ayrıca, İlgili maddenin (a) bentinde yer alan sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler ÖTV muafiyetinden yararlanabilir denilmesine rağmen, işitme ve konuşma bozukluğu bulunan özürlüler % 90 ve üzeri sakatlık derecesi alamamaktadır.

  Talebim; otomatik vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak görülmesi ve H sınıfı ehliyet sahibi tüm işitme engellilerin de ÖTV'den muaf olmalarıdır.

  Aynı sorun MTV muafiyetinde de söz konusu olup faydalanamamaktayım. Yukarıdaki bilgiler ve görüşler doğrultusunda otomatik vitesli araç satın alan H sınıfı ehliyet sahibi işitme engellilerin MTV’den de muaf olması hususunda;

  Gereğini arz ederim.
  Konu pronet tarafından değiştirilmiştir (08.04-2015 Saat 00:13 ).

 7. #7
  Üye
  pronet Avatarı

  Üyelik Tarihi
  01.09-2010
  Son Giriş
  21.02-2017
  Saat
  12:29
  Mesaj
  385
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sayın editör. Konu başlığını lütfen "ötv muafiyeti isteyenler bu taslağa görüşlerini bildirsin" şeklinde günceller misiniz? Işitme engelli arkadaşların dikkatini çekmek için. Zira bir çok konu var. Kaybolabilir.

  BİR ÇOK ŞEY DEĞİŞMİYOR! İŞİTME ENGELLİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMİYOR!

 8. #8
  Üye
  sore Avatarı

  Üyelik Tarihi
  12.03-2010
  Son Giriş
  08.04-2015
  Saat
  15:21
  Mesaj
  25
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Ben vergi dairesinde çalışyorum ve bu taslağı anlamakta zorlandım..ve memur arkadaşlarıma ve müdür yrd okuttum ve değerlendirme yapmalarını istedim..sonuç olarak lafın cok dolandirildigini ama otomatik vites arac kullanır raporu olan sol el ve kol engeliler tertibat yaptırmadan indirimden faydalanabilir ortak görüşü cıktı...

 9. #9
  Üye
  akın16 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  20.09-2007
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  15:20
  Yaşadığı Yer
  bursa
  Mesaj
  177
  Alınan Beğeniler
  8
  Verilen Beğeniler
  3

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  hiç bir faydalı kanun yok laf kalabalığından başka birşey deyil yine mahkumuz tek teselli sol kol engelli arkadaşlar yine 5 yıl aranıyor yine ailemiz araçları kullanamıyor aracın o tv ödeyip satıştan bile yine 5 yıl bekliyorsun hükümet yaptı en iyi şeyi yapmış kandırmak bazı arkadaslarda birçok değişiklik oldu diye başlık atmış yazık aksine burda fayda yok zarar ve zorlaştıran var

 10. #10
  Üye
  GoXEl Avatarı

  Üyelik Tarihi
  04.02-2008
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  501
  Alınan Beğeniler
  3
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Aynen. 5 yıl geçmeden aracımı sattım. Ödemediğim ÖTV yi gittim paşa paşa ödedim. Şimdi yeni araç almak istiyorum ama daha beklemem gereken 2 yıl daha var... Ne için 5 yıllık süre bitmesi için, resmen saçmalık... Engelliysen, sana sunulan bir hak var, bu doğrultuda araç alabilirsin ve o aracı ipe ipe 5 yıl kullanmak zorundasın, model veya marka yükseltemezsin, böyle bir hakkın yok.... Bu resmen bir dayatmadır....

 11. #11
  Üye
  VİRGO Avatarı

  Üyelik Tarihi
  02.05-2003
  Son Giriş
  12.12-2017
  Saat
  16:11
  Yaşadığı Yer
  İZMİR
  Mesaj
  253
  Alınan Beğeniler
  5
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Tebliğde bir değişiklik yok.. Yeni araç alımında KDV konusunda baskı yapılmalı..Eskiden KDV %1 uygulanıyordu..Şimdi ise %18..

 12. #12
  Üye
  toprak019 Avatarı

  Gerçek Adı
  ümit köse
  Üyelik Tarihi
  26.04-2012
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  20:36
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  12
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Virgo arkadaşımız haklı KDV'yi kaldırmıyorsun madem %1 yada %8 yap

 13. #13
  Üye
  furkan916 Avatarı

  Gerçek Adı
  Furkan
  Üyelik Tarihi
  02.10-2014
  Son Giriş
  12.05-2015
  Saat
  08:29
  Yaşadığı Yer
  Konya
  Mesaj
  85
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  İşitme engellilere yönelik bir gelişme var mı ?

 14. #14
  Üye
  sore Avatarı

  Üyelik Tarihi
  12.03-2010
  Son Giriş
  08.04-2015
  Saat
  15:21
  Mesaj
  25
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  İşitme engellilere yönelik bir düzenleme yok malesef ...sol el kol icin bir düzenleme ama oda muallak içeriğe sahip...taslak resmi gazetede yayinlanana kadar mail ile talep ve sikayetlerinizi bildirin arkadaslar

 15. #15
  Üye
  pronet Avatarı

  Üyelik Tarihi
  01.09-2010
  Son Giriş
  21.02-2017
  Saat
  12:29
  Mesaj
  385
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: furkan916 Mesajı Gör
  İşitme engellilere yönelik bir gelişme var mı ?
  Arkadaşım otv@gelirler.gov.tr mail adresine hemen yaz iste işte. işitme engelliysen sebepleriyle iste muafiyet.
Sayfa 1 / 3 123 SonSon