Toplam 11 mesajın 1-11 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  14:53
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.874
  Alınan Beğeniler
  935
  Verilen Beğeniler
  1.230

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Evet arkadaşlar,
  Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın, Özürlüler Kanunu kapsamında çıkartacağı yönetmeliklerin taslakları yayınlandı.
  İyice okuyup, düşüncelerimizi yazalım lütfen...


  Çalışmaları Devam eden Taslak Yönetmelikler

  Çalışmaları devam eden Yönetmelikler hakkındaki görüşlerinizi yonetmelik@ozida.gov.tr adresine gönderebilirsiniz. Aşağıda çalışması devam eden Yönetmelik isimleri üzerine tıklayıp ilgili taslak yönetmelik dosyasını açıp okuyabilir veya bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz. Görüşlerinizi bekliyoruz.


  İLGİLİ YASA HÜKMÜ:
  • Eğitim ve öğretim

   MADDE 15.- Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.

   Özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi konularda çalışma yapmak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulur.

   Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezinin çalışma usûl ve esasları, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu ile Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

   İşitme özürlülerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk Dil Kurumu Başkanlığı tarafından Türk işaret dili sistemi oluşturulur. Bu sistemin oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usûlleri Türk Dil Kurumu Başkanlığı koordinatörlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

   Özürlülerin, her türlü eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma, sesli, elektronik kitap; alt yazılı film ve benzeri materyal üretilmesini teminen gerekli işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca müştereken yürütülür.


  ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  Bu yönetmeliğin amacı özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını uygun biçimde düzenlemek amacıyla YÖK bünyesinde Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi oluşturmak ve bu merkezin yapısını, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

  Kapsam
  Bu yönetmelik yüksek öğrenim gören özürlü öğrencileri kapsar.

  Dayanak
  Bu yönetmelik, 07.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Özürlü Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini en az yüzde kırk (% 40) oranda kaybeden ve bunu Sağlık Kurulu Raporu ile belgeleyen Yüksek Öğrenim öğrencilerini,
  Merkez (ÖDKM): Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezini,
  Başkan: Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi Başkanını,
  Sekreterya: Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi Sekreteryasını,
  ÖDKM temsilcisi: Üniversitelerde ÖDKM ye bağlı olarak çalışan görevli çalışanı,
  .......
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

  Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi Amacı:
  Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezinin (ÖDKM) amacı, YÖK bünyesinde özürlü yüksek öğrenim öğrencilerinin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir.

  Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezinin Faaliyet Alanı:
  Özürlü öğrencinin yüksek öğrenim programlarını tercih aşaması ve sınav düzenlemelerini içine alan süreç de dahil olmak üzere yüksek öğrenim programındaki kayıttan başlayarak özürlü öğrencilerin yüksek öğrenim sürecinde ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu süreçte karşılaşabilecekleri engellere yönelik tespit, değerlendirme ve çözüm önerileri ÖDKM nin faaliyet alanına girer.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Merkezin Yapısı
  Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi’nin Yapısı
  Merkezin (ÖDKM) yapısı şu şekildedir.
  a) Merkez Başkanı
  b) Merkez Sekreteryası
  c) Üniversitelerdeki ÖDKM personeli.

  Merkez Başkanı
  Merkez başkanı YÖK yürütme kurulu üyeleri arasından seçilir. Merkez başkanının görev süresi YÖK’teki görev süresi ile sınırlıdır.
  Merkez başkanının görevleri şunlardır:
  a) Merkez sekreteryasına başkanlık etmek.
  b) Merkez sekreteryasının kararlarını uygulamak
  c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak.
  d) Sekreterya tarafından hazırlanacak Merkez Yıllık Bütçesini ve Merkez Yıllık Faaliyet Raporunu YÖK kuruluna/başkanına/yürütme kuruluna sunmak,
  e)Merkez sekreteryası ve üniversitelerdeki ÖDKM temsilcileriyle koordinasyon içinde çalışmasını sağlamak.
  f)Üniversitelerdeki ÖDKM eleman ihtiyacını tespit ederek YÖK yürütme kuruluna sunmak.
  g)Üniversitelerdeki ÖDKM temsilcilerinin alanla ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve değerlendirmek.
  h)Yapılan düzenleme ve değişiklikleri, araştırma, eğitim ve bilimsel faaliyetleri koordine etmek.
  ı) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi olanakları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile temaslarda bulunmaktır
  j) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini; sorumlulukları çerçevesinde, etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp, sürdürmediğini denetlemek.

  Merkez (ÖDKM) Sekreteryası
  Merkez sekreteryası; özür ve özürlülük hakkında bilgi sahibi tercihen ilgili alanlardaki akademisyenlerden merkez başkanı tarafından seçilir.
  Merkez sekreteryası beş üyeden oluşur ve üyelerin görev süresi 2 yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. İstifa ve benzeri nedenlerle görevinden ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.
  Merkez sekreteryası en az ayda bir merkez başkanının çağrısı üzerine toplanır. Merkez başkanı ihtiyaç duyduğunda sekreteryayı toplantıya çağırabilir. ÖDKM personeli acil sorunlar iletilmesi durumunda sekreterya başkanın çağrısı olmaksızın da toplanabilir. Merkez sekreteryası, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.
  (Harcamalar, giderler, şehir dışındaki üyeler, huzur hakkı, bütçe ?)

  Merkez Sekreteryasının Görevleri
  Merkez sekreteryasının görevleri şunlardır:
  a)Yüksek öğretim programlarına kaydı yapılan öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri genel bir çerçeve içerisinde belirlemek, bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.
  b)Özürlü üniversite öğrencilerinin öğretim programlarını bireye engel olmayacak biçimde düzenlemek için hem özürlü öğrencinin devam etttiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak.
  c)Yüksek Öğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve özürlüyü, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren döküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim ve tercüman desteği sağlamak.
  d)Bu konularda program ve projeler geliştirmek.
  e)Merkezin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yılık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Başkana sunmak
  f)Seminerler, konferans, vb. düzenlemek.
  g)ÖDKM nin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan özürlü öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ÖDKM temsilcileri ile iletişimine de imkan veren bir web sitesi oluşturmak.
  g)Üniversitelerdeki ÖDKM personeliyle iletişim içinde olmak ve bu birimler vasıtasıyla kendisine iletilen çözümlenmemiş sorunlar için çözüm aramak, yılda en az bir kere ve gerekli gördüğünde temsilcilerle toplantı yapmak.
  h)Aldığı karar ve belirlediği staretejileri üniversitelerde uygulanmasını denetler.
  ı)Maddi güçlüğü bulunan özürlü öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
  j)Özürlülerle ilgili ders ve eğitim programlarının yüksek öğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak.
  k)Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; özürlü öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refaketçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.
  l)Yüksek öğrenime yerleştirme öncesinde, aday olan özürlü öğrencileri tercih edeceği yüksek öğrenim programlarını öğrencinin yeterliğine ve performansına dayalı olarak değerlendirileceği bir sistemi oluşturmak için çalışmalar yapar. Bu bilgileri Öğrenci Seçme Sınav klavuzlarında özürlü bireylere duyurur. İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlar/hazırlattırarak bunların lise 3 ve 4. sınıfta bulunan özürlü öğrencilerine ulaştırılmasını sağlar.
  m) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme’ye her Üniversiteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Seçme Sınavı başvuruları öncesinde özürlü öğrenciler için geçerli olan düzenlemelerle ilgili olarak bilgi notu hazırlar.

  Çalışma Esası:
  Sekreterya özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenimdeki ihtiyaçlarını karşılamak ve yüksek öğrenim sürecindeki engelleri kaldırmak için çalışmalar yapar. Öğrenim sürecindeki sorunlara üniversitelerdeki personel aracılığıyla müdehale eder, müdehalenin yetersiz kaldığı, sonuç vermediği ve yapısal kararlar alınması gereken durumlarda sekreterya ve Merkez Başkanı devreye girer. Yapılması gereken değişiklikler için çalışmalar yapar, sorunla ilgili olarak sorunun tarafı olan ilgili üniversite birimi veya kurum ve kuruluşlarla iletişime geçer.

  Üniversitelerdeki ÖDKM personeli
  Her üniversite bünyesinde ÖDKM birimi personeli görevlendirilir. Bu personel üniversitelerde eğitim ve öğretimden sorumlu rektör yardımcısına bağlı olarak medikososyal bünyesi içindeki öğrenci işleri birimi içinde yer alır. Kampüsü bulunmayan veya birden fazla kampüsü bulunan fakülte ve yüksekokul yerleşiminde ise ilgili fakülte bünyesinde temsilci görevlendirilir.
  Bu temsilciler özürlü üniversite öğrencisinin okula kayıt aşamasından itibaren ihtiyaçlarını gidermek ve sorunlarını çözmek için çalışan, çözüm için gerekli kişi ve makamlarla iletişime geçen, müdehalenin yetersiz kaldığı, sonuç vermediği noktalarda ÖDKM’ye danışan ve ÖDKM’nın aldığı karar ve politika ile merkezle koordinasyon içinde görev yapan kişilerdir.

  Çalıştırılacak Personel:
  Merkezlerde tercihen engellilerle deneyimi olan en az lisans mezunu özel eğitim, psikoloji ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları veya engellilerle deneyimi olan diğer lisans mezunları görevlendirilir/istihdam edilir. Personelin atama ve özlük işlemlerinden medikososyal bünyesi içindeki öğrenci işleri sorumludur.

  Personel ihtiyacı
  Merkezin personel ihtiyacı YÖK tarafından karşılanır.

  ÖDKM Personelinin Görevleri:
  a)Üniversitede varolan ve her sene yeni kayıt olan özürlü öğrencileri tespit ederek, kayıt almak.
  b)Özürlü öğrencilerle ilgili akademik, idari, fiziksel, psikolojik ve barınma ile ilgili sorunları tespit etmek.
  c)ÖDKM Sekreteryası karar ve stratejileri, yönetmelik ve mesleki bilgisi doğrultusunda sorunun çözümü için çalışmalarda bulunmak.
  d)Öğrencinin kayıt yaptırdığı ana bilim dalının öğretim görevlilerine özürlü öğrencinin yaşamış olduğu yetersizlik alanıyla ilişkili olarak bilgilendirme yapmak ve yetersizlik alanına ilişkin çalışmalar yapan üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden danışma hizmeti almalarını sağlayacak eşgüdümü sağlamak.
  e)Yıllık faaliyet planını, eksiklikleri ve yapılması gerekenleri acil, orta ve uzun vadede hazırlamak, ÖDKM Sekreteryasına ve bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
  f)Üniversite ve Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlardan yararlanmada özürlü öğrenciye öncelik tanınmasını, yurt ortamlarını özürlü öğrencilere uygun hale getirecek düzenlemelerin yapılmasını, düzenlemeler yapılıncaya kadar özürlü öğrenci için en uygun mekandan barınma olanağını özürlü öğrencinin sağlık durumuna uygun olarak temin edilmesini sağlamak.
  g)Üniversitelerdeki fiziksel ortamların özürlü öğrencilerin başka bir kişiye ihtiyaç duymadan fiziksel açıdan ulaşılabilir olması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. (Kütüphane, yemekhane, tuvalet, merdiven/asansör gibi yaygın kullanılan mekanlar öncelikli olmak üzere)
  h)Özürlü öğrenci bulunan sınıfların dersliklerinin seçilmesinde ulaşılabilirlik kriterine göre düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
  ı)Özürlü öğrenciler için okula kayıt esnasında danışma masası oluşturarak bu masada öğrencilere yönelik çalışmalar yapmak, öğrencinin program kaydına yardımcı olmak ve bu işlemlerde gönüllü öğrenci ve üniversite personeli desteğini almak.
  j)Özürlü öğrencilere okulu tanıtıcı, ve özürlü bireyler için ulaşılabilirliği sağlanmış yerleşke planını da içeren rehber, doküman hazırlanmasını sağlayıp dağıtmak.
  k)Özürlü öğrencilerin özürleriyle ilgili özel ders materyali, yardımcı araç gereçlerin tespiti ve teminini sağlamak. (Görme engelli öğrenciler için braille hazırlanmış kitap, braille daktilo ve yazıcı imkanları, ekran okuyan program bulunan bilgisayarların bulunmasını sağlamak)
  l)Özürlülerin destek eğitim hizmetlerinde gönüllü desteğini alarak, koordinasyonu sağlamak.
  m)Özürlü bireylerinde diğer öğrenciler gibi kimseye bağımlı kalmadan araştırma yapma, okuma, inceleme gibi etkinlikler yapabilmesi önündeki engeller kaldırılması ve gerekli teknik donanımın üniversite bilgisayar laboratuarlarında bulundurulması yönünde tedbirler almak.
  n) Üniversite bünyesinde/kütüphanede/yurtta görme engelli öğrencilerin ders ve sınavlara hazırlanmaları için bir çalışma odasının oluşturulmasını sağlar. Bu oda, görme engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre donatılmalıdır.

  Çalışma Esası
  Bu birim halen okumakta olan özürlü öğrencilerle birlikte, her sene yeni kayıt/kabul esnasında öğrencinin beyanına bağlı olarak öğrencinin kişisel bilgilerini ve özüre ilişkin istatistiksel bilgileri ve devam edeceği eğitim programını kayıt altına alır. Özürlü bireye üniversite hakkında bilgi verir, engellilere yönelik hizmetleri anlatır, destek eğitim hizmeti isteyip istemediği ile ilgili gerekli bilgiyi alır. Programlarda yapılacak düzenlemeler ve destek eğitim programları, araç gereç ve öğretim stratejilerinde yapılması gereken değişiklikler için ilgili bölümlerden bir öğretim elemanının görevlendirilmesi, yüksek okul ve dekanlıklarca bölümlerden istenir. Bu elemanlar :

  a)Özel eğitim bölümleri/Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden destek alarak bölüm öğretim elemanlarına engelli öğrenci ile ilgili hizmet içi eğitim programı düzenler.
  b) Özel teknik donanımı rektörlükten temin eder.
  c)Gerekiyorsa, öğrenci için yardımcı olacak elemanları (öğrenci, asistan vb. )temin eder.
  d)Öğrencinin değerlendirilmesinde engellilik durmunun dikkate alınmasını ancak engelliliğinin kullanılmamasını sağlayacak önlemlerin alınmasını sağlar.

  Perrsonel üniversitelerde özürlülerin yaşadığı sorunların giderilmesine ve toplumla kaynaşabilmelerine yönelik olarak yapılan çalışmaları destekler, teşvik eder ve tüm yüksek öğretim kurumlarında özürlüler ve özürlülükle ilgili çalışan öğrenci kulüpleri ve topluluklarının açılması özendirilir. ÖDKM özürlülük konusunda çalışan gönüllü öğrencilerin çalışmalarının organizasyonuna katkıda bulunur. Bu topluluklar üniversitelerde özel eğitim bölümleri, psikoloji, rehberlik psikolojik danışmanlık yoksa eğitim bilimleri bölümlerince örgütlenir. Yapılan çalışmaların ve bilginin paylaşımı için merkez elemanları ve gönüllüler, akademisyenler, uzman kişiler arasında iletişim ağı ve koordinasyon oluşturulmasına önem verilir.

  Eğitim sürecine başlayan özürlü öğrencinin öğrenimi esnasında karşılaştığı eğitim ve buna bağlı sorunları merkez personeline bildirilir. Merkez personeli sorunun giderilmesi için Yönetmelik ve ÖDKM merkezinin belirlediği usul ve esaslar dahilinde çalışmalarda bulunur. Sorunun çözümlenenmemesi durumunda konunun ilgililerine ve ilgili fakülte veya dekanlığa başvurur. Sorunla ilgili olarak ÖDKM ye konuyla ilgili bir rapor sunar.

  Diğer Maddeler
  Özürlü öğrencilere yönelik ayrımcılık yapan ve öğrencinin önüne engel koyan ve sekreterya tarafından yapılan önerileri ihlal eden öğretim görevlisi ve çalışanlar için disiplin yönetmelikleri uygulanır.

  Yürürlük
  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Bu Yönetmelik hükümlerini YÖK yürütür.
  (Bu gönüllü grupların sadece özürlülerle ilgili çalışmalarında merkez elamanları etkin çalışan gönüllü öğrencilerin motivasyonunu sürekli kılabilmek için bu öğrencilere ekstra kredi, okul yönetimlerince burs, yemekhaneden ücretsiz yararlanma gibi yardımlar sağlanır.)


  Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi Sekreteryasının Görevleri:
  Sekreterya özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak ve yüksek öğrenim sürecindeki engelleri kaldırmak için çalışmalar yapar. Özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında karralar alır. Öğrenim sürecindeki sorunlara üniversitelerdeki personel aracılığıyla müdehale eder, müdehalenin yetersiz kaldığı, sonuç vermediği ve yapısal kararlar alınması gereken durumlarda sekreterya bizzat devreye girer. Yapılması gereken değişiklikler için çalışmalar yapar, sorunla ilgili olarak sorunun tarafı olan kurum ve kuruluşlarla iletişime geçer. Özürlü öğrencilere yönelik ayrımcılık yapan ve öğrencinin önüne engel koyan ve sekreterya tarafından yapılan önerileri ihlal eden öğretim görevlisi ve çalışanlar için d,s,plin yönetmelikleri uygulanır.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DUNYANIN EN KISA MASALI
  Bir zamanlar bir adam bir kiza evlenme teklif etmiş.
  Kız "Hayır" demis.
  Adam da sonsuza dek mutlu yasamıs...

  Merkez, yüksek öğrenime yerleştirme öncesinde de, aday olan özürlü öğrencileri tercih edeceği yüksek öğrenim programlarını öğrencinin yeterliğine ve performansına dayalı olarak değerlendirir. İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin tam ve doğru bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlar/hazırlattırarak bunları lise 2 ve 3 özürlü öğrencilerine dağıtır veya liselerdeki rehberlik danışmanlık görevlilerini bilgilendirerek özürlü öğrencilerini bu görevlilere yönlendirilmesini sağlar. Ayrıca ÖSS sınavına giren görevlilere özür ve özürlü birey hakkında bilgilendirme yapılır.
  ÖSYM Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Üniversite Seçme Sınavı başvuruları öncesinde özürlü öğrenciler için geçerli olan düzenlemelerle ilgili olarak merkeze danışır. Bu sınavla ilgili düzenlemeler veya sınav sonuçlarının duyurulmasında özürlüler aleyhine gelişebilecek durumları gidermek için özür gruplarına uygun olarak sınav sonuç duyurularıyla ilgili olabilir. (ÖSS’ye giren özürlü öğrencilerin sınav sonuç kağıtları braille olarak da gönderilmesi gibi)
   Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; özürlü öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refaketçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri alır, düzenlemeleri yapar ve uygulanmasını takip eder.
  Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve özürlü bireyin mağdur olmasına yol açan görevlileri için sonrası disiplin yönetmelikleri hükümleri uygulanır.

  o) Özürlü öğrencilere yönelik ayrımcılık yapan ve öğrencinin önüne engel koyan ve sekreterya tarafından yapılan önerileri ihlal eden öğretim görevlisi ve çalışanlar için disiplin yönetmelikleri uygulanır.

  Bu sınavla ilgili düzenlemeler veya sınav sonuçlarının duyurulmasında özürlüler aleyhine gelişebilecek durumları gidermek için özür gruplarına uygun olarak sınav sonuç duyurularıyla ilgili çalışmalar yapar. (ÖSS’ye giren özürlü öğrencilerin sınav sonuç kağıtları braille olarak da gönderilmesi gibi) Ayrıca ÖSS sınavına giren okuyucu/işaretleyici görevlilere özür ve özürlü birey hakkında bilgilendirme yapılmasını sağlar.

  (Bu personeli üniversitelerde 2547 sayılı YÖK Kanununun 47. maddesi altında faaliyet gösterir. )
  Bu oda için gerekli malzemeler; kaset kitaplar ve ses yalıtımlı/tek kişilik okuma odaları bilgisayar, braille daktilo, kayıt cihazı, braille yazı yazmaya uygun kağıt, matematik ve istatistik işlemlerinde kullanılabilecek araç ve gereçler vb. şeklinde sıralanabilir.

  Yılda bir kere üniversitenin bulunduğu ilde özel eğitim hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü ile üniversiteye yönlendirilecek özürlü öğrencilere yüksek öğretim programlarının içeriği ve istihdam konularında bilgilendirmek amacıyla toplantı yapar. Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Ram lardeki rehberlik öğretmenlerini toplar. Raporu hazırlar ve Merkeze yollar. Kurulda ÖSYM ye düzenlemeler için yazı gönderir.

  Merkez yüksek öğrenim düzeyindeki özürlü öğrencilerle ilgili YÖK bünyesinde alınacak kararlarda görüş verme yetkisine sahiptir.

  Kaynak: Özürlüler İdaresi başkanlığı
  Yönetmeliği word dokümanı olarak bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 2. #2
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  14:53
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.874
  Alınan Beğeniler
  935
  Verilen Beğeniler
  1.230

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  1- Üçüncü bölümde Merkez Başkanı'nın görevlerinin belirtildiği bölümde bir yazım/uyum hatası:

  "ı) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi olanakları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile temaslarda bulunmaktır"
  Diğer paragrafla uyum açısından "bulunmaktır" değil, "bulunmak" olmalı.

  2- 5 kişiden oluşması öngörülen Merkez (ÖDKM) Sekreteryası'nda görevli kişilerin ikisinin sakat olması zorunlu hale getirilmelidir ve bu sayının 5 yıl sonra 3'e, 10 yıl sonrada 4'e çıkarılması öngörülmelidir. Böylece hem Sakatlar için Birleşmiş Milletler Standart Kararları'na hem de AB uyum politikalarına uyum sağlanmış olunur.

  3- Merkez sekreteryası'nın görevlerinin belirtildiği bölümün "g" maddesinde yer alan "(...) yılda en az bir kere ve gerekli gördüğünde temsilcilerle toplantı yapmak." ibaresi, yılda en az bir defa toplantı yapmayı zorunlu hale getirmek açısından yeterli vurguyu yapmamaktadır. Bu bağlamda, şu şekilde değiştirilmesini daha doğru buluyorum:
  "yılda en az bir kere zorunlu olmak kaydıyla, gerekli gördüğünde temsilcilerle toplantı yapmak.

  4- Merkez Sekreteryası’nın Görevleri'nin görevlerinin belirtildiği bölümde bir yazım/uyum hatası:
  "h)Aldığı karar ve belirlediği stratejileri üniversitelerde uygulanmasını denetler."
  Diğer paragrafla uyum açısından "denetler" değil, "denetlemek" olmalı.

  "l)Yüksek öğrenime yerleştirme öncesinde, aday olan özürlü öğrencileri tercih edeceği yüksek öğrenim programlarını öğrencinin yeterliğine ve performansına dayalı olarak değerlendirileceği bir sistemi oluşturmak için çalışmalar yapar. Bu bilgileri Öğrenci Seçme Sınav kılavuzlarında özürlü bireylere duyurur. İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlar/hazırlattırarak bunların lise 3 ve 4. sınıfta bulunan özürlü öğrencilerine ulaştırılmasını sağlar."
  Diğer paragrafla uyum açısından "yapar" değil, "yapmak"; "duyurur" değil, "duyurmak"; "sağlar" değil, "sağlamak" olmalı.

  5- ÖDKM Personelinin Görevleri: "d)Öğrencinin kayıt yaptırdığı ana bilim dalının öğretim görevlilerine özürlü öğrencinin yaşamış olduğu yetersizlik alanıyla ilişkili olarak bilgilendirme yapmak ve yetersizlik alanına ilişkin çalışmalar yapan üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden danışma hizmeti almalarını sağlayacak eşgüdümü sağlamak."

  Yukarıdaki “yetersizlik” ifadelerini çok yanlış buluyorum. Zira bir öğrenci açısından tek yeterlilik unsuru zekâsı ve isteğidir. İlla “yeterlilik” kavramı kullanılacaksa bu, öğrenci için değil, eğitimi ve ulaşılabilirliği HERKESE UYGUN hale getirmeyen ilgililer için kullanılmalıdır. Bu bağlamda madde şu şekilde değiştirilmelidir:
  d) Öğrencinin kayıt yaptırdığı ana bilim dalının öğretim görevlilerine, özürlü öğrencinin karşılaştığı engellerle ilgili bilgi vermek ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapan üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden danışma hizmeti almalarını sağlayacak eşgüdümü sağlamak.”


  6- ÖDKM Personelinin Görevlerine şu madde de eklenmelidir:
  Fakülte bünyesinde yer alan tüm özürlü öğrencilerin katılımıyla bir Kulüp oluşturmak.
  Bu kulübün en az ayda toplanmasını ve okulda yaşanan gelişmeleri istişare ederek, çözüm yollarının aranmasını sağlamak.

  Sonuç olarak, üniversiteyi kazanan bir kişinin sakat olup olmaması öğrenciyi değil, idarecileri ilgilendirir. Öğrenci okumak istemekle ve çaba sarfetmekle yükümlüdür, idareci ise her öğrencisine eğitim vermekle.
  Bu bakış açısına göre düzenlemeler öğrenciye değil, ulaşılabilirlikten ve pedagojik formasyondan sorumlu idareciye yapılmalıdır.
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 3. #3
  Üye
  Pegasus Avatarı

  Üyelik Tarihi
  23.11-2003
  Son Giriş
  09.12-2017
  Saat
  01:35
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  834
  Alınan Beğeniler
  40
  Verilen Beğeniler
  19

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Adaş lie mezunu uzman ifadesi nerede kullanıldı? Dikkatle okudum yazıyı ama boyle bir ifradeye rastlamadım. Lisans kelimesiyle karıştırmış olmayasın?
  Sözkonusu merkez personelinin engelli olması gerekliliğine aynen katılıyorum.
  Ana hatlarıyla olumlu bir çalışma olmuş; ancak uygulamada ne getirir göreceğiz.

 4. #4
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  14:53
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.874
  Alınan Beğeniler
  935
  Verilen Beğeniler
  1.230

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Haydaaa, vallahi de uydurmuşum yahu!
  Dediğin gibi, lisans'ı lise ile karıştırmışım. Özür dilerim...
  Hemen o maddeyi çıkarıyorum yazımdan
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 5. #5
  Üye
  mimar Avatarı

  Üyelik Tarihi
  06.06-2003
  Son Giriş
  05.10-2007
  Saat
  10:36
  Yaşadığı Yer
  samsun
  Mesaj
  102
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Ya oturan Boğa, günlerdir sizi arıyorum. Neyse buldum hele şükür. Ben taskalların çıktısını aldım, vizelerim bitasin en kısa zamanda okuyup yorum yapacağım. Haydi arkadaşlar bu hepimizin görevi

 6. #6
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  14:53
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.874
  Alınan Beğeniler
  935
  Verilen Beğeniler
  1.230

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Arayan buluyor neyseki. Şükür kavuşturana
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 7. #7
  Üye
  mimar Avatarı

  Üyelik Tarihi
  06.06-2003
  Son Giriş
  05.10-2007
  Saat
  10:36
  Yaşadığı Yer
  samsun
  Mesaj
  102
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Vallahi ya sorma diğer adrese giriyorum. Forumumuz yok, yazılarımız yok. Tem bir hayal kırıklığıydı. An sonunda googleden "engelliler ve dostları kulübü" yazdım da nihayet anladım adres değişikliğini. Buradayım artık.

 8. #8
  Üye
  exof Avatarı

  Üyelik Tarihi
  15.07-2005
  Son Giriş
  09.12-2017
  Saat
  22:03
  Yaşadığı Yer
  dünya
  Mesaj
  511
  Alınan Beğeniler
  3
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  Bu yönetmeliğin amacı özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını uygun biçimde düzenlemek amacıyla YÖK bünyesinde Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi oluşturmak ve bu merkezin yapısını, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
  Kapsam
  Bu yönetmelik yüksek öğrenim gören özürlü öğrencileri kapsar.
  Dayanak
  Bu yönetmelik, 07.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Özürlü Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini en az yüzde kırk (% 40) oranda kaybeden ve bunu Sağlık Kurulu Raporu ile belgeleyen Yüksek Öğrenim öğrencilerini,Merkez (ÖDKM): Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezini,
  Başkan: Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi Başkanını,
  Sekreterya: Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi Sekreteryasını,
  ÖDKM temsilcisi: Üniversitelerde ÖDKM ye bağlı olarak çalışan görevli çalışanı,
  .......
  ifade eder.  bu oran baz alınarak yapılacak bir çalışma daha tanının başlangıç mahiyeti ile nakıstır %40 oran baz alınarak yapılacak bir düzenleme uygulamda bir artı sağlamayacak kanısındayım zira özür oranı %40 olan biray zaten unv ortamında normal bir birey gibi eğitim sürecini idame edebilmektedir bu oranın değişmesi gerekmektedir ...

 9. #9
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  14:53
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.874
  Alınan Beğeniler
  935
  Verilen Beğeniler
  1.230

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sınırın %40 olması kimseye birşey kaybettirmez ki. Benzer bir mantığı güdersek, iş yaşamı ve benzeri konularda da %40 sakatlığı olanları egale etmemiz gerekir. Not: işitme engelliler %40 raporludur...
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 10. #10
  Üye
  exof Avatarı

  Üyelik Tarihi
  15.07-2005
  Son Giriş
  09.12-2017
  Saat
  22:03
  Yaşadığı Yer
  dünya
  Mesaj
  511
  Alınan Beğeniler
  3
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  %40 oranı baz alınacak bir yönetmelik üst seviyedekiözüroranını karşılamayacatır nedeni sağlık barınma ve eğitim ortamı bakımında çeşitlisorunlar çıkacaktır bulent belli seviyedekileri egal etme sözkonusu değil anacak mahiyeti bakımından üst seviyedeki bir engellinin unv oratmında sağlık mimari barınma vs vs özelikler göze alınmadan yapılacak düzenleme eksik olacaktır burdaki ifade budur

 11. #11
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  14:53
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.874
  Alınan Beğeniler
  935
  Verilen Beğeniler
  1.230

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Sadece %40'lıları baz alırlarsa, elbette haklısın. Ama "en az" ibaresini göz ardı etmemeliyiz. Oradaki ifade teknik bir tanımlama, hizmet kalitesini ya da sınırlarını belirlemez.
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...