Devlet memurlarından vazife malullüğü aylığı alanların yeniden sigortalı olarak çalışmaları halinde aylıkları ne olur? Kesilir mi? Ödenmeye devam mı edilir? Bu konularda çıkan yazılarda bazı yanlışlıkların olduğunu, yanlış anlaşılmaya mahal vermemek üzere konuyu sitemizde değerlendirmekteyiz. Konu hakkında değerlendirme yapılırken vazife malullüğünün ne olduğuna ve kaç çeşit vazife malulü olduğu gibi detaylara da yer verilmiştir.

Vazife malullüğü nedir? Vazife malullüğü halleri kaç çeşittir? Kapsamına kimler giriyor? Konuyu değerlendirmemize bu konuları açıklamakla başlayacağız.

1) Vazife Malullüğü;
Konu ile ilgili yasal mevzuatlarda, Devlet memurlarının görevlerini ifa etmekte iken meydana gelen, görevleri dışında görev yaptıkları kurumlarca başka bir kurumun işlerini yapmak üzere görevlendirildikleri sırada bu görevlerini yapmalarından dolayı meydana gelen, kurumların menfaatini korumak amacıyla bir iş yaparken meydana gelen, kurumlarınca bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında meydana gelen, işyerinde meydana gelen kazadan doğan olaylar sonucu malul duruma düşme hali olarak ifade edilmektedir.

2) Vazife malullükleri özellik arz etmektedir.
" Normal vazife malullüğü aylıkları -5434 sayılı Kanunun 45 inci veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddeleri hükmü-
" Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malullüğü aylıkları- 5434 sayılı Kanunun 45, 56 ncı veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci ve geçici 18 nci maddeleri hükmü-
" 2330 sayılı Nakdi Tazminat Ödenmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle bağlanan vazife malullüğü aylıkları
" 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle bağlanan vazife malullüğü aylıkları
" Harp Malullüğü aylıkları-5434 sayılı Kanunun 64 üncü veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddeleri hükmü-
olarak gösterebiliriz.

3) Kapsamı:
-Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi Subay, Astsubay, Uzman Jandarma Çavuş, Uzman Çavuş, Er ve Erbaşlar;
- Emniyet Teşkilatı Mensupları,
- Diğer kamu görevlileri (Öğretmen, Doktor, Savcı, Mühendis, Koruma Görevlisi vb. gibi devlet memurları)
- Geçici Köy Korucuları,

4) Bu çeşitlilik hallerine göre vazife malullüğü aylığı alanların yeniden sigortalı veya devlet memuru olarak göreve girmeleri halinde almakta oldukları vazife aylıklarını almaya devam edebilirler mi?

o Normal vazife malullüğü aylığı -5434 sayılı Kanunun 45 inci veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddeleri hükmüne göre (Sivil) Vazife Malullüğü- alanlar;
- Özel veya resmi sektörde bir işverene tabi olarak sigortalı göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam ederler.
- Devlet Memuru olarak göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam edemezler, aylıkları kesilir, görevlerinden ayrıldıklarında aylıkları yeniden bağlanır.

o Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malullüğü aylığı (Er ve erbaşlar dahil olmak üzere)- 5434 sayılı Kanunun 45 inci veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddeleri hükmüne göre Türk Silahlı Kuvvetleri Vazife Malullüğü-alanlar;
- Özel veya resmi sektörde bir işverene tabi olarak sigortalı göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam ederler.
- Devlet Memuru olarak göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam edemezler, aylıkları kesilir, görevlerinden ayrıldıklarında aylıkları yeniden bağlanır.
o 2330 sayılı Nakdi Tazminat Ödenmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle aylık alanlar(Er ve erbaşlar ve geçici köy korucuları dahil olmak üzere)-;
- Özel veya resmi sektörde bir işverene tabi olarak sigortalı göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam ederler.
- Devlet Memuru olarak göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam edemezler, aylıkları kesilir, görevlerinden ayrıldıklarında aylıkları yeniden bağlanır.
o 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle bağlanan vazife malullüğü aylıkları;
- Özel veya resmi sektörde bir işverene tabi olarak sigortalı göreve girmeleri ve devlet memuru olmaları halinde aylıklarını almaya devam ederler.
-Devlet Memuru olarak göreve girmeleri halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca bağlanmış vazife malullüğü aylıkları ile beraber görev yapmakta oldukları Kurumlardan da görev aylıklarını almaya devam ederler. Er ve erbaşlarda aynı şekilde devam ederler.
- Terör kapsamında olanlara ödenen vazife malullüğü aylıkları, görevdeki emsalinin almakta olduğu aylık olmaktadır. Örnek; Astsubay, Uzman Çavuş Vazife malulü olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık aldıklarında, bunlara ödenecek olan vazife malullüğü aylığı, Astsubay veya Uzman Çavuş olarak halen TSK. nde görevli olanların almakta oldukları görev aylıkları olmaktadır.

o Harp Malullüğü aylığı alanlar;
-Özel veya resmi sektörde bir işverene tabi olarak sigortalı göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam ederler.
-Devlet Memuru olarak göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam edemezler, aylıkları kesilir, görevlerinden ayrıldıklarında aylıkları yeniden bağlanır.
Bu durumda bulunanlar, şayet kendi nam ve hesabına çalışmaları halinde aylıklarını almaya devam ederler.
Ayrıca;
- Devlet memuru olanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları uygulanmaktadır.
- Sigortalı veya Bağ-Kur'lu olarak çalışanlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı), ancak bunların istemeleri halinde uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık, ölüm) uygulanmaktadır.

Diğer bir konu; 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alanların durumu;

Kapsama kimler giriyor?
- Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları,
-1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşları
- 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşları,
- Bunların vefatlarında ise dul eşleri,
girmektedir.

Aylık tutarları nedir?
Bugün için geçerli olan 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktar olmaktadır. Dul eşin aylık tutarı ise bulunan tutarın %75'i olmaktadır.

Ayrıca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmamış olmak, zorunlu olarak bir işte çalışmamak şartı ile asgari ücret tutarında ödeme yapılmaktadır. Dul işe yine bu tutarın % 75'ini almaktadır.

Bir işte çalışmaları halinde bu aylıkları kesilir mi?
Sigortalı, Bağ-Kur'lu veya Devlet memuru olmaları halinde bu aylıkları kesilmez. Yalnızca aylık tutarları gösterge tutarının karşılığı tutar olur, asgari ücret seviyesinde aylık alamazlar.


Genel Düşüncemiz: Gazilerimiz ile şehitlerimizin dul ve yetimlerini toplum içerisinde el üstünde tutmak, Milletimizin görevi olması gerektiğini ve bu görevi yerine getirmede herkesin kendisine düşen görevi sahiplenmesi gerektiğini kesin bir ifade ile belirtmek istiyoruz.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 10 uncu maddesine 5982 sayılı Kanunla konulan "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." Şeklindeki Anayasa hükmünün çok isabetli bir düzenleme olduğunu, Anayasa'nın bu hükmünün kısa vadede hayata geçirilmesinin gazi ve şehitlerimizin dul ve yetimlerinin kendi özgüvenlerine büyük bir fayda sağlayacağını düşünmekteyiz.

Memurlar