T.C. KİLİS İLİ
Merkez İlçe ve Bağlı KöylereHizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İLAN
Birlik başkkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere 1adet özürlü bayan eleman alımı yapılacaktı

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye CumhuriyetiVatandaşı olmak
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- Türk ceza kanununun 53. Maddesinde belirtilen geçmişolsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl daha fazla süreyle hapiscezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğinekarşı suçlar, anayasa düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar millisavunmaya karşı suçlar, devleti kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesatkarıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılıksuçlarından mahkum olmamak.
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
5- Adli sicil kaydı bulunmamak

ÖZEL ŞARTLAR:
1 - En az Lise Mezunu olmak
2- 25-35 yaş arasında olmak
3- Kilis ilinde ikamet ediyor olmak
4- İşkur'a kayıtlı olmak

İSTENECEK BELGELER
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus kayıt örneği
2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya sureti
3- Adli sicil belgesi
4- İkametgah ilmühaberi
5- İşkur kayıt belgesi
6- I. Basamak sağlık Kuruluşundan alınan sağlık raporu

BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI
1- 4 Mart 2013 tarihinden itibaren 5 Mart 2013 tarihimesai bitimi olan saat 17:00' e kadar Kilis Merkez İlçe ve Bağlı Köylere HizmetGötürme Birliği Başkanlığına şahsen teslim edilecektir. Posta yolu ile veya 3.Şahıslar aracılığıyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından alınan belgelerincelendikten sonra eksik belgesi olanların başvurulan kabul edilmeyecektir.
3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracatlarıkabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
4- Mülakata Çağrılacak adaylar 5 Mart 2013 günü adaylaratebliğ edilecektir.

MÜLAKAT YERİ VE ŞEKLİ :
Başvuru belgeleri alındıktan ve incelendikten sonra Kabuledilenler için mülakat 6 Mart 2013 saat 09:00 da Kilis Merkez İlçe ve BağlıKöylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında sözlü (mülakat) komisyonutarafından yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARI:
Değerlendirme sonucunda göreve başlaması istenilenpersonel 6 Mart 2013 tarihinde Kilis Merkez İlçe ve Bağlı Köylere HizmetGötürme Birliği Başkanlığına gelerek sözleşme imzalayıp işe başlayacaktır. Adıgeçen personel belirtilen tarihte sözleşme imzalamaz ise yedek personel içinişlemler başlatılacaktır.

BAŞVURU ADRESİ VE İRTİBAT:
ADRES: Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İrt. Tel : 0348 814 15 99
Görev Yeri: Kilis Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Memurlar