Başvuru tarihinden değil, işe giriş tarihinden itibaren vergi indirimlerinin çalışana ödenmesi konusunda Danıştay kararı:

Mevzuat No: E. 1997/2651
Tip: Danıştay Kararı
Konu: SAKATLIK İNDİRİMİ (İndirimden Başvuru Tarihinden İtibaren Değil İşe Başlama Tarihinden İtibaren Faydalanılması )


 • 3. DAİRE
  E. 1997/2651
  K. 1999/1619
  T. 29.04.1999

  • SAKATLIK İNDİRİMİ ( İndirimden Başvuru Tarihinden İtibaren Değil İşe Başlama Tarihinden İtibaren Faydalanılması )
  • İŞE BAŞLAMA TARİHİ ( Sakatlık İndiriminden Başvuru Tarihinden İtibaren Değil İşe Başlama Tarihinden İtibaren Faydalanılması )
  • DÜZELTME ( Fazla Tahsil Edilen Verginin İade Edilmesi )
  • FAZLA TAHSİL EDİLEN VERGİ ( Düzeltme Yoluyla İade Edilmesi )
  193/m.31

  ÖZET : Sakatlık indiriminden başvuru tarihinden itibaren değil, işe başlama tarihinden itibaren faydalandırılır. Fazla tahsil edilen vergi düzeltme yoluyla iade edilir.

  İstemin Özeti : Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük kapsamında 28.7.1993 tarihinden beri ... Telekom Müdürlüğünde çalışan ve sakatlık indiriminden faydalanmak üzere başvurduğu tarih olan 20.7.1995 tarihinden itibaren sakatlık indiriminden faydalandırılmakta olan davacının, sakatlık indiriminden işe başlama tarihinden itibaren faydalandırılması istemiyle Vergi Dairesine yaptığı düzeltme isteminin ve Maliye Bakanlığına yaptığı şikayet başvurusunun cevap verilmeyerek reddi üzerine, Vergi Dairesinin 3.1.1996 tarihli düzeltme talebinin reddine dair işleminin iptali ile düzeltme talebinin reddi tarihinden itibaren kendisine iadesi gereken vergi kesintilerine yasal faiz yürütülmesi talebiyle açtığı davayı; Gelir Vergisi Kanununun 31/2. maddesinde ve 18.3.1981 tarih ve 8/2620 sayılı "Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecesinin Tesbit Şekli ile Uygulaması Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde, sakatlık indiriminden Merkez Sağlık Kurulu Raporu tarihinden itibaren faydalanılacağına ilişkin bir hükme yer verilmediği gibi, 4.6.1981 tarih ve 17369 sayılı Resmi gAzetede yayımlanan 131 sıra no`lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin sakatlık indirimi ile ilgili açıklama kısmında da bu hususla ilgili bir açıklama yapılmadığı, 16.3.1987 tarih ve 19402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün 6. maddesinde, çalışmak isteyen sakatların çalışma güçlerini hangi oranda yitirdiklerinin ilgili kurumca gönderilecekleri sağlık kuruluşunca tesbit edileceğinin belirtildiği, olayda da bu tüzük kapsamında işe alınan davacının, işe alınmadan önce gönderildiği .... Hastanesinden verilen 30.9.1992 tarihli sağlık kurulu raporunda her iki gözünün kör olduğunun tesbiti üzerine işe alındığı, 18.3.1981 tarihli yönetmelik hükümlerine göre iki gözü görmeyenlerin % 100 oranında sakat sayıldığı, Gelir Vergisi Kanununun 31/2. maddesinde çalışma gücünün asgari % 80`ini kaybedenlerin birinci derecede sakat sayılacağının belirtildiği, Sakatların İstihdamı Hakkındaki Tüzükte de sakat olarak istihdam edilenlerin vergi istisnasından faydalanabilmeleri için ayrıca 18.3.1981 tarihli yönetmelik hükümlerine göre ikinci bir rapor almaları gerektiği yönünde bir düzenlemenin yer almadığı, kaldı ki davacının işe girdikten sonra aldığı 20.7.1995 tarihli sağlık kurulu raporunda da iki gözünün kör olduğu hususunun teşhis edildiği, bu durumda davacının işe girerken aldığı sağlık kurulu raporu gözardı edilerek, işe girdikten sonra aldığı 20.7.1995 tarihli rapordan itibaren indirimden faydalandırılmasında kanun, yönetmelik, tüzük ve genel tebliğ hükümlerine uyarlık görülmediği, bu nedenle işe alındığı tarih olan 28.7.1993 tarihinden rapor aldığı 20.7.1995 tarihine kadar ücretinden kesilen vergilerin red ve iadesi gerektiği, davacı kesilmemesi gerektiği halde kesilen ve kendisine iade edilmeyen vergilerden dolayı düzeltme talebinin reddedildiği tarihten itibaren geçecek süre için yasal faiz ödenmesini talep etmişse de, Vergi Usul Kanununun vergi hatalarını düzeltmeyle ilgili 120. maddesinde fazla tahsil edilen verginin mükellefe reddolunacağı hükmüne yer verildiği ancak iade edilecek vergiye ayrıca gecikme faizi ödeneceğine dair bir hükme yer verilmediği için davacının bu talebinde yasal yerindelik görülmediği gerekçesiyle kısmen kabul ederek davacının işe girdiği 28.7.1993 arihinden, 20.7.1995 tarihine kadar kesilen vergi asıllarının faizsiz olarak red ve iadesine karar veren .... Vergi Mahkemesinin .... gün ve .... sayılı kararının; vergi dairesi tarafından, davacının 20.7.1995 tarihli Merkez Sağlık Kurulu Raporu tarihinden itibaren sakatlık indiriminden faydalandırılmasının yerinde olduğu, davacı tarafından ise vergi dairesine yaptığı düzeltme talebinin reddi tarihinden itibaren kendisine yasal faiz ödenmesi gerektiği ileri sürülerek bozulması istemleridir.

  Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

  Tetkik Hakimi: ....

  Düşüncesi: Temyiz dilekçelerinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz istemlerinin reddi gerektiği düşünülmektedir.

  Savcı: ....

  Düşüncesi: Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Vergi Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

  Açıklanan nedenlerle temyiz istemlerinin reddiyle Vergi Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz istemlerine ilişkin dilekçelerde ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz istemlerinin reddine ve kararın onanmasına, davacıdan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (3) sayılı tarife uyarınca maktu harç alınmasına 29.4.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.