Davanın Özeti: Davacı adına kayıtlı 55 AJ 259 plakalı özel tertibat yaptırılarak satın alınan aracın başkasına kullandırıldığının 21.08.2007 tarihli tutanakla tespit edildiği gerekçesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/2-b maddesinde yer alan istisnadan yararlandırılamayacağından bahisle 2007 yılı özel tüketim vergisinin vergi ziyaı cezalı olarak idarece tarh edilmesi sonrasında açılan davada; araç sahibinin acil servise başvurduğu bir günde eşinin zorunluluk karşısında hastaneye gitmek amacı ile aracı kullandığı bir sırada kazanın meydana geldiği, mücbir sebebin varlığının istisna şartını ortadan kaldırmayacağı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.


Samsun Vergi Mahkemesi

ESAS NO: 2007/662
KARAR NO: 2008/344
DAVACI: Nermin DURMUŞ
VEKİLİ: Av. Funda BAKAN
Zafer M. Şevketiye Cad. No:1 Kat: 4 D:16 /SAMSUN
DAVALI: Tekkeköy Mal Müdürlüğü/SAMSUN

Karar veren Vergi Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık davacının engeline uygun özel tertibatlı aracının eşi tarafından kullanıldığının tespiti üzerine, adına vergi ziyaı cezalı olarak tarhedilen Özel Tüketin Vergisi’ne ilişkindir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun diğer istisnalar başlıklı 7. maddesinin 2/b bendinde; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600cm3’ü aşanlar hariç) 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P numaralarında yer alanların , bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan malül ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının vergiden müstesna olduğu hükmü yer almış, istisna uygulaması ile ilgili olarak çıkarılan 7 seri no’ lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 7.2.1.2. maddesinde; bizzat kullanma amacıyla hareket ettirici özel tertibat yaptıran malül ve engelliler tarafından ilk iktisabının Özel Tüketim Vergisi’nden istisna olduğu açıklanmış, Özel Tüketim Vergisi’nde yer alan istisnadan yararlanan kişilerin istisnadan yararlanma ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.


Dava dosyasının incelenmesinden, davacı tarafından engeline uygun olarak özel tertibat yaptırılarak iktisap edilen 55 AJ 259 plakalı Özel Tüketim Vergisi istisnası uygulanan aracın, 21.08.2007 tarihinde davacının eşi Abdullah DURMUŞ tarafından kullanıldığı sırada maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği, kaza tespit tutanağı ile durumun davalı idareye bildirilmesi sonrasında, davacının engeline uygun olarak bizzat kullanmak amacıyla özel tertibat yaptırdığı aracın başkası tarafından kullanıldığından bahisle yukarıya metni alınan yasal düzenlemede yer alan istisna şartlarını kaybettiği gerekçesi ile, aracın ilk iktisabında tahakkuk ettirilmeyen Özel Tüketim Vergisi’nin vergi ziyaı cezalı olarak istenilmesi sonrasında, uyuşmazlığı yargı yerine taşındığı anlaşılmaktadır.

Davacı Vekili’nce, müvekkilinin kazanın meydana geldiği 21.08.2007 günü rahatsızlanarak Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne acil olarak müracaat ettiği, bu kapsamda aracın eşi tarafından kendisine yardımcı olmak için kullanılmak durumunda kalındığı bir sırada kazanın meydana geldiği, istisna koşulunun bu şartlarda ihlalinin söz konusu olmadığı ileri sürülmüş, 21.08.2007 tarihli acil ve ilkyardım bölümünden alınan belge dosyada ibraz edilmiştir.

Olayda yukarıya metni alınan yasal düzenlemeye göre maddede tariflenen araçların,bizzat kullanmak ve sakatlığına uygun özel tertibat yaptırılması koşulları istisnanın uygulanması için Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda başat koşullar olarak öngörülmüş, konu ile ilgili Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 53. maddesinin 4. bendinde, malül ve sakatlara ait özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun, yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde, işlem yapılmak üzere maliye birimlerine intikal ettirileceği belirtilmiştir. Ancak davacı tarafından, için Özel Tüketim Vergisi istisnasından yararlanılarak iktisap edilen aracın, eşi tarafından kullanıldığının,davacının sağlık kuruluşuna acil ve ilkyardım amacı ile başvurduğu bir günde tespit edildiği, engeli bulunan davacının tedavisi ile ilgili aracın zorunluluk nedeni ile eşi tarafından kullanılma halinin varlığına yönelik iddialar bir arada değerlendirildiğinde, böyle bir tespitin, aracın davacı tarafından bizzat kullanılmak üzere iktisap edilmediğini ispata yeterli bulunmadığı, maddi olaydaki şekliyle istisna koşulunun ortadan kalkmadığı, davacının özel tüketim vergisi istisnası şartlarını yitirmediği sonuç ve kanaatine ulaşılmakla, adına bu nedenle idarece cezalı olarak gerçekleştirilen vergilendirme işleminde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE, dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılmasına, aşağıda dökümü yapılan 42.90.-YTL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısım birimci bölümü uyarınca 390,00.- YTL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının istemi halinde davacıya iadesine, işbu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 18.06.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.