TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Sayfa 1 / 5 12345 SonSon
Toplam 70 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  19:23
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  57.507
  Alınan Beğeniler
  3.872
  Verilen Beğeniler
  4.126

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Arkadaşlar,

  Sonradan sakatlanan memurların emekli olabilmeleri için Mart-Nisan 2008'de bir girişimde bulunmuş ve olumlu sonuç almıştık (bkz)
  Ne var ki sonradan sakatlanan memurların emekli olabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu şimdi de başka bir engel çıkartıyor: Yeni yönetmeliğe göre sağlık raporu çıkartılması isteniyor.
  Bir başka deyişle, önce hastalıklara/sakatlıklara verilen işgücü kaybı oranları düşürülüyor, sonra eskiden usulüne uygun olarak alınmış sağlık raporları geçersiz sayılıyor, sonra da "yeni rapor getirmezsen emekli olamazsın" deniliyor!

  Sizden ricamız, aşağıdaki metni Sosyal Güvenlik Kurumu'na göndermenizdir... Bu sayede ilgililerin konu hakkında düzenleme yapmasını ve mağduriyetin giderilmesini sağlamak istiyoruz.

  Lütfen bir dakikanızı ayırın...

  Gönderilecek adresler:
  iletisim@csgb.gov.tr, bilgiedinme@sgk.gov.tr, sigortatahsis@sgk.gov.tr, semrakivilcim@emekli.gov.tr, leventcelen@emekli.gov.tr, muammererbay@emekli.gov.tr, celalettindanisan@emekli.gov.tr, bilgiedinme@ozida.gov.tr

  Gönderilecek metin:

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na,
  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na
  Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na,

  Bilindiği üzere, Kurum tarafından Emekli Sandığı Kanunu'nun 39/j maddesi dar yorumlandığı için, memuriyete başladıkları tarihten sonra sakatlanan çalışanların sakat statüsünde erken emeklilikleri mümkün olamıyordu.
  Yaşanılan bu mağduriyetin giderilmesi için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının Kanunu'nun Geçici 4. Maddesi'nde düzenlemeye gidilmiştir. 5434 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri'ni düzenleyen bu maddeye göre:
  [...]
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
  a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,
  b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,
  gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır.
  Ne var ki bu açık düzenleme dahi uygulamada sorun yaşanmasını önleyememiştir. Sonradan sakatlanan memurların sakat statüsünde erken emeklilikleri, şimdi de, bu durumda olan çalışanlardan yeni sağlık kurulu raporu istenmesi yoluyla engellenmektedir. Oysa bu kişilerden (elinde halen vergi indirim belgesi ya da sakatlığını belgeleyen geçmiş tarihli sağlık kurulu raporu bulunan çalışanlardan) yeni sağlık kurulu raporu talep edilmesi hem yönetmeliklere hem de hukuki içtihat kararlarına aykırıdır.

  Söz konusu uygulamanın, doğabilecek mağduriyetler ile hukuksal süreçte geçecek zaman ve masraf kayıplarının giderilmesi için aşağıda (EK 1) aktarılacak yasal düzenlemeler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini ve düzenlenmesini arz ederim.


  EK 1: Kazanılmış hakların korunmasına dair yasal dayanaklar:

  A- Sağlık Kurulu Raporları "sürekli" ibarelidir ve bu raporlarla kazanılmış haklar hiçbir suretle geri alınamaz.
  Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ( R.G. Tarihi:16.07.2006 R.G. Sayısı:26230)
  Kazanılmış haklar
  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
  a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,
  b) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 6/1/1994 tarihli ve 21810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı oranları,
  c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
  ç) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
  geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.
  (2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.
  (3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili işlemler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
  B- Vergi İndirimi için Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu nihai karar verir.
  Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik ( R.G. Tarihi:28.04.1981 R.G. Sayısı:17324)
  Merkez Sağlık Kurulunca kesin karara bağlanan raporlar üzerine yapılacak işlemler:
  Madde 11 - (Değişik: 15.6.1981 - 8/3179 K.) Maliye Bakanlığı, Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenmiş ve kesin karara bağlanmış olan raporları Gelir Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Müdürlüğüne ve Malmüdürlüklerine gönderir ve anılan Müdürlükler, raporda birinci derecede sakat olduğu belirtilen hizmet erbabının Gelir Vergisi Kanununun değişik 31 nci maddesinin 2 nci bendinde aile reisi için tesbit edilen Özel İndirim hadlerinin dört katı, ikinci derecede sakat olduğu belirtilen hizmet erbabının Gelir Vergisi Kanununun değişik 31 inci maddesinin 2 inci bendinde aile reisi için tesbit edilen Özel İndirim hadlerinin iki katı, üçüncü derecede sakat olduğu belirtilen hizmet erbabının ise Gelir Vergisi Kanununun değişik 31 inci maddesinin 2 nci bendinde aile reisi için tesbit edilen Özel İndirim hadlerinin bir katı tutarında indirimden yararlandırılmaları gerektiğini çalıştıkları kurumlara yazıyla bildirirler.
  C- Kurumlar Kontrol Muayenesi yapma hakkına sahiptirler. Ancak kontrol muayenesi yapıldığında, kontrol muayenesine tabi tutulan kişinin konu olan hakkı elde ettiği tarihte geçerli olan mevzuat temel alınır.
  Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2004/12699 E., 2005/2212 K.
  Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Yaşlılık Aylığı Bağlanması
  Özet
  Sakatlığı Nedeniyle Yaşlılık Aylığı Alan Kişilerin Kurum Tarafından Yaptırılan Kontrol Muayenelerinde Kontrol Tarihi Değil Bu Aylığın Bağlanma Tarihindeki Hükümler Esas Alınır
  "İçtihat Metni"
  Davacı, 15.06.1994-23.10.1999 tarihleri arasında fuzulen ödenen 2.019.351.377 liranın yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir.
  Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Şanlıurfa Devlet Hastanesince tanzim edilen heyet raporunda yer alan bulguların Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü nezdindeki Merkez Sağlık Kurulu'nca "18.03.1981 tarih ve 8/2620 sayılı sakatlık indiriminden yararlanacak hizmet erbabının sakat derecesinin tespit şekli ile uygulaması" hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca değerlendirmesi sonucu davalının çalışma gücünün %63'ünü kaybetmiş olduğunun saptanmasıyla vergi indiriminden yararlanması nedeniyle kurum sigortalısı olan davalıya 15.06.1994 tarihinden itibaren 506 sayılı Yasa'nın 60/G-b madde ve fıkrası uyarınca yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Ancak daha sonra Kurumun, davalıyı kontrol muayenesine sevk etmesi neticesinde SSK Ankara Eğitim Hastanesince düzenlenen 10.12.1998 günlü sağlık kurulu raporunda davalı sigortalının %25 olarak belirlenen çalışma gücü kaybı; Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Merkez Sağlık Kurulu'nca 18.03.1998 gün ve 23290 sayılı Resmi Gaze-te'de yayımlanan 98/23290 sayılı yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilerek çalışma güç kaybının %40'ın altına düşmesi nedeniyle vergi indiriminden yararlanamayacak hale düşen davalıya bağlanan aylığın Kurum tarafından kesildiği anlaşılmaktadır.
  506 sayılı Kanun'un 60/C-b maddesinde 4958 sayılı Kanun'un 25. maddesiyle yapılan değişiklik kapsamında; sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı alanların Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabileceklerine ilişkin olarak verilen yetki gözetildiğinde; Kurumun sigortalıyı kontrol muayenesine tabi tutması yerinde ise de; Mahkemenin eksik incelemeyle hüküm kurulmuş olduğu görülmektedir. Zira; sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan sigortalının çalışma gücü kayıp oranı (sonradan yürürlüğe konulan 18.03.1998 tarih ve 98/23290 sayılı yönetmelik hükümlerine göre değil) yaşlılık aylığı bağlama tarihi itibariyle yürürlükte olan 18.03.1981 tarih ve 8/2620 sayılı yönetmelik hükümleri esas alınarak belirlenmesi gerektiği gibi, yine bu çevre de, başlangıçtaki sakatlık indirimi oranının sonradan azalmış olup olmadığı hususunun açıklanan esaslar dahilinde incelenmesi gerekirken bu lâzimeye riayet edilmeden sonuca gidilmiş olması isabetsizdir.
  Açıklanan maddî ve hukukî olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O hâlde, davacı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 07.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 2. #2
  Üye
  ciftcioglumustafa Avatarı

  Üyelik Tarihi
  07.03-2008
  Son Giriş
  03.05-2010
  Saat
  17:41
  Yaşadığı Yer
  Çankırı
  Mesaj
  114
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  Sayın Bülent Bey;
  Konuya gösterdiğiniz hassasiyet beni gerçekten memnun ediyor.
  Bazı arkadaşların daha iyi olayı kavrayabilmeleri açısından söylüyorum.
  İnanın bu yeniden rapor isteme olayı sadece Engelli memurların emekliliği ile ilgili değil; Bütün engellileri kapsayan bir sorundur.Kısacası 2006 tarihinde çıkartılan yönetmelikten önce raporu olan
  Gerek 2022 sayılı yasa,
  Gerek Vergi İndirim belgesi,
  Gerek Akülü araç kullanma,
  Gerek Engelli okullarına kayıt ettirme
  Gerek çalışanların hangi işi yapıp yapamayacağı,
  Gerek evde bakım ücreti vb. sayamadığım onlarca konularda 2006 tarihinde çıkartılan Özürlülük ölçütü ve değerlendirilmesi hakkında yönetmelik istisnasız tüm engellilerin başını ağrıtacaktır.
  Bu sorun yalnız benim veya mahmut beyin sorunu değil. Çünkü bizlerin normal emekliliği de zaten çok yaklaşmış durumdadır. Yani çokta önem arzetmiyor.
  Bu sorun çalışan, çalışmayan, evde bakım ücreti alan, 2022 den yararlanan, kısaca 2006 tarihinden evvel elinde raporu olan tüm arkadaşların sorunudur.
  Eğer bu gün Emekli Sandığı bizlere yeniden rapor aldırmayı başarırsa; bu olay ileride aynı konuda müracaatta bulunan tüm engelliler için örnek teşkil edecektir.
  Ben sadece bu konuya dikkat çekmek istedim. Gerisi birlik ve bütünlüğe kalmıştır.
  Kısacası bu işler nasıl olsa benim başıma gelmez mantığı tamamen bir hayal ürünüdür.
  Engellinin kendisi olmasa dahi eşi , annesi, babası, kardeşi veya bir yakını mutlaka bu yönetmeliğe takılacaktır.
  Yapmış olduğunuz katkı ve konuya duyarlılığınız nedeniyle sizi bir kez daha kutluyor, teşekkürlerimi sunarım.

 3. #3
  Üye
  Cigdemy Avatarı

  Gerçek Adı
  Çiğdem
  Üyelik Tarihi
  02.04-2003
  Son Giriş
  27.01-2023
  Saat
  18:36
  Yaşadığı Yer
  Kocaeli
  Mesaj
  593
  Alınan Beğeniler
  4
  Verilen Beğeniler
  1
  Blog Mesajları
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Umarım yine olumlu sonuç alırız.

 4. #4
  Üye
  atilla.ozdemir Avatarı

  Gerçek Adı
  ATİLLA
  Üyelik Tarihi
  25.02-2004
  Son Giriş
  31.08-2013
  Saat
  12:08
  Yaşadığı Yer
  HATAY
  Mesaj
  60
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Başlığı okuyunca tıkladım.
  ne göreyim rapor rapor hep rapor.

  raporlu işe giripte kaza geçiren varmı varsa da kazadan sonra düzelen varmı ?

  bunlar hangi Gaz'ın altında yumurta arıyor.

  Sabır Sabır sadece Sabır....

  Ne günlere kaldık yaw...

 5. #5
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  19:23
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  57.507
  Alınan Beğeniler
  3.872
  Verilen Beğeniler
  4.126

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Arkadaşlar, bu işe katkı sunmak bu kadar zor olamsa gerek!
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 6. #6
  Üye
  karakaya Avatarı

  Gerçek Adı
  Musa
  Üyelik Tarihi
  30.07-2005
  Son Giriş
  08.03-2023
  Saat
  15:06
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  600
  Alınan Beğeniler
  15
  Verilen Beğeniler
  1
  Blog Mesajları
  5

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  İşlem tamam büyük patron

 7. #7
  Üye
  ciftcioglumustafa Avatarı

  Üyelik Tarihi
  07.03-2008
  Son Giriş
  03.05-2010
  Saat
  17:41
  Yaşadığı Yer
  Çankırı
  Mesaj
  114
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Sayın Oturanboğa,
  Görüldüğü üzere üye sayımız kaç, bu bilgileri kurumlara aktaran kişi kaç.
  Oran ortada.

 8. #8
  Üye
  masiva Avatarı

  Gerçek Adı
  Fatma
  Üyelik Tarihi
  21.06-2006
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  207
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Hassasiyet ve en azından ilgi alaka için teşekkür ederim, inşallah olumlu sonuç alınır.

 9. #9
  Üye
  ramazan akbulut Avatarı

  Üyelik Tarihi
  10.04-2007
  Son Giriş
  28.10-2009
  Saat
  14:57
  Yaşadığı Yer
  manisa
  Mesaj
  47
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Eğer uygun görülürse, kampanyaya ait duyurunun kısa bir zaman için sitenin girişinde yer almasının daha dikkat çekmesi açısından katılımı artıracağını düşünüyorum.

  Sayı ve sevgilerimle

 10. #10
  Üye
  AsTeRuNyA Avatarı

  Gerçek Adı
  EMRAH
  Üyelik Tarihi
  13.06-2005
  Son Giriş
  22.10-2022
  Saat
  15:18
  Yaşadığı Yer
  İSTANBUL/sultangazi
  Mesaj
  424
  Alınan Beğeniler
  11
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  iyide özel birimlerde çalışan içinde imza kampanyası başlatalım özelde çalışanların hali daha kötü

 11. #11
  Üye
  d_iskender Avatarı

  Gerçek Adı
  iskender
  Üyelik Tarihi
  11.04-2008
  Son Giriş
  08.06-2015
  Saat
  11:02
  Yaşadığı Yer
  Ankara- Çiğdem Mah.
  Mesaj
  113
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0
  Blog Mesajları
  3

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Ben yazıyı gönderdim. Yalnız 3 yerden geri döndü... iletisim@csgb.gov.tr , celalettindanisan@emekli.gov.tr , bilgiedinme@sgk.gov.tr


  Umarım sonuç alınır.....

 12. #12
  Üye
  officer Avatarı

  Gerçek Adı
  İlker
  Üyelik Tarihi
  02.10-2008
  Son Giriş
  25.04-2022
  Saat
  11:12
  Yaşadığı Yer
  Mersin
  Mesaj
  7.102
  Alınan Beğeniler
  109
  Verilen Beğeniler
  26

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  aynen banada 3 yerden geri döndü
  işlem tamandır abi...

 13. #13
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  19:23
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  57.507
  Alınan Beğeniler
  3.872
  Verilen Beğeniler
  4.126

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: AsTeRuNyA Mesajı Gör
  iyide özel birimlerde çalışan içinde imza kampanyası başlatalım özelde çalışanların hali daha kötü
  Kamuda çalışanların şöyle bir farkı var: Kamuda bir kez sakat statüsü tescil edildiğinde, artık erken emeklilik hakkı kazanılmış oluyor. Oysa bu arkadaşlara raporla sakatlıklarını belgeledikleri halde "yok yeni rapor getir" deniyor. Ki bu arkadaşların bir çoğu halen vergi indirim hakkını da elde etmiş durumda! Ona rağmen yeni rapor isteniyor...

  Bunu ssk'lılar için şöyle kıyaslayabilirsin: vergi indirim hakkı aldınız ve/fakat kurum bu hakkınızı tanımıyor, "yeni rapor" diyor!. O derece absürt bir durum...

  ssk'lılar için de benzer bir şey yapacağız taibi ki. Ama o konu tartışmalı ve çok derin. Biraz temellendirdikten sonra yapacağız...
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 14. #14
  Üye
  MELEKDERYA Avatarı

  Gerçek Adı
  .......
  Üyelik Tarihi
  06.06-2004
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  .........
  Mesaj
  745
  Alınan Beğeniler
  3
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Bülent bey duyarlılığınız için tşk ediyorum,ben de sonradan engelli olmuş bir memur olarak tepkimi gösterdim ve gerekli mailleri gönderdim,umarım olumlu sonuç alırız...

 15. #15
  Üye
  Kimyaci Avatarı

  Üyelik Tarihi
  21.06-2005
  Son Giriş
  16.05-2012
  Saat
  13:52
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  58
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Bende göndermek istedim fakat mail iletilmedi diye yeni mail aldım. Tekrar tekrar deneyeceğim. Bu mücadelemizde de başaracağımızdan eminim. Selam ve muhabbetle...
Sayfa 1 / 5 12345 SonSon