T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : B.05.4.VLK.0.06.03.00-010.06.01/2204 24/01/2012
Konu : Özürlülerin Yaşamlarını Kolaylaştırıcı Tedbirler

İlgi : a) 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı KHK.de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

b) 12 Temmuz 2006 tarih ve 26226 sayılı, 2006/18 No’lu Başbakanlık Genelgesi.
c) Ankara Valiliğinin 24.11.2010 tarih ve 21500 sayılı yazısı.
d) Ankara Valiliğinin 29.11.2010 tarih ve 22244 sayılı yazısı.
e) Ankara Valiliğinin 15.02.2011 tarih ve 4900 sayılı yazısı.
f) Ankara Valiliğinin l4.11.2011 tarih ve 26087 sayılı yazısı.
g) Ankara Valiliğinin 14.12.2011 tarih ve 28419 sayılı yazısı.
h) Ankara Valiliğinin 22.12.2012 tarih ve 29080 sayılı yazısı.

Resmi Gazete'nin 12 Temmuz 2006 tarih ve 26226 sayılı nüshasında yayımlanan 2006/18 no’lu Başbakanlık Genelgesinde; “5378 sayılı Kanunun geçici 2.maddesi, kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi yapıların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların özürlülerin erişebilmesine uygun duruma getirileceği, geçici 3. maddesinde de Büyükşehir Belediyeleri ve belediyelerin şehir içinde kendilerince sunulan veya denetimlerinde gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin kullanımına uygunluğunun sağlanacağı” hüküm altına alınmış olup, mevzuatla belirlenmiş tüm tedbir ve düzenlemelerin 07 Temmuz 2012 tarihi itibariyle tamamlanmış olması gerektiği hususu hatırlatılarak, ilgide kayıtlı yazılarımızla, tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınması gereken tedbir ve düzenlemeler ile bunların takip ve denetimini yapmak üzere oluşturulan komisyonun görevleri açıklanmıştır.

Söz konusu düzenleyici emirler yanında Ankara Valiliğince 17.01.2012 tarihinde il ve bölge müdürleri ile 19.01.2012 tarihinde de kaymakamlar ile yapılan toplantılarda; 5378 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Başbakanlık Genelgesinde işaret edilen görev ve sorumluluklar tekrar hatırlatılarak, tüm resmi ve özel hizmet binaları ile kentsel alt yapı tesis ve alanlarında özürlülerin hizmetlere erişimi ile yaşam kalitesini yükseltecek tedbirlerin hiçbir mazeret ileri sürülmeden alınması ve bu çalışmaların 07 Temmuz 2012 tarihine kadar tamamlanmasının sağlanması bir kez daha istenilmiştir.

Bu çerçevede, ilgide kayıtlı mevzuat ve emirler doğrultusunda alınan ve alınması gereken tedbirler, bundan böyle Vali Yardımcısı Mehmet SEYMAN başkanlığında çalışmalarını yürütecek olan “Özürlülerin Yaşamlarını Kolaylaştırıcı Tedbir ve Düzenlemeleri İzleme Komisyonu” tarafından takip edilerek, denetlenecektir.

Yapılacak denetimler sonucunda mevzuat ve emirler doğrultusunda görevlerini yerine getirmedikleri tespit edilen kamu kurum ve kuruluş görevlileri hakkında gerekli yasal işlemlerin derhal yapılacağı hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Alâaddin YÜKSEL
Ankara Valisi


Ankara