Özürlü ve hükümlülerin istihdamına ilişkin hazırlanan KHK Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın özürlü ve hükümlülerin istihdamına ilişkin hazırladığı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. Hükümlü ve engelli çalıştırmayanlara ceza geliyor.

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırmayanlardan tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda yapılan değişiklikle İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri genişletildi. Buna göre, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca iş yerlerinde inceleme yapacak, iş ve işlemlerini teftiş edecek. Başkanlık ayrıca, kayıtdışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önerecek.

Bakanlık hizmet birimleri, görevlerin yürütülmesi için bağlı ve ilgili kuruluşlarının taşra teşkilatına doğrudan talimat verebilecek.

Sosyal Güvenlik Kanunu'nda değişiklik

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nda yapılan değişiklikle SGK'nın ana hizmet birimleri yeniden yapılandırıldı ve ''Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'' kaldırılarak, bunun yerine ''Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'' ile ''Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'' oluşturuldu.

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sosyal güvenlik mevzuatında yer alan emeklilik işlemlerini yürütecek, sigortalı ve hak sahiplerine yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacak. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken tazminat ve yardım işlemleriyle bu kanunlar kapsamında bulunan er, erbaş ve sivil görevlilere yönelik aylık ve diğer ödemeleri yapacak, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlarla ilgili işlemleri yerine getirecek. Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütecek, sigortalı ve hak sahiplerini sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirecek.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü de SGK'nın prim ve prime ilişkin diğer alacaklarının tahsilatını yapacak, tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacakları gecikme süresi ve miktarına göre sınıflandırarak takibine öncelik verecek, süresi içerisinde tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacaklarla ilgili olarak borçlular hakkında gerekli idari ve icrai takibatı yapacak. İşsizlik sigortası primlerinin tahsil ve takip işlemlerini yürütecek Genel Müdürlük, kapsamda olduğu halde tescili yapılmayan sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının ve iş yerlerinin işlemlerini re'sen sonuçlandıracak.

İŞKUR Kanunu'nda değişiklik
KHK ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda da bazı değişiklikler yapıldı.

Kanunun ''Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri'' maddesi yeniden düzenlendi. Buna göre, Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşacak: Genel Müdür, Bakanlığı temsilen bakanın teklifi üzerine müşterek kararnameyle atanan bir üye, Hazine Müsteşarlığını temsilen Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın teklifi üzerine müşterek kararnameyle atanan bir üye, en çok üyeye sahip işçi konfederasyonunca belirlenen bir üye, en çok üyeye sahip işveren konfederasyonunca belirlenen bir üyeyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunca belirlenen bir üye.

Başkanlığını Genel Müdürün yapacağı Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine en az haftada bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak. Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olarak belirlendi.

''Atamayla gelecek üyelerin finans konusunda yeterli deneyime sahip olmaları, hukuk, iktisat, maliye, finans, işletme, kamu yönetimi, sosyal politika veya iş hukuku dallarında en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları zorunluluğu'' kaldırıldı.

Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak veya görevlendirileceklerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin A bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde sayılan şartları taşımaları ve siyasi parti organlarında görevli bulunmamaları gerekiyor.

Ayrıca, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından haklarında ceza davası açılan üyelerden görevi başında kalması sakıncalı görülenler, Bakan tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabilecek.

İŞKUR Yönetim Kurulu, fon kaynaklarını piyasa şartlarında değerlendirecek, fon gelir ve giderlerinin denetlettirilmesini ve denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmasını sağlayacak. Fona ilişkin aktüeryal projeksiyonları yaptıracak, günlük fon hareketlerinin izlenmesini, kayıtlarının tutulmasını ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak muhasebeleştirilmesini temin edecek. Kurumun bütçesini, bilançosunu, gelir gider tablolarını, Kurum bütçesindeki bölümler içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerini karara bağlayacak.
Kanunun 8. maddesinde yapılan değişiklikle İŞKUR'un merkez teşkilatında, İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı, İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı, İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı, Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Ayrıca, Türkiye İş Kurumu, 1 genel müdür, 4 genel müdür yardımcısı ve 12 başkanlık ve müşavirlikten oluşturuldu.

İş Kanunu'nda değişiklik
KHK'da yapılan düzenlemeyle 4857 sayılı İş Kanunu'nda da bazı değişikliklere gidildi.
Kanunun 30. maddesinde yapılan değişikliğe göre, ''özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu''na aykırılık hallerinde tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılacak.

Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve iş vereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanacak.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri oluşturuldu
KHK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bölge ve şube müdürlükleriyle İŞKUR İl Müdürlükleri kapatılarak taşra teşkilatı ''Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'' olarak yeniden yapılandırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bölge ve şube müdürlüklerinin her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacakları, hak ve yükümlülükleri, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanları İŞKUR'a devredildi. Kapatılan bölge ve şube müdürlüklerinin İŞKUR'a devri, 6 ay içinde tamamlanacak.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez teşkilatındaki başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadroları iptal edilerek, yerlerine iş başmüfettişi, iş müfettişi ve iş müfettişi yardımcısı kadroları ihdas edildi.

EkoAyrıntı