TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Sacid YILDIZ

İstanbul Milletvekili

GEREKÇE:

İnsan hakları, her insanın doğuştan kazandığı ve devredilemez haklarıdır. O nedenle her insan, insan olma bakımından eşit değere sahiptir. İnsanın özürlü olması onun insan olma değerinde bir farklılık oluşturmamalıdır. Özürlü yurttaşlarımıza sahip çıkmak sosyal devlet olma gereğince Devletin üstlendiği bir hizmettir. O nedenle Devlet, gerek kendi kurumları kanalıyla özürlü yurttaşlarımıza bu hizmeti vermeli, gerekse de özürlü yurttaşlarımızın bakımını üstlenmiş yakınlarına belirli bir ücret karşılığında bu hizmeti vermelerini sağlamalıdır.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 843 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücrete bakıldığında ise açlık sınırının altında olduğu görülmektedir. Bu durumda sosyal güvencesi olan bir anne-babanın özürlü çocuklarına bakabilmesi imkansızdır. Bu tür düzenlemeler yapılırken bir gün herkesin özürlü çocuğu olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve özürlülüğün sonradan da ortaya çıkacak bir durum olabileceği unutulmamalıdır.

Fakat 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Kanunuyla evde bakım ücreti uygulamasında aranan gelir kıstasları bazı eleştirileri de beraberinde getirmektedir. Kanunun Ek 7. Maddesi bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olanlara bakım hizmeti verilmesini öngörmektedir. Buna göre bakıma muhtaç özürlü çocuğu olan bir ailenin 1000 TL geliri varsa bu yardımdan yararlanamamaktadır. Bir başka deyişle, bakmakla mükellef bulunduğu özürlü bir çocuğu olan ebeveynlerin emekli gelirleri varsa bu yardımı alamamaktadır. Bu nedenle 2828 Sayılı SHÇEK Kanununun Ek 7. Maddesinde yapılacak düzenleme ile bakmakla yükümlü bulunduğu özürlü çocukları olan anne-babaların sıkıntıları bir nebze giderilmiş olacaktır.

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun Ek 7. Maddesi’nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Engellinin ailesinin her ne ad altında olursa olsun elde ettiği bir aylık toplam gelirinin ailede birlikte yaşayan kişi sayısına isabet eden ortalama tutarı, bir aylık net asgari ücretten daha az olan bakıma muhtaç engellilere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgahlarında bakım hizmet verilmesi sağlanır.”

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.