8 Şubat 2015 PAZAR
Resmî Gazete Sayı : 29261

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

2. Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları

Engelli vatandaşlarımızın memur statüsünde işe yerleştirme usul ve esasları 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilerek 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir.

Bu çerçevede;

A) Engelli memur istihdamıyla yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşlarının;

a) İlgili yılın Ekim ayı sonuna kadar engelli memur alım taleplerini,

b) Yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasını müteakiben, ataması yapılanlar/yapılamayanlara ilişkin bilgileri,

c) Memur statüsünde istihdam ettikleri ve işten ayrılan engelli personele ilişkin bilgileri,

Web Kullanıcıları aracılığıyla elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığı (DPB)’na ait internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmının Engelli Personel İşlemleri bölümü üzerinden yapmaları, ayrıca (a)’da belirtilen engelli memur alımına ilişkin bilgilerin girişi yapıldıktan ve elektronik ortamda onaylandıktan sonra alınacak çıktıların ise ilgisine göre DPB’ye yazı ile göndermeleri gerekmektedir.

B) Engellilerden Devlet memuru olarak istihdam edileceklerin;

a) Engellilere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun engelli sağlık kurulu raporu almış olmaları,

b) İlköğretim mezunu olanların ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihte kura için başvuruda bulunmaları,

c) Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu olanların ÖSYM tarafından yapılacak EKPSS’ye girmeleri,

ç) Yerleştirme işlemlerine ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunmaları,

gerekmektedir.