TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Toplam 14 mesajın 1-14 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  vuslatsevdası Avatarı

  Gerçek Adı
  musab
  Üyelik Tarihi
  25.10-2010
  Son Giriş
  30.04-2015
  Saat
  19:39
  Mesaj
  40
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  27 nisan EKPSS sınavına girecek kardeşler için faydası olur inş.sorularda varsa güncel bir durum belirtiniz..

  Temel Yurtaşlık Bilgisi : 100 SORUDA ANAYASA

  1. Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir?
  1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu


  2. Türkiye'nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?
  1924 Anayasası

  3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?
  1787 ABD anayasası


  4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı'da ilk anayasal belge nedir?
  1808 Senedi İttifak


  5. Türkiye'nin en katı anayasası hangisidir?
  1982 Anayasası


  6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?
  Normlar Hiyerarşisi

  7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?
  Türkiye Büyük Millet Meclisi

  8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?
  4 yıl


  9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?
  15 gün


  10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?
  Bütçe Kanunu


  11. Kanunlar nerede yayınlanır?
  Resmi Gazete


  12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?
  Bakanlar kurulu ve milletvekilleri

  13. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?
  Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.

  14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir? Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler

  15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aittir?
  Bakanlar Kurulu

  16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?
  Yönetmelik


  17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır?
  Abdülmecid Sultan


  18. Osmanlı'da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır? 1839 Tanzimat Fermanı

  19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir?
  Nizamiye Mahkemeleri


  20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır?
  1856 Islahat Fermanı


  21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?
  1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

  22. Devletin dini İslam'dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?
  1928


  23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?
  1937


  24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?
  1946


  25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?
  Milli Birlik Komitesi

  26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?
  1971-1973 ara rejimi

  27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir?
  1924 Anayasası


  28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?
  Anayasa Mahkemesi

  29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?
  1961 Anayasası

  31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?
  Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller

  32. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?
  Meclis üye tamsayısının 1/3'ü


  33. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir?
  TBMM üye tamsayısının 2/3'ünün kabul etmesi

  34. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?
  Yasama sorumsuzluğu

  35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM'nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir?
  Ekim ayı - Yasama yılı
  36. TBMM'nin toplantı yetersayısı nedir?
  TBMM üye tamsayısının (550) 1/3'üdür.

  37. TBMM'nin karar yetersayısı nedir?
  TBMM üye tamsayısının ¼'ünün 1 fazlasıdır.

  38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?
  Diğer bir bakana

  39. TBMM'nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir? TBMM içtüzüğü

  40. TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir? Anayasa Mahkemesi

  41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aiddir?
  TBMM

  42. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aiddir?
  Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

  43. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?
  Meclis Başkanı

  44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?
  1. Soru 2.Meclis araştırması 3.Meclis soruşturması 4.Genel görüşme 5. Gensoru

  45. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz?
  1. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler 2. Yüksek yargı memurları 3. Devlet memurları
  4. Askeri öğrenciler 5. TSK mensupları

  46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?
  Yüksek Seçim Kurulu

  47. Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur?
  Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.

  48. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer?
  2007 referandum değişikliği ile halk tarafından seçilir.


  50. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır.
  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

  51. Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur?
  - Meclis Başkanı - Başkanvekilleri - Katip üyeler - İdare amirleri

  52. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?
  —Türkiye vatandaşı olmak -
  —40 yaşını doldurmuş olmak -
  —Yüksek öğrenim yapmış olmak -
  —Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak - —Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak
  —2007 referandum değişikliği en fazla ile 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir
  —Görev süresi 5 yıl
  53. Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir?
  - Türkiye vatandaşı olmak - 25 yaşını doldurmuş olmak - İlköğretim mezunu olmak - Mahcur olmamak - Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak - Kamu hizmetinden yasaklı olmamak - Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak - Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak - Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak

  54. 1982 TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi kime aittir?
  Cumhurbaşkanı

  55. Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi'ne sevk edilmesi durumunda ne olur?
  Bakanlığı düşer.

  56. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?
  Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.

  57. Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir?
  Karşı imza ilkesi

  58. Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM'den güvenoyu alamazsa ne olur?
  Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir.

  59. 1982 TC Anayasasına göre, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir?
  1) Bakanlar Kurulu'nun kuruluşta güvenoyu alamaması
  2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu'nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi
  3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu'nun vazife sırasında güvenoyu alamaması
  4) Başbakanın istifa etmesi
  5) Yeni seçilen TBMM'de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

  60. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?
  20 milletvekilinin imzası gerekir.

  61. Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?
  Yargıtay Genel Kurulu

  62. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan özellikleri nelerdir?
  - Kesin hüküm sayılır. - Temyize gidilemez. - İpal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. - İptal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz.
  - Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.
  - İptal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi'nce iptaliyle tekrar yürürlüğe giremez.
  - Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.


  63. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açılabilir?
  — Kanun
  — Kanun Hükmünde Kararname
  — TBMM içtüzüğü

  64. Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?
  – Yüksek Askeri Şura kararları – Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. – Sıkıyönetim komutanının kararları – Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
  – Memura verilen uyarma ve kınama cezaları
  65. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu vermesi gerekir?
  Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oyu gerekir

  66.Para basılmasına kim karar verir?
  TBMM

  67. Başbakanın Yüce Divan'a sevki halinde hükümetin durumu ne olur?
  Hükümet kendiliğinden düşer.

  68. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce hangi bakanların çekilmesi gerekir?
  – Adalet Bakanı – İçişleri Bakanı – Ulaştırma Bakanı

  69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından kime karşı sorumludur?
  TBMM'ye karşı

  70. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır?
  Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.

  71. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır? Başbakan

  72. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir?
  Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna

  73. Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?
  – Anayasa Mahkemesi – Danıştay – Yargıtay – Askeri Yargıtay
  – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi – Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
  74. 1982 TC Anayasasına göre, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir? Mali kaynakların yeterliliği
  75. 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?
  – Temsilde adalet – İdarede istikrar
  76. 1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir?
  18 yaş

  77. Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir?
  Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.

  78. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?
  Danıştay

  79. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?
  Uyuşmazlık Mahkemesi
  80. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?
  Adalet Bakanı

  81. Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür?
  İnkılâp kanunları
  82. 1982 TC Anayasasına göre inkılâp kanunları nelerdir?
  1. 430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu
  2. 671 sayılı Şapka İktisası Kanunu
  3. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanun
  4. 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.
  5. 1288 sayılı Beynelmilel Erkanının Kabulü Hakkında Kanun
  6. 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
  7. 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakap ve unvanların kaldırılmasına dair kanun
  8. 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

  83. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?
  Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.

  84. 1982 TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal değeri nedir?
  176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dahildir.
  85. Madde kenar başlıklarının hükmü nedir?
  Anayasaya dahil değildir.

  86. Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir?
  Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.

  87. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?
  Soru

  88.İlk devrede cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kaç oy gerekir?
  367


  89. 1982 TC Anayasasına göre fakülte dekanları kim tarafından seçilir?
  YÖK
  90. Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür?
  Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.


  91. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar öngörülmüştür?

  - Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi
  - Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi.
  - Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması
  - Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması

  92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?
  1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular.

  93. Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya ibtal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır?
  60 gün


  94. Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için kaç gün öngörülmüştür?
  10 gün

  95. Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir?
  Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur.


  96. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde ibtal davasına konu edilebilir?
  60 gün


  97. Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir?
  7 (3/5 çoğunluk)
  98. Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü nasıl düzenlenir? Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile.
  99. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çözüme gidilir?
  Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.


  100.Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir?
  Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

 2. #2
  Üye
  eMeL_eMeL Avatarı

  Gerçek Adı
  eMEL
  Üyelik Tarihi
  21.04-2008
  Son Giriş
  13.05-2021
  Saat
  01:06
  Yaşadığı Yer
  başKent
  Mesaj
  627
  Alınan Beğeniler
  59
  Verilen Beğeniler
  102

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Emeğine sağlık

 3. #3
  Üye
  NETBUS Avatarı

  Gerçek Adı
  Megalodon
  Üyelik Tarihi
  26.09-2006
  Son Giriş
  10.02-2020
  Saat
  00:31
  Yaşadığı Yer
  Karadeniz
  Mesaj
  852
  Alınan Beğeniler
  45
  Verilen Beğeniler
  6

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  çok süper paylaşım teşekkürler.

 4. #4
  Üye
  Çarşı35 Avatarı

  Gerçek Adı
  H...
  Üyelik Tarihi
  30.08-2013
  Son Giriş
  18.03-2016
  Saat
  15:57
  Yaşadığı Yer
  İZMİR
  Mesaj
  35
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Türk Devletinin ilk anayasası denilirse; 1921 Teşkilat-ı Esasiye
  Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası denilirse ; 1924 Anayasası

 5. #5
  Üye
  suskun62 Avatarı

  Gerçek Adı
  hüseyin
  Üyelik Tarihi
  30.04-2008
  Son Giriş
  21.02-2020
  Saat
  11:14
  Yaşadığı Yer
  İstanbul/esenyurt
  Mesaj
  405
  Alınan Beğeniler
  5
  Verilen Beğeniler
  2
  Blog Mesajları
  2

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Mesajım bulunsun, sonra okuyacam, yararlı konu

 6. #6
  Üye
  Çarşı35 Avatarı

  Gerçek Adı
  H...
  Üyelik Tarihi
  30.08-2013
  Son Giriş
  18.03-2016
  Saat
  15:57
  Yaşadığı Yer
  İZMİR
  Mesaj
  35
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  52. Düzeltme : Cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldır. Bir kişi en fazla iki defa seçilebilir.

 7. #7
  Üye
  tsrahman Avatarı

  Gerçek Adı
  Tayyip Rahm Saltoğlu
  Üyelik Tarihi
  22.08-2013
  Son Giriş
  21.10-2019
  Saat
  10:33
  Yaşadığı Yer
  Trabzon
  Mesaj
  600
  Alınan Beğeniler
  5
  Verilen Beğeniler
  4

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  eline sağlık

 8. #8
  Üye
  CrystaL Avatarı

  Gerçek Adı
  Ferman
  Üyelik Tarihi
  06.08-2009
  Son Giriş
  07.03-2021
  Saat
  23:26
  Yaşadığı Yer
  İSTANBUL
  Mesaj
  955
  Alınan Beğeniler
  8
  Verilen Beğeniler
  30

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Böyle faydalı konular çok iyi olur elline sağlık

 9. #9
  Üye
  vuslatsevdası Avatarı

  Gerçek Adı
  musab
  Üyelik Tarihi
  25.10-2010
  Son Giriş
  30.04-2015
  Saat
  19:39
  Mesaj
  40
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: Çarşı35 Mesajı Gör
  Türk Devletinin ilk anayasası denilirse; 1921 Teşkilat-ı Esasiye
  Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası denilirse ; 1924 Anayasası
  çok doğru bir yaklaşım.. konuyu düzenliyebilseydim eklerdim.

  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: Çarşı35 Mesajı Gör
  52. Düzeltme : Cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldır. Bir kişi en fazla iki defa seçilebilir.
  admin kardeşlerden ricam bu önemli banko soruyu aynen değişirlerde memnun olurum konuyu düzeltme yetkim yok

 10. #10
  Üye
  mazili Avatarı

  Üyelik Tarihi
  11.12-2013
  Son Giriş
  12.02-2018
  Saat
  03:42
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  165
  Alınan Beğeniler
  13
  Verilen Beğeniler
  5

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Başka konular eklenirse iyi ve daha faydalı olur diye düşünüyorumYada ekpss ile ilgili ders çalışma bilgi alışverişinde bulunabilrcek bir sayfa olursa sınava girecek arkadaşlar için çok iyi olur.

 11. #11
  Üye
  Çarşı35 Avatarı

  Gerçek Adı
  H...
  Üyelik Tarihi
  30.08-2013
  Son Giriş
  18.03-2016
  Saat
  15:57
  Yaşadığı Yer
  İZMİR
  Mesaj
  35
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  2011 yılında yeni kurulan Bakanlıklar :
  1.Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı
  2.Avrupa Birliği Bakanlığı
  3.Ekonomi Bakanlığı
  4.Gençlik ve Spor Bakanlığı
  5.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  6.Kalkınma Bakanlığı oluşturuldu. Şuan 21 Bakanlık var.

 12. #12
  Askıda Üyelik
  erdalakbay Avatarı

  Gerçek Adı
  Erdal AKBAY
  Üyelik Tarihi
  14.04-2010
  Son Giriş
  18.06-2016
  Saat
  21:03
  Yaşadığı Yer
  MUĞLA
  Mesaj
  1.487
  Alınan Beğeniler
  6
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Lazim olacak

 13. #13
  Üye
  tek_mehmet Avatarı

  Gerçek Adı
  Mehmet
  Üyelik Tarihi
  10.08-2008
  Son Giriş
  06.05-2021
  Saat
  17:56
  Yaşadığı Yer
  40°39'18.4"N 29°16'06.6"E
  Mesaj
  100
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/...g_Cabinet.aspx Arkadaşlar bu linkten kabinedeki bakanlara bakabilirsiniz, sınavda çıkma ihtimali var.

 14. #14
  Üye
  snm0129 Avatarı

  Gerçek Adı
  sinem
  Üyelik Tarihi
  06.03-2014
  Son Giriş
  10.04-2014
  Saat
  20:52
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  19
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  1982 anayasası demek direk soru demek