Alıntıdır:

A-Sigortalılık süresi neden 18 yaşındabaşlıyor?
1 Nisan 1981 yürürlük tarihli 11.12.1981 tarih ve 2564Sayılı Kanun’a kadar 18 yaş öncesi sigortalılığı ile ilgili bir sorun yoktu, nevar ki daha yeni doğmuş bebeklerin bile bir an önce emekli olsunlar diyerek ebeveynleritarafından SSK’ya sigortalı olarak bildirilmesinden sonra (bu bebeklerdenbazıları 27 yaşında emekli oldular) kanun koyucu tarafından 01.04.1981tarihinden geçerli olmak üzere düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 01.04.1981tarihinden itibaren işe 18 yaşından önce başlamış olanların sigortalılıksüresinin başlangıcı 18 yaşında başlayacak ve 18 yaşından önceki Kurumabildirilmiş gün sayıları ise geçerli olacaktı.

B-Eskiden emeklilik için 2 şart vardı
08.09.1999 günü Resmi Gazetede yayınlanan 4447 sayılıKanun’a kadar SSK’dan emeklilik için iki şart vardı,
1-Sigortalılık süresi
Kadınlar en az 20 ve erkekler için 25 yıllık sigortalılıksüresi
2-Prim ödeme süresi
Sigortalılık süresinden başka ayrıca en az 5000 günsayısı
Şartlarını yerine getirenler SSK’dan emekli oluyorlardı.

C-Sonra YAŞ şartıgetirildi
08.09.1999 gününden itibaren bu iki şartınyanına bir de YAŞ şartı getirildi ve artık emeklilikte üçüncü bir şart dahaeklenmiş oldu. Emeklilikte yaş şartı da kadın ve erkekler için işe giriştarihlerine göre (Dikkat sigortalılık sürelerine göre değil!!!)kademelendirildi


************************************************** ************************************************** ******

1-İşe başlama tarihinden maksat, SSK,Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı veya özel banka/borsa sandıklarının iştirakçisiolarak ilk kez sosyal güvenlik sistemine dahil olunduğu tarihtir.
2-Yukarıdaki üç şartın tamamınıngerçekleşmesinden sonra talep ile emekli olunabilir.
3-Hangi Kurumdan emekli olunacağınıntesbiti; son yedi yıllık prim/kesenek ödeme süresi (boş geçen süreler sayılmaz)içinde en çok hangi Kuruma prim/kesenek ödenmiş o Kurumdan ve o Kurummevzuatına göre belli edilir.


D-Kadınlarda18 Yaş Sorunu

Ancak, 08.09.1981 den önce sigortalı olmuş olan kadınlareski düzenlemelere göre 5000 günü ve 20 yıllık sigortalılık süresinitamamlayınca “YAŞ” a tabi olmadan emekli olabileceklerdir ama kadınlar için 18yaş sorunu da vardır.
Şöyle ki;
01.04.1981 tarihinden önce sigortalıolanlar için 18 yaş sorunu diye bir şey yoktur ve bu kadınlar 5000 günütamamladıkları gün yaşa bağlı olmadan emekli olabilecekleri gibi 3600 günsayısı ile 50 yaşında da emekli olma hakları bakidir.
01.04.1981 tarihinden sonra 18 yaşını tamamlamadansigortalı olmuş olan kadınların sigorta başlangıç tarihleri 18 yaşınıtamamladıkları tarih olup bu kadınlar ancak 38 yaşını tamamladıkları gün emekliolabilirler ki bunların hemen hemen hepsi de emekli olmuş durumdalar.
Yani, 01.04.1981 ile 08.09.1981 (dahil)tarihleri arasında 18 yaşından önce sigortalı olmuş kadınlar 38 yaşından önceemekli olamazlar. Bunun dışında (yaşlılık aylığı) emeklilik için 18 yaşınhiçbir önemi yoktur.

E-Sizlerin durumunuza gelince;
Serap hanım, yukarıdaki tablodan dagörüleceği üzere 06.06.1985 işe giriş tarihinize göre halen devam ettiğiniTİBAŞ’dan 42 yaşında en az 5075 gün sayısı ile emeklilik talebinde bulunmahakkınız var. 42 yaşınızı da 07.03.2012 günü tamamlıyorsunuz. Bu aradaemeklilik için gereken üç şarttan yaş hariç diğer iki şartı tamamladığınız içinisterseniz işinizden 1475 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesinin 5 inci bendigereğince istifa edip, kıdem tazminatınızı alarak ayrılabilirsiniz.
Filiz hanım, 1986 yılındaki başlangıcınız23.05.1986 öncesinde ise 42 sonrasında ise 43 yaşında emekli olursunuz. Sizecevap veren kişi 18 yaşın ikmaline göre hesaplayarak hata etmiş.F-18yaşın nerelerde önemi var
a-Ölüm aylığında;5510 sayılı Kanungereğince, ölüm sigortalının geride kalanların ölüm (dul-yetim) aylığıbağlanabilmesinin iki temel şartı var ya 1800 günü olacak (veya borçlanarak1800 gün tamamlanacak) veyahutta en az 5 yıllık sigortalılık süresi olup busüre içinde 900 günü olacak. İşte buradaki 5 yıllık sigortalılık süresininhesabında 18 yaşından önceki prim ödeme-çalışma süreleri dikkate alınmaz.Mesela, 15 yaşında işe giren birisi 6 yıl sonra 1000 günü varken 21 yaşındavefat etse geride kalanlarına aylık bağlanmaz zira, sigortalılık süresininbaşlangıcı 18 yaşın ikmali ile başlatılacağından 5 yıllık sigortalılık süresiolmaz.
b-Malüllük aylığında;Tıpkı yukarıdaki ölümaylığı gibi malüllük aylığına hak kazanmanın iki temel şartı vardır, en az 10yıllık sigortalılık süresi ve en az 1800 gününüz olması veya başka birininsürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılıksüresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primibildirilmiş olmasıdır. İşte buradaki 10 yıllık sigortalılık süresinin hesabında18 yaşından önceli süreler dikkate alınmaz. (Prim ödeme süresi her hal veşartta dikkate alınır)