5510 sayılı yasanın 25. madde kimlerin malul sayılacağını düzenler. SGK kişilere %60 üzeri raporlarına rağmen malul değilsin" diyor, bu madde "%60 ve üzeri raporu olan maluldür" diyor. Mahkeme ise "sgk yetkini aşamazsın, %60 raporu olan kişi kanuna göre maluldur" diyor.

Malûl sayılma
MADDE 25- (Değişik: 17/4/2008-5754/13 md.)
Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.

http://www.engelliler.biz/forum/emek...emeklilik.html