Malûlen emeklilik şartları

Malûlen emeklilik için en az 10 yıldan beridir sigortalı olma, en az bin 800 gün prim ödeme gün sayısına sahip olma ve çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirmiş olma şartları birlikte aranıyor. Bunlara ek olarak diğer önemli dördüncü koşul ise malûliyet gerektirir durumun ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra oluşmuş olması. En çok anlaşmazlığa düşülen konu ise çalışma gücü kaybı oranı ile ilk defa çalışma başladığı tarihten önce malûliyet gerektirir durumda olmama şartında yaşanıyor. Bir de organ nakli halinde kontrol muayenesiyle çalışma gücü kaybının yüzde 60’ın altına düştüğüne kara verilen sigortalıların malûllük aylıklarının kesilmesi oluyordu.

Yetkili Sağlık Kurumlarında Esneklik

Malûliyet tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili,

a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,

b) Devlet üniversite hastaneleri,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri,

ç) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili Sağlık Bakanlığı Devlet hastanelerine ek olarak

d) Belgelenmesi kaydıyla, herhangi bir üniversite hastanesi veya devlet hastanesinde; yoğun bakımda tedavisi devam eden ve yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyorsa yatmakta olduğu hastaneler ile

e) Belgelenmesi kaydıyla (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan yataklı sağlık hizmet sunucularında yoğun bakımda tedavisi devam ederken yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyanlara yatmakta olduğu hastaneler de yetkili kılınıyor.
Sağlık kurulu oluşumu kuralı
Sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu; iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi veya ortopedi, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşacağı,

Değerlendirilecek hastalık, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremeyecekleri,
Sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren hastalığı bulunanlar için sağlık kurulu, o hastalığı ilgilendiren branştan üç uzman ile oluşturulabileceği,

Kayda bağlanıyor.

Erken yaşlanma tespitinde tanım getiriliyor

5510 sayılı Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalıların erken yaşlanmış olduklarının tespitinin; dikkat, algı, bellek, kavrama ve soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hali tayin ve tespiti ile yapılacağı, bu durumu tespit edilenlerin erken yaşlanmış sayılacakları,

Bu tespitlerde; nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji başta olmak üzere ilgili branşlarca düzenlenen sağlık kurulu raporlarının esas alınacağı belirtiliyor

Bakıma muhtaç çocuklar

Sigortalıların ve kadın sigortalıların malûl çocuklarının başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğu durumlardan aşağıda belirtilenlere,

• Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalıklar.

• Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik hastalıklar.

• İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı.

• İki elin kaybı.

• Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı.

• Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı.

• Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler.

• Yukarıda tespit edilen hastalıklar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalıklara

ek olarak

• Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarının sürekli kullanılması.

• Giyinme, beslenme, fonksiyonel mobilite, bağırsak ve mesane bakımı, kişisel hijyen ve tuvalet ihtiyaçları gibi günlük yaşam aktivitelerinin sağlanamaması

Durumu da ekleniyor.

Birden fazla hastalığın etkisi dikkate alınacak

Sağlık kurulu raporlarında birden fazla hastalık mevcut ise çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediğine dair değerlendirmede en ağır sekel bulgu dikkate alınıyor ve muhtelif nedenlerle oluşan çalışma gücü kayıplarını birleştirmeye yarayan Balthazard Formülü uygulanmama kuralı korunurken yeni olarak “birden fazla hastalığın bir arada olduğu ve tedaviye rağmen çalışma olanağı vermediğine SGK sağlık kurulunca karar verilenlerin malûl sayılacağı belirtiliyor.

Malûliyet gerektiren haller tek cetvelde toplanıyor
Yönetmelik eki Ek-1’de malûliyet gerektiren haller toplanıyor, böbrek, kalp, akciğer, karaciğer, kemik iliği nakli gibi organ nakli olma hali malûliyet gerektiren hallerde vurgulanıyor. Sara hastalığı da kapsam içine alınıyor.