Ek olarak;
Medyada buna benzer bir soruya Sosyal Güvenlik uzmanı,
"Gün*lük ha*ya*tın için*de bir ki*şi*nin bir iş*ve*ren ya*nın*da si*gor*ta*lı ola*rak ça*lı*şır*ken ay*nı za*man*da ver*gi mü*kel*le*fi ol*ma*sı ve*ya bir şir*ket or*ta*ğı ola*rak ti*ca*ri fa*ali*yet*te bu*lun*ma*sı da fev*ka*la*de müm*kün*dür. Hiz*met ça*kış*ma*la*rı*nın or*ta*ya çık*ma*sı ha*lin*de ne tür bir yol iz*le*ne*cek*tir?
Bu gi*bi du*rum*lar*da ön*ce baş*la*yan sta*tü için prim öde*nip hiz*met ka*za*nıl*ma*sı ge*çer*li iken, son*ra baş*la*yan sta*tü için prim öden*me*si yan*lış bir ter*cih ol*mak*ta*dır. SSK’lı ola*rak ça*lış*ma*ya baş*la*yıp adı*na prim öde*nen bir ki*şi için son*ra*dan baş*la*yan ti*ca*ri fa*ali*ye*ti ne*de*niy*le Bağ-Kur’a prim öde*ne*mez." diye cevap vermiştir.