6111 sayılı kanunla getirilen en büyük yeniliklerden birisi refakat iznine ilişkindir. Ancak bu izin her durumda verilmemektedir. 657 sayılı Kanunun 105. maddesinde yapılan düzenleme gereğince bu izin, ücretli olarak düzenlenmiş ancak iznin verilebilmesi "ağır bir kaza" veya "tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması" haline ve bu halin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartına bağlanmıştır. Bu şartlar olmadığı sürece, anne, baba, eş veya çocuk için refakat izni alınması mümkün değildir.

SORU: Benim öğrenmek istediğim şu ilkokula giden çocuğum rahatsızlandı ve 10 gün rapor verildi evde bakılması gerek bu durumda ben ne yapmalıyım. Amir izin vermiyor çocuğuma bakmam için yıllık iznimde kalmadı. Ne yapabilirim. 6111 sayılı Kanun ile değişik 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin alamam mı?


CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 107 maddesi ile değişik 105 üncü maddesinin son fıkrasında

"Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

"hükmü yer almaktadır.
Söz konusu hükümde;

Memura kimler için refakat izini verileceği şu şekilde düzenlenmiştir:
1-Bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
2-Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden biri için

Memura hangi hallerde Refakat izni verileceği ise şu şekilde düzenlenmiştir:
1-Ağır bir kaza geçirmesi
2-Tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde,
(Bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şarttır.)
Refakat izni ne kadar süre ile verilebilir.
1-Üç aya kadar izin verilir.
2-Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Refakat izni takdire dayanır mı?
Refakat izni idarenin takdirine dayalı değildir. Şartlar oluşmuş olması halinde izin verilmesi zorunludur.

Refakat izni memur mali ve özlük kaybı olur mu?
Aylık ve özlük hakları korunarak, refakat izni kullanılmaktadır. Bir kaybı olmaz.
Bu hükümler gereğince, çocuğunuz ağır bir kaza geçirmediği ve "tedavisi uzun süren bir hastalığı" bulunmadığı için size refakat izni verilmeyecektir. Ayrıca, bu haller olsa dahi, bu hallerin tek hekim raporuyla değil, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekmektedir.
Eğer yıllık izniniz de bitmiş ise, 657/104. maddesinin (C) bendinde yer alan "(A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür."hükmü gereğince, idarenin uygun görmesi şartıyla, tarafınıza mazaret izni verilebileceğini düşünmekteyiz.

Memurlar