ENGELLİLER DESTEK PROGRAMI (EDES) 2013 BAŞVURU SÜRECİ

Engelliler Destek Programının (EDES) Karadeniz illerinde 2013 yılında uygulanması için proje teklif çağrısı başlamıştır.

EDES 2013 Programı Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinde uygulanacaktır.

EDES kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, meslek odaları ve üniversiteler Ek-II-Proje Teklif Formu ile proje başvurusu yapabileceklerdir.

EDES başvuru süreci aşağıda belirtilmiştir.

Bakanlık, proje teklif çağrısını Valiliklere yazı ile bildirir ve internet sitesinden kamuoyuna duyurur.

Proje teklifleri kurum ve kuruluşlarca ilgili valiliğe sunulur. Valilikler, proje tekliflerini

Proje teklifleri Valiliklere gönderilecek, Valilikler gelen proje tekliflerini:
EDES’in amaçlarına uygunluğu,
Ek-II’deki proje formatına uygunluğu,
Aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması,
Başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmaması,
İldeki engelli bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri bakımından değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerine proje kayıt numarası vererek Ek-I’deki listeyle birlikte resmi yazıyla ve elektronik ortamda son başvuru tarihine kadar Bakanlığa gönderir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Valiliklerin proje tekliflerini değerlendirirken, proje koordinatörünün ve projede görevli ya da istihdam edilecek personelin görevini dikkate almak suretiyle proje bütçesinin bu ödemeye ilişkin kalemindeki ödenek ile diğer kalemlerdeki ödeneklerin uygunluğunu sağlayarak göndermesi, zaman kaybını ve sonradan revize edilmesini önleyecektir.

Valiliklerden gönderilen proje teklifleri Bakanlık tarafından değerlendirilerek desteklenmesi uygun görülen projeler resmi yazıyla Valiliğe bildirilir ve internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

Başvuru süreci için tıklayınız…

Alıntıdır