ARŞI TARAF (DAVALI) : Milli Eğitim Bakanlığı / ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ_____________ : Tunceli Nazimiye Kurtuluş İlköğretim Okulunda 15.09.2009 gününde sözleşmeli öğretmen olarak görevine başlayan ve 04.01.2010 günlü dilekçesi ile görevinden ayrılmak istemesi üzerine sözleşmesi fesh edilen davacının, kadrolu öğretmen olarak atanma istemiyle yaptığı başvurusunun yasal bekleme süresini doldurmadığından bahisle reddine ilişkin 07.12.2010 gün ve 75223 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ____________ : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94'inci maddesinin 2 fıkrasına göre devlet memurluğundan ayrılan davacının bir yıl geçmeden kadrolu öğretmen atamaları için müracaat ettiği, bir yıllık bekleme süresinin doldurmayan davacının bu talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği anlaşılan dava konusu işlemin, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 22/03/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.