DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Müracaata ilişkin usul ve esaslar
MADDE 13 ‒ Bu Yönetmeliğin 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile belirlenen usul ve esaslar Devlet memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir."
MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 ‒ 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b. Asli Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarılı olarak adaylığı kaldırılan kişileri,"
MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan "(d) Sicil ve disiplin işleri," ibaresi "(d) Disiplin işleri," şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 ‒ 15/1/1974 tarihli ve 7/7753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü