TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Toplam 12 mesajın 1-12 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  burcinkara Avatarı

  Üyelik Tarihi
  20.04-2010
  Son Giriş
  27.04-2010
  Saat
  19:21
  Mesaj
  1
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

  MADDE 4- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü:
  Madde 53 – Kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bakılmaksızın tüm kamu kurum ve kuruluşları, toplam dolu memur kadrosu ve dolu sözleşmeli personel pozisyonu sayısının % 5’i oranında özürlü personel çalıştırmak zorundadırlar.

  Yürütülmekte olan hizmetin ve görevin veya unvanın zorunlu kıldığı hallerde; ilgili kurumların önerileri, Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü ve Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca birinci fıkrada belirtilen oranı aşmamak üzere farklı oran tespit edilebilir.

  Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.

  Özürlüler, Devlet Personel Başkanlığınca özel durumları dikkate alınarak yapılacak veya yaptırılacak merkezi sınav sonuçlarına göre memur veya sözleşmeli personel olarak istihdam edilirler. Memur kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan özürlüler, atanmalarını izleyen ayın sonuna kadar kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığına bildirilirler.

  Özürlülerin memurluğa ve sözleşmeli personel pozisyonlarına alınma şartları, yapılacak sınavın esas ve usulleri, görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceği, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin esas ve usuller ve diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

  Özürlü personel istihdamı yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve özürlü personel istihdamına ilişkin verileri Devlet Personel Başkanlığına bildirmeyen kamu kurum ve kuruluşları yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda öncelikle uyarılır. Mücbir sebepler hariç olmak üzere, yapılan uyarıya rağmen, özürlü personel çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının üst yöneticilerine Devlet Personel Başkanlığınca uyarıda belirtilen süreyi takip eden ay başında tahsil edilmek üzere, her türlü ödemeler dahil almakta oldukları aylıklarının üçte ikisi tutarında idari para cezası verilir.

  Beşinci fıkra kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının uyarılmaları, cezaların tahsili ve ilgili kuruluşlara aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığının görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

  MADDE 9- 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
  “Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

  Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu maddeyle tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığının görüşü ve Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

  MADDE 10- 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Madde 101 – Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

  Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.”

  MADDE 12- 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Hastalık ve refakat izni:

  Madde 105- Memura, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise on iki aya kadar izin verilir.

  Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

  Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, bir katına kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

  Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

  Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

  Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”

  MADDE 25- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “Geçiş hükümleri:
  GEÇİCİ MADDE 36- A)

  D) Özürlülere yönelik olarak yapılacak ilk merkezi sınavın ilanına kadar özürlü memur alımları hakkında, 657 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

  657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü bulunan kurum ve kuruluşlar, çalıştırmakla yükümlü bulundukları özürlü personel kontenjanlarının ilk yıl yüzde 10’u, izleyen her yıl yüzde 15’i oranında olmak üzere, 7 yıl içinde özürlü personel kadro ve pozisyon kontenjanlarını kademeli olarak doldurmak zorundadırlar.

  53 üncü maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen idari para cezalarına ilişkin hüküm, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren uygulanır.
  __________________
  Başbakan'a Gönderdiğim Mektup:

  Bir Özürlünün Çaresizliği

  1984 Adana doğumluyum. Doğum anında beynime oksijen gitmediği için spastik engelliyim. 6 yaşına kadar emekledikten sonra 2 ay Ankara’da annemle beraber rehabilitasyon merkezinde kaldım ve yürüyerek Adana’ya döndüm. Döndüğüm yıl hemen anaokuluna başladım. Fakat öğretmenler diğer öğrencilerin benden rahatsız olduğunu söyleyerek kaydımı sildiler.

  Eylül ayında Adana’nın Mimar Kemal okulunda hem engelli sınıfı hem de sağlıklı çocukların okuduğu sınıflar vardı. Ailemin ve öğretmenlerin desteğiyle normal anasınıfın da okumama karar verildi. Beşinci sınıfa kadar her sene takdirname alarak okulumu başarıyla bitirdim.

  Ortaokula geçerken bedenim güçlensin diye bir sene evde kaldım. Bu bir sene içinde matematik ve Türkçeden özel ders aldım. Ortaokula başlarken çevremizdeki okumuş insanlar benim için “okutmayın, evde otursun” dedilerse de ailemin desteğiyle okula başladım. Yüksek ortalamayla okulumu bitirdim.

  Lise dönemimde lise 1 ve lise 2 arası 17 Temmuz 2001’de kalp krizinden babamı kaybettim. Benim için hiç kolay olmayan bir dönem başlamıştı. Babam öldüğünde musalla taşında yıkandıktan sonra elini öpmeye gittiğimde cansız bedenine bakıp “söz veriyorum bilgisayar mühendisi olup anneme bakacağım” diye söz vermiştim.

  Ablam 2001’in Şubat’ın da evlenmişti. Biz annemle baş başa kalmıştık. Sınav tarihine kadar canımı dişime takıp gece gündüz ders çalışıyordum. Mühendis olup çalışıp anneme bakacaktım.

  Sınav gününe kadar hep engellilere özel ek süre var diye biliyordum. Fakat sınav için sırama oturduğumda ek sürenin olmadığını öğrendim. O an sanki dünya başıma yıkıldı, tarifi imkansız bir durumda kaldım. Sınav başladığında bildiğim soruları bile yapamıyordum. Sınavdan nasıl çıktım bilemiyorum. Hiç kimse bir şey soramadı uzun bir süre.

  Puanım geldi, önümde iki seçenek vardı: Ya 1 sene daha hazırlanacaktım sınava yada puanımla tercih yapacaktım. Bir seneye daha zamanım yoktu, çalışmam, işe girmem gerekiyordu. Tercih yapmaya karar verdim ve 4 tercih yaptım. İlk ikisi mühendislikti, son ikisi bilgisayar programcılığıydı. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığını kazandım. İki senede 4.00 not ortalaması üzerinden 3.24 ortalamayla okulumu bitirdim. Bitirdiğim yıl, yani 2006’da Kpss’ye girdim.

  Okulumu bitirdiğim (2006) yıldan beri işsizim ve çok çaresizim. Beni en çok üzen şey, çevremdeki herkesin bu durumun benim engelli oluşumdan kaynaklandığını düşünmesi.

  İşe giremememin sebebi, şirketlerin %3’lük kontenjanını doldurmak için özürlülere ssk yapıp, çalışıyor gibi gösterip, maaş vermemek için yaptıkları haksızlıktır.

  Bir toplum özürlülere nasıl bu kadar duyarsız olabilir?
  Yurtdışında önce engelli hakları korunuyor. Neden bizi yurtdışına özendiriyorsunuz? Neden ülkemde rahatça işe giremiyorum ve neden 2. sınıf vatandaşı gibi görülüyoruz?
  Şu anda Kpss’ye ve milli eğitimin açmış olduğu işçi sınavına hazırlanıyorum. Ama hiç umudum kalmadı. Çok çaresizim, ne yapacağımı bilemiyorum artık. EK-1 ‘ de vermiş olduğum yeni bir yönetmelik daha çıkıyor, eğer bu yönetmelik çıkarsa hiçbir engelli çalışamayacak.

  Duyun sesimizi artık! İş sahibi olmak istiyorum ve benim gibi mağdur kardeşlerimin de çilelerinin bitmesini istiyorum.

  Burçin KARA
  burcinkara01@yahoo.com.tr


  ___________
  Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Poyraz'ın Tasarı hakkında yaptığı yorum:

  Merhabalar,

  Lütfiye'nin başarı bir operasyonla ilettiği yasa teklifi bölümlerini hızla okudum.

  Teklifin 4. Maddesiyle 53. Maddesinde kota uygulamasının yüzde 5'e çıkarılması çok iyi bir gelişme
  Ancak sevinci kursakta bırakacak iki nokta var.
  İlki aynı maddenin ikinci paragrafında gizli şunun teklifi, bunun görüşü falan diyerek, bazı kurum ve kuruluşlar için bu oranın aşağıya çekilmesi yetkisi Bakanlar Kurulu'na veriliyor.
  İkincisi Teklifin 25. Maddesiyle geçici 36. Maddenin D fıkrasının ikinci paragrafındaki geçiş sürelerinde.
  Yüzde 5'lik kota uygulamasının 7 yıllık bir süreye yayılması kuralı getirilmiş. Dolayısıyla 2010 yılında 38 bin engelli alacağız sözü, 2018'e kadar uzatılıyor.

  Kotayı uygulamayan, gerekli bilgi ve bildirimleri yapmayan kamu görevlilerine uyarı ve para cezası da olumlu bir gelişme olarak kayde değer.

  Diğer hususlar ise devlet memuru olmadığım için uygulamada nasıl sonuçlar doğurur bilemediğim şeyler.

  Bazı noktalarda amire yetki verilmesi, bunların ne kadar uygulanacağı bakımından bende biraz şüphe yarattı

  BU KARARNAMEDEKİ TEHLİKE

  53. MADDE teklif edilen

  Bu yasada olan engellinin çalışacağı birimde eksik olan her türlü araç gereci kurum tarafından temin edilir ibaresi ortadan kalkıyor.

  - Ayrıca örneğin bir engelli mimar yâda avukat kendi mesleklerini yaptırmayacaklar gerekirse santral operatörü yâda danışma gibi geri hizmetlerde çalıştırılabilecekler ayrıcı da bu yasaya göre de engellinin devlet memuru kadrosu verilmiyor sözleşmeli personel olarak alacak işine gelmedi güle güle denilecek. Bu maddenin tek iyi yanı engelli çalıştırmayan en üst düzeydeki devlet memuruna ceza kesilecek deniliyor.

  100 EK Madde
  Engellinin sosyal hayata entegrasyonunu engeller yukarıdaki maddelerde açıkça tüm hakları kısıtlanmış bu maddede kısacası çalışmana gerek yok işe gelmezsin de olur zihniyeti ve engelliyi toplumdan dışlamaktır.

  105 madde deki tehlike

  Burçin KARA
  burcinkara01@yahoo.com.tr

 2. #2
  Üye
  Bacıbey Avatarı

  Gerçek Adı
  Havva
  Üyelik Tarihi
  30.06-2008
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  Samsun
  Mesaj
  3.838
  Alınan Beğeniler
  7
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Nereden duyduğumu hatırlamıyorum ama Başbakana gönderilen mektupların direk iş bulma kurumuna gittiğini başbakanın eline geçmediğini duymuştum.. İnşallah yanlış bilgidir..İnşallah eline geçer ve değerlendirir..

  Haksızlık bir değil ki.. Okusan bir dert okumasan bir dert.. Sen diyorsun ki;"Okulumu bitirdiğim (2006) yıldan beri işsizim ve çok çaresizim. Beni en çok üzen şey, çevremdeki herkesin bu durumun benim engelli oluşumdan kaynaklandığını düşünmesi." işsizlik sorunu engelli engelsiz tanımıyor günümüz de.. Nerede yaşıyormuş senin engelli olduğun için çalışamayacağını sana hiç kimsenin iş vermeyeceğini düşünenler?

  Atanamadığı için öğretmen olduğunu unutup ev kadını olan yakın bir arkadaşım var yahu.. Kadın kendi ile dalga geçiyor artık "Ben galiba üniversite bitirmiştim öyle birşeyler hatırlıyorum" diyor..

 3. #3
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  13:48
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  57.314
  Alınan Beğeniler
  3.758
  Verilen Beğeniler
  4.023

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Yazınızda kırmızı ile belirginleştirdiğim satırlar olumsuz düzenlemeyi, mavi ile belirginleştirdiğim satırlar olumlu düzenlemeyi, mor ile belirginleştirdiğim satırlar ise muallaklığı ifade ediyor.

  Burda temelde en karşı çıkılacak konu, bir yandan %5'e çıkartılan kotanın diğer yandan "istersek bu oranı düşürürüz" denilerek sulandırılması.
  Bence ya bu tezat içeren paragrafları iki ayrı bürokrat yazmış ve "yenişemedikleri için" iki paragraf da metinde kalmış, ya da yazan bürokrat tavşan şeysi misali ne koksun ne bulaşsın diye düşünerek ortaya karışık yapmış...

  Bu %5 kota mutlaka korunmalı ve oranı düşürme diye bir seçenek tümden metinden çıkartılmalı. Ama yok, gerçekten bir yenişememe söz konusuysa, yani, sahiden bi pazarlık varsa bürokratlar arasında, o zaman bakanlar kuruluna verilen oranları belirleme yetkisine %3 alt sınır koyulabilir. Bakanlar kurulu %3'ün altında olmamak koşuluyla %5 olan kotayı düşürebilir...

  ___
  İkinci olarak, kanunda, işe alınacak personelin eğitim gördüğü meslekte istihdam edilmeleri konusunda bir irade de sergilenmeli. Önce eğitim aldığı kadroların boş olup olmadığı kontrol edilmeli, eğer boş kadro varsa oraya atama yapılmalı, boş kadro yoksa (kadro açılana dek) başka kadroda istihdam mümkün olmalı.

  ____
  Üçüncü olarak, istihdam etmek zorunda olduğu halde istihdamı sağlamayan yöneticilere verilecek para cezası çok çok doru. Ben bunu yıllar önce önermiştim... Yalnız, burada bir ek mekanizmaya ihtiyaç var: Devlet personel başkanlığı bu kontrolü savsaklarsa ne olacak? Bence bunun için bir şikayet mekanizması da öngörülmeli. Denebilir ki, "DPB istihdamı aksatan kurum olduğuna dair kendisine yazılı olarak yapılan şikayetleri 15 gün içinde incelemek ve gereğini yaparak, sonucu şikayette bulunan kişilere yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür"

  ____
  Son olarak, her yıl %10-15 oranında kotanın doldurulması fikri ilk başta kulağa ters gelse de, bence oldukça rasyonel bir ifade. Yani, bir anda kotaların dolmasını beklemek zaten hayal... Bu konuda da pazarlık yapılabilir tabii, ama ille de çok kötü bir kayıp olarak değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum...


  Not: Halen yürürlükte olan 657 sayılı kanunun 53. maddesi:
  Özürlülerin devlet memurlu ğuna alınmaları
  Madde 53 – Mevzuata uygun olmak kaydıyla; özürlülerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır.

  Özürlülerin Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, mesleklerini icra ve infazda hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceği, zihinsel özürlülerin hangi görevlere atanmasında asgari eğitim şartından istisna edileceği hususları Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

  Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

  Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 4. #4
  Üye
  femmy Avatarı

  Gerçek Adı
  ismail
  Üyelik Tarihi
  22.04-2010
  Son Giriş
  28.11-2012
  Saat
  20:35
  Yaşadığı Yer
  kayseri
  Mesaj
  398
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  MADDE 4
  657 Sayılı Kanunun 53. maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmektedir.
  Buna göre "Sakatların Devlet Memurluğuna Alınmaları" başlığı "Özürlü Personel Çalıştırma Yükümlülüğü" olarak değiştirilmektedir.

  Bununla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü çalıştırma oranı %3'ten %5'e çıkarılmaktadır.

  Taslakta özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurum ve kuruluşların üst görevlilerine maaşlarının 2/3'üne kadar para cezası getirilmektedir.

 5. #5
  Üye
  alperen Avatarı

  Gerçek Adı
  Kürşad YAVUZ
  Üyelik Tarihi
  22.02-2003
  Son Giriş
  06.12-2018
  Saat
  11:23
  Yaşadığı Yer
  ankara
  Mesaj
  154
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  9

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Sevgili Memur Arkadaşlar,

  Yeni 657 yasa tasarısında engelli memurlarda ele alınmış.

  Sizce engelli çalışma hayatı için uygun mu?
  Taslağa neler eklenebilir ?
  Faydaları ve zararları neler olabilir ?

 6. #6
  Üye
  serdark Avatarı

  Gerçek Adı
  Serdar
  Üyelik Tarihi
  19.03-2008
  Son Giriş
  09.11-2018
  Saat
  14:15
  Yaşadığı Yer
  ANTALYA
  Mesaj
  59
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Benim görüşüm mevcut haliyle kalsın,her bir yasa çıkardıkların da hak alıyoruz derken, mevcut haklarımızdan geriye gidiyoruz?

 7. #7
  Üye
  suskunasi Avatarı

  Üyelik Tarihi
  26.05-2010
  Son Giriş
  06.05-2015
  Saat
  16:23
  Mesaj
  58
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  istihdam etmek zorunda olduğu halde istihdamı sağlamayan yöneticilere verilecek para cezası çok yanlış. Bu yöneticilerin insiyatifine bağlı olmamalı.Devlet Personel boş kontenjanları merkezi sınavlarla doldurmalıdır. Emin olun ne o ceza kesilir nede burada torpil biter.

 8. #8
  Üye
  ancıl Avatarı

  Gerçek Adı
  Selçuk
  Üyelik Tarihi
  09.06-2007
  Son Giriş
  05.01-2022
  Saat
  14:09
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  751
  Alınan Beğeniler
  38
  Verilen Beğeniler
  13

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Engellilere saygı göstermez ve onları küçük görürsen yarın sen de aynı duruma düşünce saygı ve sevgi bekleyemezsin.

  Hepimiz biriz. Bunun için el olup her konuda toplumu ve bürokratları bilgilendirerek önlem almalıyız. Sadece bu konu için değil, gerekli olan her mevzuda

  Bu yasaları engellilerin evet demesi için, önce onların engelli olarak kabul etmesi gerek.

 9. #9
  Üye
  E®KAN Avatarı

  Gerçek Adı
  ERKAN
  Üyelik Tarihi
  11.05-2007
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  746
  Alınan Beğeniler
  4
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar bizleri...

 10. #10
  Üye
  limoncicegi Avatarı

  Gerçek Adı
  selin
  Üyelik Tarihi
  19.06-2010
  Son Giriş
  24.10-2012
  Saat
  20:50
  Yaşadığı Yer
  istanbul _sarıyer
  Mesaj
  24
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  %5 ÇIKARILMASI gayet güzel engeli çalıştırmayan yerlerde ise uygulanan para cezaları gayet güzel ama ne kadar uygulanıyo çalışırken uğradığın psikolojik baskıda söz konusu olabiliyo her daim işten çıkarabilmek için yıldırma politikaları söz konusu diyelimki birde bu para cezaları kesiliyo nerelere gidiyo bu paralarla fiziki şartlara uygun apartmanlar yapılıp Engelli kendi engel yüzdesine ugun ve kafa yapısı oalarak anlaşabildiği insanlarla bir destek elemanıyla beraber yaşamalı hemde çalışma hayatına atılıp... alın size ugulanabilir yıllardır savunduğum bir proje...

 11. #11
  Üye
  musip adıgüzel Avatarı

  Üyelik Tarihi
  18.01-2007
  Son Giriş
  07.10-2010
  Saat
  08:14
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  29
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  arkadaşlar sonradan özüelü olan arkadaşların erken emekliliğindeki muallah ortadan kalkmamış galiba bununla ilgili hiç bir çalışma yapılmamış siğortalı biri mevcut raporla ister işe başlamadan ister işe başladıktan sonra alınmış olan vergi indirimi raporuyla emekli olurken memurlar işe başlamadan önce rapor yoksa emekli olamıyor bu adaletsizliği oetadan kaldıracak hiç bie çalışma yok

 12. #12
  Üye
  eygayli Avatarı

  Gerçek Adı
  OĞUZ CEYLAN
  Üyelik Tarihi
  22.01-2011
  Son Giriş
  10.10-2015
  Saat
  21:51
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  171
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  özcan özbayrak;

  sen insafsız bi yere düşmüşsün benim arkadaşımda meb de ama bazan gitmediği oluy omu ş