TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Toplam 6 mesajın 1-6 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  tirillena Avatarı

  Üyelik Tarihi
  18.04-2014
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  bursa
  Mesaj
  33
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  arkadaşlar ekpss 2016 yılında atandığım bir devlet kurumunda işimden ve ruhsal engelimden dolayı sıkıntı yaşamaktayım. yaşanan olaylardan ötürü ruhsal dengem bozuldu hastalandım. kurum içerisinde sürekli yerim değiştirildi o işten o işe sürüklendim, amirler tarafından yıldırma politikası-psikolojik taciz uygulanıyor bana..böylece artık iş göremeyecek hale getirildim. hastalığım nüksetti.bana ne yapmam konusunda bilgi verecek haklarımı söyleyecek yol gösterecek mağdur

  aday memurlar ya da arkadaşlar var mı acaba?

  ben ruhsal engelliyim ve yukarı da saydığım durumlara maruz bırakıldım. çaresizim, ne yapmalıyım, hakkımı nasıl savunmalıyım? nerelere başvurmalıyım, bana yardımcı olabilir misiniz? acil yardım lütfen..

 2. #2
  Üye
  fahru Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.07-2008
  Son Giriş
  21.02-2021
  Saat
  13:26
  Mesaj
  208
  Alınan Beğeniler
  44
  Verilen Beğeniler
  3

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Merhaba,Verdiğim bu bilgiler ışığında,uygun bir dilekçe ile kurumunuz İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna ve yetkili sendika temsilcisine başvurun : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Engelli Çalışanlar için iş Sağlığı ve Güvenliği Rehberinde de bahsi geçen Zihinsel Engelliler ve Ruhsal/Nörolojik hastalık, Haklarını Bilmeme/Savunamama Engelli çalışanların sağlık raporuyla belirlenen işler dışında başka işlere yerleştirilmesi ile oluşan engel artırıcı iş ortamı veya meslek hastalıkları,verilen iş karşısında amirine/işverenine karşı çıkamama sonucu zihinsel ve ruhsal açıdan engeline uygun olmayan ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaları sonucu oluşacak riskler ve tehlikeler ifadelere yer verilmekte bu ifadelere katılmakla beraber bu doğrultuda düşünülmeli.

  İlgili Mevzuat:Anayasanın;
  -50. maddesi 2. fıkrası;'' Bedenî veya ruhî yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar''.
  Anayasanın 10 Maddesine ilave edilen cümlede pozitif ayrımcılık gereği ''engelliler hakkında alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı'' ifadesi yer alır.
  -Kanun önünde eşitlik
  MADDE 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep
  ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
  Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu
  eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
  -Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife
  şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
  Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
  Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine
  uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
  -Çalışma hakkı ve ödevi
  MADDE 49- Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.
  Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,
  çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek,
  işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için
  gerekli tedbirleri alır.
  -Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
  MADDE 61- Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri
  korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.
  Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri
  alır.
  -01.11.2005 TARİHLİ VE 5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN
  MADDE 1. Bu Kanunun amacı; engellilerin temel
  hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.
  -a) Doğrudan ayrımcılık: Engelliliğe dayalı ayrımcılık temeline dayanan ve engellinin hak ve özgürlüklerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen, kısıtlayan veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi,
  -b) Dolaylı ayrımcılık: Görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve
  uygulamalar sonucunda engelliliğe dayalı ayrımcılık temeliyle bağlantılı olarak, engellinin hak ve özgürlüklerden yararlanması bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı bir konuma sokulmasını,
  -(c) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde
  kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin
  katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,
  -e) Engellilik durumu: Bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel
  gereksinimlerini, uluslararası yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler,
  sınıflandırmalar ve tanılamaları, ifade eder.


  -i) Korumalı işyeri: İş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerini,


  -j) Makul düzenleme: Engellilerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve tedbirleri.
  -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının
  görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık
  Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
  -Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
  -MADDE 16-(1) Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorundadır
  -(2) Engelliler, engelliliklerini artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz.
  -MADDE 10 (3) Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Engelli personelin istihdam edileceği birimler engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirlenir.
  -6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun;
  Risk değerlendirmesi
  -Madde -10 Kontrol, Ölçüm ve Araştırma başlıklı 10. Maddesinde;İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken;ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu hususlarını dikkate alır. ibaresi bulunmaktadır.
  Riskler ve önleme tedbirleri hakkında fikir alışverişini de kapsayacak şekilde çalışan ve çalışan temsilcilerinin de sürece katılımları.
  -Madde 15 a)Çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  -Çalışmaktan kaçınma hakkı
  MADDE 13 (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. (2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. (3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz
  -Sağlık gözetimi
  MADDE 15 (1) İşveren; a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 1) İşe girişlerinde. 2) İş değişikliğinde. 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. 11655 (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. (1) (3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50 den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. (2) (4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. (5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.
  -Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı.
  Engelli çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği rehberi;
  Engelli çalışanlar, aynı işi gören diğer çalışanlarla aynı risklere maruz kalmaktadır. Fakat engelli çalışanlar mevcut durumlarından dolayı ek risklerle karşı karşıya kalabilir veya daha fazla maruz kalabilir
  İşyeri hekimi, zihinsel engellilerle ilgili olarak psikolojik danışmanlardan ve rehabilitasyon merkezlerinden tavsiyeler alarak sağlık ve güvenlik tedbirlerini belirlemeli,
  Engelli çalışanlar için safetyboddy de denilen güvenli çalışmasına yardımcı bir arkadaş tayin edilmeli, Bu çalışan engellinin, yangın, doğal afet gibi acil durumlarda işyeri binasından güvenli bir şekilde çıkmasını sağlayarak toplanma alanına gelmesine yardımcı olmalı.

 3. #3
  Üye
  tirillena Avatarı

  Üyelik Tarihi
  18.04-2014
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  bursa
  Mesaj
  33
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  somut bir adım atmak istiyorum ne yapabilirim? evet kanunda var ama bunu kimse dikkate almıyor amirlerden..

 4. #4
  Üye
  fahru Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.07-2008
  Son Giriş
  21.02-2021
  Saat
  13:26
  Mesaj
  208
  Alınan Beğeniler
  44
  Verilen Beğeniler
  3

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  Farkındayım o yüzden Kurulu işaret ettim ve ya Yetkili sendikadan yardım alman gerek!Yaşadığın olumsuzlukları ayrıntıları ile mümkünse olaylara şahit olan kişi veya kişileri belirt dilekçende!

  Mobbing işçi sağlığını etkileyen psikososyal risk ve tehdit olarak nitelendirilir.Şikayet söz konusu olunca Çalışma ve Sosyal ve güvenlik bakanlığı veya direk yaşadığın ilin valisine,dikkatli ve özenle somut kanıt ve delillere dayalı,en azından kale alınacak araştırmaya değer mahiyette hal ve davranışlar söz konusu ve sistematik olması gerek,bu arada valiye şikayet çok etkili fakat kurum en üst amirine de atlamış sayılmakta silsile yolu;

  Madde 5 - Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

  Fakat bu zinciri kırmak için yukarıda bahsettiğim;Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Engelli Çalışanlar için iş Sağlığı ve Güvenliği Rehberinde de bahsi geçen Zihinsel Engelliler ve Ruhsal/Nörolojik hastalık, Haklarını Bilmeme/Savunamama Engelli çalışanların sağlık raporuyla belirlenen işler dışında başka işlere yerleştirilmesi ile oluşan engel artırıcı iş ortamı veya meslek hastalıkları,verilen iş karşısında amirine/işverenine karşı çıkamama sonucu zihinsel ve ruhsal açıdan engeline uygun olmayan ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaları sonucu oluşacak riskler ve tehlikeler ifadelere yer verilmekte bu ifadelere katılmakla beraber bu doğrultuda düşünülmeli.
  -Tezini ileri sürmekte gerekir!
  Ayrıca;
  https://www.csgb.gov.tr/media/2053/mobbing_2014.pdf

 5. #5
  Üye
  vetbat Avatarı

  Gerçek Adı
  Taner
  Üyelik Tarihi
  11.06-2015
  Son Giriş
  25.10-2022
  Saat
  16:01
  Yaşadığı Yer
  Denizli
  Mesaj
  476
  Alınan Beğeniler
  64
  Verilen Beğeniler
  3

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  Engelli dernekleri ve memur sendikaları yol gösterecektir diye düşünüyorum. Öncelikle konuşarak çözmeyi dene ya da asaleti alana kadar idare et. Zor biliyorum hastalığınızı tetikliyor. Bu nasıl vicdansızlıktır aklım almıyor. Şartları bize göre düzeltmeleri gerekirken yaptıklarına bak.

 6. #6
  Üye
  perseküsyon Avatarı

  Üyelik Tarihi
  01.08-2013
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  08:56
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  1.379
  Alınan Beğeniler
  245
  Verilen Beğeniler
  763
  Blog Mesajları
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  @tirillena

  Allah yardımcınız olsun ve size sabır versin. Bir an önce bu baskıcı ortamdan kurtulmanızı sağlayacak bir çıkış yolu bulmanızı nasip eylesin

  Mobbing esnasında gizli ses kaydı veya görüntü kaydı yapabilirseniz elinizde somut delil bulunur...