İlk kez kıstas aylık tanımı getiriliyor

Maddenin Önceki Hali

Madde 102 - Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlerin; aylık ve ödenekleriyle diğer mali, sosyal hak ve yardımları bu Kanun hükümlerine tabidir.
Bu Kanunda geçen :
a)Aylık: Kadroya dayanılarak gösterge ve ek göstergelerle birlikte ay itibariyle ödenen parayı,
b) Ödenek: Görevin niteliği ve gereği olarak, brüt aylığın belli oranında ödenen parayı,
İfade eder.

Yeni Hali

"MADDE 102- Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlerin; aylık ve yargı ödeneği toplamından oluşan malî hakları bu Kanun hükümlerine tabidir.
Bu Kanunda geçen:
a) Kıstas aylık: En yüksek Devlet memuruna malî haklar kapsamında fazla çalışma ücreti hariç, fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının brüt tutarını,
b) Yargı ödeneği: Görevin niteliği ve gereği olarak brüt aylığın 106 ncı maddede gösterilen oranda hesaplanan tutarını,
ifade eder."


Açıklama

Yapılan değişiklikle kıstas aylık tanımı yapılmıştır. Personel mevzuatında böyle bir tanımın ilk defa yapıldığını ifade edebiliriz. Buna göre kıstas aylık içerisine;
gösterge (1500),
ek gösterge(8000),
taban aylık(1000 x0,53377),
kıdem aylığı(20x 25x0,04265),
özel hizmet tazminatı( 9500 x 0,04265x% 345),
yan ödeme (4500 x 0,01353),
Makam ve temsil tazminatı (35000 x 0,04265)
girmektedir.

Bunların tamamının toplamı: 3.911 YTL

sorusu olan sorabilir... ilkkez duymuş olabilirsiniz...