TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Antalya, Bursa ve Antalya'da
View RSS Feed

mufto 27

Allah korkusuyla ağlamak gözden yaş akarak ağlamak mı kalbde meydana gelen üzüntü mü

Değer Biç
Allah korkusu ile ağlamak göz yaşı dökerek olabileceği gibi, kalbin hüzünlenmesi ile de olabilir.

İşlenen suçların ve günahların çoğunu, bunları yapan kişilerde Allah korkusunun bulunmayışına bağlarız. “Bu kimseler Allah’tan korkup Onun azabından çekinselerdi, bu işleri yapmazlardı.” deriz. Acaba Allah korkusu nasıl olmalıdır? Yalnızca dehşet ve korku üzerine kurulmuş bir disiplini, İslâm'ın hoşgörü muhtevası ve Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetiyle nasıl bağdaştırabiliriz?

Kur’ân-ı Kerim’de mü’minler şöyle anlatılır:

“Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığı zaman kalbleri titrer. Kendilerine Onun âyetleri okunduğunda imanları artar ve onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler.” 1

Bu âyetten anlaşıldığı gibi, iman nurunun artmasıyla Allah korkusunun kalbde yerleşmesi arasında çok yakın bir ilgi ve irtibat vardır. Allah’ın âyetleri okundukça imanın ziyadeleşmesi ne demektir? Bu hususu merhum Elmalılı şöyle izah eder:

“İlim ve amel cihetinden gelen deliller arttıkça tahkikî iman inkişaf eder. Yakîn ve iman ziyadeleşir.”2

Tahkikî imanın da mertebeleri vardır. Bunlardan ilmelyakîn mertebesi, delillere dayanarak şüphelere karşı koyar. Taklidî, yani anne ve babadan devralınan ve derin bir araştırmaya dayanmayan bir iman, bazan tek bir şüphe karşısında bile mağlûp olabilirken, delillere dayanarak elde edilen bir iman sayısız şüphe karşısında dahi sarsılmaz.

Tahkikî imanın ikinci bir mertebesi aynelyakîndir ki, onun da kendi içinde mertebeleri mevcuttur. Allah’ın kâinatta tecellî eden güzel isimleri ve bu isimlerin mertebeleri kadar mertebesi vardır. Mü’min o tecellîleri görüp okuyabilme kabiliyeti nisbetinde sağlam ve sarsılmaz bir imana sahip olur. Bu safhanın en yüksek mertebelerinde artık kâinatı bir Kur’ân gibi okuyabilecek dereceye gelmiştir. Yani, meselâ bir çiçek üzerinde Cenab-ı Hakk'ın Halık, Musavvir, Müzeyyin, Mülevvin, Cemil, Rahim gibi isimlerini okur. Onu yaratan, sûret veren, süsleyen, renklendiren, güzelleştiren ve şefkat ve merhamet gösteren bir yaratıcısının isimlerinin tecellilerini seyreder.

Üçüncü mertebe de hakkalyakîn olarak isimlendirilir. Bu dereceye ulaşan bir kimse artık varlık âlemlerini saran perdeleri geçmiş ve şüphelerin ordular halinde hücumu karşısında dahi sarsılmayacak bir imana erişmiştir.3

Peygamberlerin ve maneviyat rehberlerinin imanı bu derinliğe sahiptir. Miracda Cenab-ı Hakk'ın cemâl ve kelâmına muhatap olan Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) ve onun izinden giderek yerde iken Arş-ı Âlâyı temâşâ edebilecek kadar ruhen terakkî eden Abdülkadir Geylanî Hazretlerinin kuvvetli imanları bu mertebeye misal olarak verilebilir.

Bu umman misali imana ancak ilim yoluyla ulaşılabilir. Tabiî ki, bu ilmin, insanı imana götüren bir ilim olması şarttır. İşte her an ilimle bu iman mertebelerinde yükselenlerin, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda imişçesine duydukları haşyet ve ürpertiyi tarif etmek mümkün müdür?

“Allah’tan ancak ilim sahipleri korkar.”4

meâlindeki âyet-i kerimede bu hakikat ifade edilmektedir. Bu hürmet ve haşyet, her mü’minde imanın derecesine göre tecellî eder.

Çünkü insan ilim vasıtasıyla Rabbini tanıdıkça Ona olan sevgisi ve saygısı artmaktadır. Zira bütün kemâl mertebelerinin üzerindeki sonsuz bir kemâl, elbette ki sonsuz bir hürmete lâyıktır. Üstün vakarıyla ve eşsiz şahsiyetiyle erişilmez bir mertebeye sahip bir maneviyat büyüğünün huzurunda nasıl içimizi sevinçle karışık bir ürperti kaplıyorsa, onun sayısız defa üstünde bir kemâlin sahibi olan Cenab-ı Hak katında nasıl bir ruh hali içine gireceğimizi düşünelim.

Allah sonsuz rahmet ve şefkat sahibi olduğu gibi, sonsuz derecede gayret ve izzet sahibidir aynı zamanda. Pekçok Kur’ân âyetinde tekrarlandığı üzere, Allah hem Rahîm’dir, hem Azîz’dir. Rahîm isminin gereği olarak bütün varlık âlemini sonsuz şefkat ve rahmetiyle kucaklarken, Azîz ismiyle de, kanunlarına isyan edenleri ve bu isyanlarıyla izzetine dokunanları cezalandırmaktadır.

Bu itibarla, Cenab-ı Hakkın huzurunda olan bir kul, bir taraftan o sonsuz rahmetin câzibesiyle kendisinden geçmiş, diğer taraftan da gazabının dehşeti karşısında kalbi titrer bir vaziyettedir. Böyle bir insanın Allah’ın emirlerine isyan edip yasaklarını çiğnemesi mümkün müdür?

Bu korku da, tıpkı sevgi gibi, insanı Allah’a götürür. Bediüzzaman’ın izah ettiği gibi,

“Halik-ı Zülcelâlinden havf etmek [korkmak], Onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf [korku] bir kamçıdır, Onun rahmetinin kucağına atar. Mâlûmdur ki, bir vâlide, meselâ bir yavruyu korkutup sînesine celb ediyor. O korku, o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celb ediyor. Halbuki, bütün vâlidelerin şefkatleri, rahmet-i İlâhiyenin bir lem’asıdır [parıltısıdır]. Demek, havfullahta [Allah korkusunda] bir azîm [büyük] lezzet vardır.” 5

Şu halde, korkunun veriliş maksadı da insanı Allah’a götürmektir. Bu bakımdan, bu duygumuzu başka yerlerde kullanıp asıl maksadından uzaklaştırırsak, büyük zararlara uğrarız. Nasıl sevgimizi yanlış yerlerde kullandığımızda, sevdiklerimizden karşılık görmemek; aksine onlar tarafından tahkir edilmek ve kalbimizdeki onca sevgiye rağmen onlardan ayrılmak gibi acılarla o sevgi bizi ıztıraplar içinde boğan bir duygu haline gelir. Aynı şekilde, korku duygusunun yanlış yerde kullanılması da, insanın hayatını zindana çevirir. Çünkü korkulmaya değmediği halde korktuğumuz varlıklar bize gayet sıkıntılı bir zillet yaşatmaktan başka hiçbir şey yapamazlar. Ne yardımcı olabilirler, ne de korkumuzu teskin edebilirler. Aksine, duygusuz bir merhametsizlikle sırtlarını çevirerek veya hücumlarını şiddetlendirerek bizleri perişan ederler.

Korku hissinin iman ve tevekkülle olan alâkası Sözler’de şöyle anlatılır:

“Tam münevverü’l-kalb bir âbidi [kalbi nurlanmış bir mü’mini] küre-i arz [dünya] bomba olup patlasa, ihtimaldir ki, onu korkutmaz. Belki, harika bir kudret-i Samedâniyeyi [Allah’ın kudret tecellîlerini] lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevverü’l-akıl denilen [aklını ilim ve düşünce ile aydınlattığı iddia edilen] kalbsiz bir fâsık feylesof ise, gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. ‘Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?’ der, evhâma düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hânelerini terk ettiler.)” 6

Dipnotlar:

1. Enfâl Sûresi, 2.
2. Hak Dini Kur'ân Dili, 3:2367
3. Bediüzzaman Said Nursi. Emirdağ Lahikası-I, s.102, 103.
4. Fâtır Sûresi, 28
5. Sözler, s. 331
6. age.

(Mehmed Paksu, Çağın Getirdiği Sorular)


Selam ve dua ile...
Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum

 1. (ben) Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  İşlenen fiil kalbe sıkıntı verirse akan gözyaşı o vakit değerli. Diğer türü dünyalık içindir
  Malda yalan mülkte yalan var birazda sen oyalan
 2. meryemce - Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  Allah razı olsun,emeğinize sağlık.Çok güzel bir yazı.
  Sevgi ve korku bağlantılı duygular gerçekten,bir pilin iki kutbu gibi.Sevgi korkuya,korku sevgiye götürür.İnsan sevgisi kadar korkuyor rabbinden ve hakeza her şeyden.Rabbini seven onun rızasından mahrum olmaktan,yaratılmış bir insanı seven onu kaybetmekten ve hakeza malını seven de malını kaybetmekten..Korkularından kurtulmak için çabalar durur insan habire.Halbuki bu beyhude bir çabadır.Korku fıtridir ve onu bertaraf etmek mümkün değildir.Önemli olan korkuyu doğru yere yerleştirip(rıza-i ilahi) Cenab-ı Allah’ın sevgisini kesbetmektir.
 3. mufto 27 Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: (ben)
  İşlenen fiil kalbe sıkıntı verirse akan gözyaşı o vakit değerli. Diğer türü dünyalık içindir
  Malda yalan mülkte yalan var birazda sen oyalan
  Tam anlayamadım ama kusura bakmayın @(ben)
  İşlediğimiz iyi ve hayırlı amelleri yaparken kalp değil eğer nefis rahatsız oluyorsa o zaman tamamdır

  Haklısınız dünyada malda talan o yüzen birazda,
  ALLAH yolunda oyalan desek daha doğru olur
 4. (ben) Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  Estağfurullah hocam, işte o sıkıntı gözyaşı olursa değerli olur
  Bu dünya oyun oyalanma yeri
 5. mufto 27 Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  Amin inşa ALLAH rabbim sizden de razı olsun. Rahmetini üzerimizden eksik eylemesin.
  Aynen insan malesef ki bu sevgi ve korku duygusunu genellikle dünyalıklar üzerine kuruyor. Ve ne yazık ki dünyalık üzere kurulduğu için üzülmek kırılmak incinmek kaçınılmaz oluyor. Ve korku ile sevgiyi böyle kullandığımız müddetçe üzülmemizde bu hep böyle Devamlı olacaktır.. sizinde dediğiniz gibi bu beyhude bir çabadır..rabbim bizleri böyle duygu ve çabalardan muhafaza eylesin.

  Fıtridir korku evet çünkü allah azze ve celle havf ve reca arası olun demiştir.
  Bunu söylerken bizleri uyarmak mahiyetinde söylemiş ve yaşantımıza hal ve hareketlerimize helal haram yönlerine haklara haksızlıklara kötülüklere saygisizliklara vb. Durumlara dikkat etmemizi istemiştir. Burası havf yani korku tarafıdır egerki bunları hakkıyla gözetebilirsek o zaman bize reca yani ümit kapısı da açılır

  Ve zaten önemli nokta havf ve race meselesi ;
  Allah azze ve celleden korkun korkarken haram işlemeden günaha girmeden ümit ile bekleyin zira böyle yapınca kurtuluşa erenlerden oluruz inşa ALLAH .

  Rabbim bizleri iman üzere yaşayan ve iman ile vefat edip rızasını kazanan kullarindan eylesin amin inşa ALLAH
  @meryemce - selam ve dua ile
 6. mufto 27 Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: (ben)
  Estağfurullah hocam, işte o sıkıntı gözyaşı olursa değerli olur
  Bu dünya oyun oyalanma yeri
  Aynen

  RABBİM rahmeti ile bizleri doğru yoldan ayırmasın rızasına uygun bir ömür nasip etsin.
  Ve göz yaşını allah için akıtan kullardan olmak dileğiyle
  Amin inşa ALLAH selam ve dua ile
 7. (ben) Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  Allahın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun
 8. mufto 27 Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: (ben)
  Allahın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun
  Aminn cümlemizin üzerine olsun inşa ALLAH