TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Antalya, Bursa ve Antalya'da
View RSS Feed

celal1973

Edep Nedir?

Değer Biç
Edep Nedir?
Merhabasevgili gönül dostlarımız,
YüceAllah’tan hayırlarla dolu güzel bir HAFTA geçirmenizi niyaz ederiz.

Allah'ın,Resulünün SAV ve de sevdiklerinin selam ve bereketi üzerinize olsun.

Efendim bu hafta yine Hz Mevlana’nın asırlardırHak aşıklarının gönlüne ılık meltemler estiren Hikmet pınarı bir Kuran tefsiriolan eşsiz eseri Mesnevi’den alıntılara devam ediyoruz.

Şimdi yine sözü çok uzatmadan 52. Mesneviyazısına başlamak istiyoruz:


BU DÜNYA BİR ATEŞ POTASIDIR

Güneş balçık ile sıvanabilir mi?

® Hz. Muhammed de, Ebû Cehil de putlara tapılanyere gitmişti. Fakat birinin gidişi ile öbürünün gidişi arasında büyük farkvardır.

® Biri puta tapılan yere girince, putlar onasecde ederler. Öbürü girince, o, putların önünde başını yere kor.

® Bu şehvetler dünyası, bir puthâhedir.Peygamberler de, kâfirler de bu puthânede bulunurlar.

® Fakat şehvet, pâk ve temiz kişilerin, yânipeygamberlerin ve velîlerin kuludur. Şehvetin ateşi altın gibi saf ve temiz olanvarlıkları yakamaz.

® Kâfirler kalp akçe gibidirler. Temiz ve pâkolan erler ise altın gibi olmuşlardır. Bu iki grup da şehvet âlemi olan dünyapotasının içindedirler.

® Kalp olan potaya girince hemen kararır,simsiyah olur. Fakat altın potaya girince onun altınlığı meydana çıkar.

® Altın potada, hoş bir hâlde elini sallar,ayağını basar, ateş içinde güler, durur.


BU GÖRÜNENBEDENİMİZ ASIL VARLIĞIMIZIN YÜZ ÖRTÜSÜDÜR

® Bedenimiz, bu dünyada bize yüz örtüsü olmuştur.Bizim, gerçek varlığımız ise deniz gibidir. Biz, üstümüzdeki bu çerçöpün, busaman yığınının altında gizliyiz.593

Mesnevi’ninFarsçadan dilimize çevrilmiş en güzel tercümesi olan bu kitapta SertarikMesnevihan Hz. Şefik Can (1909-2005) dedemiz bu beyitle ilgili sayfanın altına şu dipnotuyazmış:
593 Hz. Mevlâna Dîvân-ı Kebîr'inds buyurur ki: "Bugörünen şeklimiz, bir yüz örtüşüdür. Bütün secdelerin kıblesi, biziz." Dîvân-ı Kebîr, c. III, 576.

® Ey bilgisiz kişi, din pâdişâhının, yânivelînin, dış yüzüne, dış görünüşüne bakıp da, onu çamurdan yaratıldı diye horgörme. Lânetlenmiş İblis de Hz. Âdem'e böyle bakmıştı.594

Yine ŞefikCan dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:

594 Bu beyitte A'râf Sûresi'nin 12. âyetine işaret var. Mevlâna da şu Dîvân-ı Kebîr beytinde bunu ifâde buyurmuştur: "İblis de Âdem'in şekline, dış yüzüne takıldı kaldı. Hâlbuki o Hakk'tan ayrı değildi."

® Peygamberlerle velîlerin ruhları, mânâlarıgüneş gibidir. O parlak ve sönmez güneşi, bir avuç balçıktan ibaret olanbedenle sıvamak nasıl mümkün olur? Söyle bana.595

Yine ŞefikCan dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:

595 Hz. Ali (k.v.)'nin şu beyitleri de insanın üstünlüğünü haber vermektedir:

"Ey insan, senin ilâcın sendedir. Fakatbilmiyorsun, derdin devası yine sendedir.Ama görmüyorsun. Sen öyle açık ilâhî bir kitapsın ki, harfleri ile gizli şeyler aşikâr, oldu, meydana çıktı."

® Nurun üstüne yüz kere toz, toprak atsan, yinenûr kaybolmaz. Baş gösterir, görünür.

® Saman nedir ki, suyun yüzünü örtsün? Balçık neoluyor ki, güneşi gizlesin de, göstermesin.


EDEP NEDİR?

Edep; edepsizlerin kabalıklarınasabretmektir.

® Ey müslüman! "Edep nedir?" dersen,bil ki edep; edepsizlerin her işine, kabalıklarına, kötü sözlerine sabretmektenibârettir.585

Yine ŞefikCan dedemiz sayfanın altına bu beyitle ilgili şu dipnotu yazmış:

585 Şeyh Sadi hazretleri;
"Edep Allah'ın nurundan bir tâcdır. Onu başına koy, nereye gidersen git,huzur bulursun."

"Edebi edepsizlerden öğren." diye bir söz vardır. Aslında kötülüklere sabretmekle insan,manen yıkanır, temizlenir.

Mevlâna'nın bir beytini şöyle naziren tercüme etmişler:
"Şayet rastlamasaydık bizler edepsizlere,Affetmenin zevkini kim. verirdi bizlere."

® Kimi; "Filânın tabiatı pis, huyukötü." diye şikâyet ediyor görürsen..

® Bil ki, bu şikâyet eden kötü huyludur. Çünkü okötü huylunun kötülüğünü söylemektedir.,

® Çünkü güzel huylu kişi, kötü huylulara tahammüleden, onların kötülüğünü; görmeyen ye söylemeyen kişidir.

® Ama şeyh, birinin, kötülüğünü söyler, birindenşikâyet ederse, bu şikâyet Hakk'ın emri iledir. Kızgınlıktan değildir.

® Şeyhin kötülükten, kötülerden şikâyeti, şikâyetdeğildir. Peygamberlerin şikâyeti gibi huyun güzelleşmesi, ruhun ıslâhıiçindir.

® Bil ki, peygamberlerin tahammülsüzlüğü, Hakk'ınemri iledir.. Yoksa onların yumuşak tabiatleri (=hilimleri) kötülerin yüklerinide çeker. Yâni onların zulümlerine katlanır.

© Peygamberler, kötülüklere tahammül ede edetabiatlerini değiştirmişler. Nefsânî huylarını yok etmişlerdir.. Tahammülsüzlükgöstermeleri Allah'ın emri iledir.

DÜŞÜNCELERMesnevi’nin4. Cildindeki bu bölümde Hz Mevlanamız, once bu dünyanın bir ateş potasıolduğunu ve bu potada eriyen her madenin hakikatini meydana çıkardığınıanlattı, Allah ondan razı olsun. Evet HzMevlanımızın dediği gibi, iyi insanların madeni altın olduğu için, bu dünyadenen ateş potasında eriyince sarılığı ortaya çıkarmış. Yani belalar,musibetler, sıkıntılarla sınanınca sabır gösterir. İkincibölümde ise Hz. Mevlanamız Edep nedir, bunun hakikatını anlattı. Hz. Şefik Can dedemizin tercümesinden alıntılar yapmama izin veren,Rahmetli Şefik Can Hocamızın talebesi, yaşayan son Mesnevihan muhterem HayatNur Artıran Hanımefendiye çok teşekkür ederiz. Bu yazıdan tek gayemiz Allah rızası için faydalı olmak inşallah. Cenabı Allah Mesnevi’yi okuyup anlamayı ve uygulamayı cümlemizenasip etsin.Celalin Penceresinden

Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum