• İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyenkalmayacak, yemese bile tozu onlara bulaşacaktır.


• Birçok kişi, az bir dünyalık karşılığında dinini feda edecek.


• Kazanç, belirli kişiler arasında dolaşacak, dar gelirliler açlık ve sıkıntıyadüşecek.


• Kabirler süslenecek ve Kur'an, kazanç getiren bir meta hâline gelecek...


• Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler.


• Kur'an'dan bir resim, İslâm'dan bir isim, Müslüman'dan bir cisim kalacak.


• Üç şey çok kıymetlenecek; Helâl para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candanbir dost.


• Ecnebiler çoğalacak ve müslümanlara galebe edecekler.


• Sonradan gelen nesiller, önceden gelenlere sövüp sayacaklar.


• Mihnet, belâ, musibet artacak, rahat ve huzur kalmayacak, kimse eliylebunları önleyemeyecek.


• Bir Müslüman, koyundan daha âciz olacak, hor ve hakîr görülecek.


• İlim azalacak, cehalet, anarşi ve cinayetler artacak, adam öldürmek, hafifbir suç sayılacak.


• Hilesiz iş yapılamayacak, tacirler ve yazarlar artacak kalem bollaşacak.


• Kişi, elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak ve fakirler de namazkılmayacak.


• Akrabalık bağlan kopacak ve selâm, sadece tanıdık olanlara verilecek.


• Zenginler ticaret için, hafızlar riya ve gösteriş için hacca gidecekler.


• Büyükleri merhametsiz, küçükleri hürmetsiz olacak çocukları terbiye,köpekleri terbiyeden daha zor olacak.


• İnsanlar, kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacaklar ve iyiliğiemretmeyecekler.


• Minareler çoğalacak, camiler süslenip ziynetlenecek (kilise ve havralar gibi)ve içlerinden yüksek sesler gelecek.


• Hâinlere emin, emin olanlara hâin denilecek ve "şurada emin bir insanvardır" denilecek kadar emin insan sayısı azalacak.


• Kişiye, şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakatesasında düşman insan sayısı artacak, sözler hep yalan ve birbirine muhalifolacak, amir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak.


• Yıldızlar (fal) doğrulanacak ve kader yalanlanacak.


• Allahü Teâlâ (C.C.) apaçık inkâr edilecek.


• Âlicenaplık, izzet-ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar parakarşılığında satılır hâle gelecek.


• Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak, hafızlar çok, ama âlimbulunmayacak.


• Zenginlere itibar edilecek, cimrilik artacak, zekât ağır bir borç olarakkabul edilecek.


• Âlimler, para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek, âhiret ameli iledünyalık talep edecekler.


• Dinden gayrı hususlar için öğrenim yapılacak.


• Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlar da erkeklere benzetecekler.


• Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münasebetsiz alâkalar kuracak.


• Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek.


• Söz kadınlarda olacak ve zina yaygınlaşacak.


• Kadınlar, saçları deve hörgücü gibi, sokaklarda dolaşacaklar.


• Haram işlemeyi kolaylaştıran imkânlar artacak, gençler günah işlemeye vekötülük yapmaya çok meyledecekler.


• İmanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak, kişi gece mü'minyatacak, sabah kâfir olarak kalkacak veya bunun tersi olacak.


• Dünya işlerine dalınıp âhiret unutulacak, Allah'ın kitabıyla hükmetmek, ayıpsayılacak.


• Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak.


• Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanarak çeşitli giyim eşyası yapılacak.(Kürk, manto ve benzeri...)


• Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak. Önünüzeyemeklerden birisi gelip diğeri gidecek ve Kabe'nin örtüldüğü gibi, evlerinizinduvarları halılarla süslenecek.


• Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve semizleşecekler.


• Dedikodu, yaygın bir hâl alacak.


• Herkes "kazanamadığından ve geçinemediğinden" şikâyetçi olacak.


• Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak, ani ölümler sık görülecek.


• Mal çoğalıp sel gibi akacak, mal sahibi malına tapacak ve tüccarların çoğuhilekâr olacak.

• Kişi, karısına itaat edip anasına âsi olacak ve arkadaşına yaklaşıpbabasından uzaklaşacak.


• Gönüller birbirini sevmez olacak, dinde ve dünyalık işlerde muhtelif görüşlerbelirecek, kardeşler bile dinde ve mezhebde ihtilâf edecekler.


• İmar edilen şeyler harap edilecek, harap olanlar ise imar edilecek.


• Fâsıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitab edecekler.


• Arap arazisinin çölleri, nehirlere ve yeşilliklere kavuşacak.


• Köylüler şehirlere akın edecek ve ne idüğü belirsiz deve çobanları, binayaptırmakta birbirleriyle yarışacaklar.


• Faize alış-veriş, rüşvete hediye denecek, tefecilik artacak, helal-haramunutulacak, para gelsin de nerden gelirse gelsin denilecek.• Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta birgün gibi geçecek, bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadarçabuklaşacak, hiçbir şeyde bereket kalmayacak.KAYNAKLAR:

1- Riyâzüs-Salihîn, İmam Nevevi, Terc: Mehmed Emre.

2- Tezkiret-ül-Kurtubî, imam Şaranî.

3- Kıyamet Alâmetleri Râmuz el-

Ehadis'ten Dersler, ist. 1983

4- Kitab ül-Keşf, Celâleddin-i Suyutî, El yazma eser Süleymaniye Kütüphanesi.

5- Kıyamet Alâmetleri, Muhammet! el-Hüseyni, Terc: Naim Erdoğan.