k%25C3%25BCrt yazarlar s%25C3%25B6zler - Güzel Ahlak Sözleri

Güzel Ahlak Sözleri


Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.
Hz Muhammed

Yanlış , öğretilendir. Doğru, öğretileni sorgulamaktır.
Ozan Deniz Sarıtop

"Kendi vicdanını sorgulamayan bir toplum, çürümüşlüğün son halkasıdır."
Ozan Deniz Sarıtop

"Ahlak, dünyanın farklı yerlerinde; birbirlerinden haberi olmayan insanların sahip oldukları tek soylu gelenektir."
Ozan Deniz Sarıtop

"Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir."
Ernest Hemingway

"Eğer iyi olmayı istiyorsan, önce kötü olduğunu düşün."
Epictetus

"İnsan tabiatını kaşıkla atsa bile geri gelir."
(Naturam expelles furca, tamen usque recurret.)
Horace

"İnsanın doğası hem iyi, hem kötüdür."
Yand Hsiung

"Bütün herşeyin orijini doğadan gelir ve tekrar doğaya döner.:"
Chuang Tzu

"İnsanların doğasında varolan en önemli özelliklerin başında insanın ham olması gelir. İnsan, doğası itibariyle daha sonra katı, sonra nazik, yumuşak ve nihayet kötü bir yaratıktır."
Giambattista Vico

"İyi ve kötü, insanın doğal duygu ve davranışlarıdır."
David Hume

"İnsanın doğası kötüdür."
Hsun Tzu

"İnsanlar doğası itibariyle kötü oldukları için iyi olmayı isterler."
Hsun Tzu

"İnsan doğası itibariyle kötü bir yaratıktır."
(Vitiis nemo sine nascitur.)
Horat

"İnsanın doğasında beş erdem vardır: humanite (jen), doğru davranış (li), inanç, doğruluk ve akıl."
Han Yu

"İyi ve kötü, doğal ve ahlaki, insanın duygularına uygundur."
David Hume

"İnsan ne olduğunu anlamadan insan oldu."
(Homo non intelligendo fit omnia.)
Gianbattista Vico

"İnsanın doğasında onu kavgaya sürükleyen üç şey vardır: Rekabet, güvensizlik ve şöhret."
Thomas Hobbes

"Kendini sevme ve kendini koruma insanoğlunda hakim olan karakterlerdir."
John Wise

"İnsanın doğası iyidir."
Mencius

"Aklımda merak ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimdeki yıldız gibi parlayan
cennet ve içimdeki ahlak yasası."
Immanuel Kant

"Ahlak ilmi faziletler ve reziletler ilmidir ki, nefsi faziletlerle süsleme ve reziletlerden koruma yollarını gösterir."
Katip Çelebi

"Milyonla çalan mesned-i izzetteserefraz
Birkaç kuruşu mürtekibin cayı kürektir."
Ziya Paşa

"Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz."
Kur'an, A'raf Suresi:31

"Soylarınız ahlakınızdır, soplarınız da yaptığınız işler."
Hz.Muhammed

"Hiçbir miras dürüstlük kadar zengin değildir."
William Shakespeare

"En büyük sayıda insanın en büyük mutluluğu ahlak ve yaşamanın temelidir."
Jeremy Bentham

"Hiçbir şey erdemden daha güzel değildir."
Mingjiao

"Ahlak bütün sivil yasaların amacı ve hedefidir. Ahlaki değerlendirmeler adalet yönetiminden ayrı düşünülemez. Bir insan evinde havasızlık içerisinde yaşayabilir
mi?"
John F. Dillon

"Ahlak statik değildir. İnsan tecrübesi ile gelişen dinamik bir araçtır."
Durant Drake

"Ahlaki duygular doğuştan değil, sonradan kazanılır."
John S. Mill

"Ahlak genel olarak mümkün olan en yüksek mutluluğa ulaşmak için insanın faaliyetlerini yürütmesidir."
Jeremy Bentham

"İyi insanlar erdemi sevdikleri için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler. Kötü insanlar cezalandırılmaktan korktukları için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler."
Horace

"Şeref kaybedilirse geriye ne kalır?
Publius Syrus

"Şerefim yaşamımdan daha değerlidir."
Miguel de Cervantes

"Erdem bir halkın mutluluğudur."
Joseph Lathrop

"Dürüst bir insan arıyorum."
Sinop'lu Diojen

"İnsanlar arasında doğal bir aristokrasi vardır. Bunun temeli erdem ve yetenektir."
Thomas Jefferson

"İnsanın kendisini ıslah etmesi erdemle, başkalarını ıslah etmesi ise bilgi ile olur. Erdem ve bilgi, hsing (doğa)‘in iki ahlaki özelliğidir ve insanı Tao (Doğru Yol)'ya ulaştırır."
Konfüçyüs

"Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur."
Aristo

"İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır."
Konfüçyüs

"Otoritesi tüm insanlarca kabul edilebilecek olan bir doğal asilliğe (natural nobility) ihtiyacımız bulunmaktadır."
Wilhelm Röpke

"Zenginlik ve güç kör talihin sana verdiği hediyelerdir. Oysa iyi insanlık kişinin kendi erdemlerinin sonucudur."
Heloise

"Her politik anayasanın amacı ilk önce, bilgi ve erdeme sahip yöneticileri yönetime getirmek olmalıdır. İkinci olarak, yöneticileri kamu güveni içerisinde tutabilmek için en etkili önlemleri almaktır."
James Madison

"Nehirlerde ve devlet yönetiminde hafif olan şeyler üstte yüzer."
Benjamin Franklin

"Genel Kural: Kendi özel çıkarlarını en iyi bir şekilde değerlendirebilecekleri için bireyleri mümkün olduğu ölçüde kendilerini incitebilecekleri alan dışında davranışlarında tamamen serbest bırak. Bireyler yanılırlarsa ve hatalarını anlarlarsa bir daha aynı şeyi yapmayacaklardır. Bireyler başkalarını incitmedikleri takdirde yasanın gücünü kullanma. Bir kişinin herkesin güvenliğini bozması sözkonusu olduğunda hukuk gereklidir ve cezanın tatbiki yararlıdır."
Jeremy Bentham

"Başkalarına sana davranılmasını istediğin gibi davran."
Domingo de Banez

"Evrensel kural olacak şekilde davranış ve eylemlerde bulunan birisi ahlaklıdır."
Ralph Waldo Emerson

"Evrensel amaçlar doğrultusunda olan bir irade ahlakidır. Özel bir amaç için eylemde bulunma gayri-ahlakidir."
Ralph Waldo Emerson

"Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."
Konfüçyüs

"İçinden dilediğin gibi, dışından herkes gibi davran."
Cremonini

"Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler."
Josph Addison

"Ahlak temelden bir krizle karşı karşıyadır. Bu krize karşı sadece sözleşmecilik makul çözümler öneriyor."
David Gauthier

"Kime göre iyi? (Cui bono?)
Latin Atasözü

"Pek çok din vardır; fakat sadece bir tek ahlak vardır."
John Ruskin

"En büyük sayıda insana en büyük mutluluğu veren eylem en iyidir." Francis
Hutcheson

"İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır."
Aristo

"Zevkin kendisi iyidir, tek iyidir.. acı kötüdür. İyi ve kötünün başka bir anlamı yoktur."
Jeremy Bentham

"Her şey, zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır."
John Locke

"Sadece tek bir kategorik zorunluluk vardır ve o da şudur: Yalnızca evrensel bir yasa olmasını isteyebileceğiniz bir maxime (kurala) göre hareket edin."
Immanuel Kant

"Ahlak, nasıl mutlu olabileceğimizi değil, mutluluğa nasıl müstehak olabileceğimizi gösteren bir doktrindir."
Immanuel Kant

"Yasa insanların kalplerinde yazılıdır."
St.Augustine

"İyi ahlak için iyi yasalar gereklidir. Yasalar da iyi ahlak olmadan korunamaz."
Niccolo Machiavelli

"Yasama güçsüzleşince, ahlak dejenere olur."
Blaise Pascal

"Devletler kanunla değil, ahlakla daha iyi yönetilir."
Sokrates

"Bir toplum ahlak ve hukuk içinde olmadığı zaman, vatandaşlar kendilerini bir çıkmaz içinde bulurlar. İnsanlar ya ahlaki değer yargılarını veya hukuka olan saygılarını yitirirler."
Frederic Bastiat

"Herkes ahlaklı olmayınca, hiç kimse tümüyle ahlaklı olamaz."
Herbert Spencer

"İnsan doğası itibariyle ahlak sistemini iyileştirmek yerine yozlaştırır."
Adam Ferguson

"En fazla sayıda insanın en büyük mutluluğa ulaşmasının yolu ahlak ve yasadır."
Jeremy Bentham

"Tüm erdemlerin temel özelliği, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle cenkleşme, daha büyük ve derin bir saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istek."
Goethe

"Üstat dedi ki; İradeni gerçek prensipler için kullan. Erdemli olan şeyleri kazanmaya çalış. Kendini iyiliğe ver. Eğlencelerin sanat için olsun."
Konfüçyüs

"Kısa ve kestirme yoldan ticaret yaparak para kazanmak fazla sürmez, fakat ilkeler asırlar sürer."
Henry Ward Boecher

"İlkelerle yüksel ve doğru olanı yap."
Walter Heller

"Özel ticaretin özünde bir parça sahtekarlık mutlaka vardır. Bir köylü bir at satın aldığı zaman onu her fırsatta kötüler. Aynı atı bir yıl sonra satacağı zamansa, daha genç, daha iyi ve daha güçlü durumda olacaktır... Bir insanın kendi malı daima en iyisidir –başkasınınki en kötüsü. Bir insanın rakiplerini kötülemesi ticaretin vazgeçilmez bir
öğesidir."
Wilhelm Reich

"Ben onlardan daha bilginim, çünkü onlar hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini
sanıyorlar, ben ise bilmiyorum ama, bildiğimi de sanmıyorum, demek ki ben onlardan
daha bilgiliyim, çünkü bilmediklerimi bildiğimi sanmıyorum."
Sokrates

"İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır."
Aristo

"İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır."
Konfüçyüs

"Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın."
Kuran-ı Kerim, Isra:35; Şuara:181-182.

"Doğru terazi ile terazi küfeleri RABBİNDİR."
Tevrat, Sülaymanın Meselleri, 16:11

"Gazeteler tiranlarla mücadele ederler, sonra da kendi tiranlıklarını kurarlar."
James Fenimore Cooper

"Politika ve ahlakı farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar."
Jean-Jacques Rousseau

"Basını, radyoyu ve ekranı yönetenler devleti yönetir."
Learned Hand

"Hiç kimseye kötülük etmedim.
Yakınlarımı bahtsızlığa sürüklemedim.
Gerçek evinde alçaklık etmedim.
Kimseyi gücünün dışında çalıştırmadım.
Benim yüzümden kimse korku duymadı,
yoksulluk ve acı çekmedi, bahtsız olmadı. Tanrıların kötü gördükleri şeyleri hiç bir
zaman yapmadım.
Kölelere kötü muamele etmedim ve ettirmedim. Kimseyi aç bırakmadım.
Kimseye göz yaşı döktürmedim.
Kimseyi öldürmedim ve kimsenin
kahpece öldürülmesini emretmedim.
Kimseye yalan söylemedim. Hiç bir utandırıcı davranışta bulunmadım.
Zina etmedim. Yiyecekleri pahalı ve eksik satmadım. Terazinin dirhemi üzerine hiç bir
zaman elimi bastırmadım. Teraziyle tartarken hiç bir zaman hile yapmadım.
Süt çocuklarının ağızlarından sütü uzaklaştırmadım. Hayvanları çalmadım.
Tanrının kuşlarını avlamadım.
Ölmüş balığı tutmadım. Hiç bir arkın suyunu başka yöne çevirmedim.
Ben temizim, temizim, temizim..."
Ölüler Kitabı

"Politikacılar her yerde aynıdır. Nehirin dahi olmadığı yere köprü kurma vaadinde bulunurlar."
Nikita Kruşçev

"Politikacılara fazla güvenmeyin... onları zaptetmenin tek yolu anayasaya zincirlemektir."
Thomas Jefferson

"Politikacıların içerisindeki halk ruhu, hırsızların ve sokak serserilerinin sahip olduğu
halk ruhundan fazla değildir. Politikacıların amacı, her zaman kendi özel avantajlarını
artırmak ve bunun için ellerindeki çok büyük güçleri kullanmaktır."
H.L.Mencken

"Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur."
Abraham Lincoln

"Bir adam politikacı olur olmaz onun dalavere yapması için her şey hazırlanmıştır. Politikacı derisini değiştiren bir yılana benzer. O halkın temsilcisi olmadan önce siyasal güce karşı koymaya daima hazır birisiydi. Şimdi ise güç kendi eline geçince bütün sorunları kendi çıkarı doğrultusunda görür ve değerlendirir."
Alain

"Politikacı gelecek seçimleri, devlet adamı ise gelecek nesilleri düşünür."
James Freeman Clarke

"Politika yozlaşmalardan başka bir şey değildir."
Jonathan Swift

"Popüler bir politikacıdaki tüm karakterlere sahipsin; berbat bir ses, kötü ahlak ve
kaba davranış."
Aristophanes

"Çıkarcı politikacılar ülkelerinin güvenliğinden çok koltuklarının güvenliğini
düşünürler."
Thomas Macaulay

"Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır."
Tacitus

"Politika yozlaşmadan başka bir şey değildir."
Jonathan Swift

"Yolsuzluk fahişelikten daha kötüdür. Fahişelik bir tek bireyin ahlakının bozulmasıdır, oysa yolsuzluk tüm toplumun ahlakını tehlikeye düşürür."
Karl Kraus

"Açıklık politikayı temizleyecek unsurlardan birisidir. Hiçbir şey açıklık kadar politikadaki kötü uygulamaları kontrol edemez. Evinin çevresindeki duvarın etrafına bir delik açmaya çalışan bir İrlandalı'ya ne yaptığı sorulduğunda İrlanda'lı şöyle cevap vermiş: Bodrum'daki karanlığın dışarı çıkması için uğraşıyorum... Galiba, bizim şimdi yapmamız gereken de budur."
Woodrow Wilson

"Bütün kediler kül rengine dönüşeceğinden, politikacılar bütün ışıkları söndürmek isterler."
Jose Ortaga y Gosset

"Siyasetin ıslah edilmesi için güç ve yetkilerini "kamu çıkarı" doğrultusunda kullanacak iyi ahlak sahibi kimselerin seçilmesi ve bunların yönetime getirilmesi şeklinde bir öneri söz konusu değildir. Bir oyun, kuralları ile belirlenir ve daha iyi bir oyuna ancak oyunun kurallarını değiştirmek suretiyle ulaşılabilir."
James M.Buchanan

"Politik kurallar hakkında düşünmeli ve kuralları yeniden düzenlemeliyiz. ... İyi oyunlar, iyi oyunculardan ziyade iyi kurallara bağlıdır. En başta kuralların nedenini anlarsak, o takdirde kimin iyi oyuncu olduğu ya da iyi oyuncu olmadığını tespit etmekten daha önemli olan kurallar bütünü üzerinde anlaşmak daima daha kolay olur."
James M. Buchanan

"Hiçbir hediye alma; hediye seni körletir ve doğruyu görmeni engeller."
Lord God

"Politika "yılanlar gibi akıllı ol" der; ahlak ise "yılanlar gibi akıllı kumrular gibi zararsız
ol" der."
Immanuel Kant

"Yozlaşma müdahaleciliğin doğal bir etkisi ve sonucudur."
Ludwig von Mises

"Savaş alanında korkaklık gösteren bir generali kurşunla öldürürsünüz. Halkın ahlakını bozan politikacılar için ne ceza önerirsiniz?"
Lord Acton

"Bir çok insan alturizmin, kibarlık, yardımseverlik, ve başkalarının haklarına saygı duymak anlamına geldiğine inanır. Aslında alturizm bunlardan tamamen farklı bir anlama sahiptir. İnsanın kendini başkalarına feda etmesi demektir. Alturizm, insanı bir kurbanlık hayvan durumuna düşürür."
Ayn Rand

"Hiç kimsenin kendisini başkaları için feda etmesi gerekmez. Aynı şekilde hiç kimse başkalarını kendi için feda etmemelidir."
John Hospers

"Kollektivizm egoizme karşı değildir... Kollektif ya da grup egoizmi(örneğin sınıf egoizmi), kollektivizmde oldukça yaygın bir durumdur... ve bu açıkça göstermektedir ki kollektivizm bencilliğe karşı değildir. Buna karşın, anti-kollektivist birisi, örneğin bireyciliği savunan birisi aynı zamanda alturist olabilir; diğer bireylere yardım etmek için fedakarlık yapabilir."
Karl Popper

"Kendisini insanların çobanı olarak gören yardımsever despot (Devlet) daha fazla koyunun kendisine itaat etmesini ister."
Eric Hoffer

"Toplum, üyelerinin yararı için mevcuttur; toplumun üyeleri toplumun yararı için mevcut değildir."
Herbert Spencer

"Bencilliğimizi sınırlamak ve yardımsever davranışlarda bulunmamız insanın doğasının mükemmeliyete erişmesine yardımcı olur; ve bu insanlar arasında duyguların harmonizasyonunu sağlar."
Adam Smith

"Ne kadar çok yardım edilirse, insanlar kendileri için o kadar az çalışırlar; ve ne kadar az çalışırlarsa, fakirlik o kadar artar."
Leo Tolstoy

"İnsan doğal olarak yardımseverliğe eğilimlidir."
Marcus Aurelius

"Çalışma ahlakının geliştiği toplumun refah düzeyi; bu ahlakın zayıf ya da mevcut olmadığı toplumlara kıyasla daha yüksek olacaktır."
James M. Buchanan

"Çalışmayanın yemeye hakkı yoktur."
II Thessalonians

"Aylaklık ruhun düşmanıdır."
St.Benedict of Nursia

"Yaşadığın yerde yararlı ol."
George Herbert

"Aylaklık kötülüklerin anasıdır."
John Lydgate

"Hiç erişemeyecekmişsin, ya da yitirecekmişsin gibi çalış."
Konfüçyüs

"Gözünün cevherini nerede eskittin, beş duyunu nerelerde kullandın."
Mevlana Celaleddin Rumi

"Sen görevini yap gerisini cennete bırak."
Horace

"Bir toplumun büyüklüğü onun diktiği anıtlardan değil, sahip olduğu kaliteli insanlarda yatmaktadır. Adalet, sorumluluk ve insanlık bir bireyde bulunması gerekli olan ilkelerdir."
G.Warren Nutter

"Ülkenin senin için ne yapacağı değil, senin ülken için ne yapabileceğin önemlidir."
John F.Kennedy

"Bizler yaşamın tek standardı olan kutsal, vazgeçilmez görev fikrine inanıyoruz."
Giuseppe Mazzini

"Karanlığı lanetlemektense bir mum yakmak daha iyidir."
Çin Atasözü

"Ben kendimi Tanrının devletin başına musallat ettiği at sineği olarak görüyorum."
Sokrates

"Sen görevini yap, gerisini Tanrıya bırak."
Latin Sözü

"Her insanın görevini yapması insanları mükemmele ulaştırır."
Bhagavad-Gita

"Ülkenin sana ne yapacağını değil, senin ülkene ne yapacağını düşün."
John F.Kennedy

"Sefilce rahatlık doktrinini değil, ‘zahmetli hayat doktrinini' öğütlemek istiyorum; meşakkat ve emekle, çalışma ve mücadeleyle dolu bir hayatı vaaz etmek istiyorum ben; en yüce başarının, tek arzusu huzur içinde, zahmetsiz bir hayat sürmek olan insana değil; tehlike karşısında, güçlükler karşısında ya da acı dolu çabalardan yılmayan insana ait olduğunu; en görkemli zaferlerin bunların üstüne kurulacağını vaaz etmek istiyorum."
Thedore Roosevelt

"Ülkemizin çağrısı rahat bir hayat sürmek için değildir, zahmetli çabalara girmek
içindir."
Thedore Roosevelt

"Kapitalist ötesi toplum ve kapitalist ötesi politika, yeni bir sektöre, bir sosyal sektöre ihtiyaç göstermektedir. Bu sektör hem sosyal ihtiyaçları karşılayacak, hem de anlamlı bir vatandaşlık bilincini, toplum ruhunu yeni baştan yerleştirecektir."
Peter Drucker

"Sosyal sektör içinde ya da sosyal sektör kanalıyla gelen vatandaşlık, kapitalist ötesi toplumun ve kapitalist ötesi politikanın hastalıklarını hepten geçirecek bir sihirli çare değildir. Ama bu bozukluklarla uğraşmakta bir ön şart sayılabilir. Bir kere, vatandaşlığın simgesi olma sivil sorumluluk bilincini sağlamaktadır."
Peter Drucker

"Sokrates Tanrının devletin başına musallat ettiği bir at sineğidir. Her gün her yerde yöneticileri dürter, sıkıştırır, azarlar, peşlerini bırakmaz."
Sokrates

"Çok eski çağlardan beri cesaretsizliğin, sonun başlangıcı olarak kabul edildiğini söylemeye gerek var mı acaba?..."
Alexander Soljenitsin

"Ülkemizde çıkarcılığın yerine ahlaklı olmayı getirmek istiyoruz."
Robespierre

"Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat eder." "Beyler hangi yoldan giderse, beylerin bu gidişi kulun da yoludur."
Yusuf Has Hacib

"Beyin özü sözü doğru ve tabiatı güzide olmalıdır." "Bey doğru sözlü olmalı, tavır ve hareketleri itimat telkin etmelidir ki, halk ona inansın ve huzur içinde yaşasın."
Yusuf Has Hacib

"Halk için beyin çok seçkin olması lazımdır" "Bey gönüllü, dili ve tabiatı düzgün olmazsa, saadet memlekette dolaşamaz, kaçar." "Avam tabiatının beye yakın olması uygun düşmez; bu tabiat yaklaşırsa, bey itibarını derhal kaybeder."
Yusuf Has Hacib