6111 sayılı Kanun’un 67. maddesi ile;
2022 sayılı Kanun’a geçici 2 nci madde eklenmiştir. Madde ile sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir elde etmeyen silikozis hastalarına, ölümleri halinde yakınlarına aylık bağlama imkanı getirilmiştir.
Silikozis hastasının meslekte kazanma gücünü;
%15 ile %34 arasında kaybedenlere 7000
%35 ile %54 arasında kaybedenlere 8000
%55 ve üzerinde kaybedenlere 9000
Gösterge rakamının her yıl tespit edilecek aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarda aylık bağlanır.
Aylıktan yararlanmak isteyen silikozis hastalarının 25.02.2011 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.
Ocak – Temmuz 2011 Aylık Katsayısı 0,061954
%15 - %34 = 433,67 TL + 21.68 (Ek Ödeme) = 455,35 TL
%35 - %54 = 495,63 TL + 24,78 (Ek Ödeme) = 520,41 TL
%55 ve üzeri= 557,58TL + 27,87 (Ek Ödeme) = 585,45 TL
Ödeme yapılacaktır.

Başvuru ve Aylık Bağlama :
Başvurular 25.02.2011 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde (25.05.2011) Sosyal Güvenlik il/merkez müdürlüklerine yapılacaktır.
Süre geçirildikten sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. (Kanun gereği)
İl/Merkez müdürlükleri başvuru sahibini Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Meslek Hastalıkları Hastaneleri veya Devlet Üniversiteleri Hastanelerine sevk edecektir.
Sağlık kurulu raporu çıkarılması amacıyla yapılan giderler Kurumca karşılanacaktır.
Hastanelerde alınan tahlil ve tetkikler Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilecektir.
Özür oranı Kurum Sağlık Kurulu tarafından belirlenecektir.
%15 ve özür oranı Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen kişilerin dosyaları Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
Aylık bağlama işlemi Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

Aylıkların Ödenmesi :
Aylıkların başlangıcı il/Merkez Müdürlüğüne başvuruyu takip eden aybaşıdır.
Örneğin : Mart ayı içinde başvurana ilk ödenecek aylık Nisan ayından başlayacaktır.
Aylıklar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında üçer aylık dönemler halinde peşin olarak ödenecektir.
Ödeme günü 2022 aylıklarında olduğu gibi doğum tarihine göre yapılacaktır.
İlk aylıklar T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla
Dönem aylıkları ise PTT şubeleri aracılığıyla ödenecektir.

Aylıkların Artırılması ve Azaltılması :
Meslekte kazanma gücü kayıp oranının değişmesi halinde rapor tarihini izleyen dönem başından başlayarak aylıklar artırılır, azaltılır yada kesilir.

Aylıkların Kesilmesi :
Aylıklar;
Ölümü,
Sosyal Güvenlik mevzuatına tabi çalışma
Sosyal Güvenlik Kurumlarından veya herhangi bir yabancı sosyal güvenlik kurumundan aylık/gelir alma,
Meslekte kazanma gücü kaybı oranın %15 altına düşmesi, hallerinde bu durumların meydana geldiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir.

Aylığı Kesilenlerin Yeniden Başvurusu :
Sosyal Güvenlik mevzuatına tabi çalışma
Sosyal Güvenlik Kurumlarından veya herhangi bir yabancı sosyal güvenlik kurumundan aylık/gelir alma, nedenleriyle aylığı kesilenler bu durumlarının ortadan kalkması halinde durumlarını belirtir dilekçeyi Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne gönderirler.
Yeniden ödenecek aylığın başlangıç tarihi dilekçenin PÖGEM kayıtlarına geçtiği tarihi izleyen aybaşıdır.

Varislere Yapılacak Ödemeler :
Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının aylığı; 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle aylık veya gelir almayan;
Dul eşine %50’si, bu madde kapsamında aylık alan çocuğu bulunmayan dul eşine %75’i
Çocuklarından;
18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve evli olmayan
Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında yitirmiş malul olan
Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, boşanan veya dul kızlarına
Her birine %25 oranında aylık bağlanır.
Aylık bağlama hesabında, hak sahiplerine artan hisse kalmayacak şekilde aylığın tamamı bağlanır.
Aylığın tamamı dağıtılacak şekilde orantılı indirime gidilebilir. Aylıkların toplamı silikozis hastasına bağlanan aylığı geçemez.
Aylık almak isteyen hak sahiplerinin silikozis hastasının ölümünden itibaren 3 ay içinde başvuru yapması gerekmektedir.
Aylıklar silikozis hastasının ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır.
Eş ve çocukların şartları taşımaması halinde aylıkları kesilir.

Aylıkların Geri Alınması :
Aylık hakkını kaybettiği halde yersiz ödeme yapılan kişilerden bu yersiz ödemeler, Kurumun bildirimi üzerine Mahalli Maliye Teşkilatlarınca (Defterdarlık/Malmüdürlüğü) tahsil edilir.
Fazla ödenen aylıklar ise haksahibinin dönem aylıklarından kesilir.

Bildirim Yükümlülüğü :
Aylık alanlar, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları 1 ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
Bildirim yükümlülüğüne uymayanlar hakkında ödenen aylıklara ilişkin kanuni faizi ile borç tahakkuk ettirilir.

Muayene ve Tedavi :
Aylık bağlanan slikozis hastası ile eş ve çocuklarının tedavi giderleri 3816 sayılı kanun kapsamında yeşil kart verilerek karşılanır.
Bu kişilere yeşil kart verilmesine aile içindeki kişi başına düşen gelirleri dikkate alınmaz.