25 Ocak 2013 Güncel: 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 'e göre düzenlenmiştir.
__________

2022 aylıkları kimlere bağlanır?
65 yaşını doldurmuş olan, 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olup % 40 ve üstü özürlü sağlık kurulu raporu olan; fiilen bakımını gerçekleştirdiği , kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşından küçük, en az % 40 özürlü yakını olan,
Aylıklardan faydalanamayacaklar arasında sayılmayan,
Hane içinde kişi başına düşen geliri,(2014 İlk altı ayı 255,22 TL)'den az geliri olan
kişilere bağlanır.

Aylıklardan faydalanamayacak olanlar şunlardır:
1. Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,
2. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar (Provizyon sorgusu sonucu kapsamı 60/g olarak görülenler),
3. Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,
Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği bağlanmış devamlı bir geliri bulunanlar,
4. Herhangi bir şekilde muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı gelir sağlayan ya da sağlaması mümkün olanlar,
5. Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar (Huzurevi, Bakım Merkezi vb),
6. Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar.


UYARI:
1. Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde hükümlü ve tutuklu olarak bulunulması, aylığa hak kazanılmasında tek başına engel teşkil etmeyip muhtaçlık ölçütü dikkate alınmak suretiyle işlem tesis edilir.
2. Kişinin bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde sağlık güvencesine sahip olması ve aynı hanede sosyal güvenceye sahip bireylerin bulunması aylığa hak kazanılmasında tek başına engel teşkil etmeyip muhtaçlık ölçütü dikkate alınmak suretiyle işlem tesis edilir.


Yukarıdaki “Aylıklardan faydalanamayacak kişiler” arasında değilseniz bu durumda hanede kişi başına düşen aylık gelire göre “Muhtaçlığınız” sorgulanacaktır. Muhtaçlığınız sorgulanırken hanede yaşayan herkesin geliri dikkate alınacaktır. Hanede kişi başına düşen gelir muhtaçlık sınırından azsa muhtaç sayılacak ve aylığınız bağlanacaktır.
Muhtaçlık sınırı: hanede kişi başına düşen gelirin
(2014 İlk altı ayı 255,22 TL)'den az geliri olmayıifade etmektedir.
Buna göre hanede kişi başına düşen aylık gelir, 255,22 Liraya eşit ya da üstünde olursa aylık bağlanmayacaktır.


Sisteme eklenecek olan Puanlama Formülü uygulamaya geçinceye kadar muhtaçlık; gelir, servet ve harcamalar esas alınarak belirlenir.Aylıktan faydalanamayacaklar arasında sayılmayan kişilerin muhtaçlığı; hanesindeki gelir, servet ve harcamalar esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

Hanenin gelir durumu;
1) Tespit / beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
2) Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen / beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,
3) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen / beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen / beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
4) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
5) Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen / beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
6) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,
7) Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen / beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
8) Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
9) Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir / beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
10) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
11) Hanenin tespit / beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,12) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması,
13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
14) Tarımsal destek geliri tutarı,
15) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
16) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,
dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
  • Hanenin harcama durumu; gıda, giyim, kira, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dâhil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
  • Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınacak olup (a) maddesine göre hesaplanacak gelir tutarından hiçbir şekilde çıkarılamaz.
  • Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının (a) maddesine göre tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir.
  • (a) maddesine göre tespit edilen gelir tutarının beyan/tespit edilen harcama düzeyinin üzerinde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez.
Değerlendirmeler sonucu hane içinde kişi başına düşen geliri muhtaçlık sınırının altında
(2014 İlk altı ayı 255,22 TL) olanlara aylık bağlanır.

UYARI:
1. Hanede herhangi bir bireyin aldığı 2022 sayılı Kanun aylıkları ile Evde Bakım Aylıkları hane gelirinde hesaba katılmaz
2. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Nakit Sosyal Yardımından faydalanan vatandaşların kendisi 2022 sayılı Kanun aylığı alamaz. Hanede başvuran dışında Eşi Vefat Etmiş Yardımı alınması durumunda hane gelirinde hesaba katılır.
3. 3294 sayılı Kanun ve GSS-Gelir Testi işlemlerinde kullanılan muhtaçlık ölçüt ve sınırları ile 2022 sayılı Kanunun belirlediği muhtaçlık sınırı ilişkilendirilmemelidir.