Sayfa 1 / 4 1234 SonSon
Toplam 46 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  328
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Arkadaşlar Torba tasarı Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
  2022 sayılı Kanun değişikliği bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Resmi Gazete

  n) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun;
  1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 1- Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.
  Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.
  65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.”

  2) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 2- 65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra;
  a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı engellilerden; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.860) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda,
  b) İlgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli olduklarını kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda,
  aylık bağlanır.

  Nafaka bağlanan veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun gelir veya aylık hakkından yararlanan durumunda ya da uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışan durumunda kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan engelli çocuklar hariç olmak kaydıyla; Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli oldukları kanıtlanmış durumundaki engelli yakınlarının bakımını üstlenen Türk vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kaydıyla, (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.
  Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına giren engellilerden veya ikinci fıkra gereğince aylık bağlanacak engelli yakınlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.

  65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkların aynı şekilde ödenmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylık bağlananlardan başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar engelli olduklarını ilgili mevzuatına göre alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlara da birinci fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanır. Aylık bağlanmasına esas teşkil eden engellilik oranı değişen kişilerin aylıkları durumlarına göre yeniden tespit olunur. Engellilik oranı, bu Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşen kişiler ile üçüncü fıkrada belirtilen aylık ortalama gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayan kişilerin aylıkları kesilir.
  İkinci fıkra kapsamına giren 18 yaşından küçük engelliler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamına girenlere ilişkin hükümler çerçevesinde genel sağlık sigortasından yararlandırılır. Bu engellilerin bakımı amacıyla ikinci fıkraya göre aylık bağlanacak kişilerden genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında kabul edilir.
  Birinci fıkra hükümlerine göre aylık almaya hak kazanacak şekilde engelli olduğunu belgeleyen ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları, bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından (birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından) ödenir ve bu şekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir.”

  3) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Emekli Sandığına” ibaresi, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına” şeklinde, ikinci fıkrasında geçen “Sosyal Güvenlik Kurumu” ibaresi, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” şeklinde ve 4 üncü maddesinde geçen “usul ve kullanılacak belgeler, Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca” ibaresi “usul ve esaslar ile kullanılacak belgeler, Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.
  4) 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
  “1 inci ve 2 nci maddelerin kapsamına girenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca aylık bağlanır ve Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, gerektiğinde; aylık almak için başvuranların kendilerinin ve nafaka yükümlülerinin gelir, yaşam düzeyi ve varlıkları hakkında, belirleyeceği yöntemlerle inceleme yapmaya ve yaptırmaya, özel veya resmi idare, müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

  Aylık bağlanmasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal inceleme raporları ve gerektiğinde sağlık kurulu raporları da dikkate alınarak ilgililerin bu Kanuna göre aylık bağlanması şartlarını haiz oldukları yönünde verilmiş kararlar esas alınır. Aylık bağlama işlemi sırasında veya aylık bağlandıktan sonra yapılacak incelemeler sonucunda, aylık bağlama kararını etkileyebilecek yanlışlık veya eksikliklerin tespit edilmesi hâlinde, bu durum ilgisine göre Vakıflara, aylık bağlanana veya bağlanacak olana ve gerektiğinde ilgili idarelere Vakıf veya Bakanlık tarafından bildirilir. Aylık bağlanmış veya bağlanacak olanlara yapılacak bildirimlerin iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi esastır. Aylık bağlanmış olanlarla ilgili eksikliklerin veya yanlışlıkların giderilmemesi hâlinde, tebligat tarihinden itibaren üç aylık sürenin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu ödeme döneminin sonunda aylık kesme veya düzeltme işlemi yapılır ve fazla ödenen tutarlar geri alınır. Aylık bağlanmasına esas rapor ve belgeleri gerçeğine aykırı olarak düzenleyenler ile bu nitelikteki rapor ve belgelere dayanarak aylık aldığı tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.”
  5) Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanun kapsamında yersiz veya fazla ödenmiş aylıklar sebebiyle ilgililer adına çıkarılmış olan borç ve para cezaları ile bunlara ilişkin faizler terkin edilmiş sayılır ve haklarında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmaz.”
  6) Ek 1 inci maddesi ile ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  Kalem NOT:
  Arkadaşlar 10 gün kadar online olamayacağım, tatile çıkıyorum. Yol için hazırlık yapıyorum fazla vaktim yok. Zaten daha önce şurada kısmen de olsa açıklamalarda bulunmuştum:http://www.engelliler.biz/forum/2022-engelli-ayligi-ile-vakif-ayligi/114124-yeni-2022-sayili-kanun-tasarisinda-hangi-degisiklikler-var.html


  Aklımda kalanlardan bazılarını kısa bir özet geçeyim ( Kusura bakmayın hasta olduğum için fazla detaylı okuyamadım. Gittiğim yerde daha detaylı okur diğer değişiklikleri de yazmaya çalışırım. Zaten tasarı halindekiyle aynı. Değişiklik yok.):

  1. Muhtaçlık sınırı artık benim hesabıma göre 243,43 lira oldu bugünden itibaren.
  2. 02. 08. 2013 tarihinden önce yersiz ödeme konusu olan arkadaşların borçları terkin edilecek. Yani borçları silinecek. Af geldi
  3. Engelli yakını aylığı yani 18 yaş altı aylığı alanlarda GSS'dan sadece engelli çocuk faydalanıyordu artık engelli çocuğun bakmakla yükümlü yakınları da faydalanacak.
  4. Aylık tutarlarını şurada yazmıştım değişiklik yok:http://www.engelliler.biz/forum/2022-engelli-ayligi-ile-vakif-ayligi/114405-2013-ikinci-alti-ay-2022-ayliklari-miktarlari-ve-muhtaclik-siniri.html

  E
  sen kalın...

 2. #2
  Üye
  nextby01 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  18.05-2013
  Son Giriş
  24.08-2017
  Saat
  19:21
  Yaşadığı Yer
  dunya
  Mesaj
  115
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  kalem abla bu eskıye oranla daha iyi degilmi bir nevi engelli arkadaşlar biraz rahat olacak gibi

 3. #3
  Üye
  musty35 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  13.10-2008
  Son Giriş
  09.12-2017
  Saat
  19:28
  Yaşadığı Yer
  İZMİR
  Mesaj
  1.232
  Alınan Beğeniler
  51
  Verilen Beğeniler
  105

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ntv de cıkan bı sgk uzmanı 65 yas aylıkları artacak demıştı bızimkıler de bu stautye gıriyo sanırsam sgknın sıtesın de 60/c-3 2022 65yaş dıye geçer

 4. #4
  Üye
  nextby01 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  18.05-2013
  Son Giriş
  24.08-2017
  Saat
  19:21
  Yaşadığı Yer
  dunya
  Mesaj
  115
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  keşke haberi burda yazsaydın yada lınkı katsaydı en azından okurduk

 5. #5
  Üye
  alfa Avatarı

  Üyelik Tarihi
  25.07-2007
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  19:40
  Yaşadığı Yer
  ist.
  Mesaj
  430
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Kalem hanım

  Bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ederiz iyi tatiller dilerim.

 6. #6
  Üye
  hakan gedik Avatarı

  Üyelik Tarihi
  11.01-2012
  Son Giriş
  14.08-2016
  Saat
  22:00
  Yaşadığı Yer
  MERSİN
  Mesaj
  109
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ben 2012 subat ayında basvurmustum 2022 maasşı ıcın. muhtaclık kararı olmasına ragmen bır turlu sonuclanmıyordu. SGK kurumu sıtesınde G1 gorunuyordum ve prım odemedıgım ıcın saglık provızyonu alamıyordum ve suan da borcluyum SGK na yalnız bugun e devlet e baktıgımda 60/c-3 2022 65yaş gorunuyor ve saglık provızyonum acık faydalanabılır dıyor. bu durumda basvurum mu onaylanmıs oluyor yoksa sadece saglıktan mı faydalanabılıyorum.

 7. #7
  Üye
  mirhat Avatarı

  Üyelik Tarihi
  03.07-2012
  Son Giriş
  04.12-2017
  Saat
  18:43
  Yaşadığı Yer
  bursa
  Mesaj
  968
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Alfa bi sorum olcak gelirlerden giderler çıkarılcakmı peki

 8. #8
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  328
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Arkadaşlar tekrar okudum değişiklikleri. Sizi ilgilendiren kısımları ilk mesajımda 4 maddede yazdım zaten. Onun haricindeki değişiklikler sizi ilgilendirmiyor. Başka değişiklik yok yani.

  Hane dışındaki nafaka yükümlü yakınlarınızın gelirleri de araştırılacak ve gelirlerinizde dikkate alınacak bilin bunu.

  Peki muhtaçlık tespitinde yani gelir hesaplamasında değişiklik var mı? Hayır yok.
  Mirhat, hayır gelirlerden giderler düşülmeyecek. Gelir hesaplaması aynen şu şekilde devam edecek:http://www.engelliler.biz/forum/2022-engelli-ayligi-ile-vakif-ayligi/57976-2022-ayliklari-icin-gelir-hesaplamasi-ornekleri-guncel.html

  Tek fark muhtaçlık sınırı asgari ücrete göre ayarlandı ve bu da 16 yaşından buyukler için belirlenen asgari ücretin üçte biri olarak tespit edildi. Bu da hesaplamalarıma göre 243,43 Liradır (asgari geçim indirimini düşerek).
  Onun haricinde değişiklik yok.
  Zaten değişiklik olursa bildiririz buradan.
  Şu an itibariyle Kanun'da bu yönde değişiklik yok.

  Hakan Gedik, evet aylığın baglanmış Hayırlı olsun Ayrıca alo 144'ü arayarak bilgi alabilirsin.

  Aylık tutarları konusunda memur katsayısına göre arttış var. Farklı bir artış yok arkadaşlar. 2022 aylık miktarlarınız için şuraya bakarsınız:http://www.engelliler.biz/forum/2022-engelli-ayligi-ile-vakif-ayligi/114403-2013-ikinci-alti-ay-2022-ayliklari-miktarlari-ve-muhtaclik-siniri-guncel.html

  Hadi bana müsade. yol hazırlığına koyulmam lazım...sevgiler.

 9. #9
  Üye
  hakan gedik Avatarı

  Üyelik Tarihi
  11.01-2012
  Son Giriş
  14.08-2016
  Saat
  22:00
  Yaşadığı Yer
  MERSİN
  Mesaj
  109
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  tesekkurler Kalem hnm. basvuru tarıhıme gore odeme yaparlar sanırım. bırde onumuzdekı ılk 2022 aylıgı ne zaman alınacak acaba? tesekkurler ıyı tatıller

 10. #10
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  328
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Evet başvuru tarihine göre ödeme yapılacak. Başvuru formun hangi tarihte Kurum kaydına geçtiyse o aydan sonraki aybaşından itibaren ilk dönem aylığına kadar toplu ödeme yapılacak sana. İlk dönem aylığını da yani 3 aylık maaşını da Eylül'de alacaksın.
  2012 Şubat'da başvurmuşsan ve başvuru formunu ŞUbat'da teslim etmişsen bu durumda 1 Mart'dan 2013 1 Eylül'e kadar olan ödemeler toplu ödenecek sana.
  Ayrıca maaşını da Eylül'de alacaksın dediğim gibi.
  Maaş tutarları için verdiğim linke bakarsın.
  Ayrıca dediğim gibi alo 144'ü arayarak bilgi alabilirsin.

 11. #11
  Üye
  PARAPLEJI 27 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  21.12-2009
  Son Giriş
  06.12-2017
  Saat
  08:53
  Yaşadığı Yer
  Gaziantep
  Mesaj
  712
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Kalem hanım kafama takılan burada sosyal güvencesi olan bir kişi 2022 aylığından faydalanabilir mi? teşekkürler..

 12. #12
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  328
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  yakınlarının sosyal guvencesinden yararlanmak 2022 aylığına almaya engel değil arkadaşlar. önemli olan muhtaçlık kriterlerine uygun bulunmanız. şurayı inceleyin:http://www.engelliler.biz/forum/2022-engelli-ayligi-ile-vakif-ayligi/57976-2022-ayliklari-icin-gelir-hesaplamasi-ornekleri-guncel.html

  Şimdilik bu linkle yetinin. Gelince bu linki güncelleyeceğim. Muhtaçlık sınırı değişti zaten. Buna göre güncelleyeceğim hesapları vs...

  NOT1: Muhtaçlık sınırı 243,43 Liradır 2013 ikinci altı ay için.
  NOT2: gelir hesaplamasıyla ilgili değişiklik yok şu an itibariyle. Olursa zaten bilgilendirriz.

 13. #13
  Üye
  eygayli Avatarı

  Gerçek Adı
  OĞUZ CEYLAN
  Üyelik Tarihi
  22.01-2011
  Son Giriş
  10.10-2015
  Saat
  21:51
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  197
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  slm kalem hanım bizim kişi başına düşen gelır 119 u geçiordu o yuzden 2022 maaşı kesıldı.hazıran ayında kesılen maaş ne olacak?yenıden muracaat edersem olur mu?

 14. #14
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  328
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Evet, yaniden başvurabilirsiniz. Çünkü muhtaçlık sınırı değişti.

  Lakin bugünden itibaren geçerli bu muhtaçlık sınırı. Dolayısıyla ondan önce kesilen aylığınız için bir şey yapılamaz. O da yasal bir işlemdi. Haziran maaşınızı alamazsınız yani.
  Yenien başvuracaksınız, şartlarınz uygunsa baglanır aylık. Hemen başvurabilirsiniz

 15. #15
  Üye
  MertAta Avatarı

  Gerçek Adı
  Mert
  Üyelik Tarihi
  10.03-2011
  Son Giriş
  21.07-2016
  Saat
  14:13
  Mesaj
  350
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  kanun değişti yeni yönetmelik yayınlanacak sonrada vakıf uygulama klavuzu v.s. gelirden gider çıkarılmazsa yine bir çok maaş kesilecek. iptal edilen eski yönetmelik daha insancıldı. en azından giderleri çıkartıp öyle kişi başına düşen gelir hesaplanıyordu. hakkımızda hayırlısı
Sayfa 1 / 4 1234 SonSon